Föreningen Bevara Gabrielsberget /  Nätverket för Aspfjellets bevarande

 

 Tele2 upphör med tjänsten att hålla med hemsida, därför släcks denna sida ner den 31 augusti 2014.

Väl mött  på http://aspfjellet.wordpress.com efter den 31 augusti!

Fastighetsägare i Ava i Västerbottens län samt Skademark, Grundsunda och Nyland i Västernorrlands län, har med hjälp av Kraftö lämnat in en ansökan vi årsskiftet 2012/2013 på en vindkraftpark med 25 vindkraftverk avsedda att bli 200 meter höga, vilket kommer att innebära vitt blixtrande ljus från varje torn. Projektet kallas Ava Vind och ansökan är tillställd Länsstyrelsen i Västernorrland, Härnösand. Största delen av området planeras i Västerbottens län. WSP projekterar.

De fastighetsägare som upplåter mark är:

 

Fastighetsbeteckning

Ägare

1*

Nordmaling Ava 1:3

Per-Axel Berglund, Ava

Sven-Arne Berglund, Umeå

2

3

4

Nordmaling Ava 1:5

Nordmaling Ava 1:16

Nordmaling Ava 1:17

Fredrik Norén, Ava

Jonas Norén, Mo

Nils Olof Norén, Tennstrand Ava

5

Nordmaling Ava 2:54

Johan Bäcklund, Umeå

6

Nordmaling Ava 3:23

Östen Möller, Ava

7

Nordmaling Ava 3:26

Rolf & Karin Möller, Ava

8

Nordmaling Ava 4:5

Anders Möller, Ava

9

Nordmaling Ava 4:14

Per Olofsson, Ava

10

Nordmaling Ava 4:16

Anders Johansson, Rönnholm

11

Nordmaling Ava 4:20

Lennart Lundin, Hemörsundet, Lögdeå

12

Nordmaling Ava 5:11

Bertil Sjöberg, Ava

13

Nordmaling Ava 5:12

Rolf & Karin Möller, Ava

14*

Nordmaling Ava 5:14

Ove Johansson, Petronella Landby, Ava

15

Nordmaling Ava 5:103

Annica & Jonas Wållberg, Sörböle, Umeå

16

Nordmaling Ava 9:1

Kent Anders Sjökvist, Källfors Södersta, Husum

17

Nordmaling Ava 11:1

Per Olof Bäcklund, Ava

18

Nordmaling Ava S:16

Bysamfälld mark

19

Nordmaling Ava 2:19

Lars Dau, Ava

20

Nordmaling Ava 2:55

Thomas Bäcklund, Umeå

21

Örnsköldvik Saluböle 1:5

Hilding Hörnell dödsbo

Hans Jacobsson, Sidensjö

Marie Birgitta Jacobsson, Umeå

22

Örnsköldvik Grundsunda-Nyland 4:12

Lennart Domeij, Nyland, Husum

Tomas Domeij, Nyland, Husum

23

Örnsköldvik Saluböle 1:4

Margareta Håkansson, Emmaboda

24

Örnsköldvik Skademark 3:19

Jan & Eva Domeij, Skademark, Husum

25

Örnsköldvik Skademark 3:20

Ulf Domeij, Skademark, Husum

* Fastigheten ej inom aktuellt projektområde.

Projektet planeras enligt box-modellen vilket innebär att man inte bestämt var karftverken ska placeras. Alla markägare erhåller ersättning även om ett kraftverk inte hamnar på deras mark. De nya vindkraftverken (200 m höga) kommer at ta vind från de redan uppförda på Gabrielsberget (150 meter höga) vilket innebär produktionsbortfall för dessa som får till följd minskad ersättning till Gabrielsbergets markupplåtare om ersättningen baseras på elproduktionen från varje enskilt verk.

Samråd med Nordmalings kommun skedde den 23 mars 2012. Kommunens politiker är alla positiva. Vindparken ligger intill den vindpark med 40 kraftverk som har uppförts på Gabrielsberget. Kraftö är ett företag med olika utländska intressenter. Visualiseringarna är som vanligt i dessa fall, ganska intetsägande. Samrådsskrivelsen finns här.

Samrådsmöte hölls i Ava bygdegård den 22 maj kl 17-20. Drop-in gör att ev. frågor splittras upp. I samrådshandlingen saknas visualiseringar som enbart visas på detta enda möte.

 

Svevind lämnade in en tillståndansökan vid årsskiftet 2012/2013 för 6 nya 200 meter höga vindkraftverk, Gabrielsberget Västra. Beställare till verken är SCA vilka även upplåter marken som ligger i Jansmark, precis norr om länsgränsen mot Västernorrland.

 

 
SAMRÅD GABRIELSBERGET VÄSTRA

Svevind AB vill uppföra ytterligare sex vindkraftverk på Gabrielsberget, totalt således 46 kraftverk. Den 24 augusti 2011 klockan 18-20 kallar man till samrådsmöte i Ava bygdegård. Upplåtare av markområdet är SCA, Rundviksverken. Området sträcker sig mellan byarna Ava/Aspeå och Jansmark och Nyland, nära sjön Tällvattnet i Örnsköldsviks kommun. Ingen mark på detta stora oexploaterade område tillåts få vara ofredat.

Verken på 3 MW blir 200 meter höga med rotordiametern 101 meter. De befintliga verken är 150 meter höga och har rotordiametern 82 meter.

Hinderbelysningen på de redan uppförda verken är blinkande rött sken med 2000 candelas styrka. Teracom-masten i Ava har fast ljus av 30 cd styrka. Vindkraftverk som är över 150 meter höga ska förses med hinderbelysning i form av blinkande vitt sken. Dagtid ska intensiteten vara 100 000 candela, i mörker 2000 cd. Blinkningsfrekvensen ska vara 40-60 blinkningar per minut. Det är så Svevinds projekt med 1101 vindkraftverk i Piteå kommer att få det. Se HÄR.

De nya verken blir alltså högre och får därmed en mer påfallande hinderbelysning dygnet runt. De blir synligare både dag och natt. Den person i grannbyn på Lögdåkern som i samrådet 2006 om de 40 verk som byggts skriftligen bad Svevind AB ta hänsyn och skärma av hinderbelysningen eftersom han skulle drabbas av den, fick ingen respons från företaget. De nya verken kommer att synas ännu mycket mer.

Ett företag upplåter mark till ett företag som projekterar och bygger vindkraftverken. Borde inte SCA ställa som krav då kontraktet finjusteras, att hinderbelysningen ska skärmas av med den teknik som finns så att den syns först på 5 km avstånd och inte i närliggande byar? Men vad är väl företag att lita till???? Svevind AB skrev i MKB för de 40 första verken att belysningen KAN blädas av. Föreningen Bevara Gabrielsberget ställde krav på detta i Miljödomstols- och Miljööverdomstolsförhandlingarna men Svevind slapp detta villkor och företaget tar naturligtvis själv inga initiativ eftersom det kostar något mera och företaget vill maximera vinsten.

Hur det ser ut från skärgården, kusten och samhället Nordmaling bryr sig nog inte kommuninnevånarna om. Det är mer än 5 km distans dit.

 

 
Aspeå by träffades och beslutade att fördelningen av bygdemedelspott från vindkraftsföretaget mellan byarna skulle vara:

Aspeå 30%, Ava 30%, Lögdeå/Mo 20% och Nyland i Västernorrland 20%. Inga andra byar var att tänka på eftersom de inte blir störda. (Den gång för ett par år sedan då det gällde möjlighet att köpa billig el fanns 11 byar på listan.) Man sa sig vara mycket generösa. Förslaget var framtaget av Tomas Erixon, Erik Johansson, Vera & Rolf Jonzon.

Att andra byar får störningar på grund av Aspeå- och Avabornas beslut att upplåta mark till vindkraftverk nämnde ingen. Pengarna ska i största möjliga mån tillbaka till de som orsakar störningarna. Med helt öppna ögon har man gått in i projektet, får betalt för att upplåta mark och säger nu att störningarna blir SÅ stora att kompensation i högre utsträckning bör gå till de här två byarna. Den argumenteringen haltar något tycker somliga.

Det gäller att få rättvisa i fördelningen. Byalagen är fel mottagare av bygdemedel eftersom byarnas samtliga invånare då inte blir rättvist behandlade då i byalagen endast ingår hemmansägare, många upplåtare av mark. Det har alla förstått nu.

 
Anders Jonsson, Aspeå, centerpartistisk lokalpolitiker i Nordmalings kommun, har fått tillstånd för en bergtäkt på 1.000.000 ton berg att sprängas loss uppe på Aspfjellet eller närmare bestämt Vinsjöberget, mellan Vinsjön och Vinsjömyren. Ansökan lämnades in till länsstyrelsen den 11 maj 2010. Två dagar tidigare, den 9 maj, hade Aspeå bys samfällighetsförening årsstämma. På stämman nämndes inte ett ord om planerna! Familjen Jonsson/Jonzon påstår att de har full beslutanderätt över den bygemensamma Vinsjövägen från laga skiftet. Till sin hjälp har familjen tagit Svevinds advokat Nils Ryrberg som är jävig i frågan. Tillståndsbeslutet innebär dock att Vinsjövägen inte får utnyttjas utan Stridbäcksvägen ska vara tillfartsväg. Inte heller får bergtäkten inbegripa Vinsjövägen längs sjön eller någon yta ner mot strandkanten. Bergkrosset är avsett att användas till vägbyggena över myrarna på det 800 hektar stora vindkraftsområdet.  
Anders Jonssons ansökte om bergtäkt i Aspeå intill den bygemensamma Vinsjön

Bergtäkten där 1.000.000 ton sten ska sprängas bort, planeras längs Vinsjöns nordliga långsida och i området inkorporeras den bygemensamma vägen från laga skiftet, den bygemensamma väg Anders Jonsson gör anspråk på att ensam råda över.

 

Något om Aspeåvägens samfällighetsförening (Fäbodvägen). De markägare som upplåter mark till vindkraftverk har skrivit under följande avtal:

VÄGAR: Arrendatorn har för arrendeställets nyttjande rätt att på fastigheten anlägga nödvändiga vägar till vindkraftsanläggningen. (...) I den mån fastighetsägaren inte har full rådighet över vägar på fastigheten skall fastighetsägaren verka för att arrendatorn genom överenskommelse med berörda parter erhåller rätt att använda sådan väg för arrendeställets nyttjande. (utsnitt ut arrendeavtal med Aspeå 2:21) Samme markägare arvoderas även av Svevind som entreprenör vid anläggningsarbetena.

Det innebär att man lovar medverka till att t.ex. Vinsjövägen och Fäbodvägen ska kunna användas av Svevind. 2/3 av vägsamfällighetens styrelse är jäviga och sitter därmed på två stolar. Ingen i byn ifrågasätter detta.

Vinsjövägen och Svartsjövägen används utan giltigt tillstånd av Svevind och deras entreprenörer. Detta pågick november 2008-februari 2009 och fortsatte hösten 2009. Vägarna är byallmänningar.

 

Den 4 februari 2008 lämnade Svevind /via dotterbolaget Gabrielsberget Vind AB/ in bygglovsansökan för 40 vindkraftverk till Nordmalings kommun. Man söker för Enercon E-82, dvs. 2 MW verk och totalt 80 MW installerad effekt, trots att tillstånd och MKB grundar sig på 120 MW. Placeringarna är inte exakt bestämda, koordinatpunkter saknas och verken kan hamna närmare intilliggande fastighetsgränser. Det gör att det kan uppstå ännu större olägenheter för fastigheterna som gränsar till detaljplanen än vad som förespeglas i MKB:n. Bygglovsansökan kompletterades den 13 februari. Storleken på verken ändrades då från 139 till 148 meters höjd.

Vindkraftverken ska enligt ansökan grundläggas med gravitationsfundament. För dem som inte känner till detta (och hur ska gemene man göra det då inget om grundläggning står nämnt i MKB:n) kan vi berätta att gropar med mer än 25 meters diameter ska sprängas på berghällarna, groparnas djupet ska vara 2 - 3 meter. Detta innebär att totalt 42.000 - 64.000 kubikmeter berg ska sprängas bort. I oktober 2003 skrev Svevind via sin projektör, på förfrågan under samrådet, om vad som garanterar att sprängning av berghällar inte ska ske: 

"Projektet har en tydligt uttalad avsikt att inte ta i anspråk Gabrielsbergets hällmarker för brytning och krossning av material för anläggningsarbeten. Alla sten- och krossmassor som kommer att behövas kommer att tas utifrån." (Utlåtande från Infraplan 2003-10-15) HÄR SPRÄNGS OCH KROSSAS FÖR FULLT HÖSTEN 2009.

Nordmalings kommun granskar knappast projektet och länsstyrelsen kommer att lämna generella tillstånd till sprängning och vägbyggnad över myrmark. Enligt handläggaren vill man inte styra lösningarna eftersom man hoppas att entreprenören ska komma med bra lösningar!!!!!!!!

Läs även under fliken "Synpunkter" hur Svevind AB ser på jaktens förutsättningar intill vindkraftverken. Detta kommer fram i slutlig ansökan. Tidskriften Jakt & Jägare tar upp vindkraftanläggningar och jaktens påverkan den 17 september. Tidskriften utges av Jägarnas Riksförbund.

Historik:

I november 2003 lämnade Svevind in en ansökan till miljödomstolen om att få uppföra 40 vindkraftverk i byarna Ava och Aspeå i Nordmalings kommun. Kommunen är liten, har ca 8000 invånare och är belägen mellan Umeå och Örnsköldsvik i södra Västerbotten. Den 9 september 2005 avvisades ansökan av Miljödomstolen eftersom företaget misskött att samråda med berörda privatpersoner. Trots detta har nsstyrelsen i Västerbottens län och Nordmalings kommun fullt förtroende för företaget trots den inkompetens som visats. LÄS KOMMUNENS FÖRSÖK ATT HJÄLPA TILL ATT SÄLJA IN FÖRETAGET HÄR!     Denna information innehöll redan då den kom ut massor med felaktigheter. Endera var kommunen blåögda eller så ville man medvetet hjälpa till att sälja in projektet trots att man visste att informationen till kommuninnevånarna hade många fel. (En liten detalj är att fotomontaget visar vindkraftverken placerade på Storrisberget, 10 km för långt norrut!!!)

LÄS MILJÖDOMSTOLENS DOM FRÅN AUGUSTI 2005 SOM pdf HÄR. Domen har blivit rättspraxis.

I oktober 2005 började företaget om från början med samråd och den 27 januari 2006 lämnade man in en ny ansökan till MD. Miljökonsekvensbeskrivningen finns på www.svevind.se under "projekt".

Huvudförhandling i Miljööverdomstolen hölls den 17-20 oktober 2007 i Nordmaling. Den 25 oktober 2007 fastställde MÖD den dom som Miljödomstolen givit. 

Den 23 juni 2008 meddelade Högsta domstolen att projektet på Gabrielsberget inte tillhör de 3 % av inkomna ansökningar som årligen får prövningstillstånd.

Regeringen sade ja till detaljplanen för Gabrielsberget den 12 april 2007. Läs här! Detaljplanen ger möjlighet att bygga 40 verk och 80 MW. Man klarar med de större kraftverken inte det buller som detaljplanen redovisar. Se detaljplanen. Vi har överklagat detaljplanen till Regeringsrätten som nu utreder frågan. 

