Mediciner, behandling och myndigheter

 

—  en sammanfattning 

 

 

  Allmänt

  Mediciner vid kronisk prostatit

  Konsekvenserna av för kort behandlingstid med antibiotika

  Mediciner vid interstitiell cystit

  Användning av antibiotika enl. Dr. Daniel Shoskes, USA

  Biotechnology and drug discovery - the future is here: a guide for the practicing urologist

  Behandlingslängd, Sverige

  Europeiska riktlinjer för behandling av kroniska bäckensmärtor

  Behandlingslängd m.m., Storbritannien

  Kinesiska hemsidor om behandling av kronisk prostatit och traditionell kinesisk medicin

  Utländska mediciner m.m.

  Irritation i huden/anus

  Naturmedel/naturmedicin/alternativmedicin

  Kostbehandling

  Extracorporeal Shock Wave Therapy for the Treatment of Chronic Pelvic Pain Syndrome in Males: A
      Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study - Abstract

  Beyond the Abstract - Extracorporeal Shock Wave Therapy for the Treatment of Chronic Pelvic Pain 
      Syndrome in Males: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study, by Reinhold 
      Zimmermann,MD

  Electromagnetic therapy for the treatment of chronic pelvic pain syndrome

  A Placebo-Controlled Comparison of the Efficiency of Triple- and Monotherapy in Category III B Chronic
Pelvic Pain Syndrome (CPPS)

  Syrebehandling (ozon)

  Behandling med gammaglobulin

  Phage Therapy Center

  The Krisiloff Diet

  Urinterapi

  Om immunsystemet m.m.

  Om hormoner

  Om avslappnande muskelträning för bäckenbotten

  Triggerpunkt terapi

  Prostatamassage/dränering

  Psykiska besvär

  Allmän patientinformation/Sjukvårdsinformation

  Doktorer på nätet m.m.  

  Länkar om sjukdomar, livskvalitet, hälsa m.m. Observera!

  Läkemedelsinformation m.m.

  Metoder för behandling av långvarig smärta

  Läkare/hemsidor rörande alternativmedicin/komplementärmedicin

  Svenska sjukvårdsmyndigheter

  Internationella sjukvårdsmyndigheter

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd m.m.

 

Allmänt

  Som framgår av andra sidor på hemsidan är diagnoserna kronisk prostatit och interstitiell cystit med största sannolikhet "samlingsnamn" för flera olika bakomliggande sjukdomsorsaker, som ger likartade symtom. Trots att olika studier runt om i världen visar att endast hos 5-10 % av patienterna hittas en bakteriell infektion som orsak till kronisk prostatit, är olika antibiotika i regel ett förstahandsval tillsammans med antiinflammatoriska mediciner. Detta kan verka som en paradox, men grundar sig på ett antagande att det med största sannolikhet finns bakterier som man ännu inte känner till eller som inte går att diagnostisera genom de gängse metoder som används. Se Tabell ..... och  IDENTIFICATION... samt  Dr. Sandra Mazzoli

  Enligt olika internationella urologer som forskar kring prostatit (bl.a. enligt en rapport 2001 av J. Curtis Nickel, MD, FRCSC Professor of Urology, Department of Urology, Queen's University, Kingston General Hospital, Kingston, Ontario K7L 2V7, Canada), får cirka 65 % en förbättring av symtomen genom behandling med den traditionella skolmedicinen (i första hand olika antibiotika och antiinflammatoriska mediciner). För många innebär således behandlingen en lindring av besvären eller att man blir helt besvärsfri under långa perioder. För andra innebär behandlingen tyvärr ingen hjälp alls eller att man får ofta återkommande mer eller mindre besvärliga recidiv. I det här sammanhanget bör man tänka på, att det inte är säkert att den medicin eller behandling som hjälper en drabbad hjälper en annan med samma eller liknande symtom.

  Tänk på att alla mediciner kan ha allt från lindriga till mycket svåra biverkningar, vilket du som användare bör vara observant på. På följande länkar finns uppgifter om användningen och biverkningar från olika typer av mediciner: http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/fluoroquinolonesHCP.htm , http://www.geocities.com/quinolones , http://www.fqresearch.org , http://www.propeciasideeffects.com , http://www.emedicine.com/ och  http://www.DrugVictims.org/.  
  Organisationen Kilen har en hemsida http://www.kilen.org som sammanställer patientrapporter. Tfn: 08-696 01 00. Epost: kilen@kilen-institutet.se

  Läkemedelsverket http://www.lakemedelsverket.se/biverkningar där du som patient själv kan lämna information.

  På en undersida har jag även lagt in tänkvärt om Misstag i sjukvården. Dessa anses till stor del orsakade av felaktig behandling, biverkningar av medicinering eller att man inte följt given ordination.

  Se även sammanställningen Nuvarande mycket osäkra behandlingsmöjligheter på sidan Appell till den svenska sjukvården

 

Tillbaka till toppen

 

Mediciner vid kronisk prostatit

Bakteriedödande preparat: Dessa kan ha olika verkningsmekanismer och riktar sig mot olika typer av bakterier.
-  Oftast försöker den behandlande läkaren prova olika antibiotika under behandlingens gång. T.ex.: Vibramycin, Doxyferm, Abboticin, Amoxicillin, Spektramox, Klacid, Azitromax, Klindamycin, Dalacin, Flagyl, Ciproxin, Tarivid, Lexinor, Avelox (en fluorkinolontyp som är effektiv även mot gram-positiva bakterier), Lorabid, Bactrim m.fl. 
-  För långtidsbehandling (månader och kanske år) är det vanligast att man använder t.ex. Trimetoprim. Användningen av långtidsbehandling med Trimetoprim bygger på antagandet, att en inflammerad prostata troligtvis inte längre har förmågan att kontinuerligt avge en liten mängd "skyddssekret" (hos en frisk man cirka 0,5 ml/dygn) och att prostatan och urinröret har därför nedsatt infektionsförsvar.
-  Vid akut prostatit är ett av förstahandsmedicinerna Tienam. Ett antibiotikum som ges intravenöst.
-  Tyvärr sker förskrivning av antibiotika (korttidsbehandling) inom det här området slentrianmässigt och utan säkra indikationer på vilken bakterie det rör sig om. Som ett exempel på vad detta kan leda fram till är att när penicillin introducerades 1944 så hade det cirka 95 % effektivitet mot vissa bakterier (Stafylokock aurus). I dag är situationen den att dessa bakterier har blivit resistenta (utvecklat andra stammar) mot penicillin och effektiviteten av detta preparat mot samma bakterie är nu nere i cirka 10 %.
-  Om ev. fördelar vid kombination av olika antibiotika se Doctors Guide to the Internet, Combining Antibiotics May Boost Their Bacteria-Killing Ability. URL: http://www.docguide.com/dg.nsf/PrintPrint/3DDD13680AAB9A2B8525648F0060FBEC
-  I det här sammanhanget bör också nämnas, att förutom en ren bakteriedödande verkan anses en del antibiotika även kan ha en antiinflammatorisk effekt. 

Svampdödande medel: Det finns även misstankar om att kronisk prostatit i vissa fall kan vara en svampsjukdom (mykos, mycosis). Den kan i så fall t.ex. ha uppstått som en följdsjukdom efter en antibiotikabehandling, p.g.a. rubbningar i kroppens mikroflora. De svampar som i första hand anses kunna orsaka kronisk prostatit är: Candida albicans, Cryptococcos neoformans och Aspergillus fumigatus. I dessa fall har patienten t.ex. blivit ordinerad en  medicin som heter Diflucan (200 mg/dag under cirka 3 veckor anses tydligen vara en "normalbehandling" vid denna sjukdom) eller Sporanox. Denna typ av medicin används mycket sparsamt av svenska urologer, men det tycks vara betydligt vanligare att utländska urologer provar denna typ av behandling i samand med kronisk prostatit. Du kan läsa mer om svampsjukdomar och få en "fingervisning" om du är drabbad på följande URL: http://www.candida-yeast.com (klicka på Questionnaire), http://alces.med.umn.edu/candida.htmlhttp://www.lef.org/protocols/prtcl-028a.shtml , http://www.solpunkten.se/under.htm .Vad svampsjukdomar kan innebära se foton på följande URL: http://www.health-truth.com/photos.asp

Smärtstillande preparat används inte generellt i den omfattningen som vi skulle önska, vilket tyder på att de flesta  läkare inte har tillräcklig förståelse och kunskap om den drabbades situation. För vissa drabbade räcker det kanske t.ex. med Nobligan, eller någon NSAID för att få en tillräcklig smärtlindring, medan andra är i behov av en bättre smärtlindring och den behandlande läkaren bör därför enligt amerikansk expertis inte tveka med att prova narkotiska preparat typ Ketogan eller Oxynorm. Vi känner till fall där endast de starkaste smärtstillande preparaten som Metadon ger lindring. En lugnande medicin som anses ge en avslappnande effekt även på prostatan (och därmed minska smärtan) är Stesolid (vanlig rekommendation tycks vara 5mg x 90 dgr.).
I det här sammanhanget är det således viktigt att understryka följande. Enligt vedertagna normer är en effektiv smärtlindring mycket betydelsefull, eftersom smärtan leder fram till muskelspänningar eller kramper som försämrar blodflödet i vissa delar av kroppen. Sjukdomsförloppet kommer således in i en "ond cirkel". Smärtlindring har således inte enbart med patientens "välbefinnande" att göra, utan är en viktig faktor i själva läkningsprocessen. Varför åtskilliga inom den svenska sjukvården inte tycks vara medvetna om eller accepterar detta självklara faktum är synnerligen anmärkningsvärt! Detta gäller även i hög grad för sjukdomar som kronisk prostatit och interstitiell cystit, där tyvärr allt för många läkare inte alls tycks förstå behovet av ordentlig smärtlindring. Läs även Dr. Björn Brageés åsikter på sidan Prostatasjukdomarna under rubriken "Sociala konsekvenser vid kronisk prostatit".

NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug): En medicin som används vid olika inflammatoriska sjukdomar. Har även visat sig vara värdefull vid vissa typer av kronisk prostatit. Några exempel på denna medicin är: Voltaren, Arthrotec (som även innehåller ett preparat så att det är skonsammare mot magen), Orudis, Indomee m.fl. Orudis finns även som salva och har av vissa drabbade med framgång använts för att lindra värk i testiklarna. Riklig insmörjning 3 ggr dagligen. Det finns en ny generation av NSAID t.ex. Celebra och Arcoxia vars främsta fördelar anses vara att de ger  mindre biverkningar. 

Mediciner mot nervsmärtor. (Se sidan 28 i En liten bok om stor smärta). De preparat som vanligtvis används är t.ex.: Iktorivil (1-2 mg. 2 ggr. dagligen), Neurontin (300 mg. 3 ggr. dagligen), Lyrica, Saroten (10 - 25 mg dagligen) och Tryptizol (10 - 25 mg. dagligen). De förstnämnda används i första hand som epilepsimedicin (antiepeleptika) och Tryptizol och Saroten vid depressioner, men då i betydligt större doser. De två sistnämnda kan tyvärr innebära svårighet att urinera, vilket man således bör vara observant på.

Vid mycket svåra ledsmärtor t.ex. i samband med kronisk prostatit har mediciner som SalazopyrinEN och Methotrexate i vissa fall kunnat lindra besvären.

Acetylcystein eller Mucomyst är slemslösande preparat som i första hand används mot tjockt slem i luftvägarna. I vissa fall tycks medicinen också påverka en av kronisk prostatit orsakad tjock sädesvätska, så att den blir mer tunnflytande och "normal".

Medel mot Godartad Prostataförstoring: Man har även börjat att pröva mediciner vid kronisk prostatit som i första hand används vid godartad prostataförstoring. T.ex. Proscar (5-alfa-reduktanshämmare), som påverkar hormonomsättningen i Prostatan och därmed minskar körtelns storlek och risken för urinreflux. I många fall kan den här typen av läkemedel förbättra vattenkastningsbesvären, men det kan ta flera månader innan man ev. uppnår önskad effekt. Vanliga biverkningar av denna medicin kan vara: Minskad sexuell lust, impotens och minskad/helt upphört ejakulat. Kan enligt FASS i vissa fall bli bestående! En medicin mot håravfall Propecia innehåller samma substans (1 mg i Propecia och 5 mg i Proscar) och jag har fått flera rapporter att liknande har inträffat med denna medicin. 
Hytrinex, Xatral, Alfadil BPH, Sinalfa
(alfa-1-receptorblockerande medel) användes vid godartad prostataförstoring och ger en avslappning i prostatamuskulaturen, vilket underlättar urinflödet. Har även i vissa fall visat sig vara effektivt vid dåligt urinflöde p.g.a. kronisk prostatit.

Muskelavslappnande mediciner: Vid t.ex. muskelkramper i hela bäckenet används preparat som Paraflex, Somadril, Baklofen och Spasmofen

Medel mot s.k. överaktiv blåsa: Mediciner som i första hand används vid s.k. överaktiv urinblåsa, t.ex. Cetiprin och Detrusitol/Detrusitol SR har för vissa patienter med kronisk prostatit/interstitiell cystit visat sig lindra smärtsamma och täta urinträngningar. Medicinen fungerar på så sätt att det ger en avslappnande effekt på urinblåsans muskulatur.

Allopurinol är en annan medicin som svenska forskare med viss framgång provat mot kronisk prostatit (se sidan Svensk Forskning). Man bör tydligen vid denna medicinering vara extra observant på ev. biverkningar.

Enligt bl.a. diskussionsgruppen sci.med.prostate.prostatitis kan kanske så många som 25 % av de som drabbats av kronisk prostatit besväras av impotensproblem p.g.a. sjukliga förändringar i prostatan och närliggande organ. Vissa anser sig ha fått hjälp (och även smärtlindring genom en "naturlig" tömning av stagnerat sekret i prostatan) då man ordinerats "impotensmedicin". Ett faktum som den svenska regeringen och Socialstyrelsen tyvärr bortser ifrån, eftersom man generellt tagit bort läkemedelsförmånen för denna medicin under år 2001. Ett mycket oklokt och omdömeslöst beslut! Mer om impotensproblematiken finns på http://www.impotens.org  , http://www.potenslinjen.se. och http://www.impotence.org.  De mediciner som mest nämns i det här sammanhanget är Viagra och de nyare preparaten Levitra och  Cialis. Se http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?SpecID=800345&DocTypeID=5

 

Tillbaka till toppen

 

Konsekvenserna av för kort behandlingstid med antibiotika

 

Some bacteria that are  
readily susceptible to antibiotics  
will be killed off quite quickly.  

 

Some bacteria will
be able to resists the effects of the
antibiotics for longer. If you stop taking the antibiotics early, these bacteria  will still be in your prostate.

  These 'resistant' bacteria will
  divide and grow and, because they
  have grown from strong stock, the
  infection will be more difficult to treat.  

A course of antibiotics should always be taken as directed and completed. The antibiotics will be continued for 28 days. If not, the stronger 'resistant' bacteria are not killed by the antibiotics and multiply, so the infection becomes harder to clear. 

Ovanstående bild och text är hämtat från Prostate UK.

 

Tillbaka till Behandling (på sidan Prostatan och prostatasjukdomarna)

 

Tillbaka till toppen

 

Mediciner vid interstitiell cystit

Vid behandling av interstitiell cystit har man på olika håll i världen provat olika typer av mediciner. Se även de olika artiklarna på sidan "Interstitiell Cystit". De preparat/behandlingar som f.n. står till förfogande är:

  Tryptizol, Saroten (amitryptilin), egentligen en antidepressiv medicin men användes här i små doser (10 - 25 mg dagligen).

  Heparin. The binding of Heparin to Mac-1 and the resulting inhibition in binding of Mac-1 ligands, may directly modulate coagulation, inflammation and cell proliferation. För instillation i urinblåsan.

  Elmiron (Pentosan Polysulfate Sodium). Används ofta tillsammans med kärlvidgande medel som Verapamil. Används även tillsammans med Atarax för att uppnå en synergistisk effekt. Se  http://www.elmiron100.com. Andra handelsnamn på detta preparat är Fibrase och  Pentosanpolysulfat SP54. Finns både som tabletter och för instillation i urinblåsan. Se http://www.medizin-forum.de/prostatitis/elmiron-d.html .

  DMSO (DiMetyl SulfOxid), en  medicin som man sköljer urinblåsan med upprepade gånger (i regel 1 gång per vecka) under flera veckor i följd. Olika tillsatser (t.ex. heparin och hydrokortison) har provats för att förhöja den medicinska effekten.

  Cystistat (hyaluronic acid) . Se http://www.ipcpharma.se/produkter/cystistat
Ytterligare information via info@ipcpharma.se 

  Gepan instill (kondroitinsulfat 0,2 %). Se http://www.pohl-boskamp.de/en/products/Gepan_instill
Ytterligare information via info@pohl-boskamp.se

Andra behandlingsmodeller är:

  Medel mot olika allergier: T.ex. Atarax (hydroxyzine, blockerar histamin) och Singulair (montelukast, blockerar leukotriener). Enligt en amerikansk urolog så skall man medicinera med Atarax enligt följande: "It is administered in a 25 mg dosage before bed for a week.. This is increased to 50 mg at night over a 2-week period if sedation is not a problem. Then icrease to 50 mg at night and 25 mg sometimes before noon. Stay on the drugs for at least 3 months. Symptomatic improvement is experienced by 30% of patients."

  Cyclosporin A. Är ett s.k. immunsuppressivt läkemedel dvs blockerar kroppens naturliga försvarsmekanism. 

  Bacillus Calmette-Guerin. (BCG). Är en försvagad stam av tuberkulosbakterien. Ges genom instillation och anses stärka immunsystemet.

  Hydrodistension. Man tänjer ut urinblåsan genom instillation av vätska genom urinröret (medan patienten är nersövd) viket kan ge en kortare eller längre period av smärtlindring.

  Natriumbikarbonat Recip 100 st 1 g. För alkalisering av urinen rekommenderas initialt 4 g/dygn och som vid behov kan ökas till 15 g/dygn. Vid smärtor från urinblåsan (nedre delen av magen) orsakade av interstitiell cystit eller sveda i urinröret vid urinering, kan man prova med att göra urinen basisk/alkalisk (mindre sur) för att minska på irritationen i slemhinnan.

  Användning av "naturmedel" vid behandling av IC. http://www.dshoskes.com/cystaq.html

  Olika kirurgiska ingrepp.

  http://www.uroweb.org/fileadmin/user_upload/Guidelines/22%20Chronic%20Pelvic%20Pain.pdf  - Här finns bl.a. riktlinjer för behandling av kronisk prostatit och interstitiell cystit. Artikeln är från 2003 och på 56 sidor utgiven av the European Association of Urology. Ansvarig för innehållet är bl.a. Docent Magnus Fall, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

I de fall då preparat inte är godkända för bruk i Sverige har läkare möjlighet att ansöka om tillstånd att använda dessa genom en licensansökan. Denna skall lämnas till Apotek för vidare handläggning.

 

Tillbaka till toppen

 

Användning av antibiotika enl. Dr. Daniel Shoskes, USA

Några synpunkter på användning av olika antibiotika från Dr. Daniel Shoskes, Cleveland Clinic, Fort Lauderdale, Florida, USA. Från hans artikel på diskussionsgrupp sci.med.prostate.prostatitis den 29 april 2001 har jag gjort följande sammandrag:

Chronic bacterial prostatitis requires antibiotic therapy for at least 4-6 weeks and in some cases 12 weeks.

For antibiotic therapy, I prefer to do a culture (5 days) and treat according to the sensitivities I find. All things being equal I prefer to use a quinolone because of the excellent penetration into the prostate. 
For sensitive gram-negative bacteria (eg E. coli) I prefer a "first generation" quinolone (eg Ciproxin, Levaquin). 
-
  For gram-positive bacteria (eg Staphylococcus, Corynebacteria) I prefer a "second generation" quinolone (eg Avelox, Tequin) because of their extended gram-positive coverage. Incidentally, while Staphylococcus often shows up as sensitive to sulpha drugs on the lab test, sulphas (Bactrim, Septra) have NO activity against these bacteria in vivo. 
-  My second choice for antibiotic class are erythromycins (Biaxin, Zithromax). There is evidence that these drugs may have superior penetration into a biofilm (Yasuda H, Ajiki Y, Koga T, Yokota T. Interaction between Clarithromycin (Biaxin) and biofilms formed by Staphylococcus epidermidis. Antimicrob Agents Chemother 1994;38(1):138-41.). 
-  Third choice would be a tetracycline. I have used Amoxicillin and Cephalosporins (eg Cephalexin), however their penetration into the prostate is questionable.

 

Av ovanstående nämnda antibiotika har vi funnit att följande finns i Sverige:

Ciproxin = Ciproxin

Levaquin = Tavanic

Avelox = Avelox

Tequin =

Bactrim = Bactrim

Biaxin = Klacid

Zithromax = Azitromax

Amoxicillin =  Imacillin

Cephalexin =  

 

Du kan även läsa hela artikeln i pdf-format ftp://ftp.dshoskes.com

 

Tillbaka till toppen

 

Biotechnology and drug discovery-the future is here: a guide for the practicing urologist

UROLOGY (THE GOLD JOURNAL) May 2002 Volume 59 Issue 5 (May 2002) Pages 643-651.

Full-text can be accessed for free here (please copy and paste the link into your browser).

http://www.meddevel.com/site.mash?left=/library.exe&m1=3&m2=1&right=/library
.exe&action=latest&source=now&node=TOC@@URL&site=UROLOGY&jcode=URL

 

Tillbaka till toppen

 

Behandlingslängd, Sverige

Enligt Läkarbok från Apoteket AB http://www.fass.se (klicka på Läkarbok och sök sedan på prostatit), är orsaken oftast okänd till kronisk prostatit, men Chlamydia tracomatis anses vara en misstänkt mikroorganism. Initialt rekommenderar man därför bl.a. en långtidsbehandling på 8-10 veckor med antibiotika.

 

Tillbaka till toppen

 

Europeiska riktlinjer för behandling av kroniska bäckensmärtor

Här finns bl.a. riktlinjer för behandling av kronisk prostatit och interstitiell cystit. Artikeln är från 2000 och på 56 sidor utgiven av the European Association of Urology. Ansvarig för innehållet är bl.a. Docent Magnus Fall, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. http://www.uroweb.org/files/uploaded_files/guidelines/chronicpelvicpain.pdf

 

Tillbaka till toppen

 

Behandlingslängd m.m., Storbritannien

  Jag har valt att återge följande på originalspråk: "I am a microbiologist that specializes in prostatitis....Please, please, please, don't take short courses of antibiotics, it really makes my life very difficult when trying to isolate the various organisms that cause prostatitis. Before taking antibiotics a Stamey localisation (se föklaring på undersidan Laboratory Diagnosis) should be performed so that specific antibiotics can be used (not just Trimethoprim or Ciprofloxacin because that's all GP's know). I have seen hundreds of patients for Stamey localisation over the years that have had partial treatments by GPs, this condition as you know can be very disabling in the extreme FOR BOTH MEN & WOMEN, if you can please wait to see your urologist and ask for a Stamey with good microbiology.
Dr. Simon Rattenbury, UK. Email: srattenbury@yahoo.ie

  Du kan även läsa om behandlingslängd m.m. på följande brittiska hemsida från AGUM (Association for Genito Urinary Medicine): http://www.agum.org.uk/ceg2002/prostatitis0601.htm. Man skriver bl.a.: "Whatever the aetiology of chronic prostatitis it undoubtedly has a very significant physical and psychological impact."

  Se även den officiella brittiska hemsidan  http://www.prodigy.nhs.uk/prostatitis/view_whole_guidance från Department of Health, där man bl.a. (se under Complications and Prognosis) skriver om Chronic Pelvic Pain Syndrome (abacterial prostatitis) att: "The health status impact of CPPS is similar to that of myocardial infarction, angina and Crohn's disease [Fall et al, 2004]."

 

Tillbaka till toppen

 

Kinesiska hemsidor om behandling av kronisk prostatit och traditionell kinesisk medicin

  Intressanta hemsidor om prostatit. Innehåller ett omfattande materiel om sjukdomen. Tar upp orsak, behandling m.m.  http://www.prostatitischina.com/index.html , http://www.ylhpharm.com/index2.htm och http://prostatitiscure.com 

  Traditionell kinesisk behandling finns beskriven på http://www.tcmtreatment.net 

 

Tillbaka till toppen

 

Utländska mediciner m.m.

Ett av de preparat som diskuteras mycket är en medicin som heter Elmiron (PPS,  pentosanpolysulphate sodium). Se ytterligare information på URL: http://www.elmiron100.com I Tyskland finns ett liknande preparat som heter Pentosanpolysulfat SP54 och i Italien heter motsvarande preparat Fibrase. Se även http://www.medizin-forum.de/prostatitis/elmiron-d.html . Svenska Forskare har gjort studier i början av 1990 och konstaterat att medicinen har vissa egenskaper som lindrar smärta m.m. (se sidan Svensk Forskning). Tyvärr är preparatet av någon anledning ännu inte godkänt i Sverige. I USA, där medlet är godkänt, anser urologer att man måste avvakta i 6-8 veckor innan man ev. får se ett resultat av medicineringen. Anses användbart vid behandling av kronisk prostatit och framför allt vid interstitiell cystit. Kan erhållas i Sverige via s.k. licensansökan.

Preparatet Prosta-Q och det nyare preparatet Q-urol (de tillhör egentligen gruppen naturmedel) är  antiinflammatoriska preparat som genomgått grundliga studier utförda av Dr. Daniel Shoskes, Fort Lauderdale, Florida, USA. Finns inte att tillgå i Sverige. Se http://www.dshoskes.com. 

I vissa länder försöker man att behandla kronisk prostatit med olika enzymer. Ett par hemsidor som berör detta är  t.ex. http://www.mucos.cz/eng/urol/eatooeticp.htm och http://www.mucos.cz/eng/urol/simetptd_eng.htm.

Den Ukrainska gruppen Androgen i Odessa, Ukraina http://prostatitis.org/androgen.html framställer olika vacciner på prover från den drabbade för att behandla sjukdomen. Vi har ryktesvägen hört att flera svenskar har varit där och fått behandling. Vi har på alla tänkbara sätt försökt att få kontakt med dessa, men ännu inte lyckats. Vi är naturligtvis oerhört intresserade av detta. Kostnaden för behandlingen skall röra sig i "flerahundratusenkronorsklassen". Man använder sig här också av bl.a. av Interferon (t.ex. Roferon-A) vid behandling av kronisk prostatit. Interferon är ett preparat som stärker immunförsvaret. Behandlingslängd i 14 dagar och därefter ett uppehåll på cirka 1 månad. En svensk som påbörjat den här behandlingen, anser att han hittills framför allt fått en lindring av de värsta smärtorna i  testiklarna. Efter någon dag upplevde han även en förbättring av sina kroniska bihålebesvär och minskade smärtor i bäckenet. Men effekten tycks tyvärr bara vara kvar under tiden behandlingen pågår. 

