31. Ett uppslukande av Harry Jönsson skulle leda till vissa samordningsfördelar

Det var sagt, men tålde att upprepas: länshuvudstaden var konjunkturkänslig. Om vinden vände sig skulle man först upptäcka det där.
Så öppet yppades offentliga hemligheter visserligen inte i något sammanhang; omdömen som kunde uppfattas som kränkande eller anstötliga av någon part, närvarande eller frånvarande, kördes genom röstförvrängare innan de släpptes över läpparnas tröskel. Det var en viktig del av den lokala synen på takt och ton, att visa tilltagande finkänslighet ju närmare man kom den egna kroppen. Allt som hade bara avlägsen smak av klander mot bekanta eller bekantas bekanta serverades inlindat, framfördes med stötfångare i den allmänna trafiken. Om människor sade man i motsvarande situation: han är "liksom" känslig för drag, eller: hon är "så att säga" en smula konstig, och avsåg då garanterat inte mer än att den omtalade borde skyddas mot drag eller sinnesrörelser eller den sinnesrörelse som drag kunde innebära. Med tillägget var omdömet helgarderat och innebar inte omedelbar förvisning till kuvösens dragfrihet eller den skyddade verkstadens ombonade tillvaro. Genom att på detta sätt låta utsagor sväva i svalget mellan neutral beskrivning och begynnande förkastelse säkrade man sig mot missuppfattningar, som kunde leda till att den utpekade gick avsides och skar halsen av sig. Metoden sparade samhället mycken onödig blodspillan och var verksam på alla nivåer, i alla sammanhang.
Det gällde alltså att lägga sina ord väl, vrida tungan rätt i mun. Länshuvudstaden var liksom konjunkturkänslig. Den var så att säga konjunkturkänslig. En sådan utsaga om länshuvudstaden kunde tänkas vinna lokal förankring, den var ju inte omedelbart klandrande eller nedsättande. Allt och alla var konjunkturkänsliga. Och var inte känsligheten i vissa fall en dygd, om man ställde den mot egenskaper som hårdhet, otillgänglighet, slutenhet? Tillämpat på en modeskribent skulle omdömet säkert inte ha uppfattats som kränkande av den utpekade, inte heller av en reklamtecknare eller en populärmusiker. Alla dessa förväntades ju i sin verksamhet omsätta och utlägga konjunkturer i någon form. Som etikett på den lokala näringsdrivande klassen kunde konjunkturkänsligheten knappast heller tolkas eller upptas negativt, där var den snarast en sorts varudeklaration. Inte förrän man nalkades politikens och mediernas konjunkturkänsliga värld gällde det att vakta sin tunga; vid dessa världar häftade fortfarande rester av ett ideal från tiden före syndafloden, som äggtanden vid näbbet på en kyckling.
Om man ville föreslå att länshuvudstadens tongivande skikt så att säga saknade ståndaktighet i konjunkturerna - och ville vinna gehör för denna åsikt - gällde det liksom att välja sina ord med omsorg.

Vidare, och det var viktigt: i länshuvudstaden fanns ett klassmedvetande med gamla rötter.
Åtskilliga gånger under historiens lopp hade marknaden kollapsat och tillvaron fallit ihop som ett korthus för den klass, som levde på att sälja dyrt och köpa billigt. Vid ett av dessa tillfällen hade stadens borgare samlats framför rådhuset och som en man krävt tillbaka sina häktade klassbröder från överheten. Det var den lokala kulminationen av borgerligt lagtrots. Varje upplevelse av liknande slag stansades in i medvetandena och byggde efterhand upp ett kollektivt undermedvetet, ett trauma som gav det borgerliga klassmedvetandet dess egenart. Denna gick ut på en sak: i kriserna var man sig själv närmast, som klass. I alla andra sammanhang fick man handla pragmatiskt och se till vidare och snävare intressen. Restriktionen var inget unikt för landsänden, den kunde fastställas också på andra håll, var kanske rentav ett universellt kännetecken: borgarens klassmedvetande var så att säga konjunkturkänsligt.
Om den borgerliga ideologin var genomsnittlig, var den proletära ideologin dess spegelbild i den politiska mittlinjen. Vid flera tillfällen i historien, när marknadernas sammanbrott ställt det lokala proletariatet på bar backe, hade också detta visat prov på anmärkningsvärd mobilisering, rentav begynnande militans, som fyrades under av att den borgerliga rättskipningens handhavare stod sin egen klass närmast. Slagordet klass mot klass låg i luften, långt innan det var uttalat i historien. Men så fort manufakturerna hade börjat anställa på nytt hade känslorna svalnat, och var och en hade på nytt börjat se till sig själv och sitt eget hus. Det var som om proletären i denna stad inte stod ut med åsynen av alltför djupa klyftor, alltför långvarig söndring, en motrörelse låg hela tiden på lur. På samma sätt som i den mänskliga kroppen fanns i själva samhällsbyggnaden ett koagulerande, sammandragande ämne, och en stor förmåga att fylla ut gamla sår med bindande väv. Lågkonjunkturernas sår ärrades fort och doldes efterhand under högkonjunkturernas semestersolbränna.
Så var det: i länshuvudstaden fanns ett så att säga konjunkturbetingat klassmedvetande med gamla rötter.

