Välkommen

..Men det skrämmer ungarna, invände [mumin-]mamman. Och bisamråttan skrämmer dem ännu värre. Kan du inte få honom att tala om trevliga saker eller inte säga nånting alls?
Jag skall försöka, lovade muminpappan. Men jag är rädd för att han har bott så länge för sig själv att han säger precis vad han har lust med.

Replikskifte i Tove Janssons Kometen Kommer
Dessa hemsidor skapas med anledning av mina strävanden att nå ut i media med ett angeläget problem. Tanken är att kunna hänvisa journalister och allmänhet hit, och att kunna lägga till information efter hand.
I referenslistan, som ni kommer åt om ni följer länken nedan, finns hänvisningar till dokument på internet och i flera fall belysande citat från dessa källor.
Det är min förhoppning att svenska journalister tar intryck av de saker som skildras där och visar det genom att framledes varaktigt bemöda sig om att svenska medier skildrar världens skeenden med mer av autenticitet än vad som varit fallet tidigare.
Eftersom journalister inte kan förväntas bli forskare överlag, kan en sådan autenticitet bäst uppnås genom att de ger spridning åt redan existerande ocensurerad information. Dvs genom att söka information från av de stora internationella nyhetsbyråerna oberoende källor. Det är naturligtvis skillnad på tillförlitligheten i olika källor. Det förekommer medveten desinformation etc.
Jag tror att det vore bra om det fanns dokument utlagda på tidningars och mediers hemsidor, där det mer varaktigt ackumulerades länkar och kortare referat av intressanta källor, som innehåller sådan information som undertrycks av de stora nyhetsorganen. På så sätt blir det lättare för journalister att hitta. Förslagsvis kunde alla dessa oberoende sidor ha enhetliga titlar som innehåller text i stil med "Undertryckt information". Och som gör det lättare att hitta alla sådana ställen. Det finns ju också viktig information i dokument som är legalt åtkomliga men inte är åtkomliga på nätet. Det vore säkert av intresse om även en del sådan information gick att göra tillgänglig på något sätt via nätet. Min tanke är att det skall bli lättare att bli medvetandegjord och svårare att tappa kunskaper som annars lätt sker om viktig information bara skymtar till då och då mitt i mediabruset, eller om informationen är besvärlig att komma åt.

Genom att journalister bevakar skeendena och använder sådana hjälpmedel kommer makthavarna, kanske i hela västvärlden, att få en anledning att förnya sin strategi. Ingen vet med säkerhet att det blir en förändring till det bättre, men jag tror det, för det finns många bra människor inne i de olika delarna av maktstrukturen och det blir lättare för dem att hävda sig om massmedia gör ett bra jobb. När jag säger makthavarna, menar jag de som verkligen har makten. Och jag vet inte vilka de är. Det tycker jag är en av medias uppgifter att upplysa oss om.

Eftersom jag ger referens till engelsk-språkig litteratur, har jag inledningsvis skrivit nästan allt på engelska.Några ord till svenska journalister     Senast ändrad 2000-02-12

Funderingar i otålig väntan på att nå ut
  1      ( 2000-03-07 till 2000-08-17 )
  2     Senast ändrad 2000-10-11

Min erfarenhet av "Mind Control" och "okonventionell" övervakning     Senast ändrad 2000-03-02
- Kompletterande iakttagelser från hösten 1989      2001-11-27

- I hans majestäts hemliga tjänst     2007-05-23
Mer bakgrund ges till redogörelsen från år 2000. Den åsikten framförs att det vore önskvärt att avskräcka politiker från att ställa sig bakom liknande äventyrligheter i framtiden. Därför uppmanas sanna parlamentariker och jurister att i fall som detta överväga att föreslå retroaktivt verkande undantagslagstiftning mot den högsta politiska nivån.

Tvångsväldets vetenskap: Intervju med Christopher Simpson 2002-07-03
Översättning av David Emorys intervju i oktober 1997 med författaren till boken The Science of Coercion, Communication Research and Psychological Warfare 1945-1960 (Oxford University Press.) från 1994. Beskriver den intima kopplingen mellan nationella säkerhetsintressens bruk av psykologisk krigföring och till synes mer okontroversiell samhällsvetenskaplig forskning.
Citat:
Lågintensitets krigföring från de drabbades perspektiv är ganska hög intensitet... Somliga skulle beskriva det som total krigföring genomförd på gräsrotsnivå. Det är en form av terror.
..faktum är att från dess införande, i sin tidigaste definition i...hemligstämplade handlingar, definieras psykologisk krigföring som inbegripande mord, förtäckta operationer

Han säger att psykologisk krigföring redan från starten även har riktat sig mot den inhemska befolkningen.

Gordon Thomas bok om Hjärnkontroll      2002-07-18
Översättning av ett utdrag från Gordon Thomas bok Journey Into Madness från 1989
Det framgår bl a att Ronald Reagan tydligt tog ställning för elektronisk kontroll av medborgarna under sin tid som guvernör.

Vi skall förstöra ditt jobb, ditt liv, din hälsa
ditt jobb, ditt liv, din hälsa
     2002-03-10
Citatet är ett galghumoristiskt kvasisubliminalt meddelande uppfattat under hösten 2001. Det kan också i ngn grad ses som en sammanfattning av 10 års trakasserier. I dokumentet berörs även nyheten om den militära enheten SSG som tillkännagavs på radion för en tid sedan. Jag uppfattar det som en viktig händelse och att regeringen förtjänar beröm för den insatsen.

Det våras för det öppna samhället      2002-03-21
Kommentar till den aktuella debatten om brottsprovokation

Otillåten datakommunikation      2002-04-03

Mina erfarenheter av medicinsk användning av cybernetisk kontroll      2001-12-30
   - Idrottsträning med cybernetiska hjälpmedel      2002-01-21

Trygg och trög     2001-06-16
En cybernetiskt ansluten familjemedlem förbereder sig inför en vårdnadstvist.

Det är uppenbart att denne man inte är psykiskt frisk      2001-07-16
En barnläkare som inte har talat med mig har yttrat orden ovan med hänvisning till bl a mina hemsidor i samband med en anmälan till socialtjänsten och konsekvensen är att man på socialtjänsten inte tänker ta hänsyn till hur det faktiskt är mellan barnen och mig, i det att modern i praktiken ges befogenheter att förhindra umgänget om hon känner oro.

Hot om familjehemsplacering av mina barn      2001-12-20
Det föreslogs vid en vårdnadsundersökning nyligen. Våra barn är Maskrosbarn och måste räddas från sina föräldrar av den allvetande storebror.

Psykokirurgi i skandinavien     Senast ändrad 2000-08-16

Uppsnappat:
- 1      Senast ändrad 2001-01-05
- 2      Senast ändrad 2001-05-13
- 3      Senast ändrad 2001-08-12

Lobbyisterna     2000-11-28
Ewa Stenberg, Dagens Nyheter skriver om oppinionsbildaren Henrik Westander.
Från artikeln, kan man nå listan Lobbyistens fyrtio bästa tips

Vetenskapens blinda fläck Anna Christensen, Dagens Nyheter 1986-03-11

Svenska översättningar av några dokument
om neuroelektronik. mind control etc
  senast uppdaterad 2001-07-24
Tanken är att referera folk hit från psykiatri sjukvård etc, för snabb information

Ang etiska kommitéer för forskningen   2002-02-23
Kritiska funderingar rörande regeringens förutskickade förslag


Energikällor, antenner och radiokommunikation    2003-02-09
Preliminär rapport från mina senaste undersökningar över en del vetenskapliga förhållanden med betydelse för cybernetisk teknologi
Människan  2001-12-21
Ett utdrag ur en lärobok i Zoologi från 1926, där människans nervsystem beskrivs enligt den tidens visdom
(Bilderna gör att det tar tid att ladda ned)

De inre organens projektion i de thorakala dermatomen  2001-12-21
Samband mellan kroppens organ och motsvarande grupper av nerver, ordnade efter deras relation till de ryggkotor där dessa nerver leder till och från organen ifråga.
Utdrag ur Grundläggande ortopedisk medicin, 2 uppl 1995 av Bo Ersson.


(några engelska texter, via den engelska introduktionen:)
The Central Nervous System   2001-12-21
Illustrationer av det centrala nervsystemet och dess samband med olika delar av kroppen.
Utdrag ur The Central Nervous System, Structure and Function, 2nd ed 1998 av Per Brodal, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo.

(Bilderna gör att det tar tid att ladda ned)

Brain Function and Blood Flow   2002-03-30
av Niels A. Lassen, David H. Ingvar and Erik Skinhøj
Utdrag från Scientific American, Oktober 1978, p 50-59
Brain mapping av ytan av cortex med en upplösning av 1 cm2 för flera 100 patienter genom avbildning av förändringar i hjärnans blodflöde.

Förklaring av termen Brain mapping   2002-03-30
hämtad från Hjärnans futurum, 2001, av David H. Ingvar

Kommentarer till artikeln Brain Function and Blood Flow    2002-04-03

Hjärnans vilja    2002-04-26
från Tidspilen 1991 av David H Ingvar
Utdrag om Benjamin Libets experimentella studium av det 'förmedvetna'.
Resultatet kan uppfattas som att medvetandet är en illusion, även om Ingvar inte uttrycker det så.

Discovery channel 2002-04-03: Realtids tankeläsning   2002-04-03


Electrical equivalent circuit for myelinated nerve fibers by J. Murdoch Ritchie      2001-12-31
Ger en antydan om vilka elektriska förhållanden som råder där elektroder skall anslutas till nervsystemet

Understanding the nervous system An engineering perspective, 1993 by Sid Deutsch and Alice Deutsch       2002-02-16
Bl a utdrag från bokens introduktion. Den beskriver grundläggande och öppet tillgängliga elektroniska basfakta om nervsystemet från ett ingenjörstekniskt perspektiv, för dem som ej har tillgång till hemlig information.


Om vikten av att undvika våldsmetoder uppdaterat 2000-11-24
Ett inlägg för att underlätta en öppen diskussion om forskning med neuroelektronik, där det tex kan förekomma att apor används som försöksdjur. Jag vädjar till djurrättsaktivister att inte använda våld och hot utan i stället använda sig av demokratiska medel. Och jag hävdar att våld från de små i samhället bara resulterar i att demokratins motståndare stärks.

Hur många är anslutna?   2001-01-13
Ställer frågan om teknologin planeras att användas för att manipulera folks röstande mm

Om kollektivt ansvar   2001-04-07
Med glimten i ögat drar jag en ytterst subjektiv parallell mellan kvantsystem och sociala dito. Konsekvensen blir att man är mkt skyldigare än man tror, vilket förstås var det jag i mitt okynne önskade påvisa.


Framtider

Angående klimatmodifierande rymdspeglar - 1
Kommentarer till dokumentet Climate modification using orbiting mirrors.

Terraformering       2002-07-12  Uppdatering 2002-08-21
En del funderingar kring hur det skulle vara om man lät jorden bli större


Introduction
Denna engelska introduktion leder till mer information.


Diverse ämnen

Hur är det med sjukvårdens inköpspriser?
Är de rimliga eller förekommer kraftiga överpriser? Hur mkt högre sjuksköterskelöner och hur mkt bättre äldrevård kan erhållas om det går att pressa priserna rejält. Var finns den oväldiga expertis som kan bedöma saken?

Dokument utifrån special: Vem får betala?
Om den svåra situationen i Irak. Ett reportage av John Pilger visat Onsdag 1/11 2000 kl 22.10 SVT2

Demokrati - förnuft - elitism   2001-05-13
Om att få med eliterna mer i den offentliga debatten.

Empirik mot retorik   2002-01-26  uppdaterad 2002-02-16
Citat ur dokumentet:
"Folkets flertal skall få ut mesta möjliga av sina liv"
Det handlar om optimalitet med en innebörd som måste preciseras. En kreativ process med många kunniga människor tänkes leda till de önskade definitionerna och verifierbarheten.

Om avsaknaden av kvantitativ analys i den politiska debatten   2002-08-05
Utifrån uppfattningen att det finns ett intellektuellt underskott i vår samhällsdebatt argumenteras åter för elittänkande i utbildningsväsendet. Citat: Oavsett hur det går till så låt eliten dra iväg och växa mer än som är fallet idag.

Öar av sanning   2002-04-07
Ämnen som berörs: kärnvapen, evolutionsteori, att barnen skall ha roligt.

Repressionens matematik   2002-04-15
Individualism - centralstyrning, ett försök till kvantitativ analys.

Dimensie   2001-01-27
Teoretiska spekulationer med startpunkt i Machs princip