Ord- och begreppsförklaringar

 

—  innehållet är anpassat för urogenitala och närliggande sjukdomar 

 

 

På den här sidan finns cirka 1100 förklaringar på medicinska ord eller begrepp, som dels kan ha betydelse för att lättare förstå hemsidans innehåll och dels underlätta kontakterna med sjukvården. Innehållet är i första hand anpassat för urogenitala och närliggande/sammanhängande sjukdomar.

Senaste uppdatering: 2010-07-05. 

 

 A    C    E      I         PSA          Ä   Ö    Övrigt

 

Att söka efter ett visst ord på sidan. Gå in på Redigera-menyn i din webbläsare, klicka på Sök och skriv ordet som du söker.

 

********************************************************************************************

Abakteriell: Bakteriefri.

Abdominal: Som tillhör buken.

Abducera: Attt föra eller vrida en kroppsdel ut från kroppens mittlinje.

Ablation: Avlägsnande, borttagande.

Abort: Genom en medicinsk åtgärd avbruten graviditet. Under 2006 utfördes cirka 35 000 aborter i Sverige.

Abscess: Infektion med begränsad utbredning (böld/varhärd). Kan även uppträda i prostatan p.g.a. en bakterieinfektion och kräver oftast ett operativt ingrepp för att åtgärdas. Se även Utricle.

Abstinenssymtom: Oros och svaghetstecken som uppstår då man t.ex. avslutar viss vanebildande medicinering såsom antidepressiva mediciner, sömnmedel m.fl.

Abstract: Engelsk beteckning på en sammanfattning av en artikel (t.ex. en forskningsrapport).

Abx: Engelsk förkortning för antibiotika.

Acetylsalicylsyra/ASA: Kemiskt ämne i t.ex. Albyl och Magnecyl. Har förutom en antiinflammatorisk effekt även en blodförtunnande verkan. Vissa forskningsrapporter tyder på, att genom att kombinera antibiotika med acetylsalicylsyra så uppnår man en bättre effekt av behandlingen. Genom blodförtunningen anses antibiotika bl.a. bättre tränga in i det infekterade området. Man har även upptäckt att acetylsalicylsyra blockerar vissa nyckelgener hos bakterierna och att dessa tappar i potens om acetylsalicylsyra finns närvarande. Detta enligt en artikel 2003 i tidskriften the Journal of Clinical Investigation av ett forskarlag från New Hampshire, USA.

Acidos: Onormalt hög surhetsgrad i kroppen/urin. Behandling med natriumbikarbonat minskar urinets surhetsgrad (alkalisering av urinen).

Acini: Namnet på de cirka 40 små körtlar, som prostatan bl.a. består av och som bildar det sekret som prostatan avger. Körtlarna har utförsgångar som mynnar i urinröret.

Adducera: Att föra eller vrida en kroppsdel inåt mot kroppens mittlinje.

Adenit: Inflammation i en körtel, vanligen lymfkörtel.

Adenom: Godartad körtelsvulst.

Adenocarcionoma: Elakartad svulst i en körtel.

Adhesion: Vidhäftning/sammanväxt

Adjuvant behandling: Tilläggsbehandling för att förbättra effektiviteten av den primära behandlingen.

ADL: Nedsatt förmåga (disability) att klara Allmänt Dagligt Liv.

Administration: Tillförsel av läkemedel.

Adrenal: Som tillhör binjurarna.

Adrenal Fatigue: Är orsakat av en underfunktion hos binjurarna och ett samlingsnamn för olika symtom som en följd av detta. Som framgår av namnet är trötthet ett av symtomen och detta är helt oberoende av sömn och vila. Se http://www.adrenalfatigue.org/whatis.php 

Adrenalin: Ett binjuremärgshormon med effekt på hjärta, kärl, blodtryck, blodsocker m.m.

Adrenerga receptorer: Mottagarsubstanser känsliga för adrenalin eller noradrenalin. Startar t.ex. sammandragningar av glatt muskulatur eller sekretavsöndring. Man talar om olika alfa- respektive betareceptorer samt om läkemedel som stimulerar respektive blockerar dessa.

Aeroba bakterier: Bakterier som behöver syre för att leva.

Afebril: Feberfri.

Affektion: Sjukligt tillstånd av ett organ.

Afferent: Som leder inåt, särskilt om nervtrådar och blodkärl.

Agar: Näringssubstrat/preparat för bakterieodling.

Agens: Verksam faktor, verksamt ämne (t.ex. om bakterier eller virus).

Agglutinera: Sammanklumpa.

Agglutininer: Antikroppar som har förmågan att sammanklumpa bakterier eller blodkroppar (hemagglutininer). Antikroppar som är verksamma mot röda blodkroppar från andra individer kallas isohemagglutininer. Dessa ligger till grund för det s.k. blodgruppssystemet. 

Aggravera: Försämra eller försvåra.

Aggregera: Sammanklumpning av t.ex. röda blodkroppar.

Agoni: Döende, dödskamp.

Agranulocytos: Total eller nästan total brist på granulocyter. Se Leukocyter/Vita blodkroppar/WBC.  Orsakas vanligen av överkänslighet t.ex. mot vissa läkemedel.  Kan ge svåra infektioner framförallt i svalget och i blodet.

AIDS/Acquired Immune Deficiency Syndrome: Det utslagna immunsystemets syndrom, med gradvis nedbrytning av bl.a. kroppens försvar mot infektioner. Se även HIV.

Akupunktur: En uråldrig kinesisk metod för bedövning och sjukdomsbehandling med instick av nålar i kroppen efter bestämda regler.

Akut: Plötsligt uppträdande (sjukdom), motsatsen till kronisk.

Akutfasreaktant: Varje blodäggviteämne som stiger i koncentration vid inflammation oavsett orsaken. 

Albumin: Protein, äggvita.

Alfablockerare: Sammanfattande namn på en grupp läkemedel som blockerar adrenerga alfareceptorer (se även Adrenerga receptorer). Används bl.a. för att åstadkomma en avslappning  i prostatans muskulatur så att urinering underlättas. 

Algolog: Läkare som specialiserat sig inom smärtområdet.

Algesi: Smärta, förmåga att känna smärta.

Algologi: Läran om smärtlindring.

Allergen: Benämning på ett allergiframkallande ämne.

Allergi: Innebär att immunsystemet reagerar på något "vanligt" ämne som de flesta av oss tål. Det startas en reaktion i kroppen som visar sig som olika allergiska besvär såsom svullnader, utslag, astma m.m. Reaktionen kan komma inom några minuter eller efter några timmar. Den svåraste formen är allergichock (är direkt livshotande), som medför blodtrycksfall och kan orsaka medvetslöshet. Se även Mastceller, Immunglobulinerhttp://www.actionagainstallergy.co.uk , http://www.astmaoallergiforbundet.se/astma_allergi  och http://www.vegsoc.org/info/allergy.html.

Allodynia/allodyni: Med allodyni menas att en retning/stimuli, som normalt inte ger upphov till smärta, kommer att uppfattas som smärtsam. Avser smärta utlöst vid beröring, lätt tryck, vibration, måttlig värme eller kyla. Smärtan kan även uppstå på andra ställen än det som är stimulerat. Är diagnostisk för  neuropatismärta. Ordagrant betyder allodynia/allodyni "annan smärta". 

Allopati: Den vanliga sjukvården, d.v.s. skolmedicinen. Motsatsen är Homeopati.

Alternativ medicin: Diagnos och behandling vid sidan om skolmedicinen/den vanliga medicinska verksamheten.

Amelioration: Förbättring av ett tillstånd.

Amnesia: Minnesförlust, bortfall av erinringar och/eller förmågan att prägla in saker i minnet.

Ampull: 1. Vidgat parti av ett hålformigt organ. T.ex. den vidgade delen av sädesledarna eller ändtarmen (ampulla recti).  2.  Liten tillsmält glasbehållare för läkemedelslösning, som skall ges som injektion. 

Anabola steroider: En grupp substanser som stimulerar uppbyggnad av vävnad, t.ex. muskelvävnad. 

Anaeroba bakterier: Bakterier som inte kan leva i syre och måste för att kunna diagnosticeras odlas på ett speciellt sätt.

Anaerob odling: Då anaeroba bakterier odlas utföres detta i en s.k. gasklocka för att utestänga syre. Vid odling  på t.ex. urin skall detta förvaras i absolut fullt kärl, som inte släpper igenom syre. Det får absolut inte gå mer än max 2 timmar mellan provtagning och odlingens början. Man odlar urinen på CLED agar och inkuberas i 7 % CO2. Allt enligt The Lancet 1980: "Do anaerobes cause urinary tract infection." I praktiken innebär detta att om provtagningen skall vara meningsfull måste den göras i anslutning till ett laboratorium eller med "snabbtransport" till detta. Laboratoriet bör även  ha "förvarnats" så att man omedelbart kan påbörja odlingen och att man har korrekt odlingsutrustning tillgänglig.

Anafylaxi: Överkänslighet. Allergisk reaktion typ 1.

Anal: Som hör till eller avser ändtarmsöppningen (anus).

Analcancer: En ovanlig form av cancer med cirka 100 drabbade per år.

Analgetika: Smärtstillande medel.

Analinkontinens: Försämrad eller upphävd förmåga att viljemässigt kontollera utsläpp av gas eller avföring. Se http://www.magotarm.se

Anamnes/Fallbeskrivning: Patientberättelse. D.v.s. en patients egen berättelse om sin sjukdomshistoria.

Anatomi: Läran om kroppens uppbyggnad.

Androgener: Samlingsnamn för manliga könshormoner. Dessa bildas i testiklar och binjurebark och svarar för könsdriften och de sekundära manliga könskaraktärerna. T.ex. grov röst, kraftig muskulatur och manlig hårväxt. Viktigast av de manliga könshormonerna är testosteron. En begränsad produktion av androgener finns även hos kvinnor. Se Testosteron och allmänt  Om hormoner 

Androgen blockad: "Avstängning" av de manliga könshormonerna eller dess effekter.

Androgyn: Individ med såväl hanliga som honliga könsorgan.

Andrologi: Läran om mannens könsorgan och dess sjukdomar.

Andropaus: I 40-årsåldern börjar mannens testosteronproduktionen att minska och sjunker sedan med ca 1% per år under resten av livet. Vid 55-65 års ålder har vanligtvis produktionen av könshormon minskat så pass mycket att mannen kommer i andropaus. En motsvarighet till kvinnans menopaus.

Anemi: Brist på det syrgastransporterande blodfärgämnet hemoglobin, Hb. Kan bl.a. bero på brist på järn, vitamin B12, defekt blodkroppsbildning eller ökat blodkroppssönderfall. 

Anestesi: Bedövning (jämför med narkos).

Anestesiolog: Läkare som specialiserat sig inom anestesi.

Angina pectoris/kärlkramp: Kramande, diffust tryck eller smärta över bröstet. Ofta föreligger utstrålning mot hals, käke (särskilt i tänderna), vänster axel, vänster arm och ut mot ryggen. Symtombilden varierar avsevärt mellan olika patienter. Ofta föreligger samtidig trötthet (reducerad hjärt-minutvolym) och ångest. Vila lindrar snabbt symtomen. Det finns 3 olika typer av angina pectoris. Se http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1082
  Ansträngnings (effort)-angina – kärlkramp utlöst av fysisk och/eller psykisk ansträngning.
  Spasmangina (variant- eller Prinzmetals angina) – plötsligt förekommande utan uppenbar korrelation till en speciell situation.
  Syndrom X (typisk effortrelaterad angina pectoris, positivt arbetsprov, men kranskärlsröntgen påvisar inte några signifikanta stenoser).

Ankyloserande spondylit: Se Bechterews sjukdom.

Anorektala sjukdomar: Sjukdomar i ändtarmen.

Ansträngningsinkontinens: Innebär att man läcker urin eller avföring vid ansträngning. T.ex. då man reser sig upp, bär tungt, gymnastiserar eller hostar.

Antacida: Syraneutraliserande medel

Anterier: Främre.

Anti-: Mot-.

Antiandrogener: Medicin som används vid behandling av prostatacancer.

Antibiotika: Läkemedel som kan bekämpa infektioner orsakade av bakterier men ej orsakade av virus. Vissa preparat verkar mot en viss typ av bakterier. Andra är verksamma mot ett större antal bakteriearter och kallas ofta bredbandsantibiotika. Se http://www.intmed.mcw.edu/drug/antibiotics.html.

Antidiuretiskt hormon/ADH/vasopressin:  Bildas i hypothalamus och frigörs från hypofyens baklob. Stmulerar till ökat upptag av vatten i njuren. Brist på ADH ger diabetes insipidus.

Antidot: Motgift.

Antiemetika: Medel för att förhindra illamående och kräkningar.

Antiflogistika: Läkemedel mot lokala svullnader och inflammationer.

Antigen: Ämnen som är främmande för kroppen och som framkallar bildning av antikroppar (en immunreaktion för att bekämpa sjukdomen).

Antihistamin: Läkemedel som blockerar vissa effekter av histamin i kroppen och används vid allergiska tillstånd. Kan även ha en lugnande effekt och används föebyggande vid sjösjuka.  

Antikolinergika: Läkemedel som bl.a. hämmar saliv- och magsaftsutsöndringen samt verkar avslappnande på glatt muskulatur (t.ex. urinblåsans muskler) och kan påverka ögats pupiller.

Antikroppar/Immunglobuliner: Försvarsämnen, vart och ett inriktat på försvar mot ett visst främmande ämne. Antikroppar är stora proteinmolekyler som produceras av en viss typ av lymfocyter (B-plasmaceller, tillhör gruppen vita blodkroppar, lymfocyter) då dessa utsätts för olika "inkräktare". Det finns 5 olika slags immunglobuliner. IgG, IgA, IgM, IgD och IgE. Det finns även subklasser under IgG och IgA. Har bl.a. stor betydelse vid kroppens försvar mot infektioner. Anses även vara bärare av immuniteten vid förnyat angrepp av samma infektion. 
  Vid s.k. atopisk allergi bildas stora mängder IgE-antikroppar. Anledningen kan vara orsakad av olika pollen, läkemedel, födoämnen m.m.
     Kan ge astma, hösnuva, eksem och nässelutslag. Se även Histamin.
  Vid olika studier har forskare funnit förhöjda värden av IgA och IgG i sädesvätska hos drabbade av kronisk prostatit.

Antimykotika: Läkemedel för att bekämpa infektioner orsakade av svamp.

Antipyretikum: Febernedsättande medel.

Antiseptisk: Bakteriedödande.

Antispasmodica/spasmolytikum: Muskelavslappnande medel.

Antiviralt medel/antivirusmedel: Läkemedel verksamma vid olika virussjukdomar. En grupp läkemedel, där bl.a. Relenza, Tamiflu och Valtrex ingår.

Anuri/anuria: Praktisk taget upphävd produktion av urin (mindre än 100 ml per dygn). Kan bero på flera olika orsaker som njursjukdom, blockerat avflöde från njurarna o.s.v.

Anus/analöppningen: Ändtarmens öppning.

Apatogena bakterier: Icke sjukdomsalstrande bakterier.

Apex: Spetsen av ett organ.

APF/antiproliferative factor: Ett ämne som anses förhindra bildandet av det GAG-skikt, som skyddar urinblåsans vävnad. APF i urin används som en "markör" för diagnos av IC. UroCor Inc är ett medicinföretag som utvecklar en klinisk testmetod för IC baserad på APF. Anses vara en viktig markör för att kunna skilja på kronisk prostatit och IC hos män. Se http://www.ichelp.org/PhysiciansResources/PhysicianPerspectivesVol2No2.html

Apitherapy: Är en beteckning som används då produkter från bin används för att förebygga och återställa hälsa. The products that are involved are honey, royal jelly, pollen, propolis, beeswax and bee venom. Se http://freespace.virgin.net/peter.pebadale/pages/What_is_Api.htm

Artralgi/arthralghia: Värk i en led.

Artrit/ledinflammation: Kännetecknas av värk, svullnad, rodnad och ökad temperatur över leden. Kan orsakas av en immunologisk reaktion, bakterier, virus, mekanisk påverkan, utfällning av kristaller som urat (t.ex. vid gikt) och pyrofosfat i ledvätskan. Se även Reumatoid artrit.

Artros: Den vanligaste ledsjukdomen och där förekomsten anges till 3-5 % bland befokningen. Kännetecknas av förslitning av ledbrosket åtföljd av pålagring i omgivande benvävnad. Förändringarna är vanligast i höftleder (koaxartros), knän (gonartros), i ryggradens och nackens leder (spondylos) och i fingrarnas yttre leder. Ger i ett inledningsskede smärta vid belastning och rörelse men så småningom även i vila. Har en smygande debut >40 år.  Se http://www.smarta.nu/allmanhet/akomma/artros/ 

Artär: Pulsåder, motsats till ven. Transporterar syrerikt blod till kroppens olika organ.

Arytmier: Arytmier eller hjärtrytmrubbningar är samlingsnamnet på en mängd tillstånd som alla har det gemensamt att hjärtats rytm inte är sinusrytm. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rmaksflimmer  

ASA/Acetylsalicylsyra: T.ex. Albyl, Magnecyl. Se Acetylsalicylsyra.

Asexuell: Utan sexualdrift. "Könlös". Se Libido.

Aspirerar: "Suga" ut (t.ex. med en tom spruta) materiel för bakteriologisk diagnostik. 

Asteni: Svaghet, kraftlöshet.

Asymtomatisk: Symtomfri. Även vid en "pågående" sjukdom, som således inte ger några symtom.

Atrofi: Förtvining av ett organ.

Atoni: Minskad eller ökad muskelspänning.

Atopi: En ärftlig benägenhet att reagera allergiskt. D.v.s. utveckla stor mängd av en särskild typ av antikroppar, s.k. IgE.

Atypisk: Avvikande från det karakteristiska.en allmänna definitionen av en revision är en bedömning av en person, organisation, system, processer, projekt eller produkt. 

Audit:  En allmän bedömning av en person, organisation, system, processer, projekt eller produkt.

Augmentation: Urinblåsförstorande ingrepp.

Autoimmun sjukdom/autoimmunitet: Immunreaktion mot kroppens egna vävnader. En central uppgift hos immunsystemet är att bekämpa infektioner orsakade av virus, bakterier och parasiter. Vid autoimmunitet har något inträffat som gör att kroppens immunsystem/försvarssystem i stället bildar s.k. autoantikroppar som angriper och skadar den egna vävnaden. It is increasingly clear that autoimmunity, the recognition of self by the immune system, contributes to the pathophysiology of many diseases as rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, insulin-dependent diabetes, thyroid disease, lupus, rheumatoid arthritis, scleroderma and Sjögren's syndrome.

  In patients with long-term chronic prostatitis T-cells, which are reactive to normal prostatic protein, are frequently detected (Alexander,
     1977). Levels of cytokines such as IL2, IL6 and TNF alpha in the sperm of these patients were much higher than normal, suggesting
     prostatitis may be, or may become, an autoimmune disease.

   Se http://www3.niaid.nih.gov/healthscience/healthtopics/autoimmune/ och  http://www.ucl.ac.uk/~regfjxe/whatauto.htm         
  På  http://www.lowdosenaltrexone.org/  beskrivs en kontroversiell behandling vid autoimmuna sjukdomar med lågdosbehandling
      (1,75mg-4,5mg varje kväll) av Naltrexon.

Autoinfektion/självinfektion: Infektion som uppkommer inom den egna kroppen utan synbar eller känd yttre orsak. Vanligtvis avses överförande av ett smittämne från ett ställe i kroppen till ett annat ställe.

Autonoma nervsystemet: De delar av nervsystemet som inte står under viljans kontroll.

Azospermi: Avsaknad av sädesceller (spermier) i sädesvätskan.

Bactericida: Bakteriedödande medel.

Bakterie: Encelliga mikroorganism med en storlek mellan 0,0005-0,005 mm. Förökar sig genom delning. Flertalet bakterier är harmlösa eller direkt nyttiga och ett fåtal ger upphov till sjukdomar och kallas då för patogena. Indelas oftast efter sin form i kulformiga, kocker, stavformiga, baciller och spirallika spiriller. Se även Mikrob.

Bakterieodling: Utförs på olika substrat och i värmeskåp som håller en konstant temperatur av 37o C. Se även Urinodling och Utvidgad odling
  Man anser inom mikrobiologin, att mindre än 1 % av alla bakterier går att odla. Den "normala" odlingstiden i Sverige är 1-2 dygn. 
  I USA har flera urologer utökat odlingstiden vid prostatit till 5-7 dygn för att kunna göra en säkrare bedömning. Se
      http://www.dshoskes.com/cpclinic.html och Bakteriologisk diagnostik vid prostatit
  Allmänt om bakterieodling se http://sv.wikipedia.org/wiki/Bakterieodling 

Bakteriostatika: Förhindrar bakterietillväxt utan att bakterier dödas.

Bakterieuri: Bakterier i urinen.

Bakteriofag/bakteriofager: Räknas till gruppen virus och är en typ av mikroorganism som angriper och upplöser bakterier. Se även Eliava Institute on bacteriophages http://www.acnet.ge/virol.htm  och  Bacteriophage Treatment Clinic http://www.phage-biotech.com/ och  http://www.intralytix.com/news.htm

Balanit: Inflammation på penis yttersta del (ollonet). Den vanligaste orsaken är att sekret samlas under förhuden på grund av förhudsförträngning eller otillräcklig hygien, vilket leder till en irritation från den normala bakteriefloran som då ansamlas i ökad mängd i en fuktig miljö. Tillkomst av jästsvamp (candida) ger uppkomst av små fina knottror och kvisslor.  För mer information se http://huden.nu/sok/?searchtext=balanit 

Barnlöshet: Se Infertilitet.

Bartholinska körtlarna: Två körtlar vid sidan av slidans mynning, vars funktion anses vara att avge ett sekret som fungerar som "glidmedel" vid samlag.

Basisk: Då en vätska har ett pH värde högre än 7. 

Bechterews sjukdom/Bechterew/pelvospondylit, ankyloserande spondylit/AS: Är en reumatisk sjukdom där senfästen, ledhinnor i bäckenled, ofta rygg och perifera leder drabbas av av inflammmation med tendens till förbening. Drabbar 0,2-1 % av befolkningen. Ålder vid debut oftast under 40 år.
  Se http://www.reumatikerforbundet.org och även http://home.swipnet.se/berig/mbbechtrew.html
 
Enligt http://www.townsendletter.com/June2004/phytotherapy0604.htm The site of the bacterial trigger for AS is not necessarily
      always the bowel. An association between AS and chronic bacterial prostatitis has long been observed. The incidence of chronic
      prostatitis in male AS patients was 83%, compared to 33% in patients with rheumatoid arthritis. This association was confirmed in a
     
later study. The fact that the prostate may harbor a bacteria which contributes to AS could explain the higher incidence of this disorder
     
in males.

Benign: Godartad. Motsatsen är Malign.

Benmärgen: En viktig funktion hos denna är att bilda blodkroppar.

Betablockerare: Medel som blockerar de beta-adrenerga receptorerna  (se Adrenerga receptorer) i glatta muskelceller och som bl.a. kan användas vid högt blodtryck. Under 1996 upptäcktes att det finns östrogenreceptorer i prostatan (betareceptorer).

Betalaktamas: Är ett enzym som produceras av vissa typer av bakterier och som har förmågan att bryta ner antibiotika. För att motverka detta finns det antibiotika med en tillsats av klavunalsyra, som skyddar mot denna nedbrytning.

Beta-sitosterol/betasistosterol: Är den aktiva substansen i flera naturpreparat (saw palmetto as well as other herbal remedies such as pygeum africanum, stinging nettle and pumpkin seeds) som anses vara bra vid olika "prostatabesvär". Säljs bl.a. i Tyskland och Frankrike under benämningen Harzal and Permixon. Se http://www.youngagain.com/maxpros.html

Bilateral: På kroppens båda sidor.

Bindväv: En stödjevävnad uppbyggd av en trådrik mellansubstans och celler av olika slag, som fungerar som stöd och skydd i kroppens vävnader och organ. 
Bindvävssjukdomar/kollagenoser: Kännetecknas av inflammatoriska förändringar i bindväv och blodkärl i många av kroppens organ och där orsaken är ej klarlagd, men en förändrad immunreaktion spelar troglitvis en roll. Till bindvävssjukdomarna hör t.ex. reumatoid artrit, SLE/systemisk lupus erythematosus, SS/Sjögrens syndrom, sklerodermi, dermatomyosit och polyarteritis nodosa. 

Biofeedback: Är en metod för att mäta och återföra information om olika kroppsliga funktioner till en person, som utifrån denna information kan lära sig att viljemässigt påverka sina kroppsprocesser. Se  http://www.alternativmedicin.se/sok/Beh-023.html

Biofilm: Ett yttre hölje som skapas av vissa mikroorganismer (t.ex. nanobakterier) för att skydda sin existens mot kroppens immunsystem. Den beläggning (plack), som vi får på tänderna är en typ av biofilm. Mikroorganismer bildar och omges av ett matrix av organiska polymerer. Till detta skikt adderas proteiner, kalk och salter. Hela lagret omges av en hinna som tillåter utbyte av näringsämne men avsevärt försvårar eller hindrar passage av antibiotika. Är mycket svårt att bryta ner, så att t.ex. antibiotika kan nå fram och döda dess innehåll av bakterier. Se även EDTA och undersidan Biofilms.

Biopsi/Vävnadsprov: Se http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=15894  och http://www.vardguiden.se/Article.asp?ArticleID=353. För att vid prostatabiopsi förhindra uppkomsten av prostatainfektion orsakad av bakterier från ändtarmen, rekommenderas alltid profylaktisk behandling med antibiotika. 

Bitestikelinflammation: Se Epididymit

Biverkning: Olika mer eller mindre allvarliga bieffekter av ett läkemedel. 
  Läkemedelsverket http://www.lakemedelsverket.se/biverkningar där du som patient själv kan lämna information.
  Organisationen Kilen har en hemsida http://www.kilen.org som sammanställer patientrapporter. Tfn: 08-696 01 00. Epost: kilen@kilen-institutet.se Se även http://www.drugvict ims.org/reports. html

Bladder augmentation: Förstoring av urinblåsan. http://www.urologyhealth.org/adult/index.cfm?cat=03&topic=170

Blod: En vätska som består av celler och blodkroppar (trombocyter, röda- och vita blodkroppar) som är uppslammade i blodplasma. Blodets funktion är att transportera syre och näringsämne till och nedbrytningsprodukter från kroppens vävnader. Totala volymen är cirka 5 liter (70-80 ml per kg kroppsvikt) varav 40-50 % är blodkroppar.

Blodförgiftning: Se Sepsis.

Blodplasma/blodvätska: Den vätska (innehållande proteiner, fett, kolhydrater, salter m.m.) i vilken blodkropparna är borttagna.

Blodserum/blodvatten: Blodplasma från vilket man tagit bort det blodleverbildande proteinet fibrinogen.

Blodstatus: Se http://www.ltkronoberg.se/templates/LtKDocPageRev____37953.aspx 

Blodsänka/SR (SänkningsReaktionen): De röda blodkropparna sjunker nedåt i ett blodprov ( i ett lodrätt glasrör). Efter 1 timme avläses hur många mm de röda blodkropparna sjunkit. Detta orsakas av att röda blodkroppar (erytrocyter) bildar vad som ibland kallas "myntrullar" när man har en inflammation i kroppen. I dagligt tal kallar man detta för "sänkan" och är således ett mått på inflammationsgraden. En variant på detta är s.k. snabbsänka, där man ställer glasröret snett och får ett svar inom 10 minuter. Mätfelet vid denna metod är stort. Se även CRP.

Blodtryck: Blodets tryck inne i ådrorna. Systoliska trycket (övre) uppstår vid hjärtats sammandragning. Diastoliska trycket (undre) uppstår vid hjärtats utvidgning. Enligt senaste rön anses att ett "normalvärde" (oavsett ålder) bör vara cirka 140/80 mm Hg. Detta är lägre värde än vad som man ansett tidigare. Framförallt beträffande det systoliska trycket.