Från länshuvudstadens horisont, om man såg till den historia man fortfarande mindes, gick det att föreställa sig en gryning för Partiet, som var lysande. Om man i stället för minnet tog statistiken till hjälp, ordnade händelserna efter rubriker som kaos, ordning, tröghet, rörelse, seger, nederlag och korsförhörde tabellerna, skulle resultatet antagligen bli ett annat, långt mindre glansfullt än morgonrodnad: en början som var ett moras, ett bottenlöst träsk, ur vilket inget gott någonsin skulle växa. (Med statistikens benägna hjälp gick det alltså att pressa in också det förflutna i det stående nuet.)
Det fick vara hur det ville med saken. Vid detta laget var man kommen till sena eftermiddagen, med gråmulen himmel, snålblåst, regn som hängde i luften, det var de flesta eniga om. För partiarbetarna erbjöd sig två utvägar: den ena var att ty sig till den storslagna gryningen och söka återskapa en del av dess glans i nuet, den andra att låta det politiska arbetet ta färg av nuets gråhet och oklara utsikter. I alla församlingar fanns bägge falangerna (visserligen sällan i ren form, utan uppblandade med varandra): den gamla kyrkan som tankade på stiftarglöden, och protestanterna som fann ursprunget komprometterande och försökte låtsas som om ingenting existerade i nuet utom nuet. Av outgrundlig anledning saknades en fraktion, som betraktade exempelvis det tillkommande som tillvarons lockande morot, i den riktningen blockerades alla tankeutflykter av en djup vallgrav och bortanför låg bara ingenmanslandet, det uteslutna tredje. Inte ens tungornas ständiga bekännelse till en ljus framtid, som alltid beskrevs i termer av ökad köpkraft, kunde dölja detta förhållande.
Nuet var kostnad och nytta, dess ram bokföringsårets början och slut, dess ambition att administrera tolv månaders utgifter och inkomster på ett företagsmässigt sätt. Det ledde - oavsett vilket parti som satt vid makten - alltid till en bekymmersam företagsekonomisk situation, där de kommunalpolitiska kunderna var övertygade om att skatteintäkter förskingrades och att nyttan inte stod i paritet till kostnaden. (Företag som drevs efter samma mönster gick också ofelbart i konkurs).
Kommunalpolitiken var alltså inte det fält där man skar lagrar eller skaffade sig vänner för livet, men det var inte heller för lagrarnas eller vännernas skull som man sökte sig dit: affärsbekanta var mer värdefulla den dag en politikus fick silkessnöret eller kastades för lejonen av lynchjustisen. Det låg därför i tiden att också politikens ledande personligheter betraktades och betraktade sig som förbrukningsvaror, lika utbytbara som byggnaderna, miljöerna, programmen. Mot historiens obarmhärtiga fond föreföll inte minst denna brist en smula skamlig, svår att se i ögonen och leva med. Det fanns en utbredd föreställning att landsändan en gång i tiden hade varit en kläckningsanstalt för män i staten: höga ministrar, biskopar, militärer och kapitalister hade svärmat ur den som spyflugor ur en kompost. Också diktarna och målarna ur samma kullar hölls för mer än de generationer som följt efter. Hela organismen hade på något sätt fallit tillbaka, förlorat vitalitet, élan, och ingen kunde riktigt förklara vad det berodde på.
Och Partiets kadrer i länshuvudstaden var det liksom ingen reda med.
Någonstans i sinnenas mörka djup upplevdes det ändå som skamligt: att vara knuten till cyklisk tid, som en kvinna eller ett lämmelbestånd. Många i länshuvudstaden föreställde sig vagt att det ute i världen fanns manliga städer, kanske Tokyo eller Toronto, som hade lämnat detta ovärdiga tillstånd för gott och rörde sig som spjut (eller rullande mynt) in i framtiden, under ohämmad tillväxt, en kapitalets oavbrutna erektion som kom alla prognoser på skam och äntligen innebar slutet på all otrygghet. Länshuvudstadens planerare fäste gärna ögonen vid dessa fixstjärnor och tog dem till efterrättelse när de drog upp konturerna för det som skulle komma. Framtiden var underhållsfria huskroppar med gott om kontorsutrymme, motorvägar, snabbtåg, flygplatser, broar och tunnlar, skyhöga torn, allt inbäddat i lummig fritid och evig kommers. Den var infrastruktur i arkitektnatur: esplanader och plaskdammar. Aptiten på det tillkommande var etablerad - även om medlen för att ställa det på fötter förelåg bara ställvis och tidvis. Därför nöjde man sig med att efter förmåga ta punktinteckningar i spjutframtiden, den rullande penningens framtid. De låg där överallt, som framtidens enklaver i nuet, en sorts kultbyggnader; sträckte händerna mot varandra, ropade på fortsatt expansion, inbördes förbindelse (eller bara på att hyresgästerna skulle flytta in i de tomma lokalerna). En gång i tidens fullbordan skulle allt detta mötas och ingenting skulle längre vara utkant och provins, överallt skulle centrum och centrums lagbundenhet råda.
För en samvetsgrann planerare gällde det naturligtvis att redan i nuet vidta mått och steg för att befolka enklaverna med framtidens människa. Hennes uppsyn var inte avgjord en gång för alla, men tidsandan hade ett bud på saken: framtidens människa hade pengar på banken och låg inte samhället till last. Hon trodde på Gud och det privata initiativet, skötte sina amorteringar utan anmärkning. Hon var vid god hälsa, levde i tvåsamhet och var i sina bästa år. För tidsandan hade historien till slut klarnat som kalvbuljong och tydligt visat fram de dygder som borde ligga till grund för samhällsbygget. Problemet var att länshuvudstaden i förväg hade så lite att visa upp av denna ädla typ. Genomsnittsinvånaren var på tusen och ett plan belastad av sitt ursprung, hon var full av olater, hade mängder av undanflykter, ständiga ursäkter. Hon var överslätande, undvikande, försonande, och självhävdelse var inte hennes starka sida. Hon spelade på trav och fuskade med bidragen, låg efter med amorteringarna, trodde inte på någonting men kände den näringsdrivande egennyttan utan och innan. Hon rökte och drack för mycket, höll sig till den sämsta kosten, hade trasiga tänder och drogs med konstant övervikt, var för ung och för gammal, hade dåliga mönster när det gällde att ta hand om bägge kategorierna.
Det var så att säga inte framtidens människa som befolkade länshuvudstaden.

(Slutligen, och värst av allt, i länshuvudstaden fanns en konjunkturbetingad vänlighet, eller ovänlighet, som kom till uttryck också i själva samhällsorganen, och drabbade allt och alla som var i behov av omsorg, där fanns på något sätt en konjunkturbetingad medmänsklighet, som lyste med sin frånvaro eller närvaro. Så att säga, liksom, på något sätt. Men vem var han, Harry Jönsson, att kasta första stenen, han som inte ens förmådde sopa framför egen dörr? Vad återstod av politiken i hans eget fögderi? Till sist teg man om grannens brister för att man visste att kritiken vände som en bumerang och träffade det egna boet, slog in alla dess öppna dörrar).

I denna omgivning kunde endast otillräckligheten vara högt utvecklad, och sin högsta utveckling fann otillräckligheten i länshuvudstadens politiska utmanare och industriella tycooner. Oppositionsrådet Ståhl var inget undantag, i honom hade landsändan efter lång ökenvandring funnit en pretendent till de högsta ämbeten och hedersposter, som nationen hade att erbjuda, åtminstone i ögonen på det livgarde av journalister, som inte försummade ett tillfälle att peka ut honom som den nye partiledaren, den blivande statsministern, finansministern i nästa regering, industriministern som industrin önskade sig, socialministern som skulle få det sociala skyddsnätet att fungera, etcetera (ett ljushuvud hade lanserat honom för Akademin). Tio mil från pretendenten skakade man på huvudet åt detta stolleri och i rikshuvudstaden fick man gåshud när han kom på tal. Sansade bedömare såg i lanseringen ett uttryck för mindervärdeskänslor och gjorde därmed ont värre; oppositionsrådet kom i farlig närhet av österländska potentater, som strävade efter världsherravälde med Koranen som tillhygge. Hans utsikter fick för den skull inte underskattas; det romerska riket hade upphöjt slavar och barbarer till höga ämbeten när det började knaka i fogarna, och historien kunde tänkas upprepa sig. Mer troligt var kanske ändå att han skulle rensas ut genom slumpens försorg, en slump som i samtiden uppträdde som felsