Föreningen Bevara Gabrielsberget /  Nätverket för Aspfjellets bevarande

  | Välkommen | Vindkraftsprojektet   |  Synpunkter Landskap & kultur  |  Vad vi vill   |  Media |   Media äldre   Media äldst  Kommunen  |  Kontakt |

 

 

Just precis här i Nordmalings kommun planeras en 

mycket stor vindkraftsindustri med 40 verk. Detaljplaneområdet är 776 ha, i mer förståeliga mått 2 x 4 km stort. Ytan på de myrar som berörs är 605 hektar, varav 443 ha våtmark. Detta är den största på land planerade vindkraftsindustrin i Sverige som avses att byggas i ett svep som kommit så långt i tillståndsprocessen.

Detta har hänt 

Nedan följer en kronologisk ordning för processen med detaljplan och MKB för vindkraftspark på Gabrielsberget. Detaljplaneärendet är markerat med blått.

2002-10-22

Markägarmöte i Aspeå bygdegård. 2002-11-28 är kontrakten underskrivna.

2003-09-02

  Vindkraftsprojektet på Gabrielsberget offentliggörs i samband med att Nordmalings kommun tillkännager att utökat samråd sker i tre veckor. 

”Tidigt samråd” lär ska ha hållits för 14 personer i Ava 2003-03-11.

2003-09-10

Samrådsmöte, utökat samrår, Aspeåbygdegård

2003-09-23

Sista datum att lämna synpunkter på MKB.

2003-11-21

Detaljplan ställs ut. Senast 22 december ska synpunkter vara inlämnade.

2003-12-10

Yttrandetiden förlängd först till den 12 februari därefter till 26 februari

2004-02- 19

Kommunen ordnar vindkraftmöte på Oasen.

2004-02-26

Yttrandetiden för detaljplanen går ut.

2004-09-27

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Nordmaling.

Kommunen kungör ej detta. Inget meddelande lämnas om sista dag för överklagan eller var överklagan ska ställas. Telefonkedja påbörjas.

2004-10-27

Överklagandetiden för detaljplanen går ut.

2005-02-08

Länsstyrelsen avvisar överklagandena.

2005-02-29

Överklagandetid till regeringen går ut.

2005-09-05

Vilhelmina Norra sameby lämnar in överklagande av detaljplanen till regeringen. Kammarrätten gav dem slutligen rätt att överklaga i efterhand eftersom de inte kände till att detaljplanen var antagen, då Nordmalings kommun underlåtit sig att kungöra detta!!

2003-11-11

Svevind lämnar in tillståndsansökan till miljödomstolen i Umeå.

2004-05-24

Miljödomstolen kungör målet. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 30 juli 2004.

2005-08-22 , 23, 24

Huvudförhandlingar hålls i miljödomstolens mål 3076-03.

2005-09-09

Miljödomstolen avvisar Svevinds ansökan pga. misskött samråd.

2005-10-03

Svevind påbörjar nytt samråd.

2005-11-10

Samrådsmöte i Rundvik 

2005-12-01

Samrådstiden löper ut 

2006-01-27

Svevind lämnar in ny tillståndsansökan. 

 Ny upplaga av MKB daterad 2006-01-17, största förändringen är att större verk planeras.

2006-04-03

Miljödomstolen kungör mål 208-06. Sista datum för inlämnande av yttranden 2006-05-05

2006-10-3,4,5,10

Miljödomstolen håller huvudförhandlingar i Rundvik

2006-12-08

Miljödomstolen meddelar domslut. Tillstånd till Svevind lämnas att uppföra 40 vindkraftverk på Gabrielsberget. 

2006-12-29

Sista datum för överklagande av domen till Miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. Samma datum begär Svevind in intresseanmälan för att köpa billig el till 370 hushåll runt Gabrielsberget.

Överklaganden inlämnade.

2007-04-12

Regeringen sa ja till en detaljplan avseende 80 MW. Svevind söker tillstånd för 120 MW.

2007-07-12

Regeringsbeslutet överklagas till Regeringsrätten.

2008-06-26

Regeringsrätten meddelar att Nordmalings kommun handlat fel i detaljplaneärendet men inte i den omfattning som kräver avvisande av regeringsbeslut.

2007-09-17-- 2007-09-20

Huvudförhandling och syn med Miljööverdomstolen i Nordmaling

2007-10-25

MÖD fastställde MD:s dom

2007-11-19

Ansökan om prövningstillstånd hos Högsta domstolen

2008-06-23

HD meddelar att prövningstillstånd ej lämnas.

2008-07-10

Nordmalings kommun lämnar bygglov för 40 vindkraftverk och marklov för vägar och parkeringsplatser inom och utom planområdet.

2008-07-31

Bygglovet överklagas.

 

Storleksjämförelse mellan Vestas 100 och klockstapeln i Nordmaling, TV-masten i Ava (55 m) och Scandic Hotel Plaza i Umeå. I dagsläget krävs en blinkande röd lampa som lyser med 2000 candela på tornhuset. Bilden visar 3 stycken 30 candelas lampor vilket inte gäller längre.

150 meter är lika högt som ett 50-våningshus.

Projektet innehåller två delar med ansökan enligt Plan- och bygglagen (PBL). En detaljplan är upprättad, den har överklagats till regeringen. Ärendet granskas även enligt Miljölagstiftningen. I första omgången sade domstolen nej, nu har vindkraftsföretaget bitit huvudet av skammen och fortsätter försöket.

Se detaljplanen som pdf-fil!

Läs planbeskrivningen (länk till Nordmalings kommuns hemsida)

ur Projektbeskrivning oktober 2005

Projektet
Svevind AB avser att uppföra en gruppstation med ca 40 vindkraftaggregat på Gabrielsberget i Nordmalings kommun. Vindkraftaggregaten planeras få en totalhöjd på ca 150 meter över markplanet och en rotordiameter på ca 100 meter. Detta är något större aggregat än vad Svevind AB ansökte om tidigare. Utöver detta planerar Svevind AB nu ansöka om en större effekt från anläggningen, totalt 120 MW jämfört med 80 MW i den tidigare ansökan. Dessa förändringar är motiverade av den snabba teknikutvecklingen och av att vindmätningarna på plats visat på bättre vindförhållanden än väntat. I övrigt föreslås anläggningen vara utformad i huvudsak enligt tidigare ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Lokalisering
Gruppstationen planeras inom det område där Nordmalings kommun fattat beslut om detaljplan . Området bedöms vara lämpligt för vindkraft eftersom det har stora vind­resurser, goda anslutningsmöjligheter till väg och elnät samtidigt som störningarna på närområdet blir små. De kortaste avstånden från bostadsbebyggelse till planerade verk blir för Östra Nyland 1,7 km, för Aspeå 2,5 km, för Jansmark 2,9 km och för Ava 3,0 km.

Verksamhetens omfattning
Den sammanlagda installerade effekten planeras bli 100-120 MW. Produktionen från vindkraftanläggningen beräknas bli ca 300 miljoner kilowattimmar per år.

Utformning
Vindkraftanläggningen kommer att utformas med utgångspunkt från det omfattande planeringsarbete som låg till grund för Svevinds tidigare ansökan. Det innebär att föreslagna lokaliseringar av verk och vägnät i stort sett överensstämmer med det som låg till grund för den tidigare ansökan.

Förutsedd miljöpåverkan
De negativa konsekvenser som kan uppstå av verksamheten är framför allt förhöjd ljudnivå i närområdet, påverkan på landskapsbilden och påverkan på rennäringen. Gabrielsberget kommer att förlora karaktären av stort opåverkat område, vissa fågelarter kan påverkas och myrar på berget kommer att förlora en del av sina naturvärden. Transporter till och från området kan också upplevas som störande, särskilt under anläggningens uppförande och återställande. Sammantaget bedöms dock påverkan på naturmiljön bli liten. Anläggningen ska kunna tas ned och naturen i största mån återställas.

Övriga samhällseffekter
Vid ett marknadspris (exklusive nätkostnad) på 25 öre per kWh (nivån i september 2005) kommer anläggningen årligen generera elenergi till ett värde av ca 75 miljoner kronor (elcertifikaten ej inräknade). En del av detta värde kommer att tillföras närområdet genom avtal med markägare, ev lokalt delägande och sysselsättning vid uppförande, drift och återställande

Markägare som upplåter mark till vindkraftverk:

Ava 4:5 Anders Möller, Ava
Ava 3:18;  1:9, 1:10 Jonas Lidèn, Askim
Ava 2:12; 2:13 Ronald Andersson, Örnsköldsvik
Ava 5:9  Anna Sjöqvist dödsbo
Aspeå 2:21  Anders Jonsson, Aspeå
Aspeå  6:11; 3:28  Erik Johansson, Aspeå
Aspeå 3:5  Leif  Eriksson, Rundvik
Aspeå 2:18  Berth Hägglund, Sunnansjö
Aspeå 3:7 och 3:16   Carina Thavelin, Aspeå
Aspeå 3:6  Harry Holmgren, Aspeå
Aspeå 5:14  A Molander, Aspeå
Aspeå 10:1  Tore o Nils-Erik Thurdin, Aspeå
Aspeå 1:15  Gun Molander-Lindahl, Aspeå
Aspeå 1:16  Gösta Fonzén, Vännäs
Aspeå 1:7 Ingrid Hammarström, Mora
Aspeå 6:10  Lena Lundgren, Aspeå
Aspeå 6:9  Torsten Rönngren, Aspeå
Kontrakten med markägarna har löpt ut och tilläggsavtal är skrivna.

 

Denna hemsida vill Svevind AB stoppa den 27 januari 2004. Fortfarande 2011 betraktas den som ett gissel har vi i föreningen förstått.

http://www.enetjarn.se
http://www.landksapsskydd.nu
http://www.nordmaling
http://www.hkust.se/aof/
http://www.sofnet.org/vof 

http://home.swipnet.se/~w-73189/skoter/klubben.htm#botnia

http://www.sikhallan.com/

http://www.bo-i-nordmaling.nu/

http://www.olofsforsbruk.nu/

http://www.logdea.nu/

http://www.logdea.nu/aspea/

http://www.sapmi.se

http://www.dn.se

http://www.folkbladet.nu

http://www.vk.se

 

  | Välkommen | Vindkraftsprojektet   |  Synpunkter Landskap & kultur  |  Vad vi vill   |  Media |   Media äldre   Media äldst  Kommunen  |  Kontakt |