Blodvärde: I dagligt tal blodets koncentration av hemoglobin. Se Hemoglobin

Blygdbenet: Den främre delen av bäckenet.

Blåsextrofi: Blåsexstrofi är en medfödd missbildning som drabbar bukvägg, urinblåsa, urinrör och bäckenben. Se http://www.sos.se/smkh/1999-29-098/1999-29-098.HTM 

Blåshals: "Övergången" mellan urinblåsan och prostatan/urinröret.

Blåshalskörteln: Det svenska namnet för prostatakörteln.

Blåshalsskleros: Stelhet kring urinrörets anslutning i urinblåsans nedre del, oftast genom inlagring av bindväv eller kalk. Vanligt symtom är försvårad tömning av urin.

Blåspunktion: Sterilt instick (kanyl) i urinblåsan genom bukens nedre del (vanligtvis för provtagning).

Blåsträning: Olika metoder som syftar till att förbättra blåskontrollen och öka blåsans förmåga att hålla urin.

BOO: Bladder Outflow Obstruction. Hinder i urintömningen vanligtvis orsakad av blåshalsskleros.

Borderline/gränslinje: Term som används om personer som i något avseende befinner sig på gränslinjen mellan ett normalt och ett sjukligt tillstånd.

Borrelia/borrelios: Se Fästingburna sjukdomar.

Bortfall: Bortfall är den mängd uppgifter man i en undersökning inte får med. Detta kan ha många olika orsaker, t.ex. vid postenkäter glömmer eller vill personen inte svara eller personen finns inte på adressen, s.k. objektsbortfall. En del svarar bara på vissa frågor, s.k. partiellt bortfall. Bortfallet brukar anges i procent vilket normalt avser den andel av populationen som de icke erhållna svaren representerar. Ibland anger man i stället svarsfrekvens och då oftast i procent. Bortfallet i procent och svarsfrekvensen i procent är tillsammans 100%.

Botox/Botulinum Toxin-A (BTX-A): Seven different neurotoxinas are known like A, B, C, D, E, F and G. Introduction for clinical use in the years 80´s is Botulinum Toxin-A (BTX-A). Botulinum toxin is a presynaptic neuromuscular blocking agent inducing selective and reversible muscle weakness up to several months when injected intramuscularly in minute quantities. Different medical disciplines have discovered the toxin to treat mainly muscular hypercontraction. In urology, indications for Botulinum-A toxin injections have been reported in detrusor-sphincter dyssynergia, chronic retention, chronic pelvic pain, begnin prostata hyperplasia, neurogenic detrusor overactivity and motor and sensory urinary urge incontinence. Neuro-Urology, Swiss Paraplegic Center, Balgrist University Hospital, Forchstrasse 340, CH-8008 Zurich, Switzerland. Botulinum toxin a has antinociceptive effects in treating interstitial cystitis Smith CP, Radziszewski P, Borkowski A, et al. Urology 2004;64:871-5. 
Se även http://www.post-gazette.com/pg/05244/563456.stm och http://www.ic-network.com/guestlectures/smith.html 

BP/Bacterial Prostatitis: Bakteriell prostatit. Se NIH: "A urinalysis reveals increased white blood cells (WBCs) and bacterial growth upon culture of urine VB3. Culture of prostatic secretions shows increased levels of WBCs and more concentrated bacterial growth."  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000523.htm

BPE: Benign Prostate Enlargement.

BPH: Se Prostataförstoring.

BPO: Benign Prostatic Obstruction. Då det tar längre tid att urinera 100 ml än 10 sek beroende på en godartad  prostataförstoring. 

BPS: Bladder Pain Syndrome.

BPSA: The British Prostatitis Support Association.

Brachoterapi: En typ av strålbehandling vid prostatacancer där strålkällan placeras inne i själva prostatan. Är en s.k. högdosbehandling genom 15 nålar, där varje nål innehåller en strålkälla.

Brady: Förstavelse som innebär långsam eller kort.

Bradykardi: Långsam hjärtfrekvens/långsam puls. Vanligtvis avses mindre än 50 slag/minut. Normalpuls vanligtvis 60-100 slag/minut.

Bromelain:  It was first introduced in this area in 1957, and works by blocking some proinflammatory metabolites that accelerate and worsen the inflammatory process. It is an anti-inflammatory agent, and so can be used for sports injury, trauma, arthritis and other kinds of swelling. Its main uses are athletic injuries, digestive problems, phlebitis, sinusitis and aiding healing after surgery.

Broth Culture: Odling av bakterier på flytande substrat (broth=buljong). Är en mer tidsödande metod än vid användning av agarplattor, men anses vara en tillförlitligare metod vid svårodlade bakerier.

Bråck/hernia: Utbuktning av ett organ eller en vävnad utanför det det hålrum som organet/vävnaden normalt befinner sig i.

Bröstcancer: Är den vanligaste cancerformen hos kvinnor med cirka 6 000 diagnostiserade fall årligen, varav cirka 1500 avlider av sjukdomen. Asymtomatisk bröstcancer påvisas numera ofta vid hälsokontroll eller vid mammografi. Vid mammografi ses förtätningar, förkalkningar och mönsterförändringar i bröstkörtelvävnaden. Dessa förändringar kan vara godaratde eller elakartade. Man upptäcker även mycket små tumörer eller förstadier, som är så små att de inte går att känna. Sjukdomen delas bl.a. in i 4 olika stadier beroende på tumörernas storlek. Bröstcancer drabbar framför allt äldre kvinnor. Hälften är över 64 år när de får diagnosen. Mindre än fem procent är under 40 år. Cirka 0,5 % (cirka 30 fall årligen) av alla bröstcancerfall drabbar män. Se http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=15541  ,  http://www.bcfsolvandan.se , http://www.bro.org.sehttp://www.vardguiden.se/Article.asp?ArticleID=3025  http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/briefings/515_sv.pdf och http://www.cancerfonden.se/rosabandet

BXO/balanitis xerotica obliterans:  Kronisk inflammation av förhuden på penis (av okänd orsak). Behandlas i första hand med kortisonsalvor. Omskärelse anses vara den bästa behandlingen.

Bursa/slemsäck: Vätskefylld bindvävssäck t.ex. vid knä eller axelled. Bursorna skyddar lederna och unerlättar deras rörelse.

Bursit/slemsäcksinflammation: Orsakas exv. av tendinit, tryck, trauma, mekanisk nötning.

BWH: Bladder wall hypertrophy. 

Bål: Kroppens centrala parti. D.v.s. det som inte är huvud, hals, armar och ben.

Bäcken/bäckengördel/pelvis: Nedre delen av bålens skelett. Består av korsbenet och ett höftben på ömse sidor, Tillsammans bildar dessa ben en ring som utgör underlag för bukhålan och på undersidan har ledhålor för ledbenen.

B12: Vid brist av detta vitamin så har man något som kallas för positiv Babinski. Det kan man testa på följande sätt sitt eller ligg med raka ben. Be något dra med en strumsticka eller en penna under fotsulan från hälen upp mot stortån. I vanliga fall så drar tårna ihop sig men om man har B12-brist så "reser" sig stortån uppåt och de andra tårna sprider ut sig som en solfjäder.

Calculi:  Se "Prostatastenar"

Canaliculus: Liten trång kanal.

Cancer: En tumörsjukdom med okontrollerad celltillväxt.

Cannabis: Om dess användning inom medicin http://www.medicinskmarijuana.comhttp://www.cannabis-med.org  och
 http://www.swecan.org/modules.php?name=News&new_topic=6  

Carcinogen: Cancerframkallande.

Carcionoma: Elakartad tumör i epitelvävnad (hud, slemhinnor, prostata m.fl.).

Caverna: Sårhåla.

CBC/Complete Blood Count: http://www.brooksidepress.org/Products/OperationalMedicine/DATA/operationalmed/Lab/cbc.htm 

CBP/Chronic Bacterial Prostatitis: Kronisk bakteriell prostatit. Anses utgöra 5-10 % av all prostatit.

CDC/The Center for Disease Control, USA:  http://www.cdc.gov/

Cell: Den minsta fungerande enhet i en organism, som i större eller mindre utsträckning har alla det organiska livets grundegenskaper. Många celler av samma slag ger upphov till en vävnad och vävnader bygger sedan ett organ. En människokropp har cirka 200 olika typer av celler och med en storlek mellen 0,004-0,25 mm i diameter.

Cellgiftsbehandling: En kemisk hämning av elakartada tumörer.

Central sensitisering: Begreppet syftar på förändringar i de centralnervösa nervernas reaktionsmönster då de utsätts för ett kraftigt nervimpulsflöde från en perifer vävnadsskada. En rad kliniska observationer som t.ex. sekundär hyperalgesi, allodyni och vissa former av kronisk smärta kan helt eller delvis förklaras utifrån central sensitisering.

Cerebral: Som har med hjärnan eller intellektet att göra.

Cerebrospinal: Som hör till eller avser hjärna och ryggmärg.

Cervikalgi: Allmän term för smärtor i nacken.

Cervix: Livmoderhals.

CFU/Colony Forming Units: Antal bakteriebärande enheter. Används vid tolkning av bakterieodling.

Chlamydia pneumonia: Se TWAR.

Chlamydia psittaci: En mera ovanlig form av Chlamydia, som även kallas för papegojsjuka eller ornitos.

Chlamydia trachomatis: Är en av de minsta bakterierna och en sexuellt överförd sjukdom. Den smittade märker i regel av sjukdomen först då den ger sveda och flytningar. Under år 2007 diagnosticeras cirka 47 000 nya fall av Chlamydia trachomatis i Sverige och antalet fall är ökande. Mörkertalet är troligtvis stort eftersom sjukdomen har en fas där den smittade inte har några besvär. Enligt olika forskningsrapporter kan cirka 50 % av drabbade kvinnor och cirka 35 % av drabbade män tillhöra denna kategori. 
  I tidningen Apoteket nr. 3, 2002 på sidan 18: "Att kvinnor kan får äggledarinflammation som kan leda till infertilitet är ganska välkänt,
      men inte att män kan få kroniska urinvägsbesvär och prostatit. Både män och kvinnor kan få ögon- och ledbesvär som en följd av
      sjukdomen....". 
  I boken "Klinisk mikrobiologi" (ISBN 91-47-04862-X) av Dr. Thomas Ericson och Elsy Ericson anges att Chlamydia trachomatis kan
      orsaka såväl prostatit som epididymit (bitestikelinfektion).

  Ny forskning pekar även på, att "envisa halsinfektioner" kan vara orsakade av denna bakterie. 
  Allmänt om sjukdomen, dess förmåga att utveckla resistens mot olika antibiotika m.m.
    
  http://www.prostatitis.org/chlamydia.html , http://www.dcmsonline.org/jax-medicine/2001journals/Feb2001/STDresistance.htm
      http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=26140 och 
      http://www.hawaii.edu/hivandaids/Multiple%20Drug%20Resistance%20of%20Chlamydia.pdf

Cilier: "Små hår" på vissa slemhinnor. Är ständigt i rörelse för att fånga upp och transportera bort främmande materiel.

CK/kreatinkinas: Ett enzym som genom ett blodprov kan mätas och används bl.a. för att diagnosticera hjärtinfarkt.

CMP/Chronic myofascial pain: Is a musculoskeletal chronic pain syndrome that is nonprogressive, nondegenerative, and noninflammatory. It is characterized by pain and stiffness that is restricted to certain locations on the body. Like fibromyalgia, chronic myofascial pain is not a psychological disturbance, and neither condition is a mental illness, although chronic pain can cause anxiety and lead to depression. The American Medical Association, the World Health Organization and the National Institutes of Health are among those who have accepted these aslegitimate physical illnesses and major causes of disability.

CNP: Chronic non-bacterial prostatitis.

Coccyx/koccyx/svanskotorna/svansbenet: En benbildning som utgör ryggradens avslutning uppbyggd av 4 - 5 sammanvuxna svanskotor. 

Coccogdynia/Koccogdynia: Smärta i "svanskotorna/svansbenet". 

Colit/kolit/colitis: Inflammation i tjock- och ändtarm.

Colon/kolon: Tjocktarm.

Colon irritable: Irriterad tjocktarm. Ett samlingsnamn för diffusa symtom (t.ex. kramper, smärtor, ökad gasbildning, förstoppning omväxlande med diaréer) från tjocktarmen utan känd orsak.

Collicius seminalis/"collikeln": En liten upphöjning av urinröret hos män, i den del som omslutes av prostatan, där sädesledarna mynnar.

Co-morbidity: Andra sjukdomar som en patient kan ha förutom den primära sjukdomen. 

Cowper's körtlar/Bulbourethral glands: Är 2 st. körtlar som ligger strax nedanför prostatan intill den yttre sfinktern. Avger ett klart alkaliskt sekret (den s.k. försatsen) i urinröret före den egentliga sädestömningen.

Coxa/koxa: Höftled.

CP/Chronic Prostatitis: Kronisk prostatit.

CPPS/Chronic Pelvic Pain Syndrome/kroniskt smärtsamt bäckensyndrom: Symtomen är mycket ospecifika och kan innefatta olika urineringsproblem, smärta vid erektion/sädestömning, smärta i nedre delen av magen/ryggen, smärta i perineum/testiklar och smärta/sveda i urinrör.

Crohns sjukdom: En kronisk inflammatorisk sjukdom som kan drabba både tunn- och tjocktarm och vars orsak är okänd (troligtvis en s.k autoimmun sjukdom). Symtomen kan vara många bl.a. diarré, blödningar från tarmen, feber och ledbesvär. Behandlas med olika läkemedel eller operation. De flesta som insjuknar är mellan 18 och 30 år.  Sjukdomen kan försvinna helt under vissa perioder men återkommer i skov.  Se http://www.magotarm.se och  http://www.angelfire.com/ga/crohns/index.html 

CRP/C-Reactive Protein: En markör av inflammatoriska tillstånd i kroppen. Ett blodäggviteämne vars koncentration normalt är låg, men som kan öka snabbt och kraftigt vid en akut inflammatorisk sjukdom. CRP anses hög då den är större än 100 mg/l. CRP är inte helt lättolkat och olika faktorer spelar in. T.ex. orsaken till inflammationen , om den är avgränsad (t.ex. sinusit och otit) eller ej.  Se även Blodsänka/SR.

CRPS/Complex Regional Pain Syndrome: Komplex (består av många delar som hänger samman på ett svåröverskådligt sätt) regionalt smärt syndrom.

Cryokirurgi: Operationsteknik med kraftig nedkylning av den vävnad som skall opereras bort.

Culture: Engelsk term för odling av bakterier.

Cyanos: Blåfärgning av hud och slemhinnor, beroende på nedsatt syrgasinnehåll i blodet vilket ger en ökad halt av icke syrsatt hemoglobin. Vanligast mest uttalad vid perefera delar som fingrar, tår,  näsa och läppar. Kan orsakas av bristande lungfunktion eller för långsamt blodflöde p.g.a. hjärtsjukdom.

Cysta: Sjukligt hålrum, som kan innehålla gas, vätska eller halvflytande materiel.

Cystit: Inflammation i en blåsa. Speciellt om en inflammation i urinblåsan (blåskatarr) med täta urinträngningar, sveda och grumlig urin. Ofta orsakad av en bakteriell infektion.

Cystometri: Mätning av urinblåsans inre storlek och tryck.

Cystoskopi: Undersökning av urinrör och urinblåsa genom ett instrument (cystoskop), som förs in genom urinröret. Finns både som stelt rör och böjligt/flexibelt. Har man svåra smärtor skall det sistnämnda alltid användas.

Cytokiner: Molekyler som utsöndras från immunsystemet och påverkar aktiviteten i andra celler/organ. Cytokinerna delas in i sådana som är inflammatoriska och sådana som kan motverka inflammation. Är av stor betydelse vid bl.a. infektionssjukdomar, autoimmuna sjukdomar, cancer och vissa hjärtsjukdomar. Är således viktiga signalsubstanser i kroppen. Finns i ett antal olika varianter och man har hitintills upptäckt cirka 100 st. olika cytokiner. De som i första hand sätts i samband med kronisk prostatit och interstitiell cystit tycks vara IL-1, IL-8 och TNF. För mera information om cytokiner: "The Cytokine Handbook" av Thompson, Angus, ed. (1998)]. Se även http://en.wikipedia.org/wiki/Cytokine , http://microvet.arizona.edu/courses/MIC419/Tutorials/cytokines.html och  http://pim.medicine.dal.ca/cytok.htm 

Cytologi: Det vetenskapliga studiet av celler, deras ursprung, struktur och funktion.

Cytologisk diagnostik: Innebär att man ställer diagnos genom att undersöka cellerna.

Cytostatika: Benämning på mediciner (med cellskadande eller celldödande effekt) som används vid cancerbehandling och även vid vissa kroniska sjukdomar på immunologisk bas.

Dator Tomografi, DT/Computer Tomografi, CT: Metod (röntgenologisk) att via skiktbilder, med hjälp av datorteknik, få fram anatomiska strukturer.

Debilitet: Förståndshandikappad med ett IQ på 45-70.

Debut: Då sjukdomen börjar.

Defekation: Tarmtömning.

Denerva: Blockera eller skära av nervtrådarna till ett organ.

Depottabletter: Medicin som avger sin aktiva substans under längre tid (vanligtvis under ett dygn).

Dermatologi: Läran om hudsjukdomar.

Dermatos: Hudsjukdom i allmänhet.

Detrusor: Muskler som alstrar det tryck som behövs för urinblåsans tömning.

Dexter: På höger sida.

DHEA/dehydroepiadrosteron: Är ett hormon som produceras i binjurarna. Det kallas för "mor-hormonet". Är det hormon som man finner mest i blodet, och det används av kroppen för att producera en mängd viktiga hormon. Varje cell tar emot DHEA, vilket visar att det har en funktion i sig själv också. Forskare har funnit att det har en fantastisk anti-fett, anti-svulst, anti-åldrande och anti-cancer effekt.

DHT: Dihydrotestosteron.

Diabetes/diabetes mellitus: En sjukdom där kroppens omsättning av kolhydrater och fett är störd och som cirka 4 % av Sveriges befolkning är drabbad av. Typiska symtom är törst, stora mängder urin, avmagring, trötthet och klåda. Indelas något förenklat i typ 1 "barndiabetes" (debut i tidiga år p.g.a. att en autoimmun sjukdom stoppar produktionen av insulin i buksporttskörteln) och typ 2 "åldersdiabetes" (oförmåga att tllgodogöra sig insulin). Hos drabbade utvecklas 30-50 % neuropati, som kan ge olika former av besvär (smärta, impotens m.m.).

Diabetes insipidus: Ett sjukdomstillstånd i hypofysen. Symtomen består av enormt stora mängder urin och svårt törst.  

Diagnos: Att känna igen och ge sjukdomen en benämning.

Dialys: Behandling vid svår nedsättning av njurfunktionen (uremi) och som sker med hjälp av en speciell dialysmaskin. För mer information se  http://www.infomedica.se/handboken/amnesram.asp?CategoryID=349

Diatermi: Metod att via elektrisk ström åstadkomma hög värme. Används bl.a. inom kirurgin.

Differentialdiagnostik: Särskiljande av vissa likartade sjukdomar på de specifika  sjukdomstecken som skiljer dem åt.

Diffus smärta: En smärta av okänt/oklart ursprung (man vet således inte var den kommer ifrån eller dess egentliga orsak). Tyvärr misstolkas ordet diffus alltför ofta och ges betydelsen "en obetydlig smärta". En diffus smärta kan vara precis lika besvärlig, kanske t.o.m. värre, än en smärta som man vet var den kommer ifrån!

Dilatation/dilatera: Utvidgning, uttänjning med olika medicinska metoder. Används även om vissa läkemedel som utvidgar lufrör och blodkärl.

Distal: Det som är längst bort. Motsatsen är Proximal.

Distension: Utvidgning/uttänjning.

Diures: Urinproduktion, urinutsöndring.

Diuretikum: Medel som ökar urinavsöndringen. Vätskedrivande medel.

Divertikel: Utbuktning (av matstrupe, tarm eller blåsvägg).

DNA/deoxyribonucleinsyra: DNA ligger i ett kedjemönster och innehåller cellens genetiska kod. Se DNA.

Doseskalering: Högre dos än vad som anses normalt, för att uppnå ett bättre behandlingsresultat.

DRE/Digital Rectal Examination/Exploration: Läkaren undersöker (palperar) prostatan med ett finger via analöppningen. 

Dropp/dropptransfusion: Närings eller saltlösning som tillföres kroppen via en ven.

Droppinkontinens: Märks oftast som urinfläckar på underkläderna. Vanligt förkommande vid t.ex. prostatit.

Dubbelurinering: Ett begrepp inom urologin som innebär att urineringen sker i två steg. Efter första urineringen sker en "återhämtning" av urinblåsans muskulatur (förmågan till kontraktion) och patienten kan efter en kort stund tömma resterande urin.

Duration: Med detta menar man en sjukdoms varaktighet eller utsträckning över tiden.

Durett: Tablett där den verksamma substansen löses ut successivt. 

Dys- (i första delen av ett ord): Illa fungerande, dålig funktion. T.ex. Erektil Dysfunktion (ED)=  Impotens d.v.s. oförmåga att få eller bibehålla erektion för sexuellt umgänge.

Dysbakterios:  Sjukdom orsakad av en obalans i den normala bakteriefloran i något av kroppens organ.

Dysfagi:  Sväljsvårigheter. Se http://www.dysfagi.se  

Dyspareunia: Smärtor eller svårigheter under samlag. Begreppet används vanligen om kvinnor.

Dyspepsi: Sjuklig förändring i matsmältningen. Matspjälkningsrubbning.

Dysplasi/dysplasia: Felaktig utveckling av ben, brosk och/eller hud.

Dyspné: Andnöd, andfåddhet.

Dyssynergi: Dålig samverkan mellan olika organ, särskilt om olika muskler.

Dystymi: Missmod, tungsinthet.

Dysuri: Obehag att urinera eller svårighet att tömma urinblåsan p.g.a. smärta.

EAU: European Urologic Association.

ECDC: The European Center for Disease Control, Stockholm, Sweden. http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/strategy/ecdc/ecdc_en.htm

ED: Erektil dysfunktion, erektionssvårigheter.

EDO: Ejaculatory Duct Obstruction.

EDTA/Ethylén Diamin Tetra Acetat: Ett preparat som enligt vissa forskare i beredning som suppositorier bl.a. bryter ner kalkbildning i prostatan. T.ex. nanobakterier i prostatan skapar en biofilm/skyddshölje innehållande bl.a. kalk. För att antibiotika (Tetracyklin) skall komma åt bakterierna använder man sig bl.a. av EDTA-suppositorer. Suppositorer (Detoxamin, World Health Products, USA) kan beställas från Jan-Olof Wennerfors, Lerum. Tel: 0302-131 80. EDTA finns även i andra beredningar och vid behandling av andra sjukdomar. Se http://www.iom.dk/ http://www.nanobaclabs.com , http://www.cal-detox.com och http://www.healthresources.net/eoc/landing33.aspx?SC=HEF2790 

Egenremiss: Man kan skriva en egenremiss till en specialistmottagning om inte läkaren vill skriva ut någon. Man skriver ett vanligt brev och berättar om sin sjukdom och vilka symptom man har och ber att få en tid hos specialistmottagningen. Det finns hos vissa Landsting  en speciell blankett som man kan skicka efter hos Patientnämnden.

Ejakulat: Den uttömda sädesvätskan. Se Sädesvätska.

Ejakulation: Sädestömning.

Ejaculatory Ducts: Beteckningen på de två ledare som går genom prostatan och ut i urinröret från sammankopplingspunkten mellan sädesblåsorna och sädesledarnas utvidgning (ampullerna).  

Ektomi: Operativt bortskärande av organ eller organdel.

ELISA/Enzyme-Linked Immunsorbent Assay: En immunologisk metod att genomföra tester baserat på antigen - antikropps bindningar. Se  http://sv.wikipedia.org/wiki/ELISA_-_Enzym_Linked_ImmunoSorbent_Assay 

-emia: Förekomst i blodet. T.ex. bakterier i blodet bakteremia, Virus i blodet viremia. Parasiter i blodet parasitemia.

EMEA: European Medicines Agency  http://www.emea.eu.int 

Emfysem: En lungsjukdom där de s.k. alveolerna utvidgats, varigenom lungornas kapacitet minskar.

Empati: Förmågan/inlevelsen att förstå andra människors situation/känslor.

Empirisk: Erfarenhetsmässig kunskap (till skillnad från vetenskapligt grundad kunskap).

EMS: Elektrisk muskel stimulering. Metod att stärka muskulatur genom strömpulsering. Använd för att stärka muskelgrupper som blivit degenererade p.g.a. sjukdom.

Endemisk: Då en sjukdom är begränsad till ett bestämt område. T.ex. en viss lokalitet, yrkes- eller befolkningsgrupp.

Endogen: Bildad inom kroppen, orsakad av inre faktorer (motsatsen till exogen).

Endokardit: Inflammation i framförallt i hjärtklaffarna t.ex. som en reaktion på en streptokockinfektion eller genom en direkt infektion. 

Endokrina körtlar eller organ/inresekretoriska körtlar: Har ej några utförsgångar utan avsöndrar sina produkter (hormoner) direkt i blodet och därigenom når sitt målorgan. T.ex. hypofysen, testiklarna, binjurarna m.fl. 

Endokrinologi: Läran om de endokrina organen och dess sjukdomar.

Endometrios: Sjukdom där celler som normalt endast skall finnas i livmodern (uterus) växer utanför livmodern.

Endometrium: Slemhinna på livmoderns insida. 

Endorfiner: En grupp ämnen, som brukar kallas kroppens eget morfin och som lindrar smärta.

Endoskop: Rörformigt instrument (med liten diameter) med inbyggd belysning för undersökning inuti kroppen. Används även för ta biopsi.

Endoskopisk kirurgi: "Titthålskirurgi", operationsteknik som utföres med hjälp av endoskop.

Enterit/enteritis: Inflammation i tunntarmen.

Enterotabletter: För att minska risken för magbesvär så har tabletterna ett särskilt ytskikt som gör att de inte löses upp förrän de nått tarmen. 

Enzym: Ett ämne (protein) som startar eller påskyndar en kemisk process utan att själv förbrukas eller förstöras.

Eosinofoli: Ökad förekomst av eosinofila granulocyter i blodet. T.ex vid allergiska reaktioner och parasitinfektioner.

Epidemiologi: Läran om utbredningen/omfattningen av hälsorelaterade tillstånd hos befolkningen.

Epididymit/bitestikelinflammation: Inflammation beroende på att bakterier når bitestiklarna via blodbanorna, eller vilket troligtvis är vanligast, via sädesledarna från urinröret och prostatan. Se UTI, http://www.epididymitisfoundation.org och http://www.andrologyjournal.org/cgi/content/full/23/4/453

Epiduralanestesi/EDA, ryggbedövning: En bedövningsmetod som innebär att man får bedövningsmedel insprutat i ett smalt hålrum alldeles utanför ryggmärgsvätskan. Är den mest effektiva formen av smärtlindring.

Epitel: Det ytliga cellskikt som täcker hud och slemhinnor och som finns i flera olika typer. En vävnad av likartade celler utan mellansubstans.

EPS/Expressed Prostatic Secretion: Det sekret som läkaren pressar ut genom urinröret vid prostatamassage/kraftig rektalpalpering av prostatan.

ER/Emergency Room: Akutmottagning.

Erektion: Då penis 3 svällkroppar fylls med blod och styvnar (stånd). Normal erektionslängd är 12-18 cm. En på hundra har en penis som vid erektion överstiger 20 cm. En frisk man har normalt upp till 4-5 erektioner under en natt. Detta inträffar under REM (Rapid Eye Movement) sömnen. Man anser att detta har betydelse för att erektionfunktionen "behöver underhållas". Olika sjukdomar och mediciner kan påverka erektionsförmågan negativt. T.ex. olika prostatasjukdomar, diabetes m.fl. Hos kvinnan sker en motsvarande reaktion i klitoris. Se även http://www.erektionsakuten.se/

Erytem: Onormal rodnad i huden.