Den Italienska läkaren Professor Guercini http://www.prostatitis2000.org använder sig bl.a. av en direktinjektion med en "cocktail" av olika mediciner, vanligast är tydligen: 80 mg Genthamycin, 4 mg Levaquin, 4 mg Diflucan, 8 mg Betamethasone, 2% 2 cc Lidocaine och 30 mg Toradol, (olika antibiotika beroende på vilka bakterier som ev. hittats vid bakterieodling eller DNA analys) direkt i prostatan och anser att mellan 55 % och 75% av dessa (patienter som oftast inte blivit bättre genom vanlig peroral antibiotikabehandling) blir helt återställda från kronisk prostatit. Denna behandling lär kosta cirka 7500:- SEK och innebär 3 injektioner med 15 dagars mellanrum. Hans nästa forskningsprojekt innebär att påbörja en behandling av kronisk prostatit med injektion av andra mediciner än ovanstående på de som inte blivit bättre av ovanstående, enligt teorin att kronisk prostatit även kan röra sig om en autoimmun sjukdom.

En läkare i USA tillämpar också direktinjektion. Dr. Attila Toth, Fertility Specialist: MacLeod Laboratory, 65 East 79th Street, New York, NY (212)-717-4444    http://www.fertilitysolution.com/ click on "Treatment of Chronic Prostatitis" from the menu on the left side of the page.

En ny typ av smärtmedicin har utvecklats i Italien enligt en pressrelease 2006-02-13. BioXell S.p.A. and Lay Line Genomics S.p.A. (LLG) today announced an exclusive, worldwide license agreement for the development of MNAC13, a novel humanized monoclonal antibody that binds to TrkA receptors, blocking the action of Nerve Growth Factor (NGF). Man anger bl.a. följande som tänkbart användningsområde: "...as well as other pathological conditions associated with inflammation and persistent pain (i.e. CPPS in interstitial cystitis and chronic non-bacterial prostatitis). För mer information se http://webwire.com/ViewPressRel.asp?SESSIONID=&aId=9432 , http://www.bioxell.com och http://www.lspvc.com/news/pdf/bioxell_layline_13022006.pdf
Contact Information:
Angela Evans BioXell S.p.A +39 (0)2 210 49 520 angela.evans@bioxell.com

In 2005, BioXell also began a Phase II trial with Elocalcitol in patients with Non-Bacterial Chronic Prostatitis; these results are expected by the end of 2006. Until about the mid-1990's, mainly due to the unavailability of less invasive treatment options, urology was primarily a surgical discipline and patients commonly underwent surgery to relieve symptoms. BioXell's lead compound, Elocalcitol, is in clinical development for four distinct urological indications. Se http://www.medadnews.com/News/Index.cfm?articleid=339950

 

Tillbaka till toppen

 

Irritation i huden/anus

  Många drabbade klär sig av förståeliga skäl extra varmt kring underlivet. Som en följd av detta får en del besvär med irritation i huden, framförallt i ljumskarna, på lårens insidor och i skrevet. Mot detta finns effektiva salvor. Receptfri är Cortimyk och receptbelagda är kombinationen Previsione och Pevaryl

  Det tycks inte vara ovanligt att den som drabbas av kronisk prostatit också får besvär med klåda i anus. Det finns en receptbelagd salva mot dessa symtom som heter Scheriproct N. Ett receptfritt alternativ är Alcosanal.

 

Tillbaka till toppen

 

Naturmedel/naturmedicin/alternativmedicin

Det inom den svenska hälsokostbranschen mest sålda preparatet mot "prostatabesvär" tycks vara Cernitol, som innehåller extrakt från pollen. Vissa anser sig bli hjälpta medan andra märker ingen som helst förbättring.

Andra preparat är Curbicin och Sabamin, som framför allt marknadsförs som ett medel mot godartad prostataförstoring. Curbicin innehåller 80 mg extrakt från dvärgpalmsfrukt och extrakt från pumpakärnor. Sabamin innehåller 320 mg extrakt från dvärgpalmsfrukt. Extrakt från dvärgpalmsfrukten anses ha en liknande effekt som det tidigare nämnda receptbelagda Proscar, men anses ge ett snabbare resultat om det visar sig att det hjälper patienten och har dessutom inga biverkningar. Enligt rekommendationer från tillverkaren behövs en behandlingstid på 3 månader för att utröna detta. Dvärgpalmen/sågpalmen (serenoa repens) tillhör palmsläktet och växer vilt i Florida och i de sydöstra delarna av USA. En hemsida som ger mer information är  http://www.sawpalmetto.com/libindex.html
-  Ett preparat som anses ha samma verkan som Curbicin heter Prostakan (160 mg extrakt från dvärgpalmsfrukt och 120 mg extrakt från brännäselrot) och kommer från en dansk läkemedelsfirma som heter Pharma Nord. Tfn: 08-36 30 36. Dr Willmar Schwabe, Tyskland tillverkar produkten och Pharma Nord är ombud på den nordiska marknaden. På Schwabes site finns information om ett sågpalmetto och brännässelpreparat, Prostagutt forte. URL till denna websida är  http://www.schwabe.de/de/01_natur/start/fs_start.html. Denna produkt är ekvivalent med Prostakan.

Candidol och Fivelac är naturmedel som används mot svampsjukdomar. Se http://www.candidol.net/  och http://www.thefinchleyclinic.com/shop/fivelac-p-55.html 

Om mineralers och vitaminers betydelse vid prostatit kan du läsa om på http://www.acu-cell.com/dis-pro.html under rubriken PROSTATITIS:  Nutritional Causes, Prevention and Therapies. Här anser man bl.a. att ett för högt zinkvärde i kroppen har negativ betydelse vid den här sjukdomen.

Ett preparat Waterfall D-Mannose används i huvudsak vid infektioner i urinblåsan orsakad av E. coli och vid tarmsjukdom orsakad av salmonella. Det är en ren naturprodukt med en annorlunda verkningsmekanism är antibiotika. Mer information på http://www.waterfall-d-mannose.com/ 

Ett preparat som anses stärka immunsystemet och verka antiinflammatoriskt heter Celloxygen. Det är ett kosttillskott (s.k stabiliserat syre). Marknadsförs av Holistic, Södra Djurledet 1, 599 93 Ödeshög. Tfn: 0143-314 70  http://www.holistic.se. Ett annat preparat som anses stärka immunsystemet är THX (medel framställt av Thymusextrakt). Mer information om detta preparat kan fås hos firman JIBA, V. Storgatan 25, Box 244, 611 25 Nyköping. Tfn 0155- 28 10 10.

Vid olika smärtor i urinvägarna finns en del gamla "huskurer", som går ut på att förändra pH-värdet i urinen och på så sätt försöka att minska på besvären. En tumregel är att om man inte uppnår någon förbättring enligt nedanstående efter cirka en månad är det ingen idé att fortsätta.
-  Vissa sjukdomsalstrande bakterier "trivs inte" i en sur miljö och man kan därför prova med att t.ex. dricka flera glas apelsinjuice jämnt fördelat under dagen. Tranbärsjuice i kapslar (finns i Hälsokostaffärer) anses ha samma verkan.
-  Vid smärtor från urinblåsan (nedre delen av magen) orsakade av interstitiell cystit eller sveda i urinröret vid urinering, gör man tvärtemot och prövar med att göra urinen basisk/alkalisk (mindre sur) för att minska på irritationen i slemhinnan. Man dricker då 1/2 tesked bikarbonat upplöst i ett glas vatten 2-3 gånger jämt fördelat under dagen. På Apoteket finns Natriumbikarbonat Recip 100 st 1 g. För alkalisering av urinen rekommenderas initialt 4 g/dygn och som vid behov kan ökas till 15 g/dygn.

En metod som kommer från Främre Orienten är den s.k. broccolimetoden, som innebär att man dricker avkok av broccoli 2 gånger om dagen i flera veckor. Den aktiva substansen är ett ämne som heter sulforaphane. Se följande URL: http://www.prostatitis.org/broccindex.html http://www.prostatitis.org/broccsprout.html  och http://www.geocities.com/iastr/eindex.htm

En del anser sig få en lindring av sina besvär genom att under dagen dricka 3-4 koppar "rött thé" (Aspalathus linearis, som även kallas Rooibus the eller afrikanskt the). Finns i vissa svenska the- och hälsokostaffärer. Pris cirka 20:-/hg i lösvikt eller i thépåsar (betydligt dyrare). Se mer på följande URL: http://www.africantea.com.

Från Indien har vi fått följande tips. "Now, after I finished a course of antibiotic Trimethoprime 200 mg or so, the pain was still trying to come back. So, I started taking 2 cloves of Garlic (vitlök) three times a day in a glass of water just before meals and it supressed the symptons. I am fine now after a week but continuing to take it. The Garlic must be crushed in the garlic press and not taken as a whole or chopped. This is just a suggestion and you use your own sense to follow me."
Rajinder

I sydöstra Europa används bl.a. ett naturpreparat vid kronisk prostatit (i första hand vid erektionsproblem?) som heter Nivalin http://www.nivalin.com , som är ett extrakt från en "snödroppsväxt" som finns i Bulgarien. Jag vet tyvärr inte mer om detta preparat. Ryktesvägen har jag hört att preparatet kan finnas i vissa tyska hälsokostbutiker. 

Ett antiinflammatoriskt naturpreparat, som framförallt används vid reumatism är MSM (Methyl Sulfonyl Methane). En del drabbade av kronisk prostatit har på den internationella diskussionsgruppen sci.med.prostate.prostatitis hävdat, att man blivit besvärsfri efter användning av detta preparat. Se: http://www.arthritis.org (sök på MSM) och http://www.msm-msm.com. Lär säljas i några hälsokostaffärer i Sverige. 

I USA finns ett preparat (jag vet inte om det även finns i Sverige) som heter Prelief (innehåller calcium glycerophospate), som man framför allt använder vid Interstitiell Cystit. En URL som beskriver detta preparat är http://www.prelief.com och klicka sedan på Interstitial Cystit.

Consumption of Cranberry Juice (tranbärsjuice) Reduces UTI Risk. LONDON (Reuters Health) Jun 29 - Data from a new study confirm what many women think they already know - drinking cranberry juice can reduce the risk of recurrent urinary tract infection.  The finding suggests that this popular remedy could be a good way to prevent recurrence of the painful infections and reduce the need for antibiotics, Dr. Tero Kontiokari, of the University of Oulu in Finland, and colleagues report in the June 30th issue of the British Medical Journal.
-  In a randomized study of 150 women with a history of UTI, the investigators asked one group to drink 50 mL of cranberry-lingonberry juice daily, another to drink 100 mL of a lactobaccillus drink 5 days/week, and a third to drink neither beverage. In the cranberry group, the number of episodes of UTI was reduced by about half at 6 months, while the lactobaccillus drink was ineffective.
Overall, 16% women in the cranberry group, 39% in the lactobacillus group and 36% in a control group had at least one UTI during the year-long study, Dr. Tero Kontiokari of the University of Oulu and colleagues report.
-  Since cranberry juice is a natural food product and readily available, it seems a useful means for self administered prevention of urinary tract infections, the authors conclude.

Det finns en värmestav DELWA-STAR P (pris cirka 3000:-) http://prostatitis.org/heater.html), som man för in genom analöppningen. Den temperatur som man skall använda är normalt cirka 41 grader under cirka 10-15 minuter. Fungerar tydligen enligt principen att genom uppvärmning förbättra blodflödet genom prostatan. 

 

Tillbaka till toppen

 

Kostbehandling

http://www.motkroniskabesvar.se - Föreningen mot kroniska besvär. En förening som arbetar med att informera om kostens betydelse för att återvinna hälsan. Olika kostråd för behandling av kroniska sjukdomar finns på hemsidan och i boken Nu räcker det. Kontaktperson Ursula Jonsson Box 38, S-873 21, Bollsta Bruk.

 

Tillbaka till toppen

 

Extracorporeal Shock Wave Therapy for the Treatment of Chronic Pelvic Pain Syndrome in Males: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study - Abstract

Thursday, 21 May 2009

Department of Urology, Elisabethinen Hospital, University-affiliated Hospital, Linz, Austria.

There is no sufficiently validated therapy for chronic pelvic pain syndrome (CPPS). To investigate the effects of extracorporeal shock wave therapy (ESWT) in 60 patients suffering from CPPS.Sixty patients suffering from CPPS for at least 3 mo were investigated in two groups. Both groups were treated four times (once per week), each by 3000 impulses; group 2 was performed as a sham procedure. The investigation was designed as a placebo-controlled, prospectively randomised, double-blind phase 2 study. Standardised follow-up was performed 1, 4, and 12 wk after ESWT. Low-energy-density ESWT was performed using a perineal approach without anaesthesia. In the placebo group, the same setting was used without shock wave energy transmission.

ESWT effects on pain, quality of life (QoL), erectile function (EF), and micturition were evaluated. The parameters were investigated using validated questionnaires (National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index [NIH-CPSI], International Prostate Symptom Score [IPSS], International Index of Erectile Function [IIEF]) and the Visual Analog Scale (VAS) for pain evaluation.

All patients completed outpatient treatments and follow-ups without any problems. All 30 patients in the verum group showed statistically (highly) significant improvement of pain, QoL, and voiding conditions following ESWT in comparison to the placebo group, which experienced a continuous deterioration of the same parameters during the follow-up period. Perineal ESWT was easy and safe to perform without anaesthesia or any side-effects.

This is the first prospectively randomised, double-blind study to reveal perineal ESWT as a therapy option for CPPS with statistically significant effects in comparison to placebo. ESWT may in particular be interesting because of its easy and inexpensive application, the lack of any side-effects, and the potential for repetition of the treatment at any time.

Written by: Zimmermann R, Cumpanas A, Miclea F, Janetschek G.

Reference: Eur Urol. 2009 Mar 25. Epub ahead of print. doi: 10.1016/j.eururo.2009.03.043

PubMed Abstract PMID:19372000

 

Se även http://www.urotoday.com/index.php?option=com_content&task=view_ua&id=2223040 och  European Urology

 

Tillbaka till toppen

 

Beyond the Abstract - Extracorporeal Shock Wave Therapy for the Treatment of Chronic Pelvic Pain Syndrome in Males: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study, by Reinhold Zimmermann, MD

Wednesday, 01 July 2009

BERKELEY, CA (UroToday.com) - At a glance one could assume that this study was solely empirical – on the contrary.

Shock waves (SWs) seem to have a greater therapeutic potential than is assumed and understood today. Finally, the effect of SW cannot be explained by current models of thinking. The recently published SW model by Wess1 is a very promising and tremendous basic approach: SW could modify brain processes and pain storage patterns – both to be influenced therapeutically. We are going to follow these concepts by specific research investigating processes inside the brain during SW application. Possible reactions in the brain and changes under running Extracorporeal Shock Wave Treatment (ESWT) are presently the most promising approaches to understanding the working mechanisms of SW. We intend to apply SWs not only clinically, but also to enhance our knowledge by basic research about their therapeutic effects. The missing animal model for chronic pelvic pain syndrome (CPPS) does not contribute to simplifying the understanding of pathophysiological processes influenced by ESWT, in particular due to the fact that the knowledge about CPPS pathophysiology itself is very limited.

Alteration in local perfusion is one more explanation for SW effects: We know that perfusion increases immediately after SW application. As a long-term effect, the VEGF expression in treated tissue increases. There are very conclusive investigations on ischemic heart tissue in which processes of neovascularisation have been induced by ESWT and consecutive VEGF increase. Whether there is a link from increased perfusion to pain relief is, however, still unclear.

Based on most recent in vitro research we could imagine also extending this treatment to chronic bacterial prostatitis. The rationale could be several investigations proving the bactericide effects of SW. The in vitro findings could be linked with clinical effects and results in this group of patients who are still a therapeutic (and personal!) challenge to us urologists.

Finally, ESWT is a typical outpatient therapy that can be offered very easily in private offices. Unfortunately, there is no reimbursement by public health services either in Germany or in Austria at the moment. Therefore, the incentive for urologists to apply ESWT for CPPS in their private offices is low.

Additionally, many urologists are not aware of the fact that SW does not inevitably mean stone therapy, therefore equating to destruction. In fact, SWs have clearly shown tissue-regenerating effects. These effects are successfully used for the treatment of disorders of local perfusion, wound and fracture healing and even for cellulite. This fact must enter into urologists` awareness and the therapeutic potential of ESWT has to be understood. As a result of these changes, hopefully more urologists will consider this treatment as a viable option and recommend it to their CPPS patients.

Reference: 

1.  Wess OJ, A neural model for chronic pain and pain relief by extracorporeal shock wave treatment. Urol Res. 2008      Dec;36(6):327-34.

 

Tillbaka till toppen

 

Electromagnetic therapy for the treatment of chronic pelvic pain syndrome

J Urol. 2005 Jun;173(6):2044-7.

A prospective, randomized, placebo controlled, double-blind study of pelvic electromagnetic therapy for the treatment of chronic pelvic pain syndrome with 1 year of followup.

Rowe E, Smith C, Laverick L, Elkabir J, Witherow RO, Patel A. Department of Urology, St. Mary's Hospital, London, United Kingdom.

PURPOSE: Male chronic pelvic pain syndrome is a condition of uncertain etiology and treatment is often unsatisfactory. There is evidence that the symptom complex may result from pelvic floor muscular dysfunction and/or neural hypersensitivity/inflammation. We hypothesized that the application of electromagnetic therapy may have a neuromodulating effect on pelvic floor spasm and neural hypersensitivity.

MATERIALS AND METHODS: Following full Stamey localization men with National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases category III prostatitis were prospectively randomized to receive active electromagnetic or placebo therapy. Active therapy consisted of 15 minutes of pelvic floor stimulation at a frequency of 10 Hz, followed by a further 15 minutes at 50 Hz, twice weekly for 4 weeks. Patients were evaluated at baseline, 3 months and 1 year after treatment using validated visual analog scores.

RESULTS: A total of 21 men with a mean age of 47.8 years (range 25 to 67) were analyzed. Mean symptom scores decreased significantly in the actively treated group at 3 months and 1 year (p <0.05), unlike the placebo group, which showed no significant change (p >0.05). Subanalysis of those receiving active treatment showed that the greatest improvement was in pain related symptoms.

CONCLUSIONS: The novel use of pelvic floor electromagnetic therapy may be a promising new noninvasive option for chronic pelvic pain syndrome in men.

 

Tillbaka till toppen

 

A Placebo-Controlled Comparison of the Efficiency of Triple- and Monotherapy in Category III B Chronic Pelvic Pain Syndrome (CPPS).

Eur Urol. 2007 Apr;51(4):1113-1118. Epub 2006 Oct 17

Tugcu V, et al. Bakirkoy Teaching Hospital, Istanbul, Turkey.

OBJECTIVES: To perform a prospective, placebo-controlled study to examine the efficacy of alpha-blocker compared with triple therapy (alpha-blocker, anti-inflammatory, and muscle relaxant) in the treatment of Category IIIB chronic pelvic pain syndrome (Category IIIB CPPS).

MATERIALS AND METHODS: The study was conducted between September 2004 and December 2005, and included 90 treatment naive patients, aged 22-42 yr (mean age: 29.1+/-5.2) with Category IIIB CPPS, who were randomized into three groups: group 1, alpha-blocker; group 2, combination of alpha-blocker, anti-inflammatory, and muscle relaxant; group 3, placebo once daily. The patients were treated for 6 mo and were followed up for a further 6 mo. Changes from baseline in the total and domain scores of the NIH Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI) were evaluated. The primary criterion for response was scoring </=2 on the NIH-CPSI quality of life item. The secondary criterion for response was >50% reduction in NIH-CPSI pain score.

RESULTS: The NIH-CPSI initial and sixth-month total scores were 23.1 and 10.7, respectively, in group 1, and 21.9 and 9.2, respectively, in group 2. The initial and sixth-month scores remained stable in group 3 (22.9 and 21.9, respectively). There was no statistically significant difference between two treatment arms with respect to efficiency of treatment (p>0.05). The responses in groups 1 and 2 were found durable at the end of 12 months.

CONCLUSIONS: We found that alpha-blocker monotherapy was as effective and safe as triple therapy in the treatment of Category IIIB CPPS.

 

Tillbaka till toppen

 

Syrebehandling (ozon)

En metod som går ut på att tillföra blodet (och även direktinjektion i prostatan) syre i någon form. T.ex. ozon. Man anser att genom att tillföra syret så bryter man ner DNA-strukturen hos patogena mikroorganismer (t.ex. bakterier, virus, svampar) och på så sätt botar sjukdomen. Skulle vara mycket intressant att få reda på varför denna metod inte används (eller är tillåten?) i Sverige? Är tillåten i t.ex. Tyskland, Polen o.s.v. 

Vi har via brevväxling med Heilpraktiker (Naturläkare) Georg v. Falkenhayn, Kiel, Tyskland fått följande beskrivning av metoden:

Let me introduce a few elementary facts to you about the ozone – therapy. Most Viruses are coated by a lipoid ring. The Explanation for the fact, that the Treatment with ozone works on micro-organism, fungi, bacteria and Viruses is, that the Contact with the Ozone, more the Ozoneperoxyd makes such lipoid coats permeable , so that the lipoid coat gets lost and the DNA structures get disconnected that there is no chance for any existence. That sounds clear and easy, but there are viruses without DNA and lipoid coats and with “changing faces”, for its too complicated to explain all around this kind of method. By clinical treatment with ozone, applicated on different ways, there is a high reaction of the erythrocytes with the O³, so that they get in nearly every part of your body were the O³ is reacting again.

As you know such chlamydia are not only infecting the prostate, more they infect that part of body which is minimal of resistance. So that we have to cure the whole body and the prostate. 

For one treatment we take between 100 – 400 ml / blood with a concentration 500 – 3000 ug O³ per treatment. The intraprostatic injections will be at a concentration of plus 540 ug O³ per treatment pure without blood.

Cell- and Tissuetransplants are also applicated by injections to the apponeuroses of the msc. obliquus ext. without pain. Du kan läsa mer om celltransplantation på följande URL: http://www.cell-transplantation.net/index.html 

 

Tillbaka till toppen

 

Behandling med gammaglobulin

På vissa håll har man gjort försök med att behandla kronisk prostatit med gammaglobulin (för att förbättra immunförsvaret?). Jag har ingen kännedom om vilka resultat man uppnått på andra håll. Jag känner endast till en patient i Sverige med kronisk prostatit, som fått pröva på den här behandlingen. Tyvärr gav behandlingen inte förbättring. Men det kan ändå vara av ett allmänt intresse att känna till att man på vissa håll provar denna behandlingsform. Jag har saxat följande från diskussionsgrupp sci.med.prostate.prostatitis: "You can read about immunomodulation of autoimmune and inflammatory diseases with intravenous immune globulin at: http://www.geocities.com/cp_cpps/".

 

Tillbaka till toppen

 

Phage Therapy Center

Bacteriophage Therapy for Patients Across the Globe. Tiblisi, Republic of Georgia.  http://www.phagetherapycenter.com/pii/PatientServlet?command=static_home 

 

Tillbaka till toppen

 

The Krisiloff Diet

Each year, millions of patients spend billions of dollars on multiple medications, treatments and surgeries in an attempt to find a cure for troubling urinary symptoms. In America, 25% of annual visits to urologists are for prostatitis, and during the lifetime of all women, 50% will develop urinary problems. For both men and women of all ages, the most common urinary symptoms include urine frequency, urgency, feelings of discomfort, bed wetting, lower abdominal pain, pain during or after intercourse, nighttime urinary problems and testicular pain in men. Now, there is an alternative solution which uses a totally natural dietary approach. Dr. Milton Krisiloff has discovered that many symptoms of the urinary system are the result of an allergic type reaction causing inflammatory changes in men's prostates and in the urethras of women. (The urethra is the tube leading out from the bladder.) For the past 21 years, Dr. Krisiloff has treated these symptoms by eliminating the causes of the inflammation. In over 2000 men and women treated during this time, he has used a simple treatment for these very annoying problems. He has discovered that these problems stem from a reaction to different ingredients in our diets. Through dietary changes alone, he has been able to eliminate the inflammatory process which leads to the urinary symptoms. As a result, many patients have avoided unnecessary surgeries and have eliminated expensive medications. 

For more information on The Krisiloff Diet, visit http://www.krisiloffdiet.com

 

Tillbaka till toppen

 

Urinterapi

Från olika håll av världen har vi fått skilda uppgifter om s.k. urinterapi. Enligt vissa källor kan detta spåras mycket lång tid tillbaka som en "normal" behandlingsmetod för olika urologiska besvär. Det lär ha förekommit i såväl det antika Egypten som i Kina. Man anser troligtvis att genom att återföra urinet i kroppen så stimulerar man immunförsvaret?

På vissa s.k. naturkliniker i USA så förekommer det i dag att man "renar" (?) den drabbades urin genom en process och injicerar det sedan i kroppen på den drabbade.

-  Enligt en annan källa, så lär det inte vara ovanligt att man i Tibet blandar sitt urin med socker och honung och dricker detta för att "förlänga livet". 

-  Andra uppgifter hävdar att urinterapi används i vissa delar av Ryssland och Asien som en "normal" behandlingsmetod för urologiska besvär. Man skall då dricka sitt urin minst tre gånger om dagen "på fastande mage", men inte använda den första och sista "skvätten". Förutom att dricka urinet så skall den sjuke bara äta frukt, grönsaker och dricka mycket vatten. Man skall tydligen hålla på tills de urologiska besvären försvinner.

Det finns andra varianter än ovanstående och vi har haft kontakt med flera personer som provat urinterapi. Någon säger att enligt den ryska metoden kände han en förbättring av sin kroniska prostatit redan inom några dagar. Andra har inte märkt någon förbättring alls, trots att man hållit på i flera veckor. Var och en får dra sina egna slutsatser av det ovan nämnda, men vi vill för fullständighetens skull nämna att den här något annorlunda  "behandlingsmetoden" än i dag tillämpas i vissa delar av världen.

Om du har några frågor om urinterapi så kontakta gärna Daniel på: adambonet@yahoo.com.

 

Tillbaka till toppen

 

Om immunsystemet m.m.

En intressant hemsida om immunsystemet hittar du på följande länk http://healthyimmunity.com.  En annan intressant hemsida i det här sammanhanget är http://www.risingstarlc.com/sterols.htm

 

Tillbaka till toppen

 

Om hormoner

Enligt en svensk urolog är det mycket viktigt, enligt hans forskning, att hos patienter med kronisk prostatit (ofta i samband med ökad infektionskänslighet, mag- och ledbesvär m.m.) kontrollera funktionen hos hypofysen (undre hjärnbihanget, glandula pituitaria). Sammanlagt känner man med säkerhet till 9 olika hypofyshormoner, men man anser att det är inte osannolikt att fler hormoner bildas i körteln. Följande 5 hormoner anses intressanta i det här sammanhanget:

GH (Growth Hormone, betydelse för tillväxten) till brosk och ben, samtidigt som det även inverkar på bukspottskörtelns insulin (kallas därför även för diabetogent hormon).

ACTH (AdrenoCorticoTropt Hormon) till binjurarna och styr bl.a. binjurebarkens hormonproduktion. Producerar kortisol, som är ett binjurebarkhormon av stor betydelse för bl.a. kroppens försvar mot infektioner och allergi.

TSH (Thyroid-Stimulating Hormone) till sköldkörteln och stimulerar dess verksamhet. Producerar T3  (Trijodtyronin, sköldkörtelns aktivaste hormon) och T4 (Tyroxin, sköldkörtelhormon som ombildas till T3).

FSH (FollikelStimulerande Hormon) till testiklarna. Påverkar bildningen av sädesceller.

ICSH (Interstitial CellStimulerande Hormon) till testiklarna. Kommer från hypofysens framlob och påverkar bildningen av manligt könshormon (Testosteron) i de interstitiala cellerna (Leydigska cellerna). Observera att exakt samma hormon hos kvinnorna kallas för LH (Luteiniserande Hormon) eftersom det påverkar lueteincellerna, som är de gulpigmenterade cellerna i äggstockarnas gulkroppar.

Du kan läsa mer om olika hormoners betydelse i det här sammanhanget på följande länkar: http://musclemonthly.com/print/010515-ullis-hormone-replacement-therapy.htm  ,

http://www.duj.com/Article/Hellstrom2/Hellstrom2.html ,  http://www.lef.org/protocols/prtcl-130.shtml och 

http://medstuff.ftn.org/sexual-dysfunction/tests.html

Se även: http://www.geocities.com/bill3320/hormones.html  ,  http://www.geocities.com/bill3320/index.html

Det finns sålede ett stort antal hormoner i kroppen med olika funktioner. De viktigaste, som vi hittat på engelska hemsidor är följande (med viss reservation): Free Testosterone, Total Testosterone, Estradiol, Total Estrogen, Luteinizing hormone (LH), IGF-1, Prolactin, DHEA, DHEA-S, Progesterone, Human growth hormone, Thyroid, Dihydrotestosterone (DHT), aromatase enzym, Sex hormone binding globulin (SHBG), Follicle stimulating hormone (FSH), Thyroid (TSH), ACTH, Gonadotropin-releasing hormone (GnRH), Homocysteine och Androstenedione. 

 

Tillbaka till toppen 

 

Om avslappnande muskelträning för bäckenbotten

En del drabbade anser sig få en viss lindring av sina smärtor genom en försiktig träning av muskler i bäckenbotten. Kegel exercise tycks vara den som är mest intressant.

Se: http://www.incontinet.com/prostatitis.htm  och  http://www.kegel-exercise.com

 

Tillbaka till toppen

 

Triggerpunkt terapi

En metod, som går ut på att man behandlar olika s.k. triggerpunkter i kroppen. Dessa anses orsaka olika smärt- och  spänningstillstånd. Under 2003 utkom följande litteratur i ämnet:

  A Headache in the Pelvis by Dr.Weiss and Dr. Anderson. National Center for Pelvic Pain, Occidental, California, USA. Mer information om denna behandlingsmetod finns på http://www.pelvicpainhelp.com/ Boken kan även beställas på  http://prostatitis.org/index.html

  The Trigger Point Therapy Workbook by Dr. Clair Davies. New Harbinger Publications, 2001. ISBN: 1-57224-250-7; U.S. $19.95. Size 81/2 x 11; 267 pages; 318 illustrations. Mer information finns på http://www.triggerpointbook.com/index.html

 

Tillbaka till toppen

 

Prostatamassage/dränering

Prostatamassage (dränering av i prostatan inkapslat prostatasekret), innebär att läkaren via rektalpalpering (med eller utan bedövning) trycker ut eventuellt sekret som är inkapslat i prostatan på grund av inflammationen. Bland svenska urologer är den här metoden kontroversiell. Vissa anser att den till och med kan skada på sikt medan andra anser att den t.ex. är bättre än antibiotikabehandling. 

  På Sjukhuset i Kalmar har man på vissa patienter gjort en så pass "kraftig" prostatamassage (dränering) att man varit tvungen att söva patienten p.g.a. de kraftiga smärtor som uppstår vid denna behandling. Någon statistisk över  behandlingsresultaten har jag inte tillgång till och troligtvis utför man inte längre denna behandling.

  Enligt den engelske läkaren Dr. Simon Rattenbury sratt2000@madasafish.com:

 -  "Moreover, indiscriminate (inappropriate massages) can result in pushing back even normal urethral flora into the epididymis and subsequent epididymitis. Therefore, I'd usually have my patients on antibiotics when I perform massages on them." 

-  "Those of you that self massage or get a partner to do it for you, please be careful, DO NOT perform the massage during an acute attack as organisms can be introduced into the blood stream also. Some of the other side effects are bleeding, retention, fainting, vomiting, increased pain." 

  Dr Nickel, Kanada skriver i sin bok The Prostatitis Manual, "Theoretically, prostatic massage drains obstructed prostatic ducts, improving prostatic acinar and ductal prostatic secretion drainage and perhaps even improves local prostatic blood flow. Both of these considerations may improve antibiotic penetration of the prostate gland. The evidence remains anecdotal but if the patient reports improvement of symptoms with prostatic massage, then repetitive prostatic massage therapy should be considered."
Han skriver även följande varning:

-  However, vigorous prostatic massage may be very dangerous. If you have acute bacterial prostatitis it can result in septicaemia (blood poisoning). 

-  If you have the beginnings of a carcinoma in your prostate, it could conceivably result in the cancer being disturbed, broken up and metastasizing (spreading) around your body. 

Thirdly, it can result in prostatic calculi (little stones -- if you have them) tearing the delicate membranes in the prostate, exacerbating your CP/CPPS. 

Fourthly, there is a chance of perforation of the very thin rectal lining adjacent to the prostate, or tearing the rectal lining with a fingernail or implement. 

Fifthly, it may cause a hemorrhoid flare-up. In short, do NOT ask your doctor for prostate "massage" unless you have considered all the above points carefully.

  Nedanstående (vä.) hemgjort hjälpmedel för prostatamassage är tillverkad enligt anvisningar som jag fått från olika drabbade i Sverige. Är tillverkad av rundstav och målad med flera lager båtlack, så att den får en hållbar yta som är lätt att tvätta och hålla ren. I USA och England finns flera olika modeller på marknaden, varav en visas nedan (hö).  Vi rekommenderar att man absolut inte skall utföra denna massage själv,  p.g.a. risken för skador. Men vi vill ändå visa hur en del drabbade försöker att lindra sina smärtor (tycks framför allt lindra smärta i perineum) genom att själv tvingas utföra denna prostatamassage, eftersom man inte får någon hjälp och förståelse från den svenska sjukvården. Om du vill läsa mer om prostatamassage gå in på hemsidan http://www.prostatitis.org/drainage.html .  

 

Hemgjort respektive amerikanskt kommersiellt hjälpmedel (Crystal Wand) för prostatamassage/dränering. 

(Home made Massage Wand är tillverkat av 16 mm:s rundstav. Den vänstra "massagedelen" är utformad som en kula. Handtaget till höger är cirka 10 cm långt. Massagestaven är lackerad med flera lager båtlack för att få en hållbar yta som är lätt att tvätta och hålla ren.) 

 

Tillbaka till toppen

 

Psykiska besvär

  Mediciner mot depressioner m.m.: Åtskilliga drabbade får psykiska problem beroende på den påfrestning som det innebär att leva med den här kroniska sjukdomen och kan därför var i stort behov av stöd eller psykiatrisk hjälp. Det finns antidepressiva mediciner som gör att den drabbade lättare brukar klara av sin sjukdom. Man bör vara observant på att de flesta depressionsmediciner kan påverka prostatan negativt (svårigheter att urinera m.m.). Internationella urologer som är intresserade av sjukdomen rekommenderar därför i första hand vissa antidepressiva mediciner som Remeron, Mianserin eller Buspar. Sömnmedicinen Stillnoct har för visa visat sig vara minst lika effektiv för att minska smärta och ångest samt hjälper dessutom den drabbade att få den nattsömn som han så väl behöver. Tyvärr kan enligt vår uppfattning den här medicinen vara starkt vanebildande för vissa och även ge besvärliga abstinensbesvär. Andra mediciner vid sömnstörningar i är t.ex. Imovane och Propavan. 

  Du som lider av psykiska problem p.g.a. din sjukdom, kanske kan få en del råd och tips m.m. på följande URL från läkemedelsföretaget Pfizer: http://www.depressionslinjen.com. Här kan du också beställa en del brochyrer som rör sjukdomen eller skriva ut direkt i pdf-format.

  En hemsida som också kan vara av intresse är Paniksyndromsällskapet, Fridhemsgatan 27, 112 40 Stockholm. Tfn: 08-650 7079. 

  Du kan läsa mer om depressioner på den svenska hemsidan http://www.deprimerad.net

  Man har nyligen startat en Nationell Hjälplinje får psykiska besvär http://www.nationellahjalplinjen.a.se. Har du självmordstankar? Tänker du ofta eller under en längre period att du inte vill eller orkar leva vidare? Det finns hjälp att få. Ibland kan det räcka med att få prata med någon. Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60. Jourtelefonen är öppen: Måndag - torsdag: 17.00 - 22.00 och Fredag - söndag: 17.00 - 02.00

 

Tillbaka till toppen

 

Allmän patientinformation/Sjukvårdsinformation

  PION - En omfattande hemsida där du kan söka information om olika sjukdomar är PION (Patient Information On Line), som är ett samarbete mellan olika Landsting. URL dit är http://www.pion.se/. Här finns bl.a. medicinsk information från "A till Ö", medicinska länkar, länkar om alternativmedicin, lista över landets olika patientföreningar m.m.

  Sjukvårdsrådgivningen - Allt du vill veta om hälsa och sjukvård finns på en hemsida av Landstingen/Regionerna och Apoteket i samverkan. Råd om vård dygnet runt finns på http://www.sjukvardsradgivningen.se 

  http://www.vantetider.se - Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kan patienter lätt söka var i landet det är bäst tillgänglighet till olika typer av vård.

  http://vardfakta.se  - Din guide till bättre vård. 

 

Tillbaka till toppen

 

Doktorer på nätet m.m.

http://www.netdoktor.se - Sveriges oberoende läkartjänst. En omfattande hemsida om "alla" sjukdomar. Här kan du ställa frågor till läkare, hitta förteckning över läkemedel, diskussionsgrupper, patientföreningar o.s.v.

http://www.allexperts.com/browse.cgi?catLvl=3&catID=989 - All Experts net, USA (urology). There is no registration or fee for those service, as all experts are voluteers. When you complee question it goes through net and you will receive a notification of receipt and usually within 24 hours a reply from the expert via the same net. 

http://www.infomedica.se - Kunskap och information om hälsa och sjukvård. Ägs av Landsting och Apotek.

http://www.journalen.se - En medicinsk webbtidning, där man prenumererar på innehållet för 15 kr per månad.

 

Tillbaka till toppen

 

Länkar om sjukdomar, livskvalitet, hälsa m.m.

Hemsidor där det finns information om olika sjukdomar, medicin m.m.

http://www.mic.ki.se/Diseases/swec12.html - En sammanställning av länkar om de manliga könsorganens sjukdomar finns på Karolinska Institutets bibliotek. Observera att patienter som söker upplysning om sjukdomar och behandlingsmöjlighter via dessa länkar uppmanas att diskutera igenom den funna informationen med sin läkare.

http://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts_index/prostate_disorders/25-1.html - Johns Hopkins website, with a good area on Prostate Disorders. By Dr. Mostwin and Dr. Carter at the Brady Urological Center.

http://www.urotoday.com/index.asp - Uro Today, Translating urology research into clinical practice.

http://www.emedicine.com/ - eMedicine. Instants access to the minds of medicine.

http://www.urologyhealth.org  -  the American Urology Association

http://www.who.int/home-page/ - Världshälsoorganisationen, WHO  

http://www.hon.ch - Health on the Net Foundation, HON  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed  - National Library of Medicine 

http://www.scipich.org - SciPICH 

http://hitiweb.mitretek.org/hswg - Mitretek 

http://www.webmd.com - WebMDHealth

http://my.webmd.com/encyclopedia/article/2952.1117 - WebMDHealth 

http://www.elsevier.com/locate/issn/10788174 - Elsevier is a world-leading publisher of scientific, technical and health information.

http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm - The Health-EU Portal is the new official public health portal of the European Union and presents a wide range of information and data on health-related issues at both European and international. The main objective of this Portal is to provide European citizens with easy access to comprehensive information on public health initiatives and programmes at EU level. This will be a very useful reference site, particularly if you are seeking EU Legislation links, EU policies, events, publications and the latest health headlines. This website will hopefully facilitate life for everyone working in health fields in the EU.

 

Tillbaka till toppen

 

Läkemedelsinformation m.m.

Information om olika läkemedel finns hos följande:

   FASS med information om mediciner, behandling, forskning, läkarbok m.m. 

http://www.apoteket.se - Apotekets hemsida som täcker en mängd hälsorelaterade områden.

Telefon: 0771-450 450  Apotekets läkemedelsupplysning.

http://www.strama.se/dyn/,12,,.html - Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikresistens.

http://www.srga.org - Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupp (RAF-M)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html  - Hemsida med läkemedelsinformation i USA.

http://www.intmed.mcw.edu/drug/antibiotics.html - Hemsida med läkemedelsinformation i USA.

http://www.rxlist.com  - Hemsida där du bl.a. kan finna information om läkemedel i USA.

http://www.gettingwell.com  - Hemsida från Getting Well Network (Based on the PDR Family Guide Series) som rör mediciner, olika sjukdomar, forskning m.m.

 

Tillbaka till toppen

 

Metoder för behandling av långvarig smärta

Sammanfattning av SBU:s rapport om metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt april 2006.  http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/smarta_sammanfattning.pdf 

 

Tillbaka till toppen

 

Läkare/hemsidor rörande alternativmedicin/komplementärmedicin

http://www.kam.se - Kommittén för Alternativ Medicin, Turebergshuset, Turebergs torg 1,6tr, 191 47 Sollentuna. Tfn: 08-96 36 30.

http://www.friskareliv.com/index.html  

http://www.alternativmedicin.se

http://www.urologkanalen.com 

www.komplementarmedicin.org  - Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin.  

http://www.helhetsdoktorn.nu/index.htm - Dr. Bertil Dahlgren, Hälsans Hus, Stockholm. Tfn: 070-548 9820-

http://www.halsodialogen.org - Stiftelsen HälsoDialogen sprider vetenskaplig information om hälsa till allmänheten - kvinnor och män - med målet att individen ska känna igen symtom på ohälsa innan de hunnit utvecklas till sjukdom. Stiftelsen är neutral och obunden och informerar om både traditionell skolmedicin och så kallad komplementärmedicin.

 

Tillbaka till toppen

 

Svenska sjukvårdsmyndigheter

http://www.smittskyddsinstitutet.se - Svenska Smittskyddsinstitutet.

http://www.hi.se - Hjälpmedelsinstitutet.

http://www.sbu.se - SBU, Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, 

http://www.mpa.se  - Läkemedelsverket.

http://www.sos.se  - Socialstyrelsen.

http://www.fk.se - Försäkringskassan.

http://www.rfv.se  - Riksförsäkringsverket med bl.a. prisdatabas över mediciner. 

http://www.hsan.se - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

 

Tillbaka till toppen

 

Internationella sjukvårdsmyndigheter

http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/strategy/ecdc/ecdc_en.htm - EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. The European Center for Disease Control, Stockholm, Sweden.

European Medicines Agency, EU.

http://www.cdc.gov/ - CDC, The Center for Disease Control, USA.

 

Tillbaka till toppen

 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd m.m.

Har man fått ett illa bemötande eller anser sig fått en felaktig behandling kan detta anmälas enligt vad som anges längre ner i detta stycke. De flesta anmälningsärenden rör faktiskt bemötandet i sjukvården! Av denna anledning var antalet anmälningar 19 700 år 2001 enligt statistik som Tandvårdskadeförbundet fått tillgång till.

 

Olika lagbestämmelser

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Kraven har kommit till uttryck i olika lagbestämmelser och innebär främst att patienten: 

Får vård av god kvalitet 

Ges ett gott omhändertagande  

Visas omtanke och respekt

Ges information och lämnar samtycke till vården

I förtroende kan lämna uppgifter om sina personliga förhållanden

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en statlig myndighet, som prövar om yrkesutövare inom hälso- och sjukvården gjort sig skyldig till fel i sin yrkesutövning. Nämnden kan i sådana fall ålägga disciplinär påföljd. Den som är eller varit patient samt närstående får göra anmälan till HSAN, Box 3539, 106 39 Stockholm. Tfn: 08-786 99 00. Besöksadress: Hantverksgatan 25, Stockholm. http://www.hsan.se

Här kan du även beställa erforderliga blanketter (08-786 99 00, fax 08-24 64 49 eller via e-mail hsan@hsan.se) samt erhålla uppgifter om var du kan ansöka om ersättning för skada m.m. som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling.

HSAN kan inte: 

Pröva frågor om skadestånd eller andra ekonomiska frågor.

Besluta om vård eller ingripa i vården.

Om du anser att du blivit dåligt bemött av hälso- och sjukvårdspersonal eller behöver hjälp för att få den vård du vill ha, kan du vända dig till:

Verksamhetschefen på sjukhuset (på vissa sjukhus finns patientombudsman eller patienttjänst eller någon annan särskild representant för sjukhusledningen).

Sjukvårdsförvaltningen

Patientnämnden/förtroendenämnden som finns i landstinget eller kommunen

Adresser hittar du i telefonkatalogens blå sidor med sjukvårdsupplysning eller i den katalog, som vissa landsting delar ut.

Om du tycker att sjukvårdsorganisationen har brister

Om du har klagomål mot den allmänna hälso- och sjukvårdens organisation m.m. kan du vända dig till Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter i Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö. Adresser och telefonnummer finns i telefonkatalogen.

 

Tillbaka till toppen

 

 

Hur då? 

 

Tillbaka till Behandling  (på sidan Prostatan och prostatasjukdomarna)

 

Tillbaka till Huvudsidan