 

Ovan och nedan utdrag ur ansökan om bidrag från Energimyndigheten, mars 2008. Sanningen om jakten börjar närma sig.

Märk att bruttoproduktionen beräknas till 240 MWh per år. dvs. 20 % lägre än vad som skrivs i MKB.

Gabriel´s mountain 

Lyssna till ett vemodigt musikstycke av Johan Nilsson i Umeå tillägnat det orörda Gabrielsberget. Öppna länksidan ovan och leta dig ner till Gabriel´s mountain.

Johans beskrivning: Gabriel's mountain is a place not very far from where I live. And it's also another piece of wilderness that is to be exploited, which makes me wonder how we care for the earth that we're responsible for (or is it of?)  A song for a piece of wilderness in the north of Sweden and for the guys in "Bevara Aspfjellet".

 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) saknas fortfarande uppgifter om bl a fundament, tillfartsväg, ledningsdragning från området. I ett så här stort projekt menar vi att  detta bör räknas som följdverksamheter och ingå i målet. Svevind hänvisar till kommande detaljplanering. Att sprängning kommer att ske för grundläggning av vindkraftverken yttrades sista förhandlings dagen i MÖD med stor återhållsamhet. Innan dess har förtaget sagt att man ska gräva för fundament.

Vid MÖD-förhandlingen framkom det vi redan visste, det är endast gravitationsfundament som är tänkbara. För det senare sprängs en grop på ca 26 m i diameter enligt bygglovsansökan (eller grävs med Svevinds tidigare terminologi) i berget. Därefter armeras och gjuts med omkring 500 kubikmeter betong. Intill varje kraftverk behövs en mycket stor horisontell yta för transportbil med lyftanordning. Minst 2000 kvm måste planas ut för att lyftkranen ska få rotorblad och tornhus på plats. Alla träd avverkas inom den ytan - blir det någon myrtall kvar på Gabrielsberget??

Varje vindkraftverk kräver 10 transporter, därtill kommer betongbilar och grusbilar. I MKBn står inget om detta men under förhandlingen kom Svevind med uppgiften att 80 000 transporter krävs. Vi får stilla bedja om att tillsynsmyndigheten=länsstyrelsen inte tillåter stora, tunga, långa transporter annan väg än längs Stridbäcksvägen. Nordmalings kommun har inte tänkt på följdverkningarna innan man sa ja till projektet. Det står inte i MKBn och vi tror att kommunen litar blint på företagets påståenden.

Bergsplatån är vattendelare. Vad händer med hydrologin vid vägbygge och sprängningar? Källflöden, bäckar, brunnar...

Läs i DN om tyska Commmerzbank som ska ge Svevind bankgarantier:

DN 2007-11-29

Om att Svevind och tyska Commerzbank har skrivit en avsiktsförklaring om att ingå avtal.

 

DN 2008-10-07

Tyskbankchef avgår. Commerzbank Frankfurt-börsens förlorare

 

 

< Detta fordon, ska upp på Gabrielsberget. På bilden är det tomt och väger då 52 ton. Ca 25 km vägar över stock och sten samt över myrar ska byggas. Det är inte normala skogsbilvägar det handlar om... Tror ni det inte så kolla transportmanualen!

 

Ett pikant faktum som uppdagats är att Svevinds advokat vid förhandlingen i oktober 2006 var medlem i Livskvalité i Öregrundsgrepen, en förening som kämpar mot vindkraft utanför Roslagskusten, se deras hemsida www.motvind.nu . Här kan man snacka om NIMBY-effekten (Not In My Backyard= Inte på min bakgård)?

 

Svevind sökte först om 80 MW uteffekt men vid huvudförhandlingen i augusti 2005 hade Svevind ändrat uteffekten till 120 MW genom att byta verk utan att ändra vindkraftverkens inbördes placering. Detta innebär att många verk står närmare varandra än vad som skulle krävas för att ge maximal energi. Verk tar vind från varandra och energiproduktionen blir mindre än om de stod på lämpligt inbördes avstånd. Parkeffekten blir onödigt stor. Byggs detta blir naturförödelsen stor på bekostnad av maximal energiproduktion. Och detta görs för att varje upplåtande markägare ska få minst ett verk på sin mark. För att förstå detta måste man ha klart för sig hur fastighetsindelningen ser ut.

Varken Svevind eller Svevinds konsulter har erfarenhet av uppförda vindkraftanläggningar.  Bolaget har två tyska ägare, Wolfgang Kropp som tecknar firman och Wolfgang Degelman. Den tidigare anställde projektledaren Kyrk är delägare efter Jens Christensen, Östergötland, som lämnade företaget 2006. Bolaget har sitt säte i Motala, Östergötland. Av bolagets 6000 aktier har W.Kropp 4950 och M. Kyrk 300 stycken.

Till saken hör att ett antal markägare säger ja till att upplåta mark och hävdar att övriga är emot projektet pga avundsjuka. Att vår gemensamma boende- och livsmiljö kommer att försämras är tydligen svårt att inse för dessa människor. Bullernivån i byarna försämras, rörliga rotorblad syns från många platser, under kväll och natt kommer blinkande röda lampor med 2000 candelas styrka att synas från kraftverken, jakt och djurliv störs. Den röda fasta lampan på TV-masten i Ava har ljusstyrkan 30 candela som jämförelse. Väldigt breda vägar behövs för transporter till området, inom planområdet kommer 25 km vägar att byggas, på 13 ställen går de över myrmark. (Svevind vill inte ge något exakt antal vägkilometer men i förra omgången nämndes 21 km i MKBn och nu har vägarna utökats i norr över klass I myr. 

Ingen har offentligt uttalat sig positivt om vindkraftsindustrin på Gabrielsberget / Aspfjellet som inte är upplåtande markägare, projektör, politiker, landshövding eller tjänsteman.

Området som är avsett för vindkraftindustrin är 800 hektar (2x4 km) stort, störningarna kommer att gälla långt utanför denna areal.  Området ingår i de renägande samernas vinterbetesland. 

Det är många gånger omgivningarna som ytterst avgör människors val att stanna i eller flytta till en glesbygd. Det är till och med så att landskapsbildens betydelse är en fråga som kan vara avgörande för bygdens överlevnad!

 

http://www.enetjarn.se http://www.landksapsskydd.nu
http://www.hkust.se/aof/ http://www.sofnet.org/vof  
http://www.sikhallan.com/ http://www.bo-i-nordmaling.nu/
http://www.logdea.nu/ http://www.logdea.nu/aspea/
http://www.dn.se http://www.folkbladet.nu
http://www.boreas.de/energy-unlimited/ http://www.svensk-vindkraft.org
http://www.nordmaling http://www.vk.se
http://home.swipnet.se/~w-73189/skoter/klubben.htm#botnia http://www.sapmi.se
http://www.olofsforsbruk.nu/ http://www.kolerbygdenslandskapsskydd.se

<!-- Start of StatCounter Code -->

<script type="text/javascript">

var sc_project=4802494; 

var sc_invisible=1;

var sc_partition=54;

var sc_click_stat=1;

var sc_security="bf7be4c4";

</script>

<script type="text/javascript"

src="http://www.statcounter.com/counter/counter.js"></script><noscript><div

class="statcounter"><a title="joomla counter"

href="http://www.statcounter.com/joomla/"

target="_blank"><img class="statcounter"

src="http://c.statcounter.com/4802494/0/bf7be4c4/1/"

alt="joomla counter" ></a></div></noscript>

<!-- End of StatCounter Code -->

 

 

  | Välkommen | Vindkraftsprojektet   |  Synpunkter Landskap & kultur  |  Vad vi vill   |  Media |   Media äldre   Media äldst  Kommunen  |  Kontakt |