Erytema migrans: En svag rodnad utan fjällning som långsamt breder ut sig ringformat. 

Erytrocyter/Röda blodkroppar/RBC: Röda blodkroppars viktiga uppgift är att transportera och avge syre och koldioxid. Innehåller hemaglobin/Hb (rött färgämne) som har förmågan att binda och transportera syre till kroppens celler. De röda blodkropparna bildas i benmärgen och bryts ner i mjälten efter cirka 4 månader.

ESBl/Extended Spectrum Beta Lactamase: Bakterier som har en "extra stor" förmåga att bryta ner antibiotika har blivit vanligare i Sverige. Över 2 000 patienter drabbades under 2007 av ESBL-bakterier. Det är dubbelt så många som fick sjukhussjukan MRSA. Det visar Smittskyddsinstitutets genomgång av inrapporterade fall. 

Escherichia coli/E. coli: Den tjocktarmsbakterie som anses vara den vanligaste orsaken till kronisk bakteriell prostatit.

Estrogener: Samlingsnamn för kvinnliga könshormoner. Se Östrogener.

Etiologi: Läran om sjukdomsorsaker. Inom medicin används termen specifikt för anledningar och bakomliggande variabler till sjukdomar och patologiska tillstånd.

Etiologisk agens: Sjukdomsorsak.

Eunuckism: Avsaknad av testiklar. 

Exacerbation: Försämring av ett sjukdomsförlopp.

Exantem: Rodnande hudförändringar (utslag) med typiskt utseende vid vissa infektionssjukdomar (t.ex. mässling och scharlakansfeber) och efter intag av vissa läkemedel (t.ex. sulfapreparat).

Excessivt öm: Mycket ömmande.

Exogen: Utifrån kommande orsak (motsatsen till endogen).

Exokrina körtlar: Körtlar som har egen utförsgång. Mynnar direkt i hud eller slemhinna.

Experimentell behandling: Behandling som är under utprovning och utvärdering.

Exponering: Faktor eller faktorer som kan tänkas påverka insjuknandefrekvensen. Ibland begränsas beteckningen exponering till sådana faktorer som finns i vår miljö. 

Exprimat: Det (oftast en vätska) som är utpressat eller utsöndrat.

Exspektans: Avvaktan/avvaktande inställning (t.ex. att gå vidare med en undersökning eller påbörja en behandling).

Exspektera: Avvakta en sjukdoms vidare förlopp.

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL): Is the non-invasive treatment of kidney stones (urinary calculosis) and biliary calculi (stones in the gallbladder or in the liver). Lithotripsy and the lithotriptor were developed in the early 1980s in Germany by Dornier Medizintechnik GmbH (now known as Dornier MedTech Systems GmbH) and came into widespread use with the introduction of the HM-3 lithotriptor in 1983. Within a few years, ESWL became a standard treatment of calculosis. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Lithotriptor

Exstrapulmonal: Utanför lungorna.

Fascia: Bindvävhölje som omger muskler. Den övergår i senvävnad i muskeländarna.

Facial: Som tillhör eller avser ansiktet.

Faeces/feces: Avföring (fekalier).

Fagocyter: Celler med förmåga att bryta ner död vävnad samt äta (fagocytera) främmande ämnen. Till fagocyterna hör granulocyter och monocyter i blodet samt makrofager i vävnaderna. 

Fantomsmärta: Kvarstående smärta "på platsen" efter bortopererad kroppsdel.

Faryngial: Som tillhör svalget.

Fascia: Bindvävshölje som omger muskler. Den övergår i senvävnad i muskeländarna.

Fascikel: Liten bunt eller sträng nerver.

Fenotyp/phenotype: En organisms egenskaper, uppkomna genom samverkan mellan ärftlighet och miljö. Fenotyp = Genotyp + Miljö.

Fertilitet: Fruktsamhet, förmågan att kunna "skaffa barn". Se även Infertilitet.

Fibrin: Trådämne som bildas i blodet vid koagulering.

Fibromyalgi/FM: Drabbar  1-2 % av befolkningen ( 90 % är kvinnor). En sjukdom med en allmän påverkan av muskler. Ger även värk och smärta i skuldror, bäcken/ryggslutsområdet samt ömhet över vissa punkter (12 olika ställen) med uttalad ömhet vid palapation (s.k. triggerpoints). Orsaken är okänd och omdebatterad, men rör sig troligtvis om en neurogen (alternativt reumatisk) sjukdom. Andra symtom kan vara en uttalad trötthet, irritable colon, domningskänsla och  kronisk huvudvärk. Symtomen förvärras av fysisk aktivitet, kyla/fuktig väderlek och stress och oro.  Se även SVBK. För mer information http://www.fibromyalgi.se  och  http://www.sover. net/~devstar  

Fibros: En onormal förtjockning eller ärrbildning. Annan vävnads omvandling till fast (fibrös) bindväv.

Fimosis/phimosis/fimos: Förträngning av förhuden vilket resulterar i en oförmåga att dra förhuden från glans. Se http://netdoktor.passagen.se/default.ns?lngItemID=3292  

"Fiskmun": P.g.a. inflammation i urinrörets slemhinna kan det uppstå en lätt utbuktning i främre delen av mannens urinrör, liknande en "fiskmun".

Fissur: Sprickbildning i slemhinnor och benvävnad.

Fistel: Onormal kanal (uppkommen genom sjukdom, operation eller skada). 

Flare: Försämring av ett sjukdomstillstånd.

Flare up: Blossa upp.

Flatulens: Gaser, väderspänningar.

Flush: Plötslig värmekänsla p.g.a. tillfällig vidgning av blodkärlen.

FNA: Finnålscytologisk teknik

Fokalinfektion: Infektionshärd på en begränsad plats (ofta symtomlös). T.ex. i näsans bihålor eller vid tandrötterna.

Fontänorgasm/sprutorgasm: Uppstår när Skenes körtlar/Paraurethral glands, som omger urinröret, tömmer sin vätska i samband med orgasm.

Frenulum: Hudsträng på undersidan av ollonet.

Frequency: Mer eller mindre täta behov av att urinera, oftast även nattetid.

Frigiditet: Könskyla.

Funktionell diagnostik: Undersökning av ett organs funktioner i stället för dess anatomiska struktur.

FVU: First void urine.

Fysiologi: Läran om kroppens normala livsprocesser.

Fytoterapi: En allmän betckning på behandling med olika växter och växtextrakt. Inom urologin används Cernitol, Curbicin, Quercitin, avkok av broccoli m.fl. Dessa anses innehålla antiinflammatoriska, alfareceptorblockerande och antiandrogena effekter. 

Fästingburna sjukdomar: Det finns i dag flera olika sjukdomar som sprids via fästingar. Kunskapen om dessa sjukdomar, diagnostik och behandling anses bristfälliga. 
  Exempel på några till människan via fästing överförbara sjukdomar:
     -  Borrelia/borrelios (bakterie: ansiktsförlamning, hjärnhinneinflammation, influensaliknande och andra diffusa besvär). 
     -  TBE/Tick Borne Encephalitis (virus: hjärnhinneinflammation, influensaliknande besvär, förlamning).
     -  Ehrlichios (bakterie: feber, ledvärk, påverkar netrvsystemet, hjärtbesvär). 
     -  Babesios (rödsjuke-parasit: fall med dödlig utgång förekommit).
     -  Tularemi (harpest-bakterie: feber m.m.).
     -  Q-feber (frågeteckenssjuka-bakterie: influensaliknande symtom). 

  TBE och Borrelia Patientförening: http://hem.bredband.net/tbepatientforeningen/Dok/Informationsblad_TBEoBorreliaPatforening.pdf
     och deras hemsida http://hem.bredband.net/tbepatientforeningen. I deras informationsmateriel anges att en borreliainfektion kan ge en
      mängd olika symtom, bl.a. värk i testiklar och bäcken.
  På den kanadensiska hemsidan http://www.canlyme.com/patsymptoms.html nämns att prostatit kan orsakas av en borreliainfektion. 
  På en av följande länkar anges att man bl.a. har hittat bakterier från borrelia i sädesvätska. Se: http://centralfloridaresearch.com/lab ,
      http://www.lymenet.org , http://www.aldf.comhttp://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?noframes.read=51356 ,
      http://www.lyme.org,  http://www.immunesupport.com/library/showarticle.cfm/id/6431 , http://www.igenex.com och
     
http://www.labor-koeln.de

Förhud/praeputium: Ett hudveck på penis som helt eller delvis täcker ollonet.

Förkalkningar: Se "Prostatastenar".

GAG/GlycosAminoGlycan: GAG är ett lager hos urinblåsans epitelskikt/urothel som täcker och skyddar urinblåsans övriga vävnad mot de olika beståndsdelarna i urin.

Gammaglobulin: Antikroppar som renats fram ur människoblod.

Gangrän: Begränsad vävnadsdöd (nekros) p.g.a. försämrad eller upphävd blodcirkulation.

Gastrit/magkatarr: Innebär att det i magens slemhinna finns en inflammation. Formellt bör begreppet "gastrit" endast användas efter en anatomisk undersökning av magen med hjälp av ett instrument (gastroskop).

Generaliserad: Utbredd.

Generell smärta: Utbredd smärta.

Generisk/generic: Det aktiva kemiska ämne eller förening som ingår i ett läkemedel. Observera, att ett läkemedel med samma generiska innehåll kan säljas under flera olika handelsnamn.

-genes: -alstrande.

"Genesen": Slanguttryck för Patogenes. Orsak till uppkomst och utveckling av en sjukdom.

Genetisk: Som avser ärftlighet eller skadlig förändring i gener. T.ex. genom strålning eller kemikalier.

Genital: Som har med könsorganen att göra.

Genom: Genkomplex, den specifika massan av arvsfaktorer i kromosomerna som följer individen hela livet.

Genombrottssmärta: Medicinsk term för att definiera kraftig smärta som uppkommer plötsligt trots regelbunden användning av smärtstillande mediciner (oftast opioider).

Genotype: Anlagstyp. En individs ärftliga egenskaper till kropp och själ oavsett påverkan av miljön.

Geriatrik: Äldrevård.

Ginkgo Biloba: Best known for its effect in helping maintain peripheral circulation to the extremities of the body such as the legs and hands, as well as helping maintain memory in the short-term. 

Gikt/arthritis urica: En ämnesomsättningssjukdom med ökad anhopning av urinsyra (urat) i form av kristaller vilka fälls ut i leder och orsakar inflammation, vävnadsskada och därigenom smärta. Innebär smärtsamma anfallsvisa akuta och kroniska ledinflammationer som oftast börjar i stortån (s.k. portvinstå/podagra). Men även andra leder som knän, fotleder och andra småleder. T.ex. den yttersta leden i fingrarna (DIP-leden) kan drabbas. Kan även ge inlagring av urat i i form av giktknölar (tofi) t.ex. på öronen och inte sällan njurpåverkan. Cirka 1-2 % av befolkningen anses ha giktproblem. Med hänsyn till sjukdomsutvecklingen räknas gikt till de reumatiska sjukdomarna.

Glandula: Körtel.

Gleasonvärdet/Gleasonscore: Ett system att bedömma en cancertumörs aggressivitet. Bedöms med hjälp av mikroskop. En mätmetod att gradera den potentiella aggressiviteten hos sjukdomen. Gleason värdet anges i grader från 2 till 10. Grad 2 motsvarar den beskedligaste tumörformen och grad 10 den aggressivaste formen. Inom Gleasongraderingen finns i princip 3 huvudgrupper för prognos, där Gleason 7 innebär en mellangod prognos, värden under 7 en bättre prognos och värden högre än 7 en sämre. Ett annat liknande system är att klassificera tumörcellerna i huvudgrupperna G1, G2 och G3. G1 betecknar den "snällare" formen där tumörcellerna är tämligen lika normala celler. Grupp G3 innebär att en sämre prognos och här är cellerna påtagligt sjukligt omvandlade.

Glomerulationer/blodkärlsnystan: Vid IC uppstår dessa då petekier har klumpats samman. Vid cystoskopiundersökning, kan man efter utvidgning av urinblåsan med steril koksaltlösning se en tät utsådd av dessa punktformiga små submucosa blödningar.

Glomustumör: "Nystliknande" svulst i blodkärl.

Glossit: Inflammation i tungan.

Glukos/glukosuri: Glukos (socker) i urinen är vanligt vid obehandlad diabetes men kan även förekomma vid vissa förändringar i njurfunktionen.

Glutenintolerans/Celiaki: Gluten gör att tarmluddet i tunntarmen förstörs. Det innebär att tarmen tar upp näringsämnen sämre vilket i sin tur kan leda till olika bristsjukdomar. Vete, korn och råg innehåller proteinet gluten. De vanligaste symtomen är viktminskning, magont, gaser och diarréer. Men även håravfall, blåsor i mun och på hud, värk i skelett, värk i leder/muskler, sköra naglar,  psykisk påverkan och andra diffusa symtom kan förekomma. Enda kända behandling är glutenfri kost. Diagnos ställs i första hand genom ett blodprov, som kan kompletteras med tunntarmsbiopsi. Se http://www.celiaki.se 

Gold Standard: Den metod som anses mest lämpad vid behandling av en sjukdom.

Golfbollssyndromet: Många drabbade av kronisk prostatit upplever denna typ av smärta. Kan liknas vid den smärta som uppstår då man sitter med hela sin tyngd på en hård golfboll, som hela tiden pressas in i perineum (området mellan analöppningen och pungen). För vissa är smärtan mer eller mindre konstant och gör det omöjligt (även under kortare perioder) att sitta på ett normalt sätt. 

Gonad: Könskörtel.

Gonorré: Sexuellt överförd sjukdom, som är orsakad av olika stammar av gonokocker (bakterier). Symtomen kan vara varig inflammation i urinröret, slidan och äggledaren.  Ibland också i ändtarmen, munhålan och svalget. Kan även ge komplikationer i andra organ såsom bitestiklar, leder och ögon. Med hänsyn till resistens mot antibiotika, rekommenderas att behandling utföres i samråd med eller av venereolog. Behandling sker vanligtvis med spektinomycin (licenspreparat, intramuskulärt engångsdos) eller någon kinolon (engångsdos peroralt). Vid okomplicerad gonorré används ampicillin. Kontrollodling göres 1-2 gånger  med 1 veckas mellanrum efter avslutad behandling. Antalet nya fall i  Sverige var under slutet av 90-talet cirka 450 om året.

Gramfärgning: Färgningsmetod för att särskilja bakterier. Vissa bakterier som blivit mörkfärgade av metylenblått avfärgas ej av alkohol och kallas för grampositiva. De som avfärgas kallas för gramnegativa. Grampositiva är t.ex. stafylokocker och pneumokocker. Gramnegativa är t.ex. kolibakterier och gonokocker.

Granulation: Kornighet, kornanhopning. 

Granulationsvävnad: Kärlrik och aktiv växande bindväv.

Granuler: "Små" korn.

Granuloma: Granuloma kommer från det latinska ordet granum, som betyder korn eller frö. Är en begränsad kornformig inflammatorisk vävnadsförändring med makrofager och speciella jätteceller i centrum samt omgivet av lymfocyter. Anses vara ett tecken på en reaktion mot t.ex. bakterier, läkemedel eller vissa substanser. Kan uppträda nästan var som helst i kroppen.

Granulomatous/granulomatös prostatitis: Karakteriseras av ett mönster av granuloma inflammationer i prostatan och anses ha en stark koppling till en autoimmun sjukdom. 

Grapefruit Seed Extract: Ett naturmedel som anses ha antiinflammatoriska egenskaper. Finns i de flesta Hälsokostaffärer. Se även http://www.nutribiotic.com/GSELiquid.htm

Grave´ sjukdom: En form av hyperthyreos (hög ämnesomsättning) som beror på att kroppens immunförsvar felaktigt stimulerar sköldkörteln till överproduktion av hormon genom s.k. TRAK-antikroppar.

"Gubbsjuka" (prostatahyperplasia): Svårighet att kasta vatten p.g.a. prostataförstoring. Se Prostataförstoring.

Gynekologi: Läran om kvinnans könsorgan och dess sjukdomar.

Gynekomasti: Förstoring av bröstkörtlarna (kvinnobröst hos män).

Hematom: Blodutgjutning i en vävnad. T.ex. i huden (blåmärken) eller i muskler.

Hematologi: Läran om blodet och dess sjukdomar.

Hematospermi/hemospermia: Blod i sädesvätskan. Finns olika bakomliggande orsaker till detta. Se http://www.3-rx.com/blood-in-semen/default.php

Hematuri/hämaturi: Blod i urinen. Kan delas in i mikroskopisk  (ej synlig i urinen) och makroskopisk (synlig i urinen) hematuri.

Hemoglobin/Hb: Hemoglobin är ett protein (blodfärgämne) som finns i hög koncentration i de röda blodkropparna och som är transportör av syre i blodet. Hemoglobin binder syrgas som tas upp i lungorna och som sedan förs ut och avges till vävnaderna. Normalt finns 120-160 gram hemoglobin i en liter blod.

Hemolys/haemolysis/hämolyserat/hemolyserat: Sjuklig förkortning av de röda blodkropparnas överlevnadstid från de normala 120 dagarna (icke hämolyserat)  ner till 20, 10 och ibland 5 dagar.  

Hemorrojd: Utvidgad ven (åderbråck) i eller vid ändtarmsmynningen (anus), vanligen med klåda, ofta med smärtor och blödningar.  Inkarcererad hemorrojd  innebär blodpropp och nekros (vävnadsdöd) i vävnaden. Ger oftast mycket svår smärta framförallt i samband med avföring. Se  http://hemorrhoid.cn/Info.htm och http://www.prostatitis2000.org/eng/norme.htm

Hemolytisk: Blodupplösande.

Hemospermi: Blod i sädesvätska. Finns olika bakomliggande orsaker till detta. Se Hematospermi.

Hepatit: Leverinflammation i regel orsakad av olika typer av virus. Har olika spridningsvägar som t.ex. blod, avföring och förorenat vatten. Typiska symtom är trötthet, illamående, allmänpåverkan och gulfärgning av hud och ögonvitor.

Heparin: Ett ämne som har en kraftigt nedsättande effekt på blodets koagulation.

Hereditet: Ärftlig risk för att drabbas av en viss sjukdom.

Herpes/genital herpes: En virussjukdom som bl.a. kan drabba könsorganen. Man anser att var femte sexuellt aktiv person i västvärlden är smittad. Sjukdomen karaktäriseras av smärtsamma, ofta diskreta, grupperade blåsor som snabbt kan utvecklas till ulcerationer. Omkring hälften av alla drabbade får symtom i form av en brännande, kliande och stickande känsla innan blåsorna debuterar. Svullna ömmande lokala adeniter ses ofta. För mer information se  http://www.harduherpes.nu

Herxheimer Reaction: Mycket förenklat innebär detta att patienten genom medicineringen blir sämre innan det inträder en förbättring. This occurs from the organism die-off and generally is the first indication that the antibiotic therapy is working. Symptoms that are associated with a Herxheimer include: chills, fever, night sweats, muscle aches, joint pains, lymphatic pain, mental fog, and extreme fatigue. These symptoms can last 1-2 weeks and longer and can vary in intensity.

Hesitation: Tveksamhet ( t.ex. i en medicinsk bedömning).

HIFU/High Intensity Focused Ultrasound: En ny behandlingsmetod av icke invasiv prostatacancer, där man använder sig av ultraljud för att eliminera sjukdomen och bieffekterna är betydligt lägre än de nu vanligtvis använda behandlingsmetoderna. Se http://www.internationalhifu.com/technology_hifu.php 

Histamin: En substans som frigörs från mastceller. Gör bl.a. att blodkärlen vidgas, slemhinnorna svullnar, påverkar muskulaturen i andningsvägarna m.m. Leder till allergiska symtom som t.ex. nysningar, rinnande näsa och ögon, klåda och urticaria. Eftersom muskulaturen i andningsvägarna påverkas kan det även leda till (livshotande) astma. 

Histologi: Läran om de levande vävnaderna. Både makro- och mikroskopiskt. Termen brukar mest användas vid mikroskopisk anatomi (mikroskopisk undersökning av vävnad). Som kuriosa kan nämnas, att från olika studier beskrivs i obduktionsmateriel förekomsten av (histologisk) prostatit hos 35-95 % av alla män.

HIV/Humant Immunbrist Virus: Sprids via kroppsvätskor, som t.ex. vid oskyddade genitiala eller genito-anala samlag, "djupa" kyssar eller via olika blodkontakter (genom t.ex. förorenade injektionsnålar). Virus inaktiveras med värme (70 grader) alkohol eller klorbaserade desinfektionsmedel. Viruset framkallar sjukdomen AIDS.

HLA-B27: En vävnadstyp vanligen förekommande hos de som drabbas av Reiter's syndrom och andra reumatiska sjukdomar.

Holistisk: En medicinsk teori, som innebär att "hela kroppen" skall behandlas vid ett sjukdomstillstånd. Man ser till hela människan och arbetar med att integrera allt till en helhet.

Homeopati: Den grundläggande principen är att en sjukdom skall bekämpas med de medel som framkallar liknande sjukdomsyttringar. Man använder sig då av preparat som är starkt utspädda. Motsatsen till Allopati.

Homocystein: En viktig markör för intracellulär, funktionell status av vitamin B6, B12 och folat och analysen har blivit ett centralt och känsligt verktyg för diagnostik av brist på dessa vitaminer.

Hormon: Hormoner är signalämnen som kroppens endokrina körtlar tillverkar. Utsöndras i blodet och förs till andar organ och utövar sin effekt antingen generellt på flertalet av kroppens celler eller på ett visst organ. Hormonernas uppgift är att kommunicerar med cellerna i kroppen och beroende på hormonets sammansättning stimulera eller bromsa en viss process som cellen har behov av. Varje hormon påverkar därför bara specifika celler (celltyper). Cellerna har speciella mottagare (receptorer) för att ta emot hormonet. Hormonet stimulerar i sin tur de funktioner som cellen är programmerad för. Ett flertal i sig olika hormoner kan även påverka samma cell.

Hormoner utvecklar sekundära könshormoner. Se även  http://www.halsosidorna.se/Hormoner.htm  http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=18408 och   Om hormoner.

HPF/High Power Field: Inställning av mikroskop med 400 gångers förstoring.

Hyaluronsyra: En mukopolysaccarid, som utgör en väsentlig beståndsdel i den intracellulära kittsubstansen (den substans som fogar samman cellerna vid varandra). Användes bl.a. som "mjukgörande" läkemedel vid olika sjukdomar. 

Hydrocele: En anhopning av vätska i en kroppsihålighet. T.ex. vattenbråck i pungen. 

Hydrodistension: Man tänjer ut urinblåsan genom instillation av vätska genom urinröret (medan patienten är nersövd) viket kan ge en kortare eller längre period av smärtlindring.

Hydrofil: Ett ämne som har förmågan att dra till sig vatten.

Hydronefros: Ansamling av urin i njurvävnad och njurbäcken p.g.a. att urinflödet är hindrat t.ex. genom stenbildning i urinledaren.

Hymen/mödomshinna: Hinna som varierar avsevärt i storlek från kvinna till kvinna och som begränsar slidans öppning. 

Hypalgesi/hypalgi: Nedsatt smärtsinne.

Hyper-: Över-, i överkant, ökad, förhöjd. Motsatsen är  hypo-.

Hyperalgesi/hyperalgi: Med hyperalgesi avses sänkt smärttröskel eller förhöjd smärtintensitet vid normalt smärtsam stimulering.
  Den primära hyperalgesin beror på en ökad känslighet i de nervändar som befinner sig i själva skadans omgivning.
  Den sekundära hyperalgesin kan endast förklaras utifrån en förändring i det centralnervösa svarsmönstret (central sensitisering)
      eftersom känsligheten hos nervändarna där sekundär hyperalgesi upplevs visar sig vara oförändrad.

Hyperemi: Ökad mängd blod i ett kroppsparti. T.ex. rodnad i ansiktet är ett exempel på detta.

Hyperestesi: Sjuklig överkänslighet för olika slags retningar, så att förnimmelsen upplevs starkare än normalt.

Hyperpyrex: Tillstånd med mycket hög feber.

Hyperplasi: Utveckling (förstoring, tillväxt) av ett organ genom att antalet celler ökar.

Hyperspermia (spermamängd > 6 ml): Kan vara normalt, men kan även bero på ett retningstillstånd i sädesblåsor och prostatakörteln (överproduktion av sekret). 

Hypertoni: Högt (artär)blodtryck och högt ögontryck.

Hypertrofi: Utveckling (förstoring, tillväxt) av ett organ genom att den enskilde cellens storlek ökar.

Hypo: Under-, i underkant, nedsatt. Motsats hyper.

Hypofanyx: Den undre delen av svalget.

Hypofysen: Undre hjärnbihanget och överordnat organ för andra hormonproducerande körtlar. Är en ärtstor körtel som producerar 9 olika typer av hormoner. Det anses inte osannolikt att även andra (ännu okända) hormoner bildas i körteln. Har en viktig styrfunktion för övriga organ i kroppen som producerar hormoner. Dessa organ sänder också hormoner till hypofysen. Det är ett växelspel för att åstadkomma den balans som kroppen eftersträvar.

Hypogonadism: Ett sjukdomstillstånd där könskörtlarna har en bristfällig funktion, vilket resulterar i för låg eller ingen produktion av könshormoner, det vill säga testosteron eller östrogen. Tillståndet leder obehandlat bland annat till bristfällig utveckling av spermier eller äggfollikler hos vuxna och bristfällig pubertet hos barn och unga.

Hypokondri: "Inbillningssjuka". Utan grund tror sig lida av en kroppslig sjukdom.

Hypospadi: Missbildning/kort urinrör där urinröret mynnar på penis bakre eller undre del. Se  http://www.netdoktor.se/sjukdomar/fakta/foerhudsfoertraengning.htm

Hypospermia (spermamängd < 2ml):  Kan bero på en "avstängning" av vesiklerna (ductus ejakulatoris), som sekundärt till prostatit p.g.a. ärrbildning som hindrar tömningen eller inflammation i bakre sfinktern (sädesvätskan går då bakåt in i urinblåsan, se även Retrograd ejakulat).

Hypotension/Hypoteni: För lågt (artär)blodtryck.

Hypothalamus: Mellanhjärnans nedersta del och som bl.a. styr hypofysen.

Hypotyreos/hypothyreos: När sköldkörteln producerar för lite lite av sköldkörtelhormonerna tyroxin/T4 och trijodtyronin/T3.   Sköldkörtelns funktion styrs i sin tur av hormonet TSH, tyreoideastimulerande hormon, som bildas i hypofysen vid hjärnan. När ämnesomsättningshormoner bildas i för liten mängd blir ämnesomsättningen i kroppen långsammare. Man kan säga att hela kroppen går på sparlåga. Behandlas med Levaxin (T4), Liothyronin (T3) och Armour thyroid. Se http://www.turtles.egetforum.se/forum/index.php ,   http://www.stopthethyroidmadness.com/ , http://www.hotzehwc.com/thyroidtest/ , http://www.skoldkortelforeningen.se http://thyroid.se , http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=19113 ,  http://www.armourthyroid.com/ , htto://www.hotzehwc.com http://www.thyroidscience.com/hypotheses/wikland.2008/wikland.optimal.tx.2008.htm , http://thyroidhost.proboards30.com/  http://edrv.endojournals.org/cgi/rapidpdf/er.2006-0043v1 ,http://www.fass.se/LIF/lakarbok/artikel.jsp?articleID=5566 och   http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=702

Hypoxi/hypoxia: Otillräcklig eller nedsatt syrgasförsörjning t.ex. till en vävnad  

Hysterektomi: Operativt borttagande av livmodern.

Iatrogen: Sjukdomssymtom som vållats av läkare, genom läkares åtgärder.

IBS/Inflammatory Bowel Syndrome: Samlingsnamn för inflammatoriska tarmsjukdomar och som har en prevalens av 10-20 % bland befolkningen. IBS is not life threatening although it is the world's most common functional gastrointestinal disorder. Typical symptoms include abdominal pain, abdominal bloating, diarrhoea and/or constipation. One of the most stressful symptoms of Irritable Bowel Syndrome is urgency and sufferers from this variant sometimes become housebound for fear of being caught short while they are out. One difficulty in assessing the condition is that it is, in some aspects, functional (not caused by a discernable organic disease) and is therefore not easily diagnosed in clinical terms." Se http://www.magotarm.se/ ,  http://www.aboutibs.org/index.html , http://www.helpforibs.com/ http://www.ibsresearchupdate.org/ ,  http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/ibs_ez/index.htm  ,  http://www.ibsinfo.co.uk. och http://www.ibsnetwork.org.uk/portal/Home/tabid/36/Default.aspx
IC: Se Interstitiell cystit.

ICD: International Classification of Diseases.

ICNP: International Collaborative Network on Prostatitis (etablerat på initiativ av NIH).

ICSI: Intra Cytoplasmic Sperm Injection.

Idiopatisk: Av okänd anledning/ursprung.

ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society): http://www.ilads.org

Ilium: Höftbenet.

Immunbristsjukdom: Se Primär Immunbristsjukdom.

Immunitet: Motståndskraft, resistens mot ett visst smittämne.

Immunologi: Läran om immunsystemet.

Immunsuppression: När immunförsvaret undertrycks.

Immunterapi: Behandling eller åtgärd för att stärka kroppens immunsystem.

Impotens: Oförmåga att genomföra ett samlag (koitus) p.g.a. bristande förmåga att få eller bibehålla erektion.  För mer information se impotens (impotens.org) och http://www.potenslinjen.se  eller telefon 020-120 03 33. Se även Sexuell dysfunktion.

IMS/Intra Muskulär Smärtlindring: Används för att behandla muskulära smärttillstånd till följd av neuropathi, med vilket i princip menas långvarig smärta i rörelseapparaten. Behandlingsmetoden innebär att man med akupunkturnålar träffar triggerpunkter, varvid det sannolika resultatet blir att dessa inaktiveras och att därvid smärtan upphör liksom att det inskränkta rörelsemönstret normaliseras. Metoden skiljer sig från akupunktur genom att det fordras klinisk undersökning, god anatomisk kunskap samt förståelse för hur och var triggerpunkter finns och hur dessa reflexmässigt hör samman. Tekniken beskrivs på http://www.istop-pain.com

Incidens: Här finns egentligen två slag av incidensmått dels kumulativ incidens, dels incidenstalet.
  Den kumulativa incidensen definieras som antalet individer som insjuknar under en viss period i relation till antalet friska individer vid
      periodens början. Detta tal kan uppfattas som en skattning av risken för en enskild individ att insjukna under perioden. Liksom
      prevalensen kan den kumulativa incidensen endast anta värden mellan 0 och 1.
  Incidenstalet definieras som antalet nya sjukdomsfall i en befolkning under en viss period i relation till den tid som individerna
      tillsammans löper risk att insjukna. 
   Allmänt används uttrycket för att ange totala antalet inträffade fall under en viss tidsperiod (t.ex. under ett år eller under den tid som en
      viss sjukdom pågår i samhället).

Incidentellt: Tillfälligtvis.

Insufficiens: Bristande funktion/otillräcklighet.

Indikation: Skäl för åtgärd, ingrepp eller beslut.

Indikera: Tyda på, peka ut.

Induration: Förhårdning, process som gör vävnader hårda.

Infarction: Vävnadsdöd p.g.a. bristande blodtillförsel.

Infektion: Vid en infektion har olika sjukdomsframkallande mikroorganismer, bakterier, virus eller svampar trängt in i kroppen, där de förorsakar skador och en inflammation. Vid alla infektioner finns det minst två faktorer av betydelse, dels de angripande mikrobernas aggressivitet (virulens) och dels den angripna värdorganismens motståndskraft.

Infertilitet: Oförmågan att kunna skaffa barn. 
  I västvärlden anses detta förekomma hos 10-15 % bland fasta relationer som försöker skaffa barn. Beror på flera olika orsaker. För
      allmän information se http://www.urologyhealth.org/adult/index.cfm?cat=11&topic=38 
  I mannens fall pekar olika studier på att prostatit kan vara en orsak. Bland androloger i olika länder finns uppgifter som pekar på, att
      prostatit (ibland asymtomatisk) diagnostiserats hos 35-40 % bland män som undersökts för infertilitet.
  Enligt Dr. Simon Rattenbury, UK. Inflammation of the prostate may have an effect on fertility, this is due to:
      1.  Production of free radicals that are highly reactive with DNA.
      2.  The effect on prostatic secretions that forms part of the plasma part of seminal plasma.
      3.  Antibody production against the sperm.
  Se  http://www.iris.y.se  , http://www.androvitae.se , http://www.malereproduction.com/15_prostatitis.html
      http://www.fertility.se/sweden/concern/index.jsp  och  http://www.fertilitysolutions.com

Infiltration: 1. Främmade celler växer in mellan en vävnads egna celler. 2. Vävnad dränks in med en vätska. 3. Främmande ämnen inlagras i vävnad eller i celler.   

Inflammation: Inflammation är kroppens reaktion vid skador av olika slag, men även efter det att kroppens eget försvarssystem har tagit "fel" och angripit de egna kroppscellerna. Det senare brukar kallas autoimmunitet och man talar om autoimmuna sjukdomar. Inflammation kan t.ex. utlösas av irriterande ämnen, brännskada, annan yttre skada och olika smittämnen. Kännetecknas av rodnad, svullnad, värmekänsla, smärta m.m.. Symtomen är en följd av bl.a. ett ökat blodflöde till det drabbade området, som gör att kapillärerna vidgas i vävnadsväggen så att bl.a. serum och vita blodkroppar lättare kan komma fram. 

Infravesikalt avflödeshinder: Avflödeshinder p.g.a. förträngning av alla delar av urinröret, inkluderande den del av urinröret som går igenom prostatakörteln.

Infusion: Vanligen om dropp som ges intravenöst.

Infusionslösning: Annan vätska än blod avsedd för intravenös tillförsel.

Inguinal: Som hör till eller avser ljumsken.

Inguinal hernia: Ljumskbråck.

Initialt: I början av en sjukdom

Inkontinens: Ofrivilligt läckage eller oförmåga att hindra tömning av urin eller avföring. Se http://www.sinoba.com , http://www.bladder-control-forum.com/  och http://www.sbu.se/Filer/Content0/publikationer/1/urininkontinens_2000/urininnefull.html 

Inkubationstid: Tiden mellan inträngande av ett smittämne i organismen och de första sjukdomsyttringarna. Även om tiden från tillförseln av ett smittämne till ett odlingssubstrat tills dess man avläser resultatet.

Innate: Benämning på kroppens inneboende immunsvar som utvecklar "naturliga antikroppar" utan någon kontakt med bakterier, virus eller parasiter. Motsatsen är det specifika immunsvaret, som utvecklas under livets gång och som kan göra riktade attacker mot infektioner orsakade av virus, bakterier och parasiter.

In situ: På plats. T.ex. cancer in situ betyder, att en cancersjukdom inte spridits i kroppen.

Insomnia: Svårighet att somna.

Instillation: Indrypning/tillförsel av ett läkemedel (i t.ex. öga, öra, urinblåsa). Olika preparat som används vid IC se http://www.ic-network.com/handbook/instill.html

Insufficiens: Otillräcklig funktion, funktionssvaghet.

Interaktion: I samband med läkemedelsanvändning då flera läkemedel tillsammans ger en helt annan effekt (t.ex. sämre verkan) än om vart och ett hade använts separat. Se http://drugdb.janusinfo.org/ddb/interactions/index.jsp

Intermittent: Regelbundet återkommande.

Interstitiell cystit/IC: Är en kronisk inflammation i urinblåsans vävnad utan bakteriella fynd. På insidan av urinblåsan finns en slemhinna, som täcker och skyddar övrig vävnad. Vid IC är detta skikt skadad, vilket innebär att olika kemiska ämnen i urin orsakar irritation eller mer eller mindre smärtsamma inflammationer i mer djupliggande vävnad. Se sidan Interstitiell cystit.

Intestinal: Som tillhör tarmsystemet.

Intolerans: En allmän beteckning på att kroppen inte tolererar vissa ämne. Vanligaste typerna av intolerans är gluten- och laktosintolerans. Gluten finns i olika sädesslag och laktosintolerans innebär brist på ett enzym som bryter ner mjölksocker (laktos).  Se Glutenintolerans. Se http://www.celiaki.se 

Intra-: Inom-, innanför-, belägen i.

Intracellulära bakterier: Bakterier som saknar egna cellväggar och måste därför "utnyttja" normala celler/värdceller för sin överlevnad. Exempel på denna typ av bakterie är Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumonia, Mycoplasma genitialium och Ureaplasma urealyticum.

Intramuskulär: I muskel.

Intravenös/i.v.: Injektion eller dropp direkt i blodåder.

Intravesikal: T.ex. införsel av medicin direkt i urinblåsan.

Invasiv: Tumörer (om elakartad tumörer) som sprider sig till och växer igenom omgivande vävnad. Kan även användas i allmän betydelse för beskriva en spridning av t.ex. en allvarlig bakterieinfektion. 

In vitro: Utanför den levande kroppen, t.ex. i glaskärl.

In vivo: I den levande kroppen.

IPHC/The International Prostate Health Council: En fristående internationell sammanslutning av urologer, som berör olika frågor med anknytning till de olika prostatasjukdomarna.

IPPS: International Prostate Symtom Score.

Irit: En ögoninflammation (oftast ensidig vid första insjuknandet) med en ökad förekomst vid vissa autoimmuna sjukdomar såsom MB Becterews, MB Reiter och reumatoid artrit. De vanligaste symtomen är ögonrodnad, ljuskänslighet, värk, tårflöde och en viss synförsämring som ökar under dagen. Se även Reaktiv artrit.

Ischemi: Blodbrist i ett avgränsat område p.g.a. åderförkalkning eller blodpropp.

ISD/Intermittent Self Dilation: Tömning av urinblåsan genom att patienten själv använder sig av en kateter.

-ism/ismus: Ett suffix som anger ett förändrat beteende (sjukligt eller mentalt). Även beteckning på ett sjukligt tillstånd hos ett organ.

iso-: lik-, samma-.

ISOP: Namnet på den här hemsidan. Är en gammal kulturväxt som förr ansågs skydda mot otur och har använts inom läkekonsten. http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/hysso/hyssoff.html 

-it (-itis): Inflammation.

Juvans: Hjälpande, läkande.

Järnbrist:  Se http://www.erol.se/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=26

Kalium/kaliumbrist: Ger bl.a. dålig aptit, hjärtklappning, trötthet, muskelvärk o förvirring. http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/SubstancePage____7155.aspx 
Kardinalsymtom: Huvudsymtom, det viktigaste symtomet på en bestämd sjukdom.

Kaseös: Ostliknande, ostig.

Kateter/KAD/ cathéter à demeure: Katetrar är tunna flexibela rör som används för att ta ut eller föra in vätskor i urinblåsan. Används inom urologin för att avhjälpa urinretention (d.v.s. tömma blåsan på urin), spola blåsan, föra in läkemedel eller kontrastmedel, ta ut urin för undersökning och för att mäta den urinvolym som finns kvar i blåsan. Finns i flera olika varianter och materiel.

Kausal terapi: Behandling riktad mot sjukdomens orsaker och ej mot dess symtom.

Kauterisation/kautisera: Operation med kauter, d.v.s. brännande instrument eller etsande medel.

Ketoner: Är en nedbrytningsprodukt och ökad halt förekommer vid t.ex. otillräcklig insulinbehandling. Urskiljes via urinen och kan mätas med enkla remstester.

Klamydia: Se Chlamydia trachomatis.

Klauvenalsyra: Tillsats till antibiotika för att bibehålla dess verkan. Se även Betalaktamas.

Klinisk: Praktiskt medicinskt.

Klitoris: En yttre del av det kvinnliga könsorganet, omedelbart framför urinrörets mynning.

Klysma: Lavemang

Koagulation: En process som innebär att blodet övergår (koagulerar) från flytande form till levrat blod.

Kognitiv: Intellektuell verksamhet varigenom iakttagelser blir medvetna och leder till förståelse, tankar och resonemang.

KBT/Kognitiv Beteende Terapi: Terapin fokuserar på att förändra tankar, vanor och beteenden för att hjälpa människor att leva ett bättre liv.

Koitus/coitus/kopulera: Könsumgänge, parning, samlag.

Kolesterol: En av kroppens viktiga substanser för att bl.a. bygga steroider, hormoner, vitaminer och galla. Ämnesomsättningsprodukt från blodfettet. Se http://www.ravnskov.nu/svmyte7.htm 

Kollagen: En beståndsdel i kroppens organ och vävnader som har en sammanbindande funktion.

Kolloidalt silver: En omtvistad substans, som av vissa anses ha såväl immunstärkande som antibakteriella egenskaper. Lär vara helt förbjudet för medicinskt bruk i vissa länder. En omfattande artikel finns i tidskriften 2000-talets Vetenskap,  2-2003. Artikelförfattaren heter Anders Sultan, Löddeköpinge och kan nås på tfn 046-71 23 60. Han kan också förmedla produkten via sitt företag Ion Silver HB http://www.ion-silver.com

Kolon/Colon: Tjocktarm.

Koloskopi: Undersökning av tjocktarmen inifrån med ett instrument (koloskop) i form av ett böjligt rör med belysning. Man kan även göra provtagning (vävnadsprov) med instrumentet.

Koma: Djup medvetslöshet. T.ex. coma diabeticum/"diabeteskoma" och coma hepaticum/"leverkoma".

Komplicerad UVI: Då det finns strukturella eller funktionella avvikelser i urinvägarna. 
  UVI hos män bör alltid betraktas som komplicerad, eftersom prostatan oftast är involverad. Från Referensmetodik del  I.
      Infektionsdiagnostik, I 5 Urinvägsinfektioner. Utgiven av Smittskyddsinstitutet (2:a upplagan 2000), 171 82 Solna.

Kondylom/genital papillomvirusinfektion: Kallas även för könsvårtor. Är en virussjukdom och smittar genom samlag eller hudkontakt i det berörda området  (kondom ger således inget direkt skydd mot denna virus). Kan ge sveda, smärta och samlagssmärtor. Kan även ge svårigheter att urinera om kondylom sitter inne i urinröret. Finns flera olika typer av humant papillomvirus/HPV varvid två (HPV 16 och HPV 18) visat sig korrelera till cervikal (livmoderhals) cancer. 

Kongential: Medfödd.

Kongestion: Blodstockning/blodöverfyllnad.

Konjunktivit: Inflammation i ögats bindhinna med skiftande bakomliggande orsaker. De vanligaste symtomen är ögonrodnad, irritation med gruskänsla, sekretion/tårflöde, klåda, hopklistrade ögonlock (framförallt på morgonen) samt ibland ögonlockssvullnad. Se även Reaktiv artrit och http://www.stlukeseye.com/conditions/Conjunctivitis.asp 

Konkomitant: Samtidigt med annan behandling.

Konkrement: Sten bildad av kroppens salter. Kan förekomma i kroppsihåligheter och vävnader. Konkrementbildning i urinvägarna är en av de vanligaste urologiska sjukdomarna. Se Prostatastenar och även Njursten.

Konstipation: Förstoppning.

Kontagium: Överföring av smitta eller smittämnen. 

Kontamination: Oftast i betydelsen förorenat. 

Kontraktil: Som har förmåga att sammandra sig.

Kontraktion: Sammandragning.

Kortikoider: Syntetiskt framställda hormoner, som till sin struktur och effekt liknar kortikosteroider.

Kortikosteroid: Steroid (hormon) som utsöndras av binjurebarken.

Kortisol/hydrokortison: Ett binjurebarkhormon av stor betydelse för omsättningen av kolhydrater, fett, protein och salt-vatten-omsättningen. Är även viktigt för kroppens försvar mot inflammationer och allergi samt för kroppsfunktionen vid stresstillstånd. Kortisol tillverkas och utsöndras i binjurarna som svar på att hypofyshormonet ACTH (adrenokortikotropt hormon) via blodet når binjurarna. 

Kortison: Kortison bildas i kroppen när det kroppsegna hormonet kortisol bryts ned. Om man tillför kortison till kroppen som läkemedel har det i princip samma effekter som kroppens eget hormon. En av kortisonets huvuduppgifter är att mobilisera socker från depåer i levern, till förbränning, men även genom nedbrytning av annan vävnad, äggviteämnen och fett, om reserverna i levern är slut. Immunsystemet påverkas också av kortison, något som har utnyttjats vid behandling av inflammatoriska sjukdomar. Hormonet ändrar "inställningen" på immunförsvaret så att den sorts inflammation som leder till t.ex. ledgångsreumatism och astma dämpas.

Kreatinin: Är en nedbrytningsprodukt av kreatin. Utsöndras via njurarna och används som ett njurfunktionsmått. Kontrolleras genom ett blodprov. För noggrannare kontroll används s.k. kreatininclearance.

Kriteria: Viktiga eller avgörande kännetecken för en sjukdom.

Kronisk sjukdom: Med kronisk avses vanligtvis en sjukdom som beräknas pågå eller som pågått längre tid än 3 månader. Ordet kronisk är latin och betyder ungefär "beror på tiden".

Kronisk prostatit: Diagnosen kronisk prostatit är troligtvis ett ”samlingsnamn” för flera olika sjukdomstillstånd med likartade symtom? Man misstänker att orsakerna kanske kan vara bakterier som inte går att odla, anatomisk, immunologisk (autoimmun), kemisk, neuropatisk eller neuromuskulär. Se även Prostatit och Vesikulit.

Kroppsdoft: Kan vara tecken på någon sjukdom. T.ex. diabetes mellitus (acetondoft), leverkoma (sötaktig doft) och  sviktande njurfunktion (urindoft).

Kroppstemperatur: Ett normalvärde anses vara 36,8 °C på morgonen och uppmätt i munhålan (oralt) innan man stiger upp. 

Krusta/crusta: Intorkad beläggning. T.ex. sårskorpa.

KUD/kontinent urindeviation: Innebär att man har en blåsa (reservoir) för uppsamling av urin inne i buken som är gjord av tarm. Orsaken till att man får en KUD kan vara att blåsan är bortopererad eller att den inte fyller sin funktion (svårt urinläckage, skador eller sjukdomar i nervsystemet). Efter en KUD-operation har man ett hudfärgat plåster över en mycket liten stomiöppning och slipper stomibandage ("påse på magen"). Se även http://www.ilco.nu

Kupera: Avbryta eller lindra ett sjukdomstillstånd genom en intensivare behandling.

Kurativ: Botande behandling. Motsatsen till palliativ behandling.

Kurvatur: Krökning, buktighet.

Kutan: Som hör till eller avser huden.

Kutis/cutis: Huden.

Kvacksalveri: Obehörigt utövande av läkaryrket eller att vara "en dålig läkare". Användes även som ett allmänt begrepp för att beskriva försäljning av värdelösa preparat, som anges ha medicinsk verkan. Se http://www.quackwatch.org

Könssjukdomar: Beteckning på sexuellt överförbara sjukdomar. Se STI.

Laktosintolerans: Laktosintolerans innebär brist på ett enzym som bryter ner mjölksocker (laktos). Se http://www.celiaki.se

Laparaskopi: Metod att med endoskop (titthålskikare) undersöka och arbeta inne i kroppen.

LARM: Långtidsverkande Anti-Reumatisk Meicin.

Laserbehandling: En ny metod för behandling av godartad prostataförstoring (bph). För information om lasertekniken (Greenlight PVP)  http://www.laserscope.com  och http://www.medicatravel.com/Beauty/2.1.1.12%20-%20Erbium.htm (Erbium - YAG-Laser)

Lateral/lat.: Som tillhör sidan eller sidorna.

LDH: Isoenzymer av laktosdehydrogenes, som finns i serum vid vissa sjukdomar.

Ledband: Ligament i en led.

Lesbisk: Homosexuell (om kvinnor).

Lesion: Allvarlig förändring/organskada i någon del av kroppen orsakad av yttre våld eller genom sjukdom.

Letargi: I dagligt tal betydelsen sjuklig slöhet och håglöshet.

Levator ani: Muskel i bäckenbotten som anses kan ge svåra kroniska smärtor. Se även CPPS,  http://incontinet.com/prostatitis.htm  och http://www.geocities.com/myoneuropathy .

Leukocyter/Vita blodkroppar/WBC:  Sammanfattande benämning på några typer av kärnförande celler i blodet med olika "försvarsuppgifter". Indelas i granulocyter (neutrofila, eosinofila och basofila), lymfocyter (T- och B-lymfocyter) och monocyter. Har olika storlek, utseende och funktion. Bildas på olika ställen i kroppen. Hjälper kroppen att försvara sig mot infektioner och andra sjukdomar, är en mycket viktig del av immunförsvaret. 

Leukoplakia: Vita fläckar på slemhinnor.

Leydigska cellerna: Celler som är interstitiella (ligger mellan de sädesbildande kanalerna i testiklarna) och som producerar könshormonet Testosteron.

LGV/Veneriskt lymfogranulom: En elakare variant av klamydia. Tre fall har påträffats i Sverige 2005. Den smittade märker inget på en månad efter smittotillfället varför han kan föra smittan vidare. Symtomen är små sår på könsorgan, i svalg och ändtarm. Om sjukdomen inte antibiotikabehandlas kan den leda till att vävnaden i könsorgan och ben blir groteskt förstorad, så kallad elefantiasis. Ärrbildning runt ändtarmen kan också uppstå.

Libido/begär: Den psykiska del som hänger samman med könsdriften.

Licensansökan: Ett förfaringssätt som innebär att man kan få tillgång till mediciner (s.k. licensmedicin) som inte är godkända för allmänt bruk i Sverige.  För att du som patient skall få tillgång till denna medicin, måste den behandlande läkaren göra en ansökan om tillstånd att använda denna genom en s.k. licensansökan. Denna lämnas till Apoteket för vidare handläggning. Vid ett ev. godkännande kommer medicinen att omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel. Se http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____285.aspx 

Ligament: Band av trådrik bindväv, oftast i en ledkapsel.

Likvor: I medicinsk betydelse allmän beteckning för vätska. 1.  Flytande läkemedel.  2.  Kroppsvätska (särskilt ryggmärgsvätska).

Littré glands: The glands of Littré are small glands on either side of the urethra. When a man is sexually aroused, the bulbourethral (Cowper's) glands and the periurethral (Littre's) glands secrete a small clear glycerine-like mucus which helps to lubricate the urethra and prepare it for the forthcoming ejaculation. Se bild http://www.healing.org/OF-Chap%203.html 

Livmoder/Uterus: Där det befruktade ägget utvecklas till foster.

Ljumskbråck: Då en del av innehållet i bukhålan, t.ex. en bit tunntarm, tränger ut i anslutning till ljumskkanalen och ner mot pungen (hos män) eller de större blygdläpparna (hos kvinnor). 

Logos: Läran.

Lumbal: Som hör till eller avser ländryggen. Federico Guercini MD. PhD: "In a young men a good reason to ask a CT scan of the lumbar and sacral spine, is to watch about a spinal hernia. It can give the same symptoms as prostatitis or a perineal muscles spasm".  http://maelstrom.stjohns.edu/CGI/wa.exe?A2=ind0301&L=p-atitis&F=&S=&P=18968

Lumen: Hålighet i ett organ, t.ex. i ett blodkärl, slemhinna o.s.v.
Lumbalpunktion/LP: Ett prov som tas i ryggmärgsvätskan som cirkulerar i hjärnan och ryggmärgskanalen. Detta kan vara till hjälp för att diagnostisera ett flertal sjukdomar i nervsystemet. Det kan gälla exempelvis infektioner, sjukdomar som MS och vissa typer av hjärnblödning. Provet går till så att en läkare för in en smal nål mellan två ryggkotor, ibland efter lokalbedövning, och tappar ut en liten mängd ryggmärgsvätska.

LUT: Lower Urinary Tract.

LUTI: Lower Urinary Tract Infection.

LUTS/Lower Urinary Tract Symptoms/nedre urinvägssymtom: Dessa symtom innefattar lagringssymtom (trängningar och ökad miktionsfrekvens såväl dagtid som nattetid) och tömningssymtom (svag stråle, startsvårigheter, känsla av dålig tömning, efterdropp). Kan orsakas av sjukdomar i urinvägarna, prostata, stroke, diabetes, MS eller annan neurologisk sjukdom. 

Lymfadenit: Öm och svullen lymfkörtel.

Lymfkörtel/lymfkörtlar: Rundade bildningar som ofta är samlade i större grupper. Hindrar att bakterier och andra skadliga ämnen överförs från lymfsystemet till blodet.

Lymfystemet: Swollen Lymph nodes are very common basically they can be found on the sides of the neck, the armpits, and the groins however, lymph glands occur in many places in the body. 
Lymph glands are joined together by a network of lymph channels. Lymph is a fluid that forms between the cells of the body which drains into the bloodstream. Lymph and lymph glands are major parts of the immune system. They contain white blood cells (lymphocytes) and antibodies that defend the body against infection.
Lymph glands are normally small when they enlarge and infection is the common cause. The lymph glands near to an infection swell quickly and become tender as the immune system 'fights off' infecting microbes. The lymph glands usually go back to their normal size when the infection is finished however it can take a couple of weeks for them return to normal after the infection. Examples include the following:
  Throat infections and tonsillitis may cause lymph glands in the neck to swell.
  Skin infections of the arm may cause lymph glands in the armpit to swell.
  Infections of the leg or genitals may cause lymph glands in the groin to swell.
  Virus infections such as glandular fever affect the whole body. You may then develop swollen lymph glands in various parts of the
     body such as the neck, armpit and groins.
  Cancer can spread to nearby lymph glands it can then develop in the lymph gland and causes it to swell. EG, breast cancer, cancer of
     the lymphatic and blood systems (lymphomas and leukaemias) can cause many lymph glands to swell. As a rule, these other causes of
     swollen lymph glands develop more slowly than infections.

Lymfocyter: En typ av vita blodkroppar, som har till uppgift att skapa immunitet mot utifrån kommande antigen som bakterier och virus. De bildas framför allt i benmärgen och mognar i tymus (T-lymfocyter) eller i benmärgen (B-lymfocyter). Förs med blodet till mjälte, lymfkörtlar och annan lymfatisk vävnad. Ingår i det så kallade specifika immunförsvaret, riktat mot bestämda smittämnen som kroppen känner igen.

Länd/ländrygg/lumbus: Den del av ryggen som ligger mellan bröstkorgen och bäcken.

Magnetterapi: En kontroversiell metod, som går ut på att man försöker åstadkomma en läkningsprocess med hjälp av ett magnetfält. Se http://www.neocontrol.com

Makroskopisk: Synligt för blotta ögat.

Malign: Elakartad. Motsatsen Benign.

Malrotation: Ett felaktigt läge eller felaktig vridning av ett organ. T.ex. av ryggrad eller tarm.

Manifestera: Påvisbart, tydligt framträdande.

Mastcell/mastceller/mastocyter: Stora korniga fritt rörliga celler som finns i stora delar av kroppen. Framförallt i hud, slemhinnor och bindvävnad. Mastceller tillhör "tekniskt sett" immunsystemet och bildas i benmärgen. Mastceller är multifunktionella immunceller som innehåller kraftfulla inflammatoriska mediatorer som histamin, leukotriener, serotonin och cytokiner. "It is fascinating that one cell should have such pletora and diversity of potent molecules that include arachidonic, acid products, biogenic amines, chemoattractans, cytokines, growth factors, neuropeptides, proteoglycans and proteolytic enzymes." Se  http://www.b-p-s-a.org.uk/mast_cells_and_ic.htm  och Allergi.

Mastocytosis: Is characterized by an excessive number of apparently normal mast cells in the skin and, occasionally, in other organs. Se http://www.aafp.org/afp/990600ap/990600a.html

Masturbation/onani: Sexuell självtillfredsställelse.

MCPPS/Male Chronic Pelvic Pain Syndrome: Koniska smärtor i bäckenområdet hos män.

ME/CFS/Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrom: "Kroniskt trötthetssyndrom". Se http://www.rme.nu 

Mediator: Förmedlare.

Meli: Lem.

Meningitis: Hjärnhinneinflammation.

Menopaus: Är kvinnans sista mensblödning och inträffar när östrogenbildningen från äggstockarna avtagit så mycket att slemhinnan i livmodern inte längre stimuleras. Övergångsåldern är en period omfattande cirka fem till tio före och efter menopaus. Denna period innebär  hos många kvinnor vissa kroppsliga och psykologiska förändringar. Dessa har ofta samband med de minskande östrogennivåerna i kroppen.

Menorragi: Riklig menstruationsblödning.

Mental: Som avser själslivet, oftast med avseende på hälsotillståndet.

Metabol: Som har med ämnesomsättningen att göra.

Metabola syndromet: Samlingsnamn för en kombination av typ-2 diabetes (vuxen-/åldersdiabetes), bukfettma/övervikt, höga kolesterolvärden/blodfetter och högt blodtyck.

Metabolism: Ämnesomsättning. Se http://drrind.com/metabolic.asp 

Metabolit: Produkt som bildas vid eller deltar i ämnesomsättningen. 

Metaplasi/metaplasia: Innebär att en vävnad omvandlas till en annan (onormal) vävnadstyp.

Metastaser/dottertumörer: Tumörer som uppkommit genom celler som spridits från en ursprunglig tumör.  Se även Skintigrafi.

Metri: Mätning.

MIC/Minimal Inhibitory Concentration: Den lägsta koncentrationen av ett antibiotikum, som är verksam (hindrar tillväxt) mot sjukdomsframkallande bakterier.

Microbiology: Se http://micro.nwfsc.noaa.gov/

Migrera: Förflyttning.

Mikrob: De minsta levande varelserna (mikroorganismer). Speciellt om bakterier.

Miktera: Urinera.

Miktionsproblem: Problem vid urinering.

Milgamma-N: Är ett fettlösligt B-vitaminkomplex. Användes bl.a. vid behandling av olika neuropatiska smärtor. Tillverkas av http://www.woerwagpharma.de/  Se även http://www.woerwagpharma.lt/lt/milgama.html

Mitokondrier: En typ av organeller i en cell, som finns i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka Adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processerna i cellen. Här sker den aeroba (en process eller organism som behöver tillgång till syre) metabolismen.

Mononukleära celler: Celler i blodet med en rundad cellkärna, utgöres av av monocyter och lymfocyter.

Morbid: Sjuklig.

Morbiditet/sjuklighet: Användes oftast i följande sammanhang.
  Antalet drabbade av en sjukdom.
  I betydelsen förhållandet mellan sjuka och friska i en befolkning.  

Morbus: Sjukdom.

Morbus Dercum: Drabbar mest kvinnor 25-40 år och har en symtombild liknande fibromyalgi. Utvecklar efter insjuknandet snabbt en uttalad övervikt.

Morfologi: Läran om organens yttre form och inre struktur.

Mortalitet: Antalet avlidna i förhållande till drabbade.

MRSA/Meticillinresistenta Staphylococcus aureus: En variant av den gula stafylokocken som har utvecklat en resistensfaktor, som gör den motståndskraftig mot alla antibiotika i penicillin- och cefalosporingruppen. Många stammar av MRSA har en kombination av multiresistens mot antibiotika, miljöresistens (överlever länge i miljön) och virulens (förmåga att orsaka infektioner). MRSA lever länge i torr miljö och sprids i vården vanligen via händer, kläder och utrustning. Man kan bära på bakterien utan att vara sjuk, men när det uppstår t.ex. sår, eksem eller skada i huden kan den framkalla infektioner av olika slag. T.ex. varböld, benröta, blodförgiftning och hudsjukdom. Är ett allvarligt problem i sjukvårdsmiljöer i stora delar av världen. Drygt 1000 fall konstaterades under 2006 i Sverige. Antalet drabbade ökar och smittspridning har även börjat uppträda utanför vårdinrättningarna.

MRT/MRI/Magnetisk Resonans Tomografi/Magnetic Resonance Imaging: Används i huvudsak för att undersöka mjuka vävnader inuti kroppen. Ger en mycket hög detaljrikedom, vilket innebär att man kan  upptäcka tumörer, blodflödesproblem, cystor och t.o.m. döda celler. Är en undersökningsmetod där man använder sig av starka magnetfält och ger databilder liknande röntgen. Brukar populärt kallas för "magnetkamera" och ofta felaktigt för "magnetröntgen".

MS (multipel skleros): En sjukdom i centrala nervsystemet, som ofta debuterar i 20-40-års åldern och där orsaken är okänd.  Symtom och förlopp är varierande. Dimsyn, svårigheter att samordna muskelrörelser, skakningar, förlamningar, blåstömningsrubbningar, känselbortfall och ibland psykisk påverkan. För mer information se http://www.ms-portalen.com

MSM/Methylsulfonylmethan: Ett ämne som anses ha antiinflammatoriska egenskaper. Ett dagsbehov anses vara 70 - 350 mg. Se även http://www.msm-msm.com , http://www.ion-silver.com och http://www.arthritis.org (sök på MSM)

MSU/Mid Stream Urine: Spontant avgiven urin som inte omfattar de första och de sista 10 ml. urin.

Mukosa/mucosa: Slemhinna.

Mukus/mucus: Slem

Mukös: Slemmig/slemfylld.

Multiresistenta bakterier (i svensk hälso- och sjukvård): En nationell handlingsplan. Se: http://www3.vgregion.se/nu/baktlab/Lathund/MRB/mrb.html http://www.ltkronoberg.se/ext/raf/MRB/index.html

Multisjukdom: Ett tillstånd där en patient har flera olika sjukdomssymtom/sjukdomsorsaker. En patientgrupp (oftast äldre) som ingen inom sjukvården tycks vilja ta något direkt ansvar för?

Mutation: Slumpvis förändring av en organisms egenskaper.

Myalgi: Muskelsvärk.

Mycobacterium vaccae: En icke patogen bakterie som används för att stärka immunsystemet (immunterapi). Forskning pågår i flera olika länder bl.a. i Storbritannien.

Mycoplasma: En hemsida som berör de olika typerna av mycoplasma är http://www.rain-tree.com/myco.htm. Eight different species of mycoplasma have been associated with infections in humans.

Mycoplasma genitalium: En av de minsta bakterierna upptäckt 1981 och är en sexuellt överförd sjukdom. Den smittade märker av sjukdomen för att den bl.a. ger sveda vid urinering och flytningar. Kan orsaka luftvägssjukdomar, men trivs bäst i könsorganens slemhinnor. Orsakar sjukdomar som uretrit, prostatit, inflammation i livmoderhals, livmoder, äggledarinflammation och olika ledbesvär. Det är inte klart visat att den kan leda till infertilitet, men många drar slutsatsen att den har samma konsekvenser som klamydia. Kan endast diagnosticeras genom en speciell s.k. PCR-metod. Se http://home.swipnet.se/isop/bakteriologisk.htm , http://home.swipnet.se/isop/forskning.htm#Symptomatic och  http://www.klamydia.nu

Myelin: En substans som fyller ut det område som omger en nervtråd (axon).

Myelom: En tumörsjukdom som ger trötthet, infektionsbenägenhet och skelettsmärtor.

Mycosis/mykos: Svampsjukdom. De svampar som i första hand anses kunna orsaka urologiska sjukdomar är: Candida albicans, Cryptococcos neoformans och Aspergillus fumigatus. Se http://www.solpunkten.se/Funktionsanalyser/Candida.cmsx.  Några foton som visar hur en svampsjukdom drabbat penis finns på http://healthac.org/images/yeast.html och http://huden.nu/sok/?searchtext=balanit . Se även Balanit.

Myo: Muskel.

Myofascia: Is the thin, almost translucent film that wraps around muscle tissue. There are at least three different layers of fascia: superficial, deep and subserous; all are continuous and three-dimensional.

Myoneuropathy/myoneuropati: En funktionsstörning eller sjuklig förändring av nervsystemet i muskler.

Myofasciitis: Inflammation i en muskelbindvävshinna. 

Myofascial (smärta): Begreppet “Myofascial smärta” är smärtor från muskler och senor. Denna typ av smärta är den vanligaste smärtan (70-80 % av alla smärtor). Se http://www.penttiraaste.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2&lang=sv

Myokardit/perikardit: Inflammation i vissa vävnader i och kring hjärtat. 

Myom: Muskelknuta. Vanligen om (godartad) muskelcellsvulst i livmodern.

Myosit/muskelinflammation: Vanligen en immunologisk reaktion.

Myotoni/myotonia: Försämrad förmåga att få en muskel att slappna av efter sammandragning.

Myxödem: Sjukdom orsakad av bristande funktion hos sköldkörteln. Yttrar sig genom hudförändringar, då det ansamlas en homogen-gelatinös, mucinhaltig massa mellan fibrillerna i hudens bindvävnad. Detta leder till att huden blir svullen, spänd och fast. Hudförändringarna uppträder huvudsakligen i ansiktet, samt på halsen. Den myxödematösa svullnaden kan därifrån sprida sig till bålen och extremiteterna, och starkt påverka händer och fötter. Även inre delar, till exempel slemhinnorna i munhåla och luftstrupe, kan påverkas.

I samband med myxödem uppträder ofta förändringar i svett- och talgkörtelproduktionen, så att denna avtar eller helt avstannar.

Mödomshinnan/hymen: Mödomshinnan är ett mjukt och elastiskt slemhinneveck som sitter där slidans yttre del går över i den inre delen och delvis täcker slidans/vaginans mynning och sitter som en krans och inte som en hinna. Det går inte att se på mödomshinnan om en kvinna är oskuld eller inte. Ofta påverkas den under hela uppväxten och ser ofta olika ut (från knappt märkbar till i sällsynta fall av omfattande storlek). I många kulturer finns en myt om att mödomshinnan ska spricka vid samlag. Det drabbar främst kvinnor som tvingas bevisa att de är oskulder när de ska gifta sig.  En bristning (defloration) av mödomshinnan kan äga rum vid det första samlaget.

Nanobakterie/Calcifying Nano Particles/CNP: En av de senast (kontroversiella) upptäckta bakterierna (?). Går endast att odla på levande vävnad. Bildar ett omkringliggande skyddshölje, s.k. biofilm, och anses därför endast möjligt att bekämpa med antibiotika (Tetracyklin) om man lyckas avlägsna detta hölje. 
  Nanobacteria (Nanobacteria geological term) are thought to be very small living creatures in the 0.05 to 0.2 micrometer range. They are
      found in minerals and rocks, and it is thought that they run most of the earth;s surface chemistry. However, there is a lot of scientific
      investigation to be performed as many believe that due to the size of the bacteria (some of which are smaller than many viruses) they
      cannot contain enough genetic information to replicate and would require the help of the hosts cellular chemistry.

  Nanobacteria are microbes which are generally much smaller than than normal bacteria and are not viruses. They form a hard coat
      around their particles called carbonate apatite, which may be involved with a number of diseases in animals and humans.
  It is thought that these apatite-producing blood nanobacteria may be involved in the formation of mammalian kidney stones, in the
      pathogenesis of other calcification diseases, such as dental pulp stone formation, and polycystic kidney disease, and may even have a
      role in some cancers and autoimmune diseases.
   Se även EDTA och Biofilm. Se  http://home.swipnet.se/isop/biofilms.htm , http://www.nanobaclabs.com/ och  http://www.youtube.com/watch?v=PXO58edpIU8 

Narkoman: Narkotikamissbrukare. D.v.s. ett "sjukligt" begär efter narkotiska preparat.

Narkos: Nedsövning av hela kroppen. Kan i stort indelas i:
  Inhalationsnarkos, genom inandning av vissa medel.
   Intravenös narkos, genom insprutning av vissa medel.
   Kombinerad narkos, genom kombination av ovan nämnda.
   Rektal narkos, genom ingjutning i ändtarmen.

NaSSA/Noradrenaline and Specific Serotonin Antidepressant: En ny grupp av antidepressiva mediciner. T.ex. Mirtazapin (handelsnamn Remeron).

NBI: A specialized cystoscopic technology allowing for identification of angiogenic markers of Hunner’s lesions without the need for hydrodistention or anesthesia.

Nefrit: Allmän term för inflammatorisk njursjukdom.

Nephrogenic/nefrogenic: Is caused by insensitivity of the kidneys to the effect of the antidiuretic hormone, vasopressin.

Nephrogenic metaplasia/NM: Är en ovanlig form av förändringar i urinvägarnas slemhinna.

Nefrologi/nephrology: Läran om njurarna och deras sjukdomar.

Nefrostomi: Förbindelse mellan njure och huden genom vanligtvis ett kirurgiskt ingrepp. Vid hinder för urinets avflöde genom urinledaren.

Nekros: Lokal vävnadsdöd.

Nekrotisk: Vävnad som undergått nekros.

Neoplasi: Allmän term för att beteckna nybildning eller växt av tumör (oftast elakartad).

Neuralgi: Nervsmärta.

Neurit/nervinflammation: Oraken kan vara toxisk, infektioner, ämnesomsättningssjukdom (diabetes).

Neuro- : Nerv-.

Neuromodulering: Genom att på olika sätt (oftast genom olika former av elektrisk stimulering) påverka delar av nervsystemet för att uppnå en önskvärd effekt. Se även Sakral Nerv Stimulering.

Neurogen: Som utgår från eller sammanhänger med nervsystemet. 

Neurologi: Läran om nervsystemet och dess sjukdomar.

Neurologiska sjukdomar: Sjukdomar i kroppens nervsystem. Exempel på detta är MS, Parkinsons, Huntingtons sjukdom, CP och ALS. Se Neurologiskt Handikappades Riksförbund http://www.nhr.se. Se även  http://www.pelvicpain.org/pdf/physical_therapy.pdf
Neuron: Nervenhet, d.v.s. en gangliecell med dess utlöpare.

Neuropati/Neuropathia: En funktionsstörning eller patologisk (sjuklig) förändring av nerverna i perifera nervsystemet. Man använder termerna mononeuropathy och polyneuropathy om en eller flera nerver är inblandade.

Neuropatisk smärta/neuropathic pain/NeP: Neuropatisk smärta uppkommer oftast efter någon sjukdom, skada eller efter kirurgiskt ingrepp. Det är främst nerver utanför ryggmärgen och hjärnan som drabbas. Nerverna blir "överkänsliga" och skapar ett konstant smärttillstånd. Många som drabbas av denna typ av smärta svarar oftast inte på den behandling, som f.n. står till buds inom sjukvården.

   People usually think of pain as having some physical cause. Get rid of the cause, and the pain goes away. However, nerves themselves
      can also generate pain, and this pain often doesn't go away easily. It is called neuropathic pain (from the Greek neuro, meaning nerves,
      and pathy, meaning abnormality). It can be puzzling and frustrating for people who have it and for doctors who treat it.

   What Is Neuropathic Pain? Neuropathic pain (NeP) is a type of chronic pain caused by injury or disease of the nervous system that
      frequently results in a burning, tingling and shock-like sensation. Nerve pain is often puzzling and frustrating for people with NeP and
      physicians, as it seems to respond poorly to standard pain therapies. It also can last indefinitely.
  Neuropathic pain often seems to have no cause. It responds poorly to standard pain treatment and may get worse instead of better
      over time. For some people, it can lead to serious disability. The most dramatic and mysterious example of neuropathic pain is called
      "phantom limb syndrome." 
  Se även Smärta, Fantomsmärta , http://www.postgradmed.com/issues/1999/11_99/pn_neuropathy.htm och http://www.neuropathicpainnetwork.org

Neuropatologi: Läran om sjukliga förändringar i nervsystemet.

Neuropeptider: En grupp ämnen verksamma som signalsubstanser i centrala nervsystemet. 

NGF/Nerve Growth Factor: En markör för neurologiska skador. Se http://www.bristol.ac.uk/cgi-bin/htsearchswitch?words=NGF&uob_scope=&submitwords=search   

NIDDK/National Institute of Diabetes and Digistive and Kidney Diseases: Underavdelning till NIH.

NIH: National Institutes of Health (amerikanska Hälsovårdsdepartementet).

Njurartärstenos: Förträngning av artär till njure. Kan orsaka blodtrycksförhöjning. 

Njure: Kroppens två njurar sitter i nedre delen av ryggen, en på vardera sidan om ryggraden. Njurarnas funktion är att rena blodet genom att nedbrytningsprodukterna förs ut med urinen.

Njursjukdom: Då njurfunktionen är nedsatt under olika tidslängder och innebär att njurarna inte kan upprätthålla vätske- och elektrolytbalansen och utsöndra kvävehaltiga avfallsprodukter. BPH är ofta relaterat till obstruktiv njursjukdom, som beror på blockering av urinflödet från urinblåsan och ökningen av det hydrostatiska trycket i njurens uppsamlingssystem.

Njursten (Nefrolithiasis): Stenbildning inom främst njurbäckenet. I Sverige räknar man med att cirka 10 % av alla män och cirka 3 % av alla kvinnor kommer att drabbas av njursten. Högsta frekvensen ligger vid 40 - 50-års åldern. Kemisk analys av stenarna kan oftast ge en uppfattning om sjukdomens grundorsak. Den överlägset vanligaste typen av stenar är kalciumoxalatstenar. Se http://www.fass.se/LIF/lakarbok/artikel.jsp?articleID=6495 , http://www.rnj.se  http://www.uas.se/templates/page____4078.aspx 
http://www.merck.com/mmhe/sec11/ch148/ch148c.html 
och  http://www.cnn.com/HEALTH/library/DS/00282.html 

Nociception: Upplevelsen av att vävnad skadas,vilket ofta är liktydigt med smärta.

Nociceptorer: Smärtnervändar.

Noduli reumatica: Små knutor i huden (t.ex. vid armbågarna) typiska för reumatoid artrit. 

Nodulus: Liten knöl, knuta.

Nokturia: Behov av att urinera under natten. 

Non-steroid: Läkemedel som inte innehåller kortison.

Noradrenalin: Ett binjuremärgshormon med bl.a. blodtrycksstegrande verkan.

Noso-: Sjukdoms-.

Nosografi: Sjukdomsbeskrivning.

Nosokomial: Sjukdom eller problem orsakade av behandling på sjukhus. T.ex. sjukhussjukan (en Nosokomial infektion).

Noxa: Skadlig, hälsofarlig och sjukdomsframkallande faktor.

NSAID/Non Steroid AntiInflammatoy Drugs: Inflammationshämmande mediciner som inte är steroider. Följande URL beskriver hur dessa fungerar http://elfstrom.com/arthritis/nsaids/actions.html

NTU: Non-Traditional Uropathogens.

Nutrition: Näring, näringstillförsel, upptagande av näring.

Nykteri/nycturi: Behov av att urinera under natten (mer än 2 gånger) och  ibland med stora urinmängder.

Nålbiopsi: Uttagning av en liten mängd vävnad genom nål för mikroskopisk undersökning.

OAB/Overactive Bladder: Se Överaktiv blåsa.

Obesitas: Fetma,  höggradig övervikt.

Obsterik: Kan sammanfattas som läran om det kvinnliga könsorganets och bäckenets anatomi, graviditet, patologi, förlossning, samt skedet under barnsäng och amning. 

Obstretriker: Läkare specialiserad i genekologi, som särskilt arbetar med graviditet och förlossning. 

Obstipation: Förstoppning.

Obstruktion: Tilltäppning eller hinder.

Oftal: Öga-, ögon-.

Oligkisuri: Långa mellanrum (pauser) mellan urineringarna.

Oligo: Liten, fåtalig, mindre än normalt, brist.

Oligospermia: Litet antal spermier i ett ejakulat.

Oliguri: Liten urinmängd (mindre än 400 ml per dygn).

Ollonet/glans penis: Främre delen av mannens könsorgan.

Omega-3: Viktig fettsyra. Se http://www.omega-3info.com  På Apoteket finns en variant med den högsta koncentrationen av DHA och EPA som heter Pikasol Forte. En motsvarande produkt kan du beställa direkt från http://www.frittflyt.se.

Omskärelse: Kirurgiskt ingrepp för att ta bort förhuden på penis.

Onkolog: Läkare som specialiserat sig på cancersjukdomar. 

Opiat: Läkemedel som innehåller opium eller narkotikum som beretts av opium (morfin, heroin etc.).

Opioider: Substanser som har kraftigt smärtstillande effekt (morfinliknande) framställt på syntetisk väg (ketobemidon, metadon etc.).

Orchaglgia: Testikelsmärtor.

Orchidektomi: Borttagande av mannens testiklar (kastrering). Används medicinskt för att sänka testosteronhalten vid prostatacancerbehandling. 

Orgasm: Sexuell utlösning med en känsla av högsta vällust.

Orkidektomi: Operativt avlägsnande av en eller båda testiklarna.

Orkit: Testikelinflammation. Se http://www.netdoktor.se/sjukdomar/fakta/testikelinflammation.htm 

Ortomolekylär medicin: En alternativmedicinsk inriktning som syftar till att behandla och förebygga sjukdom genom att tillföra optimala mängder biokemiska ämnen ("kroppsegna") som är förutsättningen för en normal kroppsfunktion. T.ex. insulin och sköldkörtelhormoner från gris.

Osteitis pubis: Inflammation i symfysen. Se även Symphysis pubica.

Osteoporos: Benskörhet.

Ostium: Mynning, hål eller öppning.

Otit/otitis: Öroninflammation.

Oxalat: Oxalsyrans salt.

Ozon (O3): Gas som är starkt desinficerande, men har också vävnadsretande egenskaper. Se http://www.doveclin ic.com , http://www.doveclin ic.com/site/ treatments/ treatments/ t_ozone.htm  och  http://www.doveclin ic.com/downloads /research/ ozone.pdf

PAD: Förkortning för Patologisk Anatomisk Diagnos. Prov från tumör som preparerats på olika sätt och som sedan studeras i mikroskop.

Paleolitisk (kost): Den typ av föda som man åt på stenåldern, "stenålderskost".

Palliativ: Behandling för tillfällig lindring. Motsatsen till kurativ (botande) behandling. 

Palpabel: Komma åt att palpera.

Palpera: Undersöka/känna med hjälp av handen/fingrar. Vid palpering av prostatan kan man göra följande förenklade liknelse. Om du knyter ena handen löst och känner på den med andra handens pekfinger, så motsvarar hårdheten av knogen en cancertumör, mellanrummet mellan knogarna hårdheten hos en normal prostata och mellanrummet mellan tummen och pekfingret hårdheten hos en inflammerad prostata. 

Pandemi: Epidemi (smittsam sjukdom) som sprider sig över stora områden.

Para-: Ett prefix med flera olika betydelser. T.ex. inkluderande, bredvid, vid sidan av, nära, liknande, bakom, skild från och onormal.

Paraperesis: Partiell dubbelsidig förlamning av båda benen.  

Paraplegi: Förlamning i benen och nedre delen av kroppen.

Parasit: Organism som helt eller delvis lever på och av en annan organism (värdväxt eller värddjur) och oftast till skada för denna. Bland människans parasiter märks virus, bakterier, svampar, protozoer och maskar.

Paraurethral glands/Skenes glands: Kvinnans motsvarighet till mannens prostatakörtel. Bildades i vårt tidiga liv som embryo och som av naturliga skäl inte utvecklades till en prostata. Denna består av ett nätverk av små körtlar i den yttre delen av urinrörets vägg.

Parenteral: Allmänt begrepp för tillförsel av medicin utanför tarmsystemet. T.ex. genom tillförsel av ett ämne i ven eller under huden (subkutan).

Paroxysm: Sjukdomssymtom som uppträder häftigt och atttackvis. T.ex. våldsam hjärtklappning eller krampanfall.

Pathos: Lidande

Pati/pathia: Sjuklig förändring i ett organ.

Patogena bakterier: Sjukdomsframkallande bakterier.

Patogenes: Beskrivningen av uppkomst och utveckling av en sjukdom och syftar på det inledande förloppet i sjukdomsutvecklingen. I dagligt tal används oftast uttrycket "genesen". Patogenes är en direkt konsekvens av sjukdomens etiologi

Patologi: Patologi är läran om sjukdomar/sjukliga förändringar och hur de diagnostiseras genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ.  

Patologisk: Sjuklig.

PBS: Painful Bladder Syndrome.

PC: Engelsk beteckning på prostatacancer.

PCA3: Den förstfunna gen, upptäcktes av en holländsk forskare 1999, som är specifik för just prostatacancer. Den sitter på kromosom 9 i människans arvsmassa och finns i hög koncentration i tumörceller. http://www.ibl-inst.se/upload/Dokument/ArtiklarLaboratoriet2008/PCA3Lab408.pdf 

PCD (Power Color Doppler) Ultrasound: Utilizes a screening method to produce sonographic images of the prostate. It is essentially a "high-tech" version of traditional ultrasound, which uses high-frequency sound waves to produce a detailed image of the body's internal structures. One primary advantage of Power Color Doppler Ultrasound in the detection of Prostate Cancer is that it has a much higher resolution and the ability to highlight (hence the term "color" in the name) areas of blood flow in dense or soft tissue. This allows specific problems such as tumors or inflammation to be viewed and measured clearly. Se även TRUS.

PCR/Polymerase Chain Reaction: Metod för att t.ex. kartlägga förekomsten av patogena bakterier. Metoden bygger på att identifiera bakteriernas arvsegenskaper och innebär bl.a. att man kan identifiera bakterier som inte går att odla med vanliga metoder. En beskrivning av metoden finns på PCR/RNA-teknik.
   PCR is an important bio-technology which uses a thermostable enzyme to faithfully reproduce fragments of  DNA. The framents are
      doubled and doubled and doubled again until they have been copied thousands of times. This makes the sample being studied have
      enough copies of a piece of DNA so that it is easy to sequence it. The usefulness of this is to find out whether a particular sequence of
      DNA is present in a sample of living or once-living material. A drop of blood or other bodily fluid contains billions of segments of
      DNA, but if even one of them is the segement you are looking for, you can show that it is present. An invaluable tool only barely being
      used for its potential in clinical diagnosis.

   Se http://vector.cshl.org/Shockwave/pcranwhole.htmlhttp://www.biowire.com/nucleus/nucleus_1_1.jsp  och
       http://www.ltkronoberg.se/ext/raf/RAFMETOD/genmet.htm
.  

   Ett diskussionsforum som bl.a. omfattar den här metoden finns på http://micro.nwfsc.noaa.gov/forums/

Pediater/pediatriker: Barnläkare.

Pediatri/pediatrik: Läran om barnsjukdomar och dess behandling.

Pelvis/bäcken(gördel): Består av korsben och höftben och utgör underdel för bukhålan och har ledhålor för lårbenen.

Penetrering: Tränga in/genomträngning/inbrytning. T.ex. att ett sår bryter igenom (tränger igenom) väggen till ett organ.

Penis: Mannens könsorgan.

Per-: Ett prefix som betyder genom, över eller mycket. T.ex. Peroral (genom munnen), peracutus (mycket akut).

Peri-: Ett prefix som har betydelsen omger, belägen "runt om". 

Perineum/bäckenbotten/mellangården: De mjukdelar (hud och muskler) som sluter till nedre delen av bäckenet och bildar en sorts botten i lilla bäckenet. 

Periuretral: Som omger urinröret.

Perkutan: Genom huden.

Peroralt/per os: Genom (via) munnen.

Perpetuell: Beständig. Perpetuell inflammation - kronisk inflammation.

PET/Positron Emission Tomography: Positionskamerateknik, metod att bl.a. följa blodflödet inne i kroppen.

Petekier/petechier: Små punktformade "hemorrojdliknande" blödningar i hud eller slemhinna.

Petting: Smekning av könsorgan.

Peyronies sjukdom/induratio penis plastica: Vid erektion blir penis böjd i sidled (böjd penis vid erektion) beroende på bristande funktion hos svällkropparna.  Se http://peyroniesassoc.org

PFD: Pelvic Floor Dysfunction.

pH-värde: Ett mått på en vätskas surhetsgrad. pH-värde 7 är neutralt. Värde mellan 0-7 är surt och värde 7-14 är basiskt. Enligt kost- och hälsorådgivare Lisbeth Candow:
  Normalvärde för blod är 7,4. Värden under pH 7,0 eller högre än 7,8 kan innebära allvarliga hälsotillstånd.
  Normalvärde för saliv är 6,6-7,2.
  Normalvärde för urin anses vara  6,4-6,8. Andra källor anser att urinets pH-värde kan normalt variera mellan 4,5-8,0 beroende på kosten.
  Det normala pH-värdet hos prostatasekret är 6,5-6,7 och som oftast ökar till 7-8,3 vid kronisk prostatit (Dr. Simon Rattenbury, UK).
  Normalvärde bland friska män (i hela sädesvätskan) anses ligga mellan 7,2 - 8,0).
Se även http://www.phbalans.com  ,  http://www.sannaord.se  och  http://www.biosan.se 

PIA: Proliferative Inflammatory Atrophy/utbredning av förtvining hos ett organ p.g.a. inflammation.

PID: Pelvic inflammatory disease. PID is an infection of the internal reproductive organs in women, involving the uterus, fallopian tubes, ovaries, and surrounding pelvic tissues. These tissues become inflamed, irritated, and swollen. The most common causes of PID are chlamydia and gonorrhea, although other types of bacteria also play a role. PID is one of the leading causes of infertility in women.
PIN: Prostatic Intraepithelial Neoplasia/nybildning eller växt av tumör (oftast elakartad) i prostatans vävnad. Se http://www.engenderhealth.org/wh/inf/dpid.html 

Ping-pong infektion: Infektion som förs fram och tillbaka mellan t.ex. medlemmar i en familj och växelvis smittar den andre när den ene botas.

Pituitary gland (eng.): Hypofysen.

Placebo: Preparat som skenbart är ett läkemedel men som i realiteten inte har någon medicinsk verkan.

Placeboeffekt: Placeboeffekten är i vissa fall mer än bara inbillning. Den kan utlösa hjärnans egna smärtstillande medel, endorfiner. I en studie vid Michigans universitet fick 9 av 14 män starka smärtstillande effekter när de injicerades med placebo - ett ämne utan medicinsk verkan. Placebo har tidigare visat sig få människor att må bättre eftersom de trott att de fått en effektiv medicin. Hittills har placeboeffekten enbart tillskrivits psyket. Undersökningen har redovisas i The Journal of Neuroscience.

Plasma: Se Blodplasma.

PLFT/ProstaLund Feedback Treatement: En förbättrad metod av TUMT och avsedd  för behandling av BPH.. Se mer på http://www.prostalund.com

Pneumonia: Lunginflammation.

Podagra: Gikt i fötterna, särskilt i en stortå s.k. portvinstå.

Poliklinik: Öppenvårdsmottagning på sjukhus.

Pollakisuri: Täta urineringsbehov och urineringar.

Pollen: Frömjöl som bildas i blommans ståndarknappar och utgöres av små korn. Har i vissa studier ansetts ha en positiv effekt vid t.ex. prostatit. Det mest använda preparatet inom det här området är troligtvis Cernitol http://www.cernelle.se

Pollution: Ofrivillig sädesuttömning.

Polyartralgi/polyarthralgia: Värk  i flera leder.

Polymorf: Multiform, d.v.s. "något" som visar sig i flera olika former.

Polyneuropati: Sjuklig förändring (nedsatt funktion) i flera nerver. Kan bero på flera olika bakomliggande orsaker som förgiftning, infektioner och andra sjukdomar (uremi, myelom).

Polyp: Stjälkformad svulst från hud eller slemhinna.

Polyuri: Ett tillstånd vid vilka stora mängder utspätt urin utsöndras.

Post: Efter.

Posterier: Bakre.

Potent: Kraftigt verkande.

PPMT: Pre- and Post Massage Test.

Pre: Före.

Prebiotika: Benämningen på en viss typ av kolhydrater, vilka inte bryts ner i tunntarmen utan når tjocktarmen intakt där de blir en viktig föda och stimulerar tillväxten av nyttiga bakterier. Finns bl.a. i baljväxter, mjölk, lök, tomater, bananer, havre, vilök och honung.

Predisponerad: Mottaglig för en viss sjukdom p.g.a. ärftliga egenskaper eller av annan orsak. 

Prematur ejakulation/premature ejaculate: För tidig sädestömning/tidig utlösning. 

Prenatal: Innan födseln.

Preputium/förhud: Ett hudveck som helt eller delvis täcker ollonet.

Prevalens/förekomst: Med prevalens menas hur stor andel av en population (proportion) som vid en viss tidpunkt har en viss sjukdom. Prevalensen kan därför aldrig vara mindre än 0 eller större än 1. Om man till exempel har frågat 1000 personer om de har sjukdomen reumatism och 100 uppger att så är fallet så är prevalensen i detta fall 0,1 (10%).
  Allmänt används uttrycket för att anger hur utbredd en sjukdomen är.

Preventiv/preventivt: I förebyggande syfte.

Priapism/kupéstånd/kupérektion: En onormal och ofta smärtsam erektion av penis utan sexuella önskningar.  Kan vara långvarig och även orsaka vävnadsskador.

Primär immunbristsjukdom: Medfödda defekter i immunsystemet. Se Primär Immunbrist Organisation http://www.pio.nu och Baxter Healthcare Corporation  http://www.immunedisease.com/immune/display/main 

Prion: Ett smittbärande protein, som är mindre än ett virus. Bl.a Galna Ko-sjukan och Creutzfeld-Jakobs sjukdom orsakas av detta. Någon terapeutisk behandling finns inte. Är mycket motståndskraftigt mot värme och kemiska medel. Det är oklart hur dessa prioner förökas och hur de smittar. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Prion

Pro-: För- (till förmån för någonting).

Probiotika: Mikroorganismer som kan ha en positiv effekt på hälsan. De vanligaste är olika mjölksyrabakterier. Används oftast för att bibehålla en  fungerande eller att återställa en normal tarmbakterieflora t.ex. i samband med en antibiotikabehandling. Vanligtvis används olika mjölkprodukter/drycker (Actimel, Proviva m.fl.) innehållande "snälla" bakterier eller kapslar (Hälsokost eller Apotek, t.ex. Trevis, Docidus m.fl.). Det bör gå minst 3-4 timmar mellan intag av antibiotika och probiotica för att de "snälla" bakterierna inte helt skall slås ut av antibiotikan. Se även http://www.reuteri.com  och  http://www.innerhealth.com.au/ 

Prodrom: Förebådande tecken på en sjukdom.

Profylax: Åtgärder för att förebygga eller förhindra en sjukdom. T.ex. vaccinering eller viss medicinering.

Prognos: Förutsägelse om en sjukdoms förlopp; en sjukdoms sannolika fortsatta förlopp.

Progress: Förbättring av ett hälsotillstånd.

Proktokolit/Proktit: Inflammation i änd- och tjocktarmen.

Proktologi: Läran om rectum (ändtarmen) och rektalsjukdomarna.

Prolaktin: Hormon som bildas i hypofysen och har betydelse för mjölkproduktionen.

Prolaps: Utbuktning eller framfall. T.ex. diskbråck, livmoderframfall, ändtarmsframfall, slidframfall och urinrörsframfall.

Proliferation: Tillväxt, ökning och utbredning.

Promiskuitet: En mångfald av sexuella aktiviteter.

Prostadynia: Diagnosen innebär smärtor och andra prostatitliknande symtom från prostataområdet utan att man har kunnat finna någon inflammation eller bakterier.

Prostaglandin: En grupp fysiologiskt aktiva föreningar (omättade fettsyror), som finns i många vävnader. Ett hormonliknande ämne som kan kontrollera blodtryck, muskelsammandragningar och inflammation.

Prostataektomi: Borttagning av prostatan (och sädesblåsorna) genom operation.

Prostatacancer/PC: En prostatasjukdom som anses utveckla ett livshotande tillstånd hos cirka 12 % av alla män under deras livstid. Debuterar ytterst sällan under 50-års åldern. Typiskt för sjukdomen är att den i tidigt skede inte ger några symtom alls. Detta beroende på att tumören i regel växer i prostatans perifera delar och märks oftast först då den blivit så stor att den trycker på urinröret och ger problem i form av olika urineringsbesvär. Cirka 8000 nya fall diagnosticeras varje år i Sverige och cirka 50 000 lever med denna diagnos.

   Riksorganisationen för prostatacancer har hemsidan http://www.prostatacancerforbundet.se/index.php
   Cancerfonden har en webbplats om prostatacancer  http://kampanjer.cancerfonden.se/Templates/StartPage.aspx?id=2266 
  Några andra svenska hemsidor om sjukdomen är http://www.lydiagarden.se ,  http://www.cancer.nu och 
      http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/RecommendationsPage____2617.aspx . 
   Se även  http://www.mtsinai.on.ca/mkuwc/HealthInformation/default.htm  och
      http://www.prostate-cancer.org/education/riskases/Strum_StrategyOfSuccess1.html 
   Lars-Göran Pärletun beskriver hur han upplever sin sjukdom på  http://www.prostatacancer.nu

Prostataförstoring/Bph, Benign prostata hyperplasia: Godartad (benign) förstoring av prostatakörteln (se Hyperplasi och Hypertrofi), vilket vanligtvis i första hand leder fram till olika urineringsproblem. Hemsidor finns på bl.a. http://www.allaboutbph.com/ ,  http://www.prostataforstoring.nu  ,  http://www.prostatabekymmer.nu och http://www.agingresearch.org/bph/welcome.cfm

Prostatakörteln/Prostatan: Prostatan, på svenska blåshalskörteln, påminner i formen och är i storlek hos en vuxen frisk man ungefär som en valnöt. Körteln är normalt cirka 4 cm lång, varierar i diameter mellan 2,5-3 cm, väger 20-25 gram, är belägen strax under urinblåsan och omger urinledaren. Prostatan indelas i 5 olika lober varav två är sidolober (laterala), en centerlob (median), en framlob (anterior) och en baklob (posterior). Enligt ett annat system delas prostatan in i fyra zoner: Periferizonen (Peripheral zone), centralzonen (central zone), den mittersta zonen (transitional zone, den del som direkt omger urinröret) och den fibromuskulära zonen (fibromuscular zone). Prostatan består av ett trettiotal småkörtlar (acini) som är omgivna av glatt muskulatur, bindväv och bindvävskapsel. Körtlarna mynnar via smala gångar i urinröret och avsöndrar ett sekret som vid sädestömning blandas med sperma från sädesledare och bitestiklar, sekret från sädesblåsor och Cowpers körtlar. Se mer under rubriken Allmänt om Prostatakörteln på sidan Prostatasjukdomar.

Prostatamassage/dränering: Genom kraftig palpering av prostatakörteln (via analöppningen) trycker läkaren ut det sekret som blivit inkapslat p.g.a. av inflammationen. En annan behandlingsmodell innebär att prostatan (och närliggande muskler) masseras försiktigare under en längre tid för att uppnå muskelavslappning och förbättrat blodflöde.

Prostatastenar/Förkalkningar/calculi: Anses ha 3 olika orsaker. Se även Konkrement  ,  Allmänt om "prostataförkalkningar" och  http://www.merck.com/mmhe/sec11/ch148/ch148c.html 
  Består i vissa fall av ren kalcium och i andra fall av apatite och en biomatrix, skapad av bakterier för att skydda dess existens. Se
      Biofilm
  Kan även bildas av urinets salter efter urinreflux in i prostatan. 
  Man anser att dessa stenar även kan bildas av kroppens immunsystem för att "kapsla in" bakteriehärdar. 

Prostatism: Ett samlingsnamn för olika besvär från prostatakörteln. Urineringskramp, diffusa smärtor o.s.v. 

Prostatit: Inflammation av prostatakörteln. Se sidan Prostatan och prostatasjukdomarna.
The following classifications were approved by the working group chairs and will be the NIDDK reference standard for research studies on these diseases and disorders:
1.
   Acute bacterial prostatitis is an acute infection of the prostate.
2
    Chronic bacterial prostatitis is a recurrent infection of the prostate.

3. 
  Chronic nonbacterial prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CPPS), where there is no demonstrable infection.

Subgroups of this class are:

3A.
Inflammatory chronic pelvic pain syndrome, where white cells are found in the semen expressed prostatic secretion 
(EPS) or voided
       bladder urine-3 (VB-3).

3B.
Non-inflammatory chronic pelvic pain syndrome where white cells are NOT found in semen, EPS and VB-3.
4.   
Asymptomatic inflammatory prostatitis (AIP), where there are no subjective symptoms but white blood cells are found
in prostate
        secretions or in prostate tissue during an evaluation for other disorders.
Enligt NIH fördelar sig sjukdomen i de olika klasserna procentuellt enligt följande:
1.    Cirka 5 %.
2.    Cirka 10 %.
3A. Cirka 40 %.
3B. Cirka 40 %.
  Infomedica har en bra sida om sjukdomen http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=16413 

   En mycket omfattande och överskådlig informationen (från 2001) om sjukdomen finns sammantälld av Dr. Aare Mehik på det finska
      universitetet i Oulu (Uleåborg).
  http://herkules.oulu.fi/isbn9514265068/html/index.html

  Prof. Federico Guercini Italien, har en  hemsida på  http://www.prostatitis2000.org/eng/intro.htm
  En allmän beskrivning av sjukdomen finns på http://www.malereproduction.com/15_prostatitis.html som är en hemsida hos Center for
      Male Reproductive Medicine.

  På  http://www.urologyhealth.org/adult/index.cfm?cat=09&topic=115 finns American Urology Associations hemsida om sjukdomen.
  Se även Histologi och  http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/MALEHTML/MALE099.html 

Prostatodyni: Se Prostadynia.

Protein: Är vävnadens byggstenar. 

Proteinuri: Förekomst av protein (äggvita) i urinen.  Normalt innehåller urin mindre än 50 mg protein per liter.  Kan orsakas av flera olika typer av njursjukdomar.

Protektiv: Skyddande

Protozoa/protozoer/urdjur: Encelliga djur. Många sjukdomsalstrande parasiter hör hit. Bl.a. trikomonas och plasmodium (malaria).

Proximal: Det som är närmast. Motsatsen är Distal.

Pruritus: Hudklåda utan synbara hudförändringar p.g.a. att histamin frigjorts

PSA/Prostata Specifikt Antigen-prov: Ett prov där man mäter halten av protein i blodet och som kallas för PSA (Prostata Specifikt Antigen). PSA är specifikt för prostatavävnad (organspecifikt) men däremot inte för prostatacancer (sjukdomsspecifikt). PSA produceras i körtelceller i prostatan, förekommer rikligt (normalt cirka 1 miljon gånger större koncentration i sädesvätskan än i blodet) och vars uppgift är att lösa upp det gel som omsluter spermierna, så att de får en ökad rörlighet på sin väg in i livmodern. PSA har således stor betydelse ur fertilitetssynpunkt. Sannolikt har PSA även andra funktioner, men dessa är inte kartlagda. 
Vid skador i prostatavävnaden (prostata-blod barriären) frigörs PSA och kommer ut i blodet. Detta totala PSA (PSA-T eller S-PSA) finns i serum dels i en fri form (PSA-F) och dels komplexbundet till två olika äggviteämnen (bundet).  Kvoten mellan fritt (PSA-F) och totala (PSA-T) används även som ett medicinskt beslutsvärde då PSA-T ligger inom intervallet 2,5-10 ng/ml. Detta kallas för PSA-kvoten (PSA-F/PSA-T). Ligger detta värde under en viss gräns (oftast 21 % men kan variera p.g.a. läkarens totala bedömning) går läkaren i regel vidare med kompletterande undersökningar eller har patienten under fortsatt observation. Se http://www.akademiska.se/templates/page____4266.aspx 
  Det sk PSA-testet för att spåra tidig prostatacancer är osäkrare än väntat, enligt en sjuårsstudie av 8500 friska män som gjorts vid
      Texasuniversitetet i San Antonio i USA. Även med ett lågt gränsvärde, 1,1 mikrogram PSA per liter blod, missade testet var femte
      cancerfall. Samtidigt var tre av fem indikationer falska. Enligt Svenska Dagbladet har svenska sjukhus gränsvärden på 2,6-4 mikrogram
      vilket gör dem mycket osäkrare. Undersökningsledaren Ian Thompson säger att de efterfrågade testerna bara ger en indikation på risken
      att ha cancer.

   Under 2007 presenteras Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer som bland annat innebär att ingen svensk läkare får säga nej till en önskan
      om PSA-provtagning. Viktigt är att den sökande före provtagning får en muntlig och skriftlig information om vad ett positivt utslag kan
       innebära.

  För att inte påverka provet rekommenderas att man undviker sexuell aktivitet och/eller större fysiska aktiviteter (framförallt cykling!) 48
      timmar innan provtagningen.
   Förhöjt PSA förekommer vid prostatacancer, men kan även förekomma vid godartad prostataförstoring, inflammation av prostatan
       (såväl vid kronisk, men framför allt vid akut prostatit hos 70-80 % av drabbade och kan kvarstå i månader), urinvägsinfektion och
      efter cellprovtagning. Ett PSA-prov är således i huvudsak organspecifikt (inte specifikt för en viss sjukdom). Det finns olika sätt att
      tolka PSA-värdet bl.a. med hänsyn till patientens ålder. Ett "normalvärde" anses ligga under 3 ng/ml. 
   Enligt den brittiska hemsidan  http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Testsscreening/ThePSAtest/PSAtest.aspx anger
     man, att vid förhöjt PSA-värde är detta i cirka 30 % av fallen orsakat av prostatacancer.
Resterande fall är orsakade av övriga
      prostatasjukdomar eller av okänd anledning. Av hemsidan framgår även, att vart femte fall av prostatacancer inte upptäcks vid biopsi
     av prostatakörteln och att man bör vara observant påinfektionsrisken (bakteriell prostatit) av prostatan vid denna provtagningsmetod. Se även Screening.

  In the June 2007 issue of the AARP Bulletin on page 14 they discuss a new test for prostate cancer. In the column Your Health they
      state, “Each year about 1.6 million men with high PSA levels have biopsies; some 80 percent turn out to be cancer-free.”
      Se även http://www.aarp.org/health/conditions/articles/harvard__prostate-disease_1.html 

  Studier som bl.a. visar hur prostatit och urinvägsinfektion kan påverka PSA-värdet finns på   http://prostatitis.org/pottspsa.html.
  Mer info på http://www.nymedicin.com/news/2005/06/20/Prostata_cancer-_inga_klara_svar_fran_P_S_A.html
  Under senare år har man även påvisat låga koncentrationer av PSA i bl.a. periurethrala körtlar, endometrium, vid bröst- och njurtumörer.
      Betydelsen av denna upptäckt är ännu inte kartlagd.

Pseudo-: Används för att beteckna ett falskt tillstånd.

PST: Potassium sensitivity test. En testmetod som anvädes för att diagnosticera IC.

Psykisk: Som tillhör själslivet.

Psykodynamisk kroppsteori: Se  http://www.kroppsvisdom.se/word/pdk.doc

Psykofarmaka: Läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet.

Psykosomatisk sjukdom: Kroppslig (somatisk) sjukdom som anses ha psykisk bakgrund. Kroppen UTTRYCKER de psykiska besvären i form av KROPPSLIGA symtom.

PTPM: Prostatic Tissue Pressure Measurement. 

PX/provexcision: Utskärning av vävnadsbit för närmare undersökning (vanligen i mikroskop).

Pubes: Trakten kring könsorganet.

Pudendal Nerve: En nervbana som då den skadats, anses kunna ge kraftiga smärtor från bäckenbotten. Styr bl.a. rektalsfinkter och den yttre urinrörsfinktern. T.ex. anses skador i rektalsfinktern kunna ge kramp/spasm i den yttre urinrörsfinktern och även orsaka smärta och obehag i urinblåsa och prostata. Pudendal nerve vidarebefordrar smärttillstånd  från yttre geninitialer, rectum och perineum. Se http://www.pudendal.info ,   http://www.tipna.orghttp://pudendal.de , http://www.perineology.com/files/pudendal_nerve.htm. och http://en.wikipedia.org/wiki/Pudendal_nerve 

Pungbråck: Se Hydrocele.

Punktionsbiopsi: Provtagning med nål från vävnad.

Pyelit/njurbäckeninflammation: Bakteriell inflammation i njurbäckenet. Om även njurvävnaden är drabbad kallas tillståndet för pyelonefrit.

Pyelonefrit: Inflammation i njurbäcken och njurvävnaden.

Pyelostomi: På kirurgisk väg anlagd förbindelse från njurbäckenet till huden för att med hjälp av en kateter avleda urin från njuren.

Pyemi: Bakterier i blodet (sepsis) som utgår från en varbildande sårinfektion och som orsakar ett stort antal abscesser i kroppems organ och vävnader.

Pyo-: Allmän beteckning på ett tillstånd med varbildning. T.ex. pyonefros, som betyder varig infektion i njurbäcken.  

Pyuri: Kraftigt ökat antal vita blodkroppar i urinen (var i urinen). Ett tecken på infektion i njurar och/eller urinvägar.

QoL: Quality of Life/Livskvalitet.

Randomized Controlled Trial/RCT: Slumpvis fördelade patienter på en grupp som behandlas med den nya medicinen/metoden och en annan grupp för jämförelse/kontrollgrupp.

Reaktiv artrit/M orbus Reiter/uroartrit: De mest vanligaste/klassiska symtomen vid reaktiv artrit är den s.k. "triaden", med inflammation i ögon (uveit/konjunktivitit), urinvägar/prostatan och leder (artrit). För cirka 15 % av de som drabbas av reaktiv artrit blir sjukdomen kronisk (enligt Medicinboken av Dr. Nils Grefberg). Anses börja som en infektion (t.ex. uretri, prostatit) av bakterier som Salmonella, Yersinia, Clamydia och Campylobacter. Övergår i ett immunologiskt tillstånd med angrepp på sakroiliakalederna, ryggraden, knä, fotlederna samt fötternas småleder. Ofta uppträder detta tilsammans med irit.
   The most common form of urinary tract involvement in people with Reiter's syndrome is urethritis, an inflammation of the urethra. In
      men, Reiter's often is accompanied by a discharge from the penis. The discharge usually is painless and carries no bacterial infection.
      Inflammation also may appear in the prostate gland of men with Reiter's. Cystitis, which is an inflammation of the bladder, is a common
      form of urinary tract involvement in women with Reiter's syndrome. 
   For most people, signs and symptoms of reactive arthritis come and go, eventually disappearing within 12 months. Treatment usually
      includes antibiotics to treat the infection that is causing (?) the reactive arthritis symptoms.
   Doctors do not know what causes the muscle and joint pains, but parts of dead, but not live, bacteria have been found in the fluid
      removed from painful joints. Most doctors treat this condition with antiinflammatory drugs such as aspirin and ibuprofin,/ and
      cortisone injections into the painful joints. Short  term use of antibiotics has not been shown to help treat reactive arthritis, but  long
      term use has resulted in aleviation of symptoms and cures. Therefore, many doctors treat sudden onset of pain primarily in one joint
      and aches in many  muscles with the antibiotic Minocycline 100 mg twice a day or Clarithromycin 500  mg twice a day for many
      months.
   In chlamydial-induced ReA, studies have suggested that appropriate treatment of the acute urogenital infection can prevent ReA and
      that treatment of acute ReA with a 3-month course of tetracycline reduces the duration of  illness.
   Det finns flera hemsidor om sjukdomen:  http://www.reumatikerforbundet.org/start.asp?sida=3956   http://www.risg.org
      http://www.emedicine.com/emerg/topic498.htm ,  http://healthlink.mcw.edu/article/926056398.html  ,
      http://health.groups.yahoo.com/group/RISG-L/ , 
http://prostatitis.org/reiters.html  och
      http://www.medhelp.org/NIHlib/GF-86.html#reiter_h

Recidiv: Återfall av en sjukdom.

Reflux: Återflöde av vätska. T.ex. att urin tränger in i prostatans "utförsgångar" s.k. urinreflux. 

Refraktär: Okänslig eller oemotaglig. Inom medicin vanligtvis i betydelsen att inte svara på medicinsk behandling.

Regress/Regression: Betyder rent allmänt tillbakagång, återgång eller försämring till ett tidigare tillstånd. Även i betydelsen försvinnande av sjukdomssymtom eller tillbakabildning av t.ex. en tumör.

Rehabilitering: Återanpassning till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsotillstånd.

Reiters syndrom: Se Reaktiv artrit.

Rektalt: Via analöppningen.

Rektoskopi: Undersökning av ändtarmen med ett rörformat instrument (rektoskop) med belysning.

Rektum: Ändtarmen, sista delen av tarmkanalen.

Relaps: Återfall.

Remission: Tillfällig eller definitv förbättring av ett hälsotillstånd. Helt eller delvis försvinnande av sjukdomens symtom.

Renal: Som har med njurarna att göra.

Resektion: Borttagning av en del av ett organ genom operation.

Resektoskop: En modell av cystoskop (förs in via urinröret), som används vid operation av prostatan.

Rescerade: Avlägsnade.

Resistens: Bakteriers förmåga att utveckla motståndskraft mot olika typer av antibiotika.

Resturinmätning/Bladder scan: Resturin är den mängd urin som kvarstår i urinblåsan (residiualurin) efter en urinering och ger en indikation på urinblåsans tömningsfunktion och ev. sjukdomstillstånd. Värden upp till 50 ml anses som acceptabelt. Utförs med en "utvändig" mätsond (ultraljud) på nedre delen av magen (framför urinblåsan).

Retention/urinretention: Kvarhållande eller tillbakahållande. T.ex. oförmåga att helt eller delvis kunna tömma urinblåsan. Se Resturinmätning.

Retro: Bakom.

Retropubisk smärta: Smärta bak (innanför) blygdbenet.

Retrograd: Något som går "baklänges". Se Reflux.

Retrograd ejakulation: En vanlig följd av operationen vid bph är att vid utlösning (sädestömning) passerar sädesvätskan in i urinblåsan (cirka 80-90 %) i stället för ut genom urinröret. Detta kallas för en retrograd ejakulation och slanguttrycket för detta är "bakskott".

Reumatism/reumatiska sjukdomar: En samlande benämning på ett 80-tal olika sjukdomar som oftast kännetecknas av inflammation och immunreaktioner (autoimmunitet). De drabbade har ofta olika kombinationer av smärta, inflammation och stelhet (i vissa former även svullnad och vävnadsskada) i leder, senor, muskler eller ryggrad. Symtomen kan vara allt från lindriga övergående besvär till akuta och livshotande sjukdomstillstånd. Reumatiska sjukdomar kan i stora drag delas in i huvudgrupperna inflammatoriska ledsjukdomar, reumatiska systemsjukdomar, artros och fibromyalgi/andra smärttillstånd. Mer information finns hos Reumatikerförbundet http://www.reumatikerforbundet.org
  Det finns studier som pekar på att mellen 19% och 29% av drabbade med kronisk prostatit Category III, även drabbas av någon reumatisk sjukdom. 

Reumatoid Artrit/RA/kronisk ledgångsreumatism: En kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar cirka 1 % av befolkningen i västvärlden och där den bakomliggande orsaken är okänd. Räknas som en immunologisk sjudom, där bl.a. bakteriell kronisk prostatit  kan ha betydelse som orsak till uppkomst av sjukdomen. Typiska symtom är svullnad, stelhet och smärta i olika leder. Det vanligaste är smärta i småleder i fingrar och tår, ibland även i större leder som  knän och fotleder. Ledstelheten är mest utpräglad på morgon och förmiddag.  Allmänna inflammationssymtom är trötthet, viktnedgång, anemi, hög SR, CRP-stegring, trombocytos. Anti-CCP, citrullinprov, är det prov idag som man använder för att påvisa RA. Det är till 99 % säkert och har man fått ett posivit besked ang detta prov, så är det en av de kriterier som fodras för att få diagnosen RA. Se även Artrit och Reumatism.

Reversibel (förändring): Förändring som kan gå tillbaka eller helt försvinna.

Reumatoid faktor/RF: Antikropp immunglobulinklass IgG. 80 % av patienter med RA har positiv RF (seropositiva). 5 % av "frisk" befolkning har RF.

RIK/Ren Intermittent Katetisering: Självtappning av urinblåsan med hjälp av kateter.

RNA/RiboNukleinSyra: RNA is a nucleic acid molecule similar to DNA but containing ribose rather than deoxyribose. RNA is formed upon a DNA template. There are several classes of RNA molecules. They play crucial roles in protein synthesis and other cell activities. Man kan identifiera bakterier genom dess 16S ribosomal RNA. Se PCR/RNA-teknik

Ruptur: Bristning av mjukdelsorgan i kroppen.

Ryggmärgsbedövning/lumbalanestesi: Införande av lokalbedövningsvätska genom en nål i ryggradskanalen. Se även Narkos.

Ryggmärg: Den del av centrala nervsystemet som löper från hjärnan genom ryggradskanalen.

Ryggmärgsskada: Skada som påverkar det centrala nervsystemet och ger känselbortfall eller förlamning. En ryggmärgsskada kan också påverka förmågan att kontrollera urinblåsan.

Sakral: Som hör till korsbenet.

Sakralnerver: Korsbensnerver som går ut från ryggmärgen och som bl.a. styr urinblåsan.

Sakral Nerv Stimulering/SNS: En inopererad elektrod i korsryggen som styrs av en batteridriven "pulsgenerator" och som påverkar sakralnerverna.. I första hand har metoden använts för att styra en helt okontrollerbar eller dålig urintömning (retention). Man har även börjat att prova en modell "Medtronics Interstim" med framgång vid vissa former av interstitiell cystit. Se även http://www.medtronic.se/SE/patient/inkontinens.html

Sakrodynia: Smärta i korsbensregionen.

Sakroiliakaleden: Den led som finns mellan korsbensregionens/bäckengördelens ben och höftbenet.

Sakroilit: Inflammation i sakroiliakaleden.

Sakrum/sacrum/korsben: Bakre delen av bäckengördeln. Den är uppbyggd av fem sammansmälta kotor.

Salpingit: Inflammation i äggledaren.

Saprofyter: Bakterier och lägre svampar som ej framkallar sjukdom och som lever på dött organiskt materiel.

Saturation/saturatio: Mättnad.

Screening: Allmänt begrepp för undersökning av t.ex. en befolkning, för att med ett enkelt test skilja ut personer med en viss sjukdom. 
In recent years, screening to find cancer at an early stage has become important for some types of cancer. A blood test which measures the level of a particular protein called PSA has been developed. The PSA-test may help to detect early prostate cancer. http://www.cancerbacup.org.uk/Cancertype/Prostate/Causesdiagnosis/Diagnosis#1646    However, men in the UK are not routinely offered PSA tests to screen for prostate cancer. There are good reasons for this:
   Most small prostate cancers detected by PSA screening would never grow enough to cause any symptoms at all.
   Research has not yet shown whether early detection and treatment increases the chance of a cure.
  The tests to detect prostate cancer are not completely reliable. For every 100 men with a raised PSA level only about 30 will have
      prostate cancer detected in a biopsy. In up to a third of men the PSA may be normal even though there a cancer is present.
  If the PSA level is high the man will be sent for further tests, (such as a biopsy) which can be uncomfortable and in a few men can lead
      to infection of the prostate gland. In 20% of men the biopsy will not show cancer even if a cancer is present.
  Many prostate cancers grow very slowly and the side effects from treatment (radiotherapy or surgery) may be decide whether or not to
      have treatment.
  Men who do not have symptoms but would like to have a PSA test should discuss this with their GP, who can give them all the
      necessary information and can then arrange the blood test.
  CancerBACUP has information about the possible advantages and disadvantages of the PSA-test
      http://www.cancerbacup.org.uk/Aboutcancer/Screeningprevention/ThePSAtest

Scrotum, skrotum: Mannens pung.

Second opinion: Ytterligare en läkares bedömning av en patient. Patienter med livshotande eller allvarlig sjukdom, där det finns likvärdiga behandlingsalternativ och där valet av behandling har stor betydelse för livskvaliteten, har sedan 1999 laglig rätt att få en förnyad medicinsk bedömning av ytterligare en läkare, en så kallad second opinion.

Seborré: Abnormt ökad talgavsöndring i huden ev. med bildning av torra sköra fjäll (i hårbotten= mjäll).

Sedativ: Lugnande.

"Seeds"/"fröbehandling": En strålningsmetod som används vid små tumörer vid prostatacancer. Är en så kallad lågdosbehandling där ett antal små radioaktiva "frön" placeras i prostan. Dessa avger sin strålning lokalt under cirka 3 månader och finns fortsättningsvis kvar i prostatan under resten av livet. 

Sekret: Avsöndringsprodukt från körtel.

Seponera: Inom medicinen term för att upphöra med, avsluta, sätta ut en behandling.

Sepsis: Allmänt kallad blodförgiftning. Förekomsten av bakterier (bakteremia) eller andra infektiösa organismer eller deras toxiner i blodet. Kan t.ex. spridas från en lokal infektion någonstans i kroppen. Sepsis har kliniska symtom av en systemisk sjukdom (hela kroppen) som feber, frossa, allmän sjukdomskänsla, lågt blodtryck och mental påverkan. Kan var ett mycket allvarligt tillstånd och en livshotande sjukdom som påkallar en snabb och omfattande vård.

Septisk: Av bakteriell infektion orsakad sjukdomsprocess. 

Serodiagnostik: Att konstatera sjukdomar orsakade av bakterier, virus etc. genom att påvisa antikroppar i blodserum.

Serologi: Läran om blodserum.

Serotonin: Signalsubstansen serotonin har till uppgift att balansera våra känslor och styr mående som hunger, glädje, irritation, ilska, välmående, livslust med mera. Det påverkar vår medvetenhet och fungerar lugnande för människan. Det ger också belöningskänslor, vilket stämmer bra överens med observationen att deprimerade personer har lägre halter av serotonin. Serotonin, eller -hydroxitryptamin, bildas genom hydroxylering av tryptofan, följt av dekarboxylering. Påverkar även muskulaturen i blodkärlsväggarna, blodstillning och inflammatoriska reaktioner. Se http://www.serotonin.nu 

Serum/blodserum: Vattnig proteinhaltig vätska. En av blodets beståndsdelar där alla blodkroppar, fibrin och koagulationsfaktorer tagits bort. 

Sexuell dysfunktion: Ett samlingsbegrepp för påverkan av sexuallivet. Kan innebära förändrat libido (t.ex. "tappad lust" p.g.a. kroniska smärtor), oförmåga till eller behålla erektion, tidig och/eller smärtsam sädestömning m.m. Dr. Anderson reported at the AUA annual meeting 2006. Clearly, CP/CPPS took a heavy toll on sexuality: 92% of the men (133) reported one or more sexual dysfunction symptoms. Of these, 56% reported ejaculatory pain or discomfort, 66% reported decreased libido, and 31% reported erectile and ejaculatory dysfunction.

Sfinkter: Ringmuskel som öppnar och stänger ett flertal olika funktioner i kroppen. T.ex. urin, avföring. Kan vara både viljestyrd och icke viljestyrd. Se Inkontinens.

Sickness Impact Profile: Hälsotillståndet.

Sigmoideoskop: Endoskopiskt instrument för undersökning av tarmens insida (i första hand den S-formade delen av tjocktarmen, sigmoideus).

Signifikant/signifikativt: Vetenskapligt säkerställt.

Sinusit/sinuit: Många som är drabbade av kronisk prostatit uppger att man även har bihålebesvär. En informativ hemsida om sjukdomen är http:// www.sinuses.com

SIP/Sickness Impact Profile: Enligt NIH upplever många som är drabbade av prostatit samma inverkan på hälsotillståndet som de som är drabbade av hjärtinfarkt, angina och Chrons sjukdom. I relation till normalbefolkningen har män med prostatit bl.a. en ökad morbiditet (sjuklighet) av psykiska besvär och depressioner.

SIR-systemet: Ett system för bedömning av olika bakteriers motståndskraft mot olika antibiotika:
S = Sensibel (känslig)
I  = Intermediär (medelkänslig)
R = Resistent (motståndskraftig).

SIRS: Systemic Inflammatory Response Syndrome.

Sjukdom: Känd och definierad orsak/mekanism(er) som orsakar symtom.

Självläkningsförmåga: Ett begrepp som innebär kroppens egen förmåga att själv, utan tillförsel av mediciner eller annan behandling, klara av att bekämpa infektioner, inflammationer och andra sjukdomstillstånd.

Sjögrens syndrom/SS: Sjögrens Syndrom är en kronisk sjukdom, som kännetecknas av torra slemhinnor i bl.a. ögon, mun, näsa, hals och luftvägar samt extrem trötthet. Sjögrens syndrom är ett så kallat autoimmunt tillstånd, vilket innebär att kroppens immunförsvar har tagit miste och angriper kroppsegen vävnad, vilket bl.a. leder till nedsatt produktion av tårsekret och saliv. Cirka 90 % av de diagnostiserade fallen är av okänd anledning kvinnor. I teorin kan man få sjukdomen mellan födseln och 100 år, men i praktiken debuterar den vanligtvis mellan 35 och 55 år. Sjögrens Syndrom debuterar i de flesta fall långsamt.  
De 4 vanligaste symtomen är:
  Trötthet.
  Torra ögon.
  Tor mun, näsa och svalg.
  Handleds och fingerledssmärtor.
Se http://www.sjogrensyndrom.sehttp://www.iicpn-foundation.org/IC&AssDis.htm , http://www.ISSSonline.org http://ww.aesjogren.org och Sjögren's Syndrome Research Centre, Malmö http://www.ssrc.nu

Skintigrafi/Scintigrafi: Röntgenundersökning med hjälp av radioaktivt ämne (teknetium, en radioaktiv isotop), som sprutas in i kroppen via en blodåder i armvecket . Vid t.ex. cancersjukdomar tar tumören upp mer av ämnet än omgivande vävnad och syns tydligare på de erhållna röntgenbilderna. Den erhållna röntgenbilden kallas skintigram.

Skleros/sclerosis: Stelhet/förhårdning av vävnader oftast genom inlagring av bindväv eller kalk. 

Skov: Uppflammande av en kronisk sjukdom till ett mer intensivt skede.

SLE/systemisk lupus erythematosus: Inflammation i små blodkärl i bindväv, hud, leder och muskler. Även i inre organ som lungsäck och njurar. Symtomen kan vara ledsmärtor, feber och hudutslag (t.ex. fjärilsutslag).

Slemhinna: En tunn hinna som bekläder insidan av bl.a. matsmältningskanalen, urin- och luftvägarna. Består av epitelceller (med insprängda bägarceller) och därunder ett bindvävsskikt med större körtlar, blod- och lymfkärl samt nerver.

Smegma: Avstött epitel och talgkörtelsekret mellan förhuden och ollonet hos mannen och mellan de små blygdläpparna och klitoris hos kvinnan.

Smittämne: Sjukdomsframkallande mikroorganismer. T.ex. bakterier och virus.

Smärta: Sedd ur evolutionär synvinkel kan man se smärta som en varningssignal som utvecklats för att skydda kroppen mot en hotande eller inträffad vävnadsskada. Smärta är en komplicerad förteelse och personer kan uppleva smärta på olika sätt. Kraftig smärta kan bl.a. orsaka svettning, blodtrycksfall och illamående. Delas in i följande fyra grupper efter smärtans orsak: 
  Nociceptiv: Förändring i kroppsorgan. Den vanliga smärtan, skadesmärtan.
  Neurogen: Förändringar eller skada som drabbat nervsystemet.
  Psykogen: Utgår från individens psyke.
  Idiopatisk: Orsaken till smärtan okänd.
Se även VAS. 
Hemsidor som berör smärta är t.ex.  http://www.smartguiden.nu/default.asp , http://www.varkstaden.se , http://www.pelvicpain.org, http://www.theacpa.org och
http://www.resochdyk.nu/vard/smartlindring.html

Smärtskala: Se VAS och Mankoskis smärtskala på undersidan Svenska Smärtföreningen.

Smärtkatastroftänkande: En tendens att fokusera på smärtan och negativt värdera den egna förmågan att hantera smärtan.

Smärtstress: Ett inom sjukvården sparsamt använt uttryck. Innebär i korthet att patienter med mer eller mindre svåra kroniska smärtor hamnar i en stressituation p.g.a. detta. Anses bl.a. ge olika psykiska besvär, högt blodtryck (hypertoni) m.m. En följd av att patienten inte får någon förståelse/empati för sin smärtsituation och således inte tillräckligt hjälp med smärtlindring av sjukvården.

Somatisk/Somatiska: Kroppsliga (motsatsen till psykiska).

Somnolens: Sjukligt sömnbehov, "lindrig" medvetslöshet (den medvetslöse kan väckas lätt).

Spasm: Krampryckning.

Spasmolytikum/Spasmolytika: Kramplösande medel.

Spermie/spermatozoa: Den manliga sädescellen. Är cirka 0,06 mm lång och består av ett huvud, mellankropp och en svans som den förflyttar sig med. Hos en ung frisk man produceras cirka 3-4 miljarder mogna spermier i månaden. En sädestömning innehåller cirka 500 miljoner spermier som med sekret från olika körtlar sammanlagt uppgår till 1,5-5 ml.

Spermatocele: Cysta i bitestikel eller dess närhet innehållande sperma eller spermaliknande vätska.

Spermicid: Spermiedödande medel, ofta som preventivmedel.

Spina bifida: En öppning på ryggraden som gör att ryggmärgen kan tränga ut. Spina bifida kan leda till förlamning i benen och problem med urinsystemet.

Spirometer: En apparat som mäter hur mycket luft som man kan andas ut och andas in i varje enskilt andetag.

Spondylit: Inflammatoriska tillstånd i kors och ländrygg.

Spondylos: "Artros" i ryggraden. D.v.s. en degenerativ (inte inflammatorisk) förändring i lederna mellan kotorna. Se Artros.

Sputom: Spott, något upphostat.

SSRI/Selective serotonine reuptake inhibitors: En grupp läkemedel mot depression. Inhiberar återupptaget av serotonin i synapsen.

Staphylococcus aureus/gula stafylokocker: Bakterier som förekommer normalt i näsan hos ungefär var tredje person. En del (5–10 procent) har också S. aureus på vissa delar av huden (i armhålan och på huden i underlivet). Det är alltså en vanlig, oftast harmlös, bakterie som tillhör vår normala bakterieflora. Bakterien "trivs" dock speciellt bra när huden är skadad eller där det finns en främmande kropp, som t.ex. en urinkateter. I regel märker vi inte av att bakterierna finns där, men ibland kan de orsaka infektioner och då vanligen sårinfektioner.

Stamcell: If you wish to learn more about stem cells, go to the official USA National Institutes of Health resource for stem cell research, with information ranging from the basics to research topics http://stemcells.nih.gov/

Stas/stasa: Flödeshinder. T.ex. hindra/stoppa blodtillförseln till ett område eller p.g.a. sjukdom orsakat flödeshinder i urinvägarna.

Status: Tillstånd.

STD/Sexually Transmitted Disease: Sexuellt överförda sjukdomar. Se STI.

Stenar (i urinblåsan): Består i huvudsak av kalcium och urinsyrans salter.

Stents: Allmän beteckning på små rör eller nät, som placeras inne i blodkärl, urinledare eller andra rörformiga ställen.

Steril: 1. Har inte förmågan till fortplantning. 2. Fri från levande mikroorganismer.

Sterilisera: 1. Eliminera fortplantningsförmågan genom medicinskt ingrepp. 2. Befria vätska eller föremål från levande mikroorganismer.

Steroider: Bl.a. benämningen på en grupp läkemedel av typ kortikoststeroider.
Steven-Johnsons syndrom: Ett tillstånd med feber, allmänpåverkan och sårbildning på övergången mellan hud och slemhinna (mukokutana sår). T.ex. på läpparna, vid urinrörsmynningen eller slidöppningen.

STI/Sexually Transmitted Infections: Sexuellt överförda infektioner. Vanligast är Chlamydia trachomatis, gonorré, herpes, kondylom, HIV/AIDS och syfilis. Se http://www.sexaktuellt.com , http://healthac.org  och  http://www.solna.se/um/konssjukdomar.htm.

Stomatit: Inflammation i munslemhinnan.

Striktur/uretrastriktur (tillsnörning): Starkare förträngning av en kanal. T.ex. vid ärrbildning i urinröret orsakad av inflammation eller annan skada.

Strålbehandling: Behandling av tumörer med joniserad yttre strålning. Dödar tumörceller genom att skada deras DNA. Vid prostatacancer innebär detta minst 35 behandlingar under totalt cirka 8 veckor med en s.k. strålkanon.

Stolpiller: Medicin som föres in i ändtarmen.

Studie: I det här sammanhanget en medicinsk undersökning. T.ex. att hos en begränsad patientgrupp undersöka verkan av ett läkemedel.

Sub: 1. På undersidan av, nedanför. 2. Nedsatt, mindre eller lägre än normalt.

Subakut: Ej helt snabbt påkommande och övergående sjukdom. Någonting mitt emellan akut och kronisk. Låg feber (oftast strax under 38 grader) anses vara ett klassiskt symptom vid subakut sjukdom och är ett tecken på en infektion och att immunförsvaret är aktiverat. Blodsänka eller CRP visar dock normalt ingenting vid dessa typer av kroniska subakuta infektioner.

Subfebril/Subfeber: Avses en kroppstemperatur mellan 37,5 °C och 37,9 °C. Småfebrig.

Subklinisk/subkliniskt: En subklinisk sjukdom har inga igenkännliga kliniska fynd. Det skiljer sig från en klinisk sjukdom, som har tecken och symptom som kan identifieras.

Subklinisk hypotyreos: Förhöjd koncentration av tyreoideastimulerande hormon (TSH), koncentration av tyreoideahormon är inom referensintervallet.

Subkronisk: Långdragen sjukdom som är ej helt kronisk.

Subkutant: Under huden.

Sublimera: Överföra (ofta i bildlig betydelse rörande känslor). T.ex. överföra sin oro eller rädsla till någon annan.

Sublingualt: Tillförsel av medicin/tabletter under tungan.

Submukös/submucosus: Som ligger omedelbart under en slemhinna.

Substitutionsterapi: Ersättningsbehandling där man tillför kroppen ett ämne, som det normalt själv producerar men som upphört p.g.a. sjukdom. 

Suicidium/självmord: Cirka 1500 självmord inträffar varje år i Sverige. Olika stödorganisationer finns på  http://web4health.info/sv/answers/psy-immediate-crisis-help.htm 

"Superbakterier": En sammanställning enligt Svenska Smittskyddsinstitutet:
  MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker): Kan bland annat orsaka hjärnhinneinflammation, svårbehandlade variga hudinfektioner samt ge livshotande infektion i blod och hjärtklaffar. Drygt 1 100 fall rapporterade 2007 (+8 procent jämfört med 2006). Hittills i år 387 fall jämfört med 355 vid samma tid i fjol.
  ESBL (olika tarmbakterier med resistens för viss antibiotika): Ger vanligen svåra urinvägsinfektioner och inflammerade sår. Drygt 2 100 fall rapporterade 2007, då infektionen blev anmälningspliktig. Hittills i år 976 fall jämfört med 430 fall vid samma tid i fjol.
  VRE (vankomycinresistenta enterokocker): Tarmbakterier som kan ge urinvägsinfektioner, sårinfektioner och blodförgiftning. Drygt 50 fall rapporterade 2007 (+120 procent jämfört med 2006). Hittills i år 148 fall rapporterade jämfört med 7 fall vid samma tid i fjol. Ett kraftigt utbrott på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna märks i statistiken.
  PRP (penicillinresistenta pneumokocker): Kan ge svårbehandlade infektioner i lungor och övriga luftvägar. Knappt 680 fall rapporterade 2007 (+12 procent jämfört med 2006). Hittills i år 275 fall rapporterade jämfört med 300 fall vid samma tid i fjol. (TT)

Suppositorium: Stolpiller, medicin som förs in i ändtarmen.

Suprapubisk: Området ovanför blygdbenet. D.v.s. den nedersta delen av buken.

Suspensoar: Påse (oftast av tyg) för uppbindning/skydd av mannens pung.

Sutur: Tillslutning av operationssår eller skada med en söm av tråd av catgut (gjord av tarnsträng av får eller get, ursprungligen av katt), silke, metall eller annat material.

Suturera: Sy ihop, tillsluta med sutur.

Svampsjukdom: Se Mykos/mycosis.

SVBK/Sveda Värk och Bränn Kärring: En oerhört nedsättande benämning, som tidigare stundtals användes inom  svensk sjukvård, för att beskriva kvinnor med svåra muskel och ledsmärtor och där man troligen avsåg att personen var "inbillningssjuk" och led av psykiska problem. Vi som är drabbade av kronisk prostatit, tycks alltför ofta bli betraktade som SVBG (Sveda Värk och Bränn Gubbe) i dagens sjukvård!

Svällkropp/corpus cavernosum: Bindvävsbildning i penis och klitoris. Fylls med blod vid sexuell stimulans och ger erektion.

Syfilis: Är en mångfacetterad bakteriologisk (spiroket) könssjukdom, som i sitt tidiga stadium ofta debuterar med ett sår (oftast genitalt), hudutslag oftast med en allmänpåverkan eller är helt asymtomatiskt. Vid obehandlad sjukdom följer därefter olika stadier och symtom under flera år, som så småningom oftast leder till döden. Behandlas i tidigt stadium med prokainpenicillin (intramuskulär injektion) under 10 dagar. Antalet nya fall i Sverige var under slutet av 90-talet cirka 50 om året. 

Symphysis pubica/"symfysen": Blygdbenens (främre delen av bäckenet) broskförening i medellinjen.

Symtom/Symptom: Sjukdomstecken.

Symtomatisk behandling: Behandling som endast avser att lindra symtomen utan att angripa själva orsaken till sjukdomen. 

Synaps: Knutpunkt, omkopplingsställe. Den knutpunkt där en nervimpuls går från en neuron till en annan eller till det organ som skall påverkas.

Synbotika: En kombination av prebiotika och probiotika.

Syndrom/symtomkomplex: Grupp av samtidigt uppträdande symptom/sjukdomstecken, som är typiska för en viss sjukdom.

Synergistisk effekt: Samverkan mellan olika faktorer (t.ex. läkemedel) för att uppnå ett effektivare resultat.

Synkope/syncope/svimning: Plötslig och tillfällig förlust av medvetandet. I regel orsakad av rubbad blodcirkulation med blodtryckssänkning och otillräcklig blodtillförsel till hjärnan.

Synovial: Som hör ihop med eller avser ledvätskan (synovia) eller synovialhinnan (en ledkapsels innersta skikt som avsöndrar ledvätska).

Syra: Då en vätska har pH värde lägre än 7.

Systemisk: Som avser en påverkan eller är utspridd över hela kroppen. T.ex. en systemisk medicin sprids i hela kroppen. 

Systemsjukdom/Systemisk sjukdom: En sjukdom som primärt angriper ett helt organsystem. T.ex. blodkärlen, lymfkörtlarna eller alla vävnader av en viss typ (t.ex. bindvävnaden). 

Sädesblåsa/sädesblåsor (vesicula seminalis, "vesiklerna"): Två ampulliknande och lillfingerstora körtlar på ömse sidor och i överkant av prostatan. Lämnar en gelatinartad vätska vid sädestömning. Se Sädesvätska.

Sädesledare/ductus deferens: Är två 35-50 cm långa förbindelsekanaler som för spermierna från bitestiklarna till prostatan. Dessa avslutas med de s.k. ampullerna som sammankopplas med ledare från respektive sädesblåsa till en gemensam passage genom prostatan (ejaculatory ducts).

Sädesvätska/Sperma: Den totala mängden sädesvätska (ejakulat) vid utlösning anses normalt variera mellan 2 och 5 ml. I genomsnitt kommer cirka 65% från sädesblåsorna, 30% från prostatan och 5% via sädesledarna från bitestiklarna. Från Cowpers körtlar kommer 0,1-0,2 ml (den s.k. försatsen). En sädestömning kan innehålla upp till cirka 500 miljoner spermier. Själva sädestömningen är en mycket komplicerad process med en mängd olika muskler involverade. 
  The prostate gland secretes various substances, including prostate-specific antigen (PSA), prostatic acid phosphatase (PAP), citric
      acid, cholesterol, zinc, etc., and some investigators have suggested that measurement of these in whole semen or in EPS may provide a
      useful marker for diagnosing prostatic inflammation (Fair & Cordonnnier 1978, Fair & Parrish 1981, Zaichick et al. 1996). Significant
      alterations in the secretory products of the prostate gland occur in patients with prostatitis.  
Se
      http://herkules.oulu.fi/isbn9514265068/html/x552.html

  Normalvärde för hela sädesvätskans pH-värde är 7-8. Avvikelser uppåt eller nedåt kan tyda på olika sjukdomstillstånd. Det normala
      pH-värdet hos prostatasekret är 6,5-6,7 och som ökar till 7,0-8,3 vid kronisk prostatit.

  Se även Hyperspermia och Hypospermia.

Sängvätning: Ofrivilliga urintömning under sömnen. Se http://www.ferring.se/inurolo.html

Sänka: Se Blodsänka.

Sätta ut/seponera: Avsluta en medicinering eller behandling.

Takykardi: Snabbare puls (hjärtfrekvens) än normalt vid vila. Över 140 slag/minut.

Tarmbakterier: Bakterier som "trivs" i tarmen. Kan i stora drag delas in i:
  Tarmnormala bakterier: Enterobacter, Kolibakterier, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas och enterokocker. Anaeroba  Bacteroides och
      Fusobakterier utgör den största mängden feces (avföring), men är medicinskt inte så betydelsefulla. Om koliebakterier se
      Urinvägsinfektion orsakad av antibiotikaresistenta E. coli bakterier från djur
  Tarmpatogena bakterier: Patogena kolibakterier som EIEC, EHEC, EPEC och ETEC. Salmonella, Shigella, Yersinia, Koleravibrionen
      (Vibrio cholerae), Campylobakter och Helicobacter.
   Ungefär hälften av avföringen består av bakteriemassa. Av tjocktarmens och avföringens bakterier har man identifierat 400-500 arter.
      "Massan" av antalet anaeroba bakterier är 100-1000 gånger större än "massan" av antalet aeroba. Forskningsmetoder som grundar sig
      på bakteriernas arvsmassa (genomet) har visat att det finns ett stort antal bakteriearter som ännu inte identifierats och som inte växer
       på nu använda odlingssubstrat.
Se även Allmänt om tjocktarmsbakterier och  http://www.webnat.com/healthinfo/EColi.htm

Taxonomy: Klassificering i lämpliga kategorier..

Tendinit: Inflammation i sena eller senfäste.

TENS/Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation: Stimulering av nervfibrer genom elektriska impulser (primärt för smärtlindring) som tillföres genom elektroder fastsatta på huden.

Terapi: Sjukdomsbehandling.
  Kausal terapi: Behandling för att bota sjukdomen
  Symtomatisk terapi: Behandling för att lindra sjukdomen. 

Terapisvikt: Utebliven förväntad positiv effekt av en behandling.

Testicularis: Som tillhör testiklarna.

Testikelcancer: Varje år drabbas drygt 250 män av cancer i testiklarna. Prognosen vid testikelcancer är oftast god och mer än 90 % blir återställda. Utgör cirka 1 % av samtliga cancerfall bland män och finns i två former: 
  Seminom är vanligast bland män mellan 30 och 45 år. Den utvecklas relativt långsamt och är sällan spridd då den upptäcks.
 Nonseminom är vanligast bland män mellan 20 och 30 år och är en tumörform som växer snabbt. På några månader kan den ha bildat
      metastaser på andra ställen i kroppen.

Testitorsion: Ett sjukdomstillstånd där testiklarna genom "vridning" ändrat läge.

Testosteron/testosterone: Ett hormon som till största delen bildas i mannens testiklar och i viss mån i binjurebarken (cirka 5%) samt även i liten utsträckning i kvinnans äggstockar. 
  Ett referensvärde för mannens testosteron är 6-30 nmol/L. Att beakta är att testosteronvärdet har normala variationer under dagen (störst på morgonen) och minskar successivt med stigande ålder till cirka 50 % av sitt maximala värde. I 40-årsåldern börjar testosteronproduktionen att minska och sjunker sedan med ca 1% per år under resten av livet. Vid 55-65 års ålder har vanligtvis produktionen av könshormon kommit till en kritisk nivå och mannen kommer i andropaus, motsvarighet till kvinnans menopaus.
  Har stor betydelse för mannens hälsa. Låg testeronhalt (d.v.s. hypogonadism) kan leda till osteoporosis (benskörhet), atherosclerosis (åderförkalkning) högt LDL (dåligt kolesterol) och diabetes. Hypogonadism kan även  medföra erektil dysfunktion och försämrat libido enligt boken "The Testosteronsyndrome" av Eugen Shippen, MD. Se även Androgener

Th1, Th2 och Th17 celler: Se http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/T/Th1_Th2.html 

Thymus/tymus/brässen: Ett organ som sitter högt upp i människans bröstkorg. Den är en körtel med viktiga funktioner under utvecklingen av immunförsvaret tidigt i människans liv. Under puberteten tillbakabildas organet, och körteln är avsevärt mindre hos vuxna. Brässen är en viktig del av immunförsvaret. I brässen mognar lymfocyter till T-celler - T:et i T-cell står för thymus.

TNF/Tumor Necrosis Factor: Ett protein involverad i den inflammatoriska sjukdomsprocessen. 

TNF-hämmare: Ett läkemedel som blockerar TNF-molekylen. De läkemedel som hittills är godkända för detta är Remicade och Enbrel.

TNM: Ett internationellt system för att bestämma stadiet av en prostatcancer.

TNS/Transkutan elektrisk NervStimulering: Smärtlindring med hjälp av elektriska impulser genom att små gummiplattor sätts fast på huden.

Tofus: Liten hård knöl eller knuta, särsilt om giktknölar.

Tolerans: Immunsystemet lär sig tolerera kroppsegna ämnen. Utan tolerans framkallar även dessa ämnen försvarsreaktioner. En allergisk rektion är exempel på detta.

Tonus: Spänningstillstånd.

TPS (Tissue-polyptide specific antigen): Är en tumörmarkör som är specifik för bröst-, prostata-, mag/tarm- och gynekologisk cancer. För mer information se http://www.idl.se

Trans-: Genom/via. 

Transurethral: Via urinröret.

Tranquilizer: Lugnande medel.

Trauma:  1. Kroppsskada, t.ex. genom yttre våld (sår etc.) 2. Psykisk chock (häftig sorg e.d.).

Treglasprov: Urin (10 ml) före prostatamassage, sekret erhållit vid prostatamassage och urin (10 ml) omedelbart efter prostatamassage. Se även undersidan Laboratory diagnosis.

Tremor: Muskeldarrningar. Används oftast för att beteckna darrningar i händerna.

Triage: En process för att sortera och prioritera patienter så att de mest allvarliga eller brådskande fallen behandlas först. Triage används både på akutmottagningar och på katastrofplatser. Ordet är bildat från franska trier, sortera.

Tricykliska preparat/tricykliner: En grupp läkemedel mot depression. Ökar nivån av adrenalin, noradrenalin och serotonin i synapsen. Ger en avslappnande effekt på hela nervsystemet.

Trigger: Utlösare.

Triggerpunktsterapi: En behandling som utgår från teorin, att smärtor/muskelspänningar är orsakade av ett neuromuskulärt tillstånd. Se  http://www.aafp.org/afp/20020215/653.html och http://www.pelvicpainhelp.com

Trigone: Ett triangelformat nervrikt område i nedre delen av urinblåsan, mellan urinrörets och urinledarnas mynningar.

Trigonit/Trigonitis: En inflammation i trigonområdet , som finns i nedre delen av urinblåsan. Anses vara mer allmänt hos kvinnor än män. 

Trikomonas: Ett encelligt urdjur (en slags protozoa) som kan förekomma i tarm och i kvinnans slida, där de kan orsaka inflammation. Man misstänker att Trikomonas även kan orsaka urinrörsinflammation (uretrit) och prostatit hos mannen.

Tromb/thrombus: Blodpropp (blodkoagel i ven eller artär) som bildats på den plats där den uppträder.

Thrombos/thrombosis: Bildning av en blodpropp/tromb inne i ett blodkärl. 

Trombocyter/blodplättar/blodplattor: Beståndsdelar i blodet med stor betydelse för blodstillningen (hemostasen). Antaler varierar normalt mellan 125-350 miljarder per liter blod. De bildas i benmärgen av megakarocyter och cirkulerar i blodet med en överlevnadstid av cirka 8 dagar.

Trombocytos: Ökat antal trombocyter i blodet. Vanligen avses den ökning som förekommer tillsammans med kroniska inflammatoriskt betingade sjukdomar som t.ex. reumatoid artrit och regional enterit (inflammation i tunntarmenn).

TRUL/Trans Rektal Ultra Ljud: Se TRUS.

TRUS/Trans Rectal Ultra Sound: En ultraljudsundersökning som ger en "röntgenliknande" bild av prostatan, delar av urinblåsan och sädesblåsorna. De frekvenser som används ligger oftast omkring 7,0 MHz. Det sker en ständig utveckling av nya TRUS-utrustningar, som ger en alltmer detaljerad bild i samband med undersökningen. Nyare modeller använder såväl färg som s.k. dopplerprincip m.m. Se PCDhttp://www.prostatitis.org/tarf/trusatls.htm  , http://www.traumascan.com , http://www.bkmed.com/mainpage/main.asp och http://www.prostate90study.com/sonography.html  

Trängningar (eng. urgency): I det här sammanhanget, ett mer eller mindre smärtsamt behov av att tömma urin eller avföring.

Trängningsinkontinens: Plötslig trängning (urin eller avföring), som innebär att man har svårighet att hinna fram till en toalett.

Trötthetssyndrom (kroniskt): Se ME/CFS.

TU: Traditional Uropathogens.

Tuberkulos/TBC/tuberculosis: En infektionssjukdom som orsakas av tuberkelbaciller och som i sällsynta fall även kan drabba njurar och prostata.  

TUIP/Transurethral Incision (inskärning/skåra) of the Prostate: Innebär att urinröret vidgas genom längsgående snitt i urinblåsans nedre del och i prostatakörteln.     

TULIP/Transurethral Ultrasound-guided Laser Incision ("ingrepp/operation") of the Prostate: Se Laserbehandling:

TUMT/Trans Urethral Microwave Thermotherapy:  Operationsmetod där man genom att upphetta prostatan till en viss temperatur (genom mikrovågor på i regel 915 MHz eller 1296 MHz) avlägsnar delar av den förstorade prostatan. Se även PLFT.

Tumör: Svullnad eller svulst. Anger inte om den är god eller elakartad. Endast att det är en svullnad.

Tumörstadier: Vid prostatacancer anges dessa enligt följande:
  T1= Liten välavgränsad tumör i prostatan.
  T2= Påbörjad spridning till intilligande organ.
  T3= Full spridning och växt på intilligande organ.

TUNA/Trans Urethral Needle Ablation: Operationsmetod där man upphettar (genom radiovågor) områden i prostatan till en viss temperatur. Man använder sig av "nålar" som placeras i de delar av den förstorade prostatan som skall avlägsnas. Se även http://www.prostataforstoring.nu , http://www.medtronic.se/SE/patient/bph.html och http://www.sbu.se/Filer/Content0/publikationer/3/TUNA.pdf

TUR: Transurethral electroresection.

TURF: En kontroversiell metod, som innebär att man genom radiovågor försöker åstadkomma en läkningsprocess i prostatan. Se http://www.medizin-forum.de/prostatitis/turf-d.html

TURP/Trans Uretalelektro Resektion av Prostatan: Operationsmetod där man genom en "elektrisk kniv" avlägsnar delar av den förstorade prostatan. Slanguttrycket är "hyvling av prostatan". Se http://www.prostatitisandbph.org/turp.php

Tvåglasprov: Urin (10 ml) före prostatamassage och urin (10 ml) omedelbart efter prostatamassage.

TWAR: Chlamydia pneumoniae. Se http://www.me-info.nu/twar.htm och  http://www.cpnhelp. org

Tyreoidea/Thyreoidea: Sköldkörteln. En inresekretorisk körtel under struphuvudet på halsens framsida. 

Ulcus: Sårbildning (ulceration) orsakad av en inre sjuklig process (ej yttre skada).

Ulcerös colit: En kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ändtarm eller både ändtarm och tjocktarm och vars orsak är okänd. Se http://www.magotarm.se

UPOINT:  Ett klassificeringssystem (clinical phenotyping classification) för kronisk prostatit/CPPS (Urinary, Psychosocial, Organ-specific, Infection, Neurologic/systemic, and Tenderness domains).  Se http://www.upointmd.com/faq.php 

Urat: Salt av urinsyra. Se Urinsyra.

Uratsten: Njur- och urinvägskonkrement bestående av urat.

Uremi/urinförgiftning: Sjukdom orsakad av svår nedsättning av njurarnas funktion med anhopning i kroppen av av bl.a. kvävehaltiga nedbrytningsprodukter. Orsak kan vara upprepade njur- (pyelonefrit) och urinvägsinfektioner, immunologiskt betingat, kärlsjukdom m.m. Kan ge symtom som trötthet, törst, illamående, huvudvärk, diarrébenägenhet, klåda, hudförändringar m.m. Se http://www.svls.se/sektioner/nm/Riktlinjer_uremi.pdf

Ureter/uretär/urinledare: De två c.a. 30 cm långa kanaler, som leder urin från var sitt njurbäcken till urinblåsan.

Urethra/uretra/urinrör: Den kanal som urinen från urinblåsan töms genom. I normaltillståndet är längden hos en man cirka 20 cm. och hos en kvinna cirka 5 cm.

Uretrit: Urinrörsinflammation med täta urinträngningar, sveda vid urinering samt flytningar. Oftast oklar orsak. Hos yngre kan möjliga orsaker vara klamydiainfektion, herpes, svamp, mycoplasma genitalium eller gonorré. Hos äldre är orsaken ofta en förtunnad slemhinna.

Uretärsten: Stenbildning i urinledarna. Se http://www.uas.se/templates/page____4102.aspx 

Urgency: Behov av att urinera p.g.a. mer eller mindre kraftiga (smärtsamma) trängningar.

Uridom: Inkontinenshjälpmedel i form av en kondom som mynnar i en pip, vilken kopplas till en urinpåse.

Urin: Den vätska som produceras av njurarna och innehåller olika lösta ämnen som urinämnen, kreatinin, avfallsprodukter från ämnesomsättningen, natriumklorid och andra oorganiska föreningar. Mängden urin "till vardags" för en frisk person är 1,5 - 2,0 liter per dygn. Maximala antalet urineringar för en "normal" person under ett dygn anses vara 8 ggr. Urinets pH-värde (urin pH) anses normalt variera  mellan 4,5-8,0 beroende på kosten.  Se http://www.rnceus.com/ua/uaph.html Se även pH-värde, Urinmätning, Urinodling och Urinprov..

Urinblåsa: Blåsformigt organ som samlar upp urinen från njurarna via de två urinledarna. Ligger i bukens nedre del och rymmer 0,5-1 liter. Dess vägg består huvudsakligen av en muskelvävnad med bukhinna på utsidan och slemhinna på insidan.

Urinmätning: Genom urinering i en mätutrustning (”tratt”) kontrollera flödeshastighet och mängd urin. Det anses inte normalt om det tar patienten längre tid än 12-16 sekunder att urinera 1 deciliter då urinblåsan år "någorlunda välfylld" (minst 150 ml). Mätningen bör upprepas minst 6 ggr vid olika tidpunkter på dygnet. Patologisk tidsmiktion innebär att patienten med ~90 % sannolikhet har ett avflödeshinder.
  Normalt <12 sekunder
  Grå zon 12-16 sekunder
  Patologiskt >16 sekunder

Urinodling: För att urinodling överhuvudtaget skall vara någorlunda meningsfull vid prostatit, skall denna göras på VB3-urin eller EPS. En förenklad rekommendation (uteslutningsmetod) är odling av första 10 ml kastad urin för uretrainfektion, 10 ml mittstråleurin för urinblåseinfektion och första 10 ml efter prostatamassage för prostatainfektion. Se även Bakterieodling, Utvidgad odling, VB3-urin och EPS.
  Normalt används ett s.k. semikvantitativt odlingsförfarande där känd volym urin odlas ut. Genom att räkna antalet s.k.
      bakteriekolonier (colony forming units=cfu) kan resultatet uttryckas som riklig (>105 cfu/mL), måttlig (104-105cfu/mL) eller sparsam
      (103-104cfu/mL) växt
  På undersidan Bakteriologisk diagnostik vid prostatit ifrågasätts såväl de rutiner som används vid prostatit som tolkningen av
      resultatet.

Urinprov/urintest/teststicka/remstest (ej odling): Finns olika fabrikat t.ex. Multistix 7 (Bayer). Genom att med teststicka i urinen kontrollera förekomsten av nitrit, röda och vita blodkroppar, glukos, ketoner, protein och urinets pH-värde. Tyvärr är säkerheten vid bakterietestet låg, eftersom det bygger på att bakterier omvandlar nitrat till nitrit. Det finns många patogena bakterier som inte utlöser en nitritreaktion. Man rekommenderar i Sverige en minsta blåstid av urinen på 4 timmar och att provet förvaras i kylskåp tills det t.ex. överlämnas till vårdcentral för test. 

Urinstenar: Konkrementbildning i urinvägarna av varierande storlek. Bildas av syror och salter. Se Konkrement.

Urinstråle: Vid olika urogenitala sjukdomar är det vanligt med förändringar av urinstrålen (svag, spridd eller delad stråle). Detta kan bero på flera olika orsaker som förträngningar, olika inflammatoriska tillstånd, torkat sekret i urinrör o.s.v.  

Urinstämma (urinretention): Oftast ett smärtsamt tillstånd, då sjukdom hindrar en normal urintömning. Ett allvarligt och livshotande tillstånd (kan bl.a. leda till urinförgiftning och njurskador) och den drabbade måste därför omedelbart komma under läkarvård.

Urinsyra: Urinsyra är en nedbrytningsprodukt och utsöndras via gallan och njurarna. Vid olika sjukdomstillstånd kan höga halter uppstå i blodet. Kan ge sjukliga förändringar av olika slag som t.ex. gikt (arthritis urica), som innebär akuta och kroniska ledinflammationer. Oftast börjar detta i stortån (s.k. portvinstå) och kan även ge inlagring av urat i i form av giktknölar (tofi) t.ex. på öronen.

Urinvägsinfektion/urinvägsinflammation: Se UTI.

Urografi: Kontraströntgenundersökning av urinvägarna (inklusive njurarna) efter intravenös insprutning av kontrastmedel.

Urolithiasis/urolitiasis: Stenbildning i njurar och urinvägar.

Urolog: Läkare specialiserad på urinvägarnas kirurgiska sjukdomar.

Urologi: Läran om urinvägarnas sjukdomar och dess behandling.

Urticaria: Nässelutslag med röda breda hudutslag. Ger oftast mycket besvärlig klåda.

Uterit: Inflammation i livmodern.

UTI/Urinary Tract Infection: Infektiöst betingade åkommer i urinvägarna (inlusive njurarna). Vanligast orsakad av infektioner med bakterier som stiger upp längs urinvägarna, spridning av bakterier i blodet , avflödeshinder (medfödda missbildningar, förvärvade förträngningar eller prostataförstoring) och stenbildning (konkrement).
  Escherichia coli/E. Coli (>80%) är den vanligaste orsaken till UTI hos barn, kvinnor och män i alla åldrar. Komplicerad UTI associeras
      ofta i samband med infektioner orsakade av bl.a. Enterobacter, Klebsiella; Proteus och Enterokocker.

   Hos män bör sjukdomen alltid betraktas som komplicerad, eftersom prostatan oftast är involverad. Från Referensmetodik del  I.
      Infektionsdiagnostik, I 5 Urinvägsinfektioner. Utgiven av Smittskyddsinstitutet (2:a upplagan 2000), 171 82 Solna. Se
      http://www.emedicine.com/med/topic2346.htm , http://www.mediahuset.se/Infektionslakaren/il101/febril_urinvagsinfektion.htm och
    http://www.not-compatible.org/Halso-_och_sjukvard/Sjukdomar_och_akommor/Urologiska_storningar/Urinvagsinfektion/index.html

Utricle: En liten "ficka" med öppning i nedre delan av prostatan vid veru. Kan variera i storlek och ibland nå djupt in i prostatan. Hos vissa individer ombildas utriceln till en abscess, vilket kan kan ge mycket smärtsamma symtom i prostatan. 

Utvidgad odling: Skall alltid göras då "normal" odling inte påvisar patogena bakterier vid misstanke om urogenitala infektioner. 

  Se http://www2.ltkalmar.se/kmvh/gamla_versioner/urin_20081209.htm 
  För att utvidgad odling skall vara någorlunda meningsfull vid kronisk prostatit, skall odlingen göras på EPS eller VB3-urin. Se
      undersidan Laboratory diagnosis
och figur 54-1, vad detta innebär.
Uveit/iridocyklit:
Inflammation i regnbågshinnan (och strålkroppen) i ögat. 

UVI: Urinvägsinfektion. Se UTI.

Vaccin: Hela eller delar av smittämne som försvagats. Genom att tillföra vaccin framkallar man immunitet (genom att det bildas antikroppar) utan att personen bli sjuk.

Vagina/slidan: Den kvinnliga könsöppningen, som leder in till livmodern.

Vaginism: Smärtsam kramp i slidan, som omöjliggör sexuell aktivitet.

Vaginos: Obalans i den normala bakteriefloran i vagina, med en övervikt av bakterier av typ Gardnerella vaginalis (bl a ) kan ge ett tillstånd med besvärande illaluktande fluor hos kvinnan. Tillståndet är ej ovanligt, kan normaliseras spontant men har också en benägenhet att återkomma.

Var/Pus: Flytande produkt av döda och levande fagocyter, död vävnad och bakterier.

Varicocele: Är en förändring av vissa blodkärl (utvidgning av venerna kring testiklarna) i skrotum (mannens pung). Sjukdomstillståndet drabbar cirka 10-15% av alla män och drabbar i regel män mellan 15 och 35 år. Är sällsynt bland äldre. Är vanligast (cirka 85 %) vid den vänstra testikeln. Kan påverka mannens fertilitet. För mer information se http://www.varicocele.it/indexUK.html och http://www.varicoceles.com/

Vas: Kärl i vilket vätska flyter. T.ex. blodkärl, lymfkärl och sädesledare. 

VAS/Visuell Analog Skala: Ett hjälpmedel (en cirka 15 cm lång graderad linjal) där patienten kan ange sin smärtupplevelse på en skala mellan 1-10, där 1 innebär lätt smärta och 10 outhärdlig smärta. Lätt smärta (VAS 1–3), måttlig smärta (VAS 3–7) och svår smärta (VAS 7–10). En skala av Andrea Mankoskis som på ett bättre sätt beskriver den drabbades situation finns på sidan Om smärta.

Vasculit/vaskulit: Inflammatoriska förändringar i kärlväggar, framförallt i små och mycket små artärer. Ger ofta symtom med talrika småblödningar i huden, gärna på underbenen, och som kan övergå i små sår. Det finns flera olika sjukdomar som kan orsaka vaskulit. Det finns t.ex. vaskulit som kan uppkomma p.g.a. reumatiska sjukdomar och vissa infektionssjukdomar.

Vasektomi: Sterilisering av mannen genom ett operativt ingrepp (skär av/delar och sluter till de båda sädesledarna). Se Sädesledare.

Vasodilatation: Utvidgning av blodkärl viket leder till ökad blodgenomströmning i vävnad.

Vasokonstriktion/vasoconstriction: Sammandragning av blodkärl vilket leder till minskad blodgenomströmning i vävnad.

VB-urin/Voided bladder-urine: Allmän beteckning på olika delar/"portioner" av urin, som använd för olika laboratorieundersökningar. 

VB1-urin: Den första mängden urin.

VB2-urin: Den mellersta delen urin.

VB3-urin: Urinprov omedelbart efter prostatamassage.

Ven: Benämning på alla de blodkärl som för det syrefattiga blodet från kroppens periferi tillbaka till hjärtat. Motsatsen till artär.

Venereolog: Läkare som specialiserat sig på Venereologi.

Venereologi: Läran om de sexuellt överförda sjukdomarna (könssjukdomar/veneriska sjukdomar) och deras behandling.

Ventrikel: Magsäck

Vermicid: Maskfördrivande medel.

Vertigo: Yrsel.

Vesikal/vesica/vesicula: Blåsa. T.ex. vesica urinaria (urinblåsan).

Vesikel: Liten blåsa.

Vesikulit: Inflammation i sädesblåsorna ("vesiklerna").

Visceral: Som hör ihop med eller avser inre organ.

Viral: Virusrelaterad.

Virologisk/viros: Sjukdom orsakad av virus.

Virulens: Beskriver den sjukdomsframkallande förmågan hos en bakterie eller virus.

Virulent: Smittämne av sådan "styrka" att det verkar sjukdomsalstrande.

Virus: En typ av mycket små sjukdomsalstrande mikroorganismer, mindre än bakterier, som saknar cellvägg och med en storleken mellan 10-30 miljondels millimeter. Kan till skillnad från bakterier inte föröka sig på egen hand utan är beroende av att infektera en värdcell. En viruspartikel (virion) består av en nukleinsyramolekyl (DNA/RNA), några proteintyper och omgiven av ett hölje (kapsid). 

Vita blodkroppar/WBC: Se Leukocyter.

Vitaminer: Se http://vitaminer.jetshop.se/pub_docs/documents/VN16.htm  http://home.swipnet.se/~w-25792/newpage26.htm och http://www.vitamindoktor.com/cm62/ 

VRE: Vancomycinresistenta enterokocker. Mer än 95% av VRE som upptäckts i USA utgöres av Enterococcus faecium. Den vanligaste typen som orsakar UTI är Enterococcus faecalis, som behandla med ampicillin (ofta med tillsats av klauvenalsyra).

Vulnus: Sår orsakat av yttre våld.

Vulva: De kvinnliga yttre könsorganen: blygdläpparna, klitoris och slidans mynning.

Vulvovaginit: Se  http://www.mpa.se/workshops/reko/vulvovaginit.shtml 

Vulvodynia: Inflammation och andra symtom i Vulva. The report from the NIH Workshop held in April 2003 entitled, Vulvodynia: Toward Understanding a Pain Syndrome, is now available and can be ordered by contacting the National Institute of Child Health and Human Development Information Clearinghouse at 800-370-2943 or through this link: http://www.nichd.nih.gov/publications/pubskey.cfm  [Enter the keyword ‘vulvodynia’ and click ‘display’.] Se även http://www.nva.org National Vulvodynia Association (NVA) och The Vulvodynia Guideline 

VUVI: Vårdrelaterad UrinVägs Infektion.

Värmebehandling: Se WIT

WIT/Water-Induced Thermotherapi: En kontroversiell metod, som innebär att man genom uppvärmning försöker åstadkomma en läkningsprocess i prostatan. I korthet innebär denna metoden att man vid prostatit låter 47-gradigt vatten via en specialkateter cirkulera genom urinröret vid prostatan under cirka 45 minuter vid varje behandlingstillfälle (för att öka blodcirkulationen, lösa upp slemklumpar eller vad?). Då metoden används vid BPH är temperaturen på vattnet cirka 60 grader. Se http://prostatitis.org/heater.html

Zink: Anses av vissa ha betydelse i samband med olika prostatasjukdomar. Råder mycket delade uppfattning om detta. Typiska kännetecken vid zinkbrist anses vara vitaktiga fläckar på fingernaglarna. 

Zoonoser: Sjukdomar som överförs från djur till människa.

Äggledare: Kanal som för ägget från äggstocken till livmodern

Äggstock: Kvinnans inre könsorgan som avsöndrar ägg och hormoner.

Ödem: Sjuklig vätskeansamling (svullnad) i kroppsvävnaderna.

Örtmediciner/natuläkemedel/herbal remedies/phytopharmaceuticals: Växtbaserade läkemedel. Se Fytoterapi.

Östrogener: Ett samlingsnamn för kvinnliga könshormoner, som i huvudsak bildas i kvinnans äggstockar, i mannens testiklar och i binjurebarken. De kvinnliga könshormonerna kan delas upp i östradiol (estradiol), östron (estrone) och östriol (estriol). Östradiol är det dominerande och östriol det motsatta.

Överaktiv blåsa: Den drabbade har tätare urintömningar än normalt. Ett blåsproblem som innebär att blåsan signalerar att den behöver tömmas i förtid. Normalt anses att dessa signaler börjar komma först när blåsan är ungefär halvfylld. Det rör sig således om en felaktig signal för blåstömning. Bakomliggande orsak/orsaker är i regel oklar, men skulle antingen kunna röra sig om att de nervimpulser (se Sakralnerver) som styr tömningen inte fungerar normalt eller att det kanske kan röra sig om en "lindrigare" form av interstitiell cystit? Se http://www.detrusitol.se , http://www.overaktivblasa.nu och http://www.bladder-control-forum.com/ .

Överdosering: Större intag av en medicin än ordinerats. Kan bl.a. innebära allvarliga biverkningar eller bestående skador.

Överkänslighet: Kan ge samma reaktioner som allergi, men utan att man kan påvisa att immunsystemet är inblandat. Det finns av okänd anledning en sjuklig förhöjd känslighet i vissa av kroppens organ.

3D CDI-TRUS:  En ultraljudsmetod (Three-Dimensional Color Doppler Imaging-Transrectal Ultrasound) som används för att upptäcka prostatacancer.

3TP: En metod kallad 3TP, för att upptäcka prostatacancer/bröstcancer, bygger på användning av kontrastvätska och MRT/MRI ("magnetkamera"). Metoden  blev godkänd för användning i USA under 2003. 

5-alfa-reduktanshämmare: Ett preparat som minskar koncentrationen av dihydrotestosteron  (DHT) i prostatan och ger en reduktion av körtelns storlek (enligt vissa studier upp till 30 %). Används i första hand vid godartad prostataförstoring/bph och förhindrar att testosteron omvandlas till dihydrotestosteron. Det finns 2 typer av detta preparat. Det ena blockerar 5-alfa-reduktans typ 2 och den andra både 5-alfa-reduktans typ 1 och typ 2. En av de vanligaste biverkningarna är minskad volym sädesvätska.  

 

Övrigt

Länkar till medicinska ordlistor m.m.: 

  http://www.kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/udictionary/index.htm - Urologisk ordlista.

  http://www.helhetsdoktorn.nu/ordlista.htm - En sammanställning av olika ordlistor.

  http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/ - Medicinsk ordlista

   http://www.medicinenet.com/script/main/hp.asp  - MedicineNet.com. Här finns bl.a. ordlista och beskrivning av olika sjukdomar på
       engelska.

   http://www.ic-network.com/glossary  - IC International Drug Glossary

   http://smil.uio.no/index.php?columns=3&action=subject&letter=P&subject=513&clickCount=1 - Länkar om prostatabetennelse
      vid Universitetsbiblioteket i Oslo.

   http://web.telia.com/~u44212322/sjukdom.htm - En omfattande sammanställning av länkar om olika sjukdomar.

   http://web.telia.com/~u44212322/sokmed.htm#borjan - Medicinska sökverktyg.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed  - National Library of Medicine, USA.

   http://lexin.nada.kth.se  - Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker mellan svenska och de vanligaste "invandrarspråken".

*******************************************************************************************

 

Tillbaka till toppen

 

 

"Lehån sätter punkt (Salvia nr. 1, januari 2002)"

 

Tillbaka till Huvudsidan