Tp 47 Catalina  1947 - 1966                        Tp 78 Norseman  1949 - 1959                      Hkp 1   Vertol 44  1962 - 1964
 
HISTORIK

FLYGRÄDDNINGENS HISTORIA

Först kommer en beskrivning av flygräddningens historia. En historik som på intet sätt gör
anspråk på att vara fullständig, utan mer är en betraktelse utifrån berättarens horisont. Av
naturliga skäl är flygräddningens historia också en del av Flygvapnets historia. Sist en något
kortare beskrivning av Nålstens Vänners historia.

Först skall vi titta lite på vad vi menar med begreppet flygräddning. Är det ett uttryck för 
att rädda flygare som på ett eller annat sätt har råkat illa ut? Ja, när vi  i Flygvapnet pratar 
om flygräddning menar vi säkert detta. För den flygräddningsorganisation som finns i Flyg- vapnet har alltid just räddningen av flygande personal den största prioritet. Det är därför
den en gång tillkom. Många flygare har genom åren blivit undsatta av flygräddningen efter att  ha räddat livet genom fallskärmshopp. Det första fallsärmshoppet  i Flygvapnet genom-
fördes redan 1926 – Flygvapnets  födelseår. Det var den dåvarande löjtnanten – sedermera
legendariske generalmajoren – Nils Söderberg, som den 7 juli  lämnade sin  ”Phönix” efter
ett misslyckat spinnprov. Efter detta har inte mindre än 471  personer  till  dags dato lämnat sina flygplan, och räddat sig  med  fallskärm. Kulmen nåddes 1959 då 25 flygare lämnade
sina flygplan. Därefter har antalet successivt minskat  för att  idag  vara nära nog noll. Dess-
värre har dessa år  också skördat  många  unga mäns liv. Det  mörkaste året  var  krigsåret 
1943 då 54 personer omkom. Totalt har 942  flygare offrat sitt liv under fredstid i  kampen för att göra Sverige till ett tryggt och fredligt land att leva i.

De älskade icke så sitt liv att de drogo sig undan döden.    Upp 12:11

Men begreppet flygräddning har nog ett vidare perspektiv, och avser att man med flyg av
något slag, flygplan eller som idag helikopter, genomför räddning i någon form. Läkar-
vetenskapen har mycket tidigt vetat om att ett snabbt omhändertagande av sjuka eller ska-
dade personer leder till att man räddar människoliv. Redan under 1870 års krig prövade en
fransk läkare möjligheten att med ballong transportera sårade från fronten. Krig är ju ofta
uppfinningarnas moder. Under första  världskriget började man  utnyttja flygplan  för  sjuk-
transporter. Den dåvarande  generalfältläkaren  Bauer kom att uppmärksamma de  franska
försöken med dessa sjuktransporter.  Inte för att Sverige befann sig i krig,   utan  för  sjuk- transportproblemet  i det  glesbefolkade  och  oftast  väglösa  Norrland och  den  svenska
skärgården med dess problem vår och höst.  En kommitté  tillsattes, där bl.a. Röda Korset var  representerat. 1923  inköpte  det  Svenska  Röda  Korset ett  franskt  Bréguet-biplan 
14TBiS för 30.000 kr. Planet hade ställts ut på den internationella  flygutställningen i Göte-
borg – ILUG – 1923. Planet kom att stationeras i  Boden och  gjorde sin  första ambulans-
flygning i juni 1924. Den svenska flygräddningen var född.

Dessa försök blev framgångsrika och kom under 1920- och 30-talet att följas av en mängd 
olika flygplan. Dessa kom efter Flygvapnets födelse 1926 att  inlemmas och  bemannas  av 
Flygvapnets personal. Våra  första  ambulansflygare blev  legendariska. De kom  att  kallas
”De flygande samariterna”.

Det var oftast gamla pålitliga underofficerare, skickliga flygare som kunde sina flygplan och
kände terrängen, där de ofta flög fram i mörker och dåligt väder. De var  alltid beredda att ställa  upp vid  vilken tid  på dygnet  som  helst. De  hade  bara  en tanke:  att  söka  rädda människoliv. Ambulansförarna av den ”gamla stammen” – namn som  Ferdinand Cornelius,
Allan  Norberg,  Knut  Gunnerfeldt,  Harry  Blomqvist,  ”Dunken”,  Harry  Frode,  Lasse Blomberg, ”Jerka” Eriksson, Kjell Holmqvist – alla har de bidragit att föra traditionen  vidare till dagens unga helikopterflygare – tjänandets idé.
 

Under och efter det andra världskriget byggdes det moderna svenska flygvapnet successivt
upp, för att under 50 och 60-talet nå sin kulmen. Under Flygvapnets storhetstid innehöll
det ett drygt 50-tal flygande divisioner. Flygvapnet sågs med vördnad och respekt av om-
världen och ansågs vara bland de 4-5 bästa i värden.
Flygplanen utrustades med allt bättre räddningssystem, som möjliggjorde att besättningen
i fall av nöd kunde lämnade flygplanet i de flesta lägen. Däremot fanns i början av 50-talet inget kvalificerat system för undsättning av besättningen efter uthopp. Inget system är ju bättre än dess svagaste länk. Under den tiden fanns visserligen Tp 47 Catalina, Tp 78 Norseman, Tp 83 Pembroke, Sk16  osv. men dessa hade av naturliga skäl stora begränsningar vad gällde undsättning av de nödställda, utan var i första hand till för att lokalisera dessa. Mot senare delen av 50-talet utrustades den flygande personalen med nödsändare i sina nödpackar. En del av de flygplan som användes i flygräddningstjänst försågs med mottagare för att pejla in nödsändarna. Detta förenklade i hög grad lokal-    iseringen av de nödställda.
Under den här perioden var haveristatistiken i Flygvapnet relativt hög. Flygsäkerhetstänk- andet var inte så utvecklat som idag. Antalet flygande enheter var mångdubbelt större än mot dagens 8 divisioner. Kravet på realistiska övningar var stor, mot den bakgrund som
kalla kriget utgjorde.

Under efterkrigstiden kom helikoptern att utvecklas allt mer. Mot slutet av 50-talet började
Flygvapenledningen att fundera om inte helikoptern skulle vara lösningen på flygräddnings-
problemet. Marinen hade från mitten av 50-talet införskaffat både tunga och lätta helikop- trar, Hkp 1 och Hkp 2. Flygvapnet lånade 1962-1964 två av dessa Vertol 44  Hkp 1,
som i folkmun kallades ”Bananen”  för sin bananliknande flygkropp, för att utvärdera om
det var en lämplig helikopter att användas i räddningstjänst. Helikoptern behöver ingen i
förväg iordninggjord landningsplats utan kan landa var som helst på en tillräckligt stor yta. 
Helikoptern var dessutom utrustad med vinsch vilket gjorde att den inte ens behövde
landa utan kunde från hovrande läge undsätta de nödställda, exempelvis över öppet hav. 
Provverksamheten slog således väl ut och 1959 beslutades om inköp. Valet föll på en
modernare variant av Hkp 1, nämligen Boeing Vertol 107 som fick beteckningen Hkp 4A.
Beslutet omfattade tio helikoptrar. Hkp 1 var en kolvmotorhelikopter och var behäftad med
en del driftsäkerhetsproblem. Hkp 4 , som också är en tandemrotorhelikopter, är utrustad
med två turbomotorer, vilket ger en bättre driftsäkerhet. 
 
