HälsingeArdenner

Sören Jansson
tfn: 0270-420132

 

CITAT

I allmänhet befordrar havren tillväxt i höjden, höet däremot tillväxt på bredd och djup.
Godsägare Erik Abramson

Ett "lagom draghull" är efter min bestämda öfvertygelse ett relativt högt hull och mången gång har jag hört folk påstå, att hästar varit för feta, då de i verkligheten varit i den bästa arbetskondition.
Godsägare Erik Abramson

Lagom draghull, är ett uttryck, som med förkärlek användes af en hel del hästägare. Så vidt jag kan förstå är detta ett utryck uppfunnet såsom ett slags försvar för hvad i vanlig bemärkelse måste betecknas med utkörda, utmärglade svältfödda hästar.
Godsägare Erik Abramson

Öfverbyggda unghästar kan man ofta se; men detta torde förekomma bland alla hästraser och orsakas af en ojämn tillväxt, att bakdelen går fortare upp i höjden än framdelen, hvilket dock är något annat och ett skönhetsfel som försvinner med tillväxten.
Godsägare Erik Abramson

En riktig exteriörbedömning är ingalunda så enkel och lättfattlig, som flertalet "hästkarlar" synbarligen anse den vara.
Godsägare Erik Abramson

Det är ej allom givet att bliva hästkännare, varemot mången kan teoretisera och praktisera sig till att bliva ganska durkdriven felkännare.
Godsägare Erik Abramson

En häst i träning eller som är i ständigt och hårt arbete har mindre skenbensomfång än en häst, som ej arbetar eller som under någon längre tid gått på bete.
Godsägare Erik Abramson

Då man med mätningen avser att få ett omdöme om och utröna skenbenets antagliga styrka, är det utan tvivel riktigare att mäta skenbenets bredd i stället för dess omfång och att alltså använda klave i stället för måttband eller eventuellt bådadera. Förutsättningen för skenbenets styrka och bärkraft är nämligen ej uteslutande beroende av rörets eller pipans grovlek (vilket för övrigt ej kan mätas), utan fastmera på senornas läge i förhållande till pipan. Ju längre avståndet är mellan pipan och senorna, desto starkare bör skenbenet vara.
Godsägare Erik Abramson

Med avseende på parningen kan man ibland få höra den barocka uppfattningen uttalas, att sto , som är behäftad med vissa exteriörfel, t. ex. sabelbenthet eller svankrygg, bör paras med hingst, som är bockbent eller karpryggad. Det borde knappast behöva påpekas, att "ont skall med ont fördrivas" ej är tillämpligt härvidlag.
Godsägare Erik Abramson

Mödrarnas fel skola så mycket som möjligt, utjämnas genom fadern, som också, så litet som möjligt, bör få sätta nya brister på sin afkomma.
Godsägare Erik Abramson

Huru härligt underrede en hingst än må besitta, huru förträfflig bål i öfrigt, köp honom aldrig, om han har lång rygg eller ej är sluten. En lång rygg behöfver visserligen ej alltid vara svag, men äfven i så fall förblir det alltid hos en beskällare ett oförlåtligt skönhetsfel. Låtom oss ej heller blifva förledda af en välformad sluten bål med därtill kanske ett vackert, torrt hufvud, en tilltalande hals och bog, om benen äro för höga och spensliga, försedda med långa skenben; skulle dessa därtill vara "knipna", reflektera då ej ett ögonblick.
Godsägare Erik Abramson

Ardennerhästen är egentligen aldrig, eller ytterst sällan sabelbent i vanlig bemärkelse; där framknäleden så att säga faller för långt tillbaka, så att hela frambenet får ett inåt svängdt utseende. Hos ardennerhästen har underarmen vanligen en korrekt ställning, och hans sabelben gäller oftast endast skenbenet, som under framknäet är liksom tilltryckt eller urgröpt, det vill säga ej fullt utveckladt.
Godsägare Erik Abramson

Det är ej säkert, att själfva benmassan i skelettet å en groflemmad häst har samma täthet, som den har hos en finlemmad. Önskligt vore ju detta, men man vet genom undersökningar, att den kallblodiga hästens benstomme är vida porösare än till exempel fullblodshästen.
Godsägare Erik Abramson

För att lyckas med hästafvel fordras i främsta rummet, att stoägarna afstå från alla orimliga anspråk på hingsten, men ställa högre fordringar på de ston, de skola använda till afvel.
Godsägare Erik Abramson

Okunnigheten i hovvård och hovbeslag är i allmänhet stor både hos hästuppfödaren och hästägaren. Men även okunniga hovslagare ha mycket på sitt samvete med avseende på misshandlade hovar och halta hästar.
Godsägare Erik Abramson

Får hovbeslaget kvarligga alltför länge, tillväxer hoven framtill så starkt, att skon blir för kort, varigenom trakterna överbelastas. Eftersom senor, band och kapslar härvid lätt överansträngas, uppkommer ofta stel kota, då skon får ligga kvar för länge. Särskilt vid rörelse på hårt underlag är sådan skada vanlig. Även stengalla, hovbroskförbening, trånghov och liknande missbildningar uppkomna då lätt.
Professor J. Axelsson

Svag fodring året runt är ingen sällsynthet i vårt land. Härvid fortgår höjdtillväxten tämligen normalt, medan kroppen blir efter i djup och bredd. Hästen blir då högställd med knipt bröstkorg, fina muskelfattiga ben och små ledgångar. Särskilt uppkommer denna kroppsbyggnad vid svag utfodring under första året.
Professor J. Axelsson

.....på så sätt kunna vi med lämplig uppfödning skapa en nordsvensk häst med både massa och rörlighet, det vill säga - höll jag på att uttrycka mig - en bra ardennerform med den nordsvenska hästens inneboende egenskaper.
Professor W. Hallander (I ett brev den 2 maj 1915)

Man behöver ej närvara vid många premieringsförrättningar eller remonteringsmöten för att komma till klar insikt om att hästavelns och hästuppfödningens abc endast är dunkelt känt av många utav våra hästuppfödare.
Överdirektören i Kungl. Stuteriöverstyrelsen Albert Lindström

Ett kraftfoderslag, som aldrig borde saknas i något stall, är grovmalet vetekli.
Överdirektören i Kungl. Stuteriöverstyrelsen Albert Lindström

Antingen skenbenet mätes med måttband eller klave, kan mätningen dock aldrig upplysa om skenbenets verkliga styrka och bärkraft, ty därvidlag inverkar omständigheter, som ej kunna konstateras eller kontrolleras genom något slags mätning. Benpipans mer eller mindre fasta konsistens (den kallblodiga hästens pipa är porösare än den varmblodigas) och dess övergång i knäleden (inskening) samt senornas läge, fäste och hårdhet bliva ändå till sist utslagsgivande i fråga om skenbenets motståndskraft.
Överdirektören i Kungl. Stuteriöverstyrelsen Albert Lindström

Okunnigheten i hovvård och hovbeslag är i allmänhet stor både hos hästuppfödaren och hästägaren. Hästuppfödaren får nog för det mesta påtaga sig skulden för de avvikelser från den normala hovformen, som hästen ådragit sig under uppväxtåren och som sedermera giva anledning till olika slag av hovåkommor och felaktig benställning.
Överdirektören i Kungl. Stuteriöverstyrelsen Albert Lindström

Hästens första levnadsår är det viktigaste för dess utveckling. Riklig utfodring och efter denna lämpad motion äro därvidlag A och O.
Överdirektören i Kungl. Stuteriöverstyrelsen Albert Lindström

Tidigt på våren födda föl har jag låtit kastrera redan samma år på senhösten. Fördelen därmed är, att operationen försiggår lättare samt hästens bakdel blir bredare och kraftigare. Valacken får i regel en jämförelsevis mäktigare bakdel än hingsten.
Överdirektören i Kungl. Stuteriöverstyrelsen Albert Lindström

Man behöver ej närvara vid många premieringsförrättningar eller remonteringsmöten för att komma till klar insikt om att hästavelns och hästuppfödningens abc endast är dunkelt känt av många utav våra hästuppfödare.
Överdirektören i Kungl. Stuteriöverstyrelsen Albert Lindström

Som åskådare vid premieringar har man ofta anledning till kritik över det sätt varpå framstående hästar presenteras inför premieringsnämnden. Hästuppvisningen torde vara ett område där instruktionskurser och tävlingsverksamhet äro väl ägnade att fylla en uppgift.
H. Stjärnswerd