Tp 83 Pembroke C 1955 - 1983       Hkp 2 Alouette II  1956 - 1980      Hkp 4 A Boeing Vertol 107 1963-1992 

Helikoptrarna stationerades inledningsvis på F 8 Barkarby som fick ansvaret för utbildning.
Att valet föll på F 8 berodde till stor del på att där fanns en flygräddningsgrupp FRÄD som
opererade med Tp 47 Catalin. Den gruppen fanns tidigare baserad på F2 Hägernäs. Det 
förbandet avvecklades 1961 vid den första nedläggningsomgången i Flygvapnet. Före
utbildningen på Hkp 4 genomförde flygförarna en grundläggande helikopterutbildning GHU
på lätt helikopter i Marinens regi. Utbildningen på Hkp 4 påbörjades 1963 då de första
leveranserna och hopmonteringarna hade genomförts. 
Helikoptrarna var vid leveransen inte anpassade för flygräddningstjänst, varför ett modifierings- och utrustningsarbete påbörjades. Det arbetet bestod i att instrumentbrädan
anpassades bättre för instrumentflygning, navigeringsutrustning bl a Decca Mk 8 infördes
och helikoptrarna fick sjukvårdsutrustning. Besättningen bestod från början av två förare
och en färdmekaniker. Efter att navigeringsutrustning installerats infördes 1967 navigatör
i besättningen. Från början användes navigatörer och färdmekaniker som ytbärgningsmän,
men från 1967 tillfördes värnpliktiga som utbildades till ytbärgare. Från den tidpunkten har
besättningen alltid bestått av dessa fem besättningsmän. Från hösten 1966 fördelades Hkp 4 till olika förband. Dessa valdes ut med hänsyn till deras geografiska läge i närheten till
större havsområden. Således placerades Hkp 4 på F8 Barkarby, F15 Söderhamn, F17
Ronneby och F21 Luleå. På förbanden intill de större insjöarna placerades mindre heli-
koptrar av typ Hkp 2 Alouette. F4 Östersund, F6 Karlsborg och F7 Såtenäs kom att få
denna typ av helikopter.Senare på 80-talet kom F4 att få Hkp 3 Agusta Bell. Tidigare hade även F10 Ängelholm utrustas med denna helikoptertyp. Det var en helikopter som
ursprungligen kom från Armén. Vid flygverksamhet över Västerhavet fanns Marinens Hkp
4C på Säve i beredskap.Tanken med den geografiska utplaceringen av alla helikoptrarna
var att det skulle finnas täckning över hela flygvapnets operationsområde. Under all tid som
flygvapnet bedrev flygverksamhet fanns det helikopter i 5 min startberedskap. Det längsta
någon som hoppat skulle behöva vänta på att bli undsatt var en timme. Den tiden var satt
med hänsyn till möjligheten  att överleva vid uthopp över hav vintertid. Från 1967 kom den
helikopter som var från F8 Barkarby att bedriva sin beredskap från F 11 Nyköping vinter- tid och från Visby under sommarhalvåret. Senare kom den helikoptern att bedriva all sin
beredskap från Visby. 

Under den tid på dygnet då flygvapnet inte bedrev planerad flygverksamhet fanns alltid en
viss grundberedskap på max en timme för den incidentrote som var baserad på någon flyg- bas i närheten av Östersjön. Den incidentroten bestod av två jaktflygplan som hade som uppgift att identifiera och vid behov avvisa främmande flyg och fartyg som vistades i när- heten av eller kränkte vår territorialgräns. Detta gjorde att man hade en timmes startbered-
skap dygnet runt året runt på de helikoptrar som var baserade på F 17 och Visby, då dessa inte hade högre beredskap under ordinarie flygövningstid. I och med detta kunde
dessa helikoptrar utan större extra kostnad för försvaret användas även för civil räddnings- tjänst dygnet runt året runt. De myndigheter som kom att utnyttja den räddningsbered- skapen var främst Sjöfartsverket, Polisen, Sjukvården och Brandförsvaret.Varje år 
genomförde räddningshelikoptrarna baserade på Ronneby respektive Visby vardera ett 
drygt hundratal räddningsuppdrag. Den allra största andelen ca 90-95 % var uppdrag för
det civila samhället. De flesta uppdragen var sjöräddningsuppdrag men även sjuktran-
sporter från Gotland till fastlandet utgjorde en hel del. Sjöräddningsuppdragen varierade
under året och de flesta insatserna genomfördes under sommarhalvåret då många
människor vistades på sjön. Gemensamt för flertalet var att olyckorna inträffade under
svåra väderförhållanden. Under årens lopp har flera tusentals människor undsatts och flera
hundratals har räddats från en säker död.

Några stora räddningsinsatser kan nämnas, fartygen Immen 1977, Rebecca 1979, Slavnij
och Ostrov Sibirihowa 1979, Karelia 1986, Skandinavian Star 1988 och Estonia 1994
förlisning. Snöstormen i Skåne 1979, skogsbränderna på Gotland och i Småland den torra
sommaren 1992. Listan kan göras oändligt lång. 

Alla uppdrag från mitten av 60-talet har dokumenterats i dagboksform.Den dokumenta- tionen  har på senare år överförts till CD. Orginalböckerna kommer att förvaras på Flyg- vapenmuseet i Linköping där det också finns en pensionerad Hkp 4.

Ett stort antal läkare och sjuksköterskor vid närliggande sjukhus utbildas att tjänstgöra i 
räddningshelikoptrarna vid räddningsuppdrag. Detta gör att ett kvalificerat omhänder- tagande kan erbjudas.

För att samordna och leda räddningsinsatserna skapades tidigt en enhet vid flygstabens
trafikavdelning. Den fick namnet Cefyl, centrala flygsäkerhetsledningen. För att hålla
kontakt med räddningshelikoptrarna varhelst dessa befann sig utrustades de och Cefyl med kortvågsradio. På Cefyl tjänstgjorde äldre och erfaren flygledningspersonal. På 80-talet
flyttades Cefyl till Arlanda för att i mitten av 90-talet flyttas ihop med sjöräddnings- 
centralen MRCC i Göteborg.

Under alla år har Marinen idogt arbetat för att all tung helikopterverksamhet i försvaret
skulle ligga under sin organisation. Den allra första helikopterutredningen 1958 föreslog 
en delning av hkp-verksamheten mellan Armén och Marinen. I försvarsstabens helikopter-
utredning 1961 behandlades frågan om infogande av Flygvapnets helikoptrar i Marinens
organisation. ÖB får 1968 ånyo uppdraget av Kungl. Maj;t att utreda helikopterverksam-
heten inom försvarsmakten. Grundat på 1968 års uppdrag återkommer ÖB med en ny
utredning 1970. Genom beslut den 30 juni 1971 har Kungl. Maj;t föreskrivit att försvarets tunga helikoptrar skall hållas samman i en organisation. ÖB får i uppdrag att ingiva förslag till denna organisation. I en skrivelse 1972 anför ÖB att en gemensam organisation bör ledas av chefen för Marinen. Kungl. Maj;t uppdrar 1974-11-15 åt ÖB att förbereda och
med början den 1 juli 1975 genomföra försök med gemensam organisation för Marinens
och Flygvapnets tunga helikoptrar och Marinens lätta helikoptrar. Försöksverksamheten
skall ledas av chefen för Marinen. Helikopterförsöksförbandet HKP F organiseras 1975-10-01 på Berga. För det ändamålet flyttas helikoptergruppen på F8 Barkarby
1977-01-12 till marinens helikopterbas på Berga. Flygflottiljen på F8 var sedan några år 
tillbaka nerlagd.  Avsikten med HKP F var att utröna hur en gemensam organisation skulle fungera. Syftet var att marinens helikoptrar och besättning skulle kunna utföra räddnings-
uppdrag och att flygvapnets helikoptrar och besättning skulle kunna utföra marina uppdrag.
En arbetsgrupp- Ag/org tung hkp- tillsattes 1977, med uppgiften att utvärdera försöks-
verksamheten. Den arbetsgruppen redovisade sitt förslag till gemensam organisation till chefen för Marinen 1979-04-26. Utredningen överlämnades till ÖB av CM med skrivelse
1979-06-26. Verksamheten på HKP F förlängdes att gälla till dess beslut i organisations-
frågan fattats. ÖB redovisade 1980-04-30 till Regeringen det uppdrag som gavs
1974-11-15. Därav framgick att ÖB ansåg att den av CM förordade organisationen med
vissa förändringar borde genomföras om grundsynen i regeringsuppdraget skulle bibehållas.
ÖB förordade dock en på Marinen och Flygvapnet uppdelad organisation och
rekommenderade en omprövning av beslutet från 1971 innebärande en gemensam
organisation.

I beslut den 18 december 1980 har Regeringen föreskrivit att:
- anskaffning och omsättning av helikoptermateriel, utnyttjande, utbildning och underhåll
   mm samordnas.
- särskilt fack inrättas benämnt ”Helikopterverksamhet” med CFV som fackansvarig
   myndighet.
- marinens och flygvapnets tunga och marinens lätta helikoptrar övergångsvis hålls samman
   under chefen för Marinen.
Av beslutet framgår att ÖB senast den 1 december 1981 skall lämna förslag i de olika
samordningsfrågorna samt redovisa konsekvenserna för såväl en samlad som en på 
respektive försvarsgren uppdelad organisation. ÖB helikopterutredning 1981 lämnas
till Regeringen 1981-12-08. 

I Regeringsbeslutet 1982-08-12 föreskrivs bland annat att;
- helikopterförsöksförbandet avvecklas med början den 1 oktober 1982.
- facket Helikopterverksamhet skall upphöra.
- hkpgrp F 17 Berga lokaliseras till F 17 Ronneby. I huvudsak genomfört 1 juli 1983.
- ledningen av helikopterförbanden skall åvila respektive försvarsgrenschef. 

Efter en räcka utredningar som startade 1961 och ett antal miljoner kronor senare var man
alltså 1982 tillbaka på ruta ett. Under tiden hade en rad modifieringar av flygvapnets hkp 4
genomförts. Under sommaren 1975 levererades den första hkp 4 A med ny nav- och 
spaningsutrustning. Modifieringen genomfördes vid CVM i Linköping och innebar inför- ande av Decca Mk 19, Decca doppler, TANS navigeringsdator, SARBE sökmottagare och Decca 101 radar. Helikoptern kunde nu användas både över land och hav vid de allra
sämsta tänkbara väderförhållanden.

Den hkpgrp som från början varit lokaliserad på F 8 Barkarby och under försöksperioden
på Berga flyttades enligt Regeringsbeslutet ner till F 17 Ronneby. Detta fastställdes i en
CFV skrivelse 1983-03-25, där den nya organisationen kom att gälla från 1983-07-01.
Organisationen innebar att på F 17 inrättades en helikopterdivision med en personalstyrka
på 18 flygförare, 9 flygnavigatörer, 12 färdmekaniker och 10 vpl. ytbärgare. Till sitt förfogande hade man sex Hkp 4. Uppgiften var att bedriva flygräddning med basering 
Ronneby och Visby under ordinarie flygövningstid och under incidentrotens beredskapstid.
Under dygnets övriga tid bedrevs en timmes räddningsberedskap för det civila samhället
från båda dessa platser. Divisionen hade som uppgift att utbilda alla ytbärgare till flyg- vapnets övriga helikopterförband. Utbilda förare, navigatörer och färdmekaniker på Hkp 4. Genomföra sjukvårdsutbildning för all flygräddningspersonal i Flygvapnet. Divisionen svarade för tre krigsförband nämligen 172- och 173 frädgruppen med basering i Flyg-
kommando Syd och 174 frädgrupp med basering i Flygkommando Mitt. Varje grupp
omfattade tre kompletta besättningar, övrig markpersonal och två Hkp 4. Helikopter-
divisionen på F 17 hade en omfattande verksamhet och var vid den här tiden, vad gäller
antalet personer i flygtjänst, den efter flygtransportdivisionen på F 7 Såtenäs näst största
divisionen i Flygvapnet.
 
Garvaregården Visby.  Kruttornet i bakgrunden.

Den 1/10 1972  skaffade hkpgrp från F 8 Barkarby en lägenhet i Visby som användes
som bostad för besättningen. Den bostaden var belägen i Garvaregården som ligger mellan 
Kruttornet/Fiskarporten och Almedalen. Att den heter Garvaregården beror inte på alla
garv (skratt) som där förekommet utan på att i huset har funnits ett garveri. Ena väggen av
fastigheten utgörs av ringmuren. Den bostaden kom att vara ett andra hem för personalen
som vistades där en vecka i taget vid beredskapstjänstgöring. Åtskilliga är de miljoner
som sparats åt försvaret och skattebetalarna genom att personalen ordnade sin egen bostad i stället för att bo på hotell. Under en beredskapsvecka som inföll under sommar-
halvåret kunde arbetstiden uppgå till ca 120 timmar. Detta berodde på incidentrotens
beredskapstider som omfattade den ljusa delen av dygnet. Det innebar att man under denna vecka arbetade motsvarande tre veckor. Personalen hade i medeltal en beredskaps-
vecka i månaden. Som regel varannan vecka på Ronneby och varannan vecka på Visby. 

De Hkp 2 Alouette som fanns på F 6 och F 7 utrangerades i mitten av 80-talet. Den
helikoptern var mycket spartansk med dålig räckvidd, liten lastkapacitet och ingen 
utrustning för räddningsuppdrag under mörker och dåligt väder. Dessutom var den
ålderstigen och det var ont om reservdelar. Ersättaren blev den tysktillverkade MBB 105
Messerschmitt-Bölkow-Blohm som i flygvapnet fick beteckningen Hkp 9B. Det visade sig inte vara något begåvat beslut att inköpa dessa fyra helikoptrar. Detta skedde dessutom i strid mot vad många på förbanden tyckte. Helikoptern var behäftad med en mängd pro-
blem och visade sig inte vara någon lämplig räddningshelikopter. I samband med att F 6 
Karlsborg avvecklades vid ett av de många förbandsnedläggningar som avlöste varandra
under 80-och 90-talet beslutades om att Hkp 9 skulle utgå ur flygräddningsorganisationen.

Under 80-talets senare del började en mängd motorregleringsproblem att uppträda på
flygvapnets Hkp 4. Detta medförde ett antal mer eller mindre allvarliga tillbud inträffade.
Restriktioner för max flygvikt infördes, vilket medförde att mindre bränsle kunde medföras.
Aktionstiden minskades från fyra timmar till tre timmar. Genom detta kom täcknings-
området vid uppdrag att minskas så att flygvapnets hela operationsområde inte hade fullgod flygräddning.Motorregleringssystemet hade som uppgift att reglera de två motorernas varvtal beroende på önskad effekt. Enligt vissa ansågs reglersystemet ha en undermålig konstruktion. Dessutom var systemet känsligt för fukt. Helikoptern var dessutom till åren kommen och något omodern. Detta gjorde att man började fundera på en ersättare till
Hkp 4. När sedan Ubåtsskyddskommissionen  kom med sitt förslag att ett antal av
flygvapnets Hkp 4  skulle överföras till Marinen för ubåtsjaktändamål, beslutades om att
ersätta Hkp 4 med en ny helikoptertyp.
 
Hkp 3 Augusta Bell 204 1962 - 1990    Hkp 9 A MBB 105   1985 - 1992    Hkp 10 AS 332 Super Puma 1988 -

Valet kom att falla på den franska Aérospatialetillverkade helikoptern Super Puma. I 
Flygvapnet fick den beteckningen Hkp 10. Beslutet gällde tio helikoptrar för att ersätta
motsvarande antal Hkp 4. Hkp 10 är en modernt utrustad helikopter även om grund-
konstruktionen är gammal och beprövad. Den har en mycket modern instrumentering,
styrautomat, en väl fungerande navigeringsdator och avisningssystem. Styrautomaten kan
utföra automatisk platstagning över ett objekt, en slinga med plane till inställd höjd och
upphovring intill objektet. Det är en enrotorhelikopter med stjärtrotor, vilket gör att den i
grunden är mer instabil än Hkp 4. Om man tar en pinne och hänger upp den med ett snöre i båda ändarna respektive ett på mitten så åskådliggörs skillnaden lättast mellan de båda  helikoptertyperna.  Med styrautomatiken blir den ändå en bra plattform för räddnings- uppdrag under svåra förhållanden. Hkp 10 är volymmässigt mindre än Hkp 4, men fyller
ändå flygvapnets behov som räddningshelikopter. De första exemplaren placerades på 
F 21 i Luleå 1988, som också fick ansvaret för utbildning av de andra förbanden. För 
grundutbildningen och senare periodisk nödträning användes simulatorn hos Helikopter- service A/S i Stavanger i Norge.

Från början tänkte sig flygvapenledningen att Hkp 10 skulle ha en besättning bestående av fyra man. Någon navigatör skulle inte behövas, modern teknik skulle ersätta honom. Bland
personalen, i varje fall på det förband som hade mycket stor erfarenhet av räddnings- uppdrag under sämsta tänkbara förhållanden, var uppfattningen klar. För att kunna genom-
föra dessa uppdrag med bibehållen flygsäkerhet var en navigatör i besättningen ett måste. Någon var tvungen att handha all den teknik som stod till buds. Detta kunde inte belasta andreföraren, som flygvapenledningen tänkt sig. Då skulle man inte ha haft någon som har
uppsikt framåt, eftersom försteföraren flög på instrument. Vid vissa uppdrag kan  man inte alltid vinscha den skadade direkt från den plats han befinner sig. I det fallet flyttas den skadade till en vinschbar plats med hjälp av bår. En bår har som bekant två ändar. Dessa och många andra argument tog efter hand flygvapenledningen till sig och även Hkp10 fick 
den optimala flygräddningsbesättningen på fem man.

Personalen på F 17 delades in i olika omskolningsgrupper beroende på att man även under
utbildningsperioden upprätthöll beredskap med Hkp 4 både på Ronneby och på Visby. Den första gruppen påbörjade sin utbildning hösten 1989 då även den första Hkp 10
levererades till F 17. Den tekniska personalen gjorde sin utbildning dels på F 21 i Luleå 
och dels på Aérospatiale fabrik i Biarritz i Frankrike. Även den utbildningen skedde i
olika omgångar. Den 1 juli 1991 sattes F 17s första Hkp 10 in i beredskap. Detta 
skedde på Visby. Våren 1992 flögs de sista kvarvarande exemplaren av Hkp 4 A. En av
dessa ställdes på Flygvapenmuseet på Malmslätt i Linköping. Fyra av flygvapnets Hkp 4 A
byggdes om för ubåtsjaktändamål och överfördes till Marinen.Dom fick beteckningen
Hkp 4 D. Några ställdes undan som reservdelar till Marinen och några skrotades.

Marinen hade i början av 1987 satt upp en tredje division som fick namnet 13 hkpdiv.
Den lokaliserades till F 17 Ronneby. Sedan långt tidigare hade man 11 hkpdiv på Berga
och 12 hkpdiv på Säve utanför Göteborg. Nu började en ny dragkamp om Försvars- maktens helikopterresurser. Marinen hade långt ifrån gett upp denna kamp efter Regerings-
beslutet från 1982. Nu hade man även alla äkta och oäkta ubåtsincidenter i ryggen.

Under slutet av 80-talet hade den amerikanske presidenten Ronald Reagans taktik att
rusta skjortan av ryssarna börjat ge resultat. Den sovjetiske ledaren Gorbatjov hade insett
att man inte längre kunde följa den amerikanska rustningsspiralen. Därför började han 
att gå med på avspänningspolitik och nedrustningar med amerikanarna. På hemmaplan
hade han infört glasnost och perestrojka. 1991 upphörde Sovjetunionen som statsbildning och Warszawapakten upplöstes. Anslagen till Försvarsmakten minskade. Förbands- nedläggningar avlöste varandra. Omfattningen på försvarets beredskap minskade.
Flygvapnets incident- och spaningsberedskap minskade. Antalet flygplanrörelser i Flyg- vapnet hade sjunkit avsevärt. Av de 17 flottiljer som fanns under 50 och 60-talet fanns
nu mindre än hälften kvar. Även flygsäkerhetsarbetet hade gett resultat, nu inträffade
bara ett fåtal tillbud och haverier varje år. Efterfrågan på flygräddningsresurser minskade
i motsvarande grad. Allt detta gjorde att man från försvarets sida inte var lika benägen
som tidigare att erbjuda räddningsberedskap till övriga delen av samhället kostnadsfritt.
Försvarsmakten ville ha betalt för sina tjänster. Att medlen kom från samma påse,
skattebetalarnas pengar, spelade i den nya ekonomin inte så stor roll. Varje sektor i 
samhället skulle stå för sina egna kostnader. Detta gav till resultat att Gotlands kommun skaffade en egen helikopter för att sköta räddningstjänsten på ön och sjuktransporterna
till fastlandet. Parallellt fanns fortfarande flygvapnets hkp kvar på Visby med all kapacitet
över för att även i fortsättningen kunna ombesörja Gotlands kommuns behov. I samband
med hemflygning till Gotland efter en sjuktransport till Stockholm störtade den civila
Gotlandshelikoptern i havet nordväst om Visby. Tre människor omkom. Vid tillfället rådde
mörker och nedsatt sikt. Ett haveri som inte kom helt oväntat för flygvapnets helikopter- personal. Att genomföra skarpa uppdrag under alla upptänkliga väderförhållanden kräver
en erfaren och väl utbildad besättning. Dessutom bör man ha en helikopter som är utrustad
och väl lämpad för uppgiften.

Ett förhandlingsspel hade börjat mellan Försvarsmakten och civila användare av dessa
räddningsresurser. Metoderna i detta spel var ibland något diskutabla. Det kunde som 
exempel ibland hända att Flygvapnet hade flygverksamhet i Östersjöområdet runt Gotland och Visbyhelikoptern hade två timmars beredskap. Den helikopter som hade fem minuters
beredskap fanns på Ronneby. 

Från mitten av 90-talet började flygvapenledningen att sprida ut Hkp 10 till alla kvar-
varande förband. Det innebar att F 17 fick skicka en Hkp 10 till F 7 Såtenäs. F4 Östersund och F 16 i Uppsala tilldelades också Hkp 10. Detta var möjligt i och med att
F 15 Söderhamn lagts ned och att helikopterpersonalen flyttats till F 4. Även till F 16 flyttades personal från F 15. Helikoptergruppen på F 16 Uppsala bildades i mitten av
80-talet och använde Hkp 3 under sin första tid. Efterhand började flertalet av dessa förband att delta i beredskapen på Gotland. Även den nyupprättade marinens13. hkpdiv
på F 17 deltog i räddningsberedskapen. Vid den  här tiden hade alla besök av såväl ryska
ubåtar som alldeles neutrala minkar helt upphört. Det innebar att marinens helikoptrar hade
brist på vettig sysselsättning. Flygvapnet köpte under 90-talets första del in ytterligare två
Hkp 10.

Under 90-talet kom försvaret att genomgå sin största förändring sedan 1901 då
indelningsförsvaret ersattes av den allmänna värnplikten. Mycket av det som tidigare
varit uppdelat på de tre försvarsgrenarna Armén, Marinen och Flygvapnet blev nu 
gemensamt. Även så all helikopterverksamhet i Försvaret. 1998 skapades Helikopter-
flottiljen som lades på Malmslätt i Linköping, där Armén sedan tidigare hade en del
av sin helikopterverksamhet. Chef för Försvarsmaktens Helikopterflottilj blev en
kommendör från Marinen. Nu hade Marinen äntligen kopplat ett fast grepp om all
helikopterverksamhet i försvaret. Förslagen och utredningarna om var helikoptrarna 
skulle placeras och vilka uppgifter dom skulle ha tog ny fart. Bland annat flyttades
verksamheten på F 21 i Luleå till arméns AF 1 i Boden.

Trotts att Flygvapnets helikopterverksamhet genom åren ofta verkat under svåra
förhållanden och nära gränsen till det möjliga, har flygsäkerheten hållits på en mycket
hög nivå. Under dessa nästan tretio år som Hkp 4 funnits i Flygvapnet med sammanlagt
omkring 62000 flygtimmar har inget enda totalhaveri inträffat. Några haverier har inträffat 
med de mindre helikoptrarna. Dessbättre utan personskador som följd. Dessvärre inträffade ett totalhaveri med en Hkp 10 från F 21 i Luleå under ett mycket svårt räddningsuppdrag
i Kebnekajsefjällen. Vid det haveriet omkom tre personer.

Historien har ju som alla vet en förmåga att upprepa sig. Nu en bit in på det nya seklet
finns ingen militär helikopter på Gotland. Den verksamheten har sedan hösten 2002 
övertagits av ett civilt bolag Norrlandsflyg, som numera sköter räddningstjänsten åt
Sjöfartsverket. Detta trotts att Försvarsmakten har resurser att utföra dessa tjänster. Dess-
utom har Försvaret helikoptrar och personal som är mångdubbelt mer kvalificerat för uppgiften. Det är bara att hoppas att inte fler historier upprepar sig.

Av den gamla helikopterdivisionen på F 17 finns numera knappt en hkpgrupp kvar.Mycket
av personalen kommer numera från det  nedlagda förbandet F 10 Ängelholm. Enligt
det senaste förslaget skall marinens 13. hkpdiv läggas ned och personalen skall flyttas till Berga och Säve. En del säger att ”det var bättre förr” men det kan jag inte hålla med om. 
Däremot kan man nog med fog säga att ” det är värre nu”.

Historien har sin gång.
Den 18 nov 2003 vid Rörö utanför Göteborg inträffade ett mycket tragiskt haveri med en
Hkp 10 Super Puma. Vid haveriet omkom sex personer. En vpl ytbärgare överlevde
haveriet. 
Det är det tredje helikopterhaveriet med omkomna i försvaret på kort tid. De två övriga är
haveriet med en Hkp 10 i Kebnekajsefjällen år 2000, där tre personer omkom, och 
haveriet vid Bottensjön utanför Karlsborg 2002 med en Hkp 11, där en person omkom.
Det kan omöjligt vara en tillfällighet att dessa haverier inträffar just nu under en kort tids-
period. I Flygvapnet har det bedrivits helikopterverksamhet sedan början av 60-talet, alltså
i nästan 40 år, utan att ett enda haveri med dödlig utgång inträffat förrän nu. Den verksam-
heten har bedrivits i större omfattning och under minst lika svåra yttre förhållanden som idag.
Flygräddning med helikopter får nog anses vara den mest kvalificerade flygverksamhet som
bedrivs i Försvarsmakten i dag. Därför är det av yttersta vikt att besättningen är erfaren,
väl utbildad och samtränad, och i övrigt harmonisk med sig själv och sin omgivning.
Orsaken till haverier beror sällan på en enda orsak, utan är oftast frukten av ett antal olika
faktorer som alla sammantaget verkar i riktning mot haveri. Ytterst beror de flesta av dessa orsaker på brister i organisationen.
Under hela 90-talet har Försvarsmakten, och inte minst dess helikopterorganisation, genom-
gått stora förändringar och stor turbulens. En turbulens som har satt sina spår långt ner i
organisationen. Konsekvenserna av den utvecklingen varnade många av oss "äldre" för i
början av 90-talet. Utan att bli tagna på allvar.
Den direkta orsaken till haveriet vid Rörö är fortfarande under utredning. Vad som framkommit har en del troliga tekniska orsaker kunnat avfärdats. Kvar är då den "mänskliga
faktorn". Om dess orsaker kan man än så länge bara spekulera.
Under inskolningen på Hkp 10-systemet på F17 inträffade ett antal fall, varav minst ett
allvarligt, under  motsvarande förhållanden som vid Rörö. Vid inflygning och plané med
styrautomatiken, kopplade denna ur utan att piloterna omedelbart blev uppmärksammade
på detta. Orsaken till urkopplingen berodde nästan uteslutande på att piloten/piloterna på
något sätt störde envelopen. Under det sista skedet av inflygningen är besättningens upp-
märksamhet upptagen av en stor mängd faktorer. Vid det allvarliga tillbudet på F17
upptäcktes missförhållandet bara någon meter innan helikoptern var på väg att slå i vattnet.
Visserligen får piloterna en indikation på att urkoppling at styrautomatiken skett, men denna 
är av det diskretare slaget och inte någon kraftig varningssignal. Efter tillbudet på F17
föreslog vi att en modifiering till detta skulle ske. Något som ej blev genomfört.
Teknisk inovation är i många fall önskvärd och bra. Man skall dock vara medveten om att
tekniken aldrig blir mer fulländad än de människor som konstruerar den.

Så har det tyvärr hänt igen. En räddningshelikopter har totalhavererat. Den 20 sep 2004
havererade en civil räddningshkp från Norrlandsflyg med basering Visby under uppdrag
till Häradsskär. Dessbättre klarade sig alla i besättningen på ett mirakulöst sätt. De yttre
omständigheterna vid haveritillfället var inte på något sätt av det mera extrema slaget.
Detta är det fjärde totalhaveriet med en räddningshkp under uppdrag eller träning därför,
under kort tid. Detta satt i relation till avsaknaden av haverier under fyra decennier innan.
Även med tanke på det stora antal uppdrag som då genomfördes, och många gånger under
betydligt svårare förhållanden. Detta haveri kom inte som någon överraskning för oss som
tidigare verkat i flygräddningstjänst i Flygvapnet. Vi har för döva öron vid många tillfällen
varnat för den utveckling som skett inom helikopterräddningstjänsten under det senaste
decenniet. Räddningsuppdrag med helikopter är med all säkerhet det svåraste av all flyg-
tjänst man kan företa sig. Därför behövs skicklig personal med lång och samlad erfarenhet,
god utbildning och träning härför och för uppgiften lämplig material. 
Det är dags för ansvariga politiker och myndigheter att vakna upp ur sin Törnrosasömn
och vidta relevanta åtgärder för att dessa onödiga haverier inte skall upprepas och förorsaka
människors liv och lidande. Som utvecklingen är, så är det tyvärr inte fråga om det skall
hända ytterligare haverier, utan när dom skall inträffa.

                          Det kom en vind, det kom en våg.
                          Vår statsmakt förstod ej vad dom såg.
                          Allas vår Leni(n) med rouge på sin kind
                           log likt en förlägen hind.
                           Hela världens kejsare stod där så naken
                           endast snön lyste vit på taken.

I december 2004 fattades ett nytt försvarsbeslut FB 04. Ett i en oändligt lång rad försvars-
beslut, som inneburit nedskärningar för Försvarsmakten. Detta beslut är i många avseenden
omvälvande, kanske det mest revolutionerande försvarsbeslutet sedan 1925. Det beslutet 
var det väldigt många som 10-15 år senare fick all anledning att ångra. Det är bara att hoppas, att den historia som har en osviklig förmåga att upprepa sig , nu låter bli att göra
detta. FB 04 är inte bara omvälvande till sitt innehåll, utan även under de former som det
fattades. Det togs med minsta möjliga majoritet, och i stor oenighet över blockgränsen. 
Dessutom det första försvarsbeslutet i Sveriges historia som fattas enbart med stöd av
kommunister och miljöfundamentalister. Det fattades dessutom under pajasartade former.

I sak innebär försvarsbeslutet att Sverige lämnar sin förmåga till ett nationellt territorial-
försvar. Vårt försvar skall i stället ingå i EU;s snabbinsatsstyrka. Och kallas numera
insatsförsvar. Med andra ord; vi skall inte längre själva försvara vårt land. Försvaret av
vårt land kräver i framtiden ett EU-beslut grundat på ett FN-mandat. Hemska tanke !
Våra män och kvinnor, som inte ens ges möjligheten att fullt ut försvara sitt fädernesland,
skall skickas till något land långt borta, som vi inte ens kan namnet på och knappast var
det ligger.

Det land som inte kan föda och försvara sina medborgare, är dömt till undergång.

Även Försvarsmaktens helikopterorganisation har drabbats av nedskärningar. Antalet
helikoptrar har genom åren minskat från ca 130 till idag ca 35. En avvecklingsplan finns
idag för Hkp 4, som rullar fram till 2007 då den sista skall avvecklas. Hkp 10, Hkp 14
och Hkp 15;s öden och antal står skrivet i stjärnorna. Försvarsmaktens helikoptrar skall
i framtiden varken finnas på Berga eller Säve. Helikopterräddningstjänsten skall i dessa
regioner skötas av civila aktörer. Det är väl inget djärvt påstående att säga att den
tjänsten kommer att bli betydligt sämre, men till en högre kostnad för samhället.
Det skall fan vara nödställd i framtiden!

Som jag skrev i historiken några stycken längre upp - "Som utvecklingen är, så är det tyvärr inte fråga om det skall hända ytterligare haverier, utan när dom skall inträffa". Nu har det
hänt igen. På tisdagskvällen den 4 nov -05  havererade en av Försvarsmaktens Hkp 10 SuperPuma från F17 i havet utanför Gö. Ombord fanns 8 personer och alla klarade sig 
helskinnade från äventyret. Genom stor tur och en del skicklighet. Haveriet utreds som vanligt av haverikommissionen. Men mycket tyder dock på att besättningen tappat övervakningen av flygläget i slutet av vattenkontakten. Samma slutsats som haveri- kommissionen kommit fram till efter haveriet vid Rörö utanför Göteborg hösten 2003.
Övningen då var likartad den som genomfördes utanför Gö. Vi får alla hoppas att
haverikommissionen orkar lyfta blicken från högen av skruvar och muttrar och komma fram
till de verkliga orsakerna till de alldeles för många haverier som inträffat med räddnings-
helikoptrar under den senaste tiden. Och att ansvariga politiker och myndigheter tar
konsekvenserna av detta med relevanta åtgärder. Annars kommer historiken att bli en enda
lång rad med haverier.

Den nya räddningsorganisationen, med civila helikopteroperatörer, har vid några tillfällen 
satts på prov. Inte helt oväntat har det vid flera tillfällen visat sig att dom inte är vuxna
uppgiften. 
Dels misslyckades man i samband med räddning av nödställda skridskoåkare på Mälarens
is vintern 2006. Där man bland annat under vinschning tappade en nödställd som slog i isen och omkom. Händelsen är under utredning av haverikommissionen.
Under eftermiddagen och kvällen den 1 november 2006 utspelade sig ett sjödrama i
Östersjön mellan Öland och Gotland. Ett svenskt containerfartyg Finnbirch med 14 mans
besättning fick slagsida och larmade sjöräddningen kl 15,39. Eftersom situationen bedömdes som allvarlig sattes bl a Norrlandsflygs räddningshelikopter med basering Visby
in i räddningsarbetet. Det visade sig att besättningarna inte var byxade att klara uppgiften
att vinscha upp de nödställda från fartyget. Först vid 21-tiden då fartyget slagit runt och
besättningen hamnat i vattnet bland containrar, virke och annat bråte vinschades 13 man
av besättningen upp. Då räddningsarbetet avbröts morgonen därefter, var facit 2 döda och ett antal mer eller mindre skadade besättningsmän. Dessutom var under förloppet den totala
katastrofen snubblande nära.
Det har i media av olika aktörer beskrivits hur extrem vädersituationen var under haveri-
kvällen, - 10m höga vågor och orkanvindar. Sanningen enligt uppgifter från SMHI är att det "bara" var en hård kuling dvs. en signifikant vindstyrka på 18 m/s med en och annan by på
25 m/s - undre gränsen för storm. Den signifikanta våghöjden var 4,5 - 5 m. För att det 
skall kallas orkan skall vindstyrkan vara över 32,7 m/s. Det var med andra ord ett ganska
ordinärt höstoväder.
Det skall sägas att kritiken inte i första hand riktar sig mot dom enskilda helikopterbesätt-
ningarna,  utan mot ansvariga politiker och myndigheter. Besättningarna gjorde säkert allt
dom kunde. Problemet är just det, att dom idag inte har den nödvändiga förmågan och
erfarenheten att klara sådana räddningsuppdrag. 
Under våren 2007 kommer dom sista räddningshelikoptrarna från försvarsmakten - dom på F17 - att ersättas av civila operatörer. Inte ens flygräddning för försvarsmaktens egen 
flygverksamhet kommer att skötas av militära helikoptrar, utan av civila operatörer.

UR LED ÄR TIDEN, OCH VI MED DEN.

Vi kommer i Sverige inte längre att ha någon räddningstjänst utförd av helikoptrar, värt namnet. Vi har åkt årtionden tillbaka i tiden. All den kunskap och erfarenhet som generationer av helikopterfolk, mödosamt har skaffat sig kommer att vara som bortblåst.
Det tar oerhört lång tid att med stor möda skaffa sig den kunskapen och erfarenheten,
men det går oerhört fort att rasera den.
Dessutom kommer den civila helikopterräddningstjänsten att kosta skattebetalarna
mångdubbelt mer än tidigare. Dom militär helikoptrarna med personal kommer att finnas
kvar, men kommer att vara väl inlåsta i hangarer, i väntan på vad?  Vi skattebetalare får
betala två gånger för en tjänst som knappast finns, annat än på papper. 

Dom politiker och myndighetspersoner som har hittat på detta borde ställas till ansvar för förskingring av statliga medel och för vållande till annans död.

I slutet av februari 2007 genomfördes den sista beredskapsveckan med försvars-
maktens helikoptrar på F17 i Kallinge. En mer än 40-årig epok gick i graven, detta
utan att med ett ord eller handling uppmärksammats av myndigheten.
SKAMLIGT !
Sista juni 2007 upphörde all beredskap för både militär och civil räddningstjänst
med försvarsmaktens helikoptrar. Den har numera tagits över av civila operatörer.
Operatörer som visat sig har långt kvar innan dom kommer upp i försvarsmaktens
erfarenhet och förmåga. Detta i en tid då samhället kommer att utsättas för stora
påfrestningar på grund av effekterna som klimatförändringen medför.

Sent skall syndaren vakna!
Regeringen har nu i början av juli 2007 tillsatt en utredning, som skall titta på användande
av landets samlade helikopterresurser i samhällets tjänst. Som ordförande har ingen mindre
än Leni Björklund utsetts. Hon som försvarsminister i den förra regeringen var med om att
beslutet att försvarets helikoptrar inte skulle användas i samhällets tjänst.

Man tar sig för pannan.
Sveriges försvars- och säkerhetspolitik är numera ett " dårarnas paradis", som
mycket riktigt Bo Pellnäs konstaterat på DN-debatt.

Nu har det hänt igen!
Den 11 sep 2007 hände det igen. Ett haveri med Försvarsmaktens helikoptrar.
Två Hkp 9 tillhörande tredje helikopterskvadronen på F17 Kallinge kolliderade i
luften, väster om Ryd samhälle i Småland. Alla fyra besättningsmännen omkom.
Det är med sorg och vemod jag skriver dessa rader. Men även med ett stort mått av
frustration och ilska. Sedan 2000 har 14 besättningsmän omkommit i helikopterhaverier
inom försvaret. Flygvapnet har sedan början av 60-talet använt sig av helikoptrar i sin 
verksamhet, detta utan ett enda haveri med dödlig utgång, fram till haveriet 2000 i 
Kebnekaisefjällen. Alltså under nära 40 år. Under dom senaste 7 åren har inte mindre än 
14 personer omkommit. Detta kan omöjligt vara en tillfällighet!
Vi var många som i början av 90-talet, satte upp ett varnande finger, för den 
utveckling som helikopterorganisationen inom Försvarsmakten tog. Vårt budskap togs tyvärr inte på allvar, eller så var vi dåliga på att framföra detta. Tyvärr är det
väl så att botten ännu inte är nådd. Det är inte frågan om det skall hända ytterligare haverier utan när. I det sammanhanget räknar jag även in den numera 
civila helikopterräddningsorganisationen. Men låt oss hoppas att jag har fel. Det är hög tid att ansvariga politiker och myndigheter inser vart vi är på väg, och tar sitt ansvar.

Återigen har den nya räddningshelikopterorganisationen visat sitt
tillkortakommande!
Onsdagen den 5 nov på morgonen 0933 sände en finsk fisketrålare ut ett nödmeddelande,
som uppfattades av den danska radiokommunikationscentralen i Lyngby. En av 
besättningsmännen hade fastnat i ett nät och fallit över bord. Olyckan inträffade 25 sjömil (ca 44 km) söder om Karlshamn i Hanöbukten. Den svenska räddningshelikoptern (Norrlandsflyg) som är stationerad i Ronneby, var på grund av ett smärre datorfel tagen ur tjänst. Ingen ersättningshelikopter fanns att tillgå. Den närmaste brukbara helikopter, som den svenska räddningscentralen i Göteborg hade att tillgå, var danska försvarets helikopter
i Århus. Den larmades. Men med 1 tim och 40 min innan den var på plats, var hjälpen
tyvärr för sent ute. Mannan drunknade och omkom. Det svenska försvarets helikoptrar
har idag inte någon som helst beredskap för räddningsinsatser. De är inte på långa vägar
heller utrustade för sådana insatser. De är idag utrustade med kulsprutor, div skyddsutrustning och annan krigsutrustning, för att eventuellt möjligen kanske måhända
troligtvis inte kunna sändas till Afghanistan, eller något annat konstigt land, som de flesta
svenskar inte ens kan stava till. Ännu mindre vet var dom ligger. Dessvärre är idag inte heller besättningen "fäig" för dylika uppdrag. När försvarets Ronnebyhelikopter, som var i luften
och hörde nödanropet, var utrustad och klar för insats var räddningsinsatsen sedan länge
redan avslutad.
På den tiden då flygvapnets räddningshelikoptrar fanns, och var stationerade på
F 17 i Ronneby, hade vi vid den tidpunkten på dagen med 95% sannolikhet varit ute på dagens första övningspass. Med lika stor sannolikhet hade övningspasset
bedrivits i trakten av NÅLSTEN, söder om Ronneby. Med lika stor sannolikhet
hade vi varit framme vid haveristen inom 5-10 min. Med en för ändamålet fullt 
utrustad helikopter och besättning.
Utgången då kan var och en spekulera över.
Hur många liv skall behöva gå till spillo, innan våra makthavare tar sitt förnuft
och ansvar till fånga ?

Men jag såg och hörde i media att vår försvarsminister Sten "tomhylsan" Tolgfors har upptäckt att vår "gamla" fiende och granne i öster, kan starta krig mot sina grannar.         Som om det skulle vara en nyhet!
Och inte nog med det, dom hade underlåtit att meddela ovan sagda person ett år i förväg om sakernas tillstånd.  Herregud, vi behöver ett försvar på hemmaplan, som kan sättas in med kort varsel. Vart blev det gamla av ?
Än en gång har svensk försvars- och säkerhetspolitik visat sig vara "dårarnas paradis"
 

 

        Första sida
NÅLSTENS VÄNNERS HISTORIA
 

Den som först väckte tanken på att bilda en förening för helikopterpersonal från F 17,
som gått i pension, var navigatören Leif Hamberg. Idén togs sedan omhand av navigatören
Sven ”Loppan” Jonsson. På senhösten 1995 då förarna Kurt Karlsson och Carl-Olof Persson på sedvanligt sätt avtackades vid en fest på mässen lanserade ”Loppan” idén.
Vid ett tal utnämndes Kurt Karlsson till föreningens ordförande och fick som ett tecken
på detta en inramad bild på sydpricken Nålsten. Carl-Olof Persson utsågs till föreningens
sekreterare. De närmast följande åren var föreningen inte nämnvärt aktiv. Enda gången
”styrelsen” samlades var för att stötta en kamrat som blivit något illa behandlad.

När vår förre divisionschef Stig Skoglund 1998 gick i pension och avtackades på mässen
avsade sig Kurt Karlsson ordförandeskapet i Nålstens Vänner och föreslog att Stig
Skoglund skulle ta på sig uppdraget. Detta gjorde Stig och har sedan hädanefter varit för-
eningens ordförande. Nu följde en mer aktiv period i föreningens korta historia. Vår nye 
ordförande tog sig med entusiast an uppdraget. Varje höst har det ordnats en samman-
komst ute på Säljö med Stig Skoglund som den drivande kraften.
                                                                                                                                       På mötet 2001 kom förslaget upp att vi skulle göra en ”nostalgiresa” till Gotland. Ordföranden tog sig an förslaget och anordnade en resa. Den 14 augusti 2002  avgick en
buss, med Lars Gunnarsson som chaufför, från Ronneby mot Oskarshamn. Ett 40-tal
personer hade hörsammat kallelsen och några anslöt i Oskarshamn och på Gotland. På 
färjan över åts lunch och efter ett kortare studiebesök hos Fridblom och hans helikopter på Visby brandstation fortsatte färden till Fårö. Där bodde vi på FBU-lägret i närheten av
Fårö kyrka. På FBU-lägret serverades middag med tillbehör och den varma sommarnatten
blev till morgon innan alla kom till sängs.
 
Fika hemma hos Lars Flemström m fru     Besök hos Erik Olsson,  Kovik      Greven hämtar ut pengar

Efter frukost dagen efter guidade den ”gamle”  Fåröbon navigatören Bengt Johansson oss
runt på ön. Bland annat besöktes sjöräddningsstationen på Lauterhorn och den gamla sjö- räddningsbåten från Skärsände. Han lotsade oss sedan med säker hand till ”klangstenen” söder om Lärbro. Sedan tog den ”nye” gotlänningen Lars Flemström över och med impo-
nerande historisk kunskap guidade oss vidare söderut. Resan gick via Slite, skogsbrand-
platsen vid Torsburgen, lunch på Katthammarsvik, Ljugarn, fika hemma hos traktorägaren
mm Lars Flemström, proviantering i Hemse och till etappmålet Hoburgen. Där bodde vi i
försvarets anläggning. Det var en varm och fantastisk afton. Ett 40-tal nakna och glada
pensionärer kunde ses ta ett kvällsdopp i havet. Den ”gamle” kocken Bengt Johansson med medhjälpare grillade och lagade en superb måltid. Nålstens Vänners nya snapsvisa fram-
fördes för första gången. Ett mystiskt ljusfenomen uppträdde under aftonen och många
skarpa hjärnor kom med diverse lösningar på problemet. Även nu gick natten mot morgon
innan alla kom till ro

Den tredje dagen gick färden efter besök på Hoburgens fyr mot Visby. På vägen upp
stannade vi till och hälsade på vår gamle vän konstnären, författaren, kulturpersonligheten mm Erik Olsson i Kovik. Han mådde efter omständigheterna bra och berättade som vanligt sina historier.

Efter en nostalgivandring och lunch i Visby tog Stig Skoglund befälet över färjan och lade
med säker hand ut från hamnen och satte kurs mot Oskarshamn. Det var ett något trött
men tappert sällskap som sent om aftonen den 16 augusti angjorde Blekinge.

I början av december 2002  vid en pensionärsavtackning på mässen överlämnade Lars
”Gadden” Gardell en check på tiotusen kronor till Stig Skoglund och Nålstens Vänner.
Pengarna kom från avyttringen av bohaget till flygräddningens lägenhet på Garvaregården
i Visby. Det var en mycket snygg och uppskattad gest som gjordes mot Nålstens Vänner.
Efter detta har den provisoriska styrelsen för Nålstens Vänner utökats med en kassör.
Nämligen flygräddningens kamratförenings ”gamle” kassör  Stefan ”Greven” Eriksson. 

Den 4-5 sep 2003 hölls årets träff  under sedvanliga former på Säljö. Hela 38 personer
deltog. Stadgar för föreningens fortsatta verksamhet antogs av en enig församling.
Dessutom röstades en styrelse på 5 personer fram.
På förmiddagen den 4 sep spelades för första gången Friends of Nalsten Golf Champion-
ship. Tävlingen spelades på Nicklastorp Golfbana. Bertil Walthersson tog den första in-
teckningen i det nyuppsatta vandringspriset.

Eftersom Säljö numera är nerlagt och utrymmt hölls 2004 års fest den 2-3 sep på det för
ändamålet robusta Kungsholms Fort. 31 personer hade hörsammat kallelsen. Som vanligt
var vädergudarna oss nådiga. Efter rundvandring på Fortet, orientering om nuvarande och
framtida hkpverksamhet, årsmöte mm, genomfördes grillaftonen till stor del utomhus.
Det som saknades var den fantastiska utsikten från Säljö.
För andra gången spelades golfmästerskapet. Denna gång på Trummenäs Golfbana.
Segrade gjorde S-Å Gellertz.

2005 års möte avhölls den 1-2 sep på Kungsholms Fort. Samlingen skedde på Örlogs-
basen, där 27 "nålstenare" anslöt. Efter en rundvandring i världsarvet, transporterades vi
med 200-båt ut till Fortet. Där vidtog sedvanlig fika, bastubad, årsmöte, grillning och
lösande av diverse världsproblem. 
Tidigare på torsdagen spelades golfmästerskapet på Ronneby Golfklubb. Segrade gjorde
för andra gången Bertil Walthersson.

2006 års möte avhölls den 31 aug och 1 sep på F10 Ängelholm. Det var en mycket
lyckad tillställning på F!0 flygmuseum. 34 nålstenare hade hörsammat kallelsen.
Den 30 aug spelades golfmästerskapet på banan på F5 Ljungbyhed. Segrase gjorde
Lars Lundmark.
 
Har du som besökare av denna sida en annan uppfattning eller ytterligare information om
flygräddningens historia, hör gärna av dig till Nålstens Vänner  webbmaster.

Topp
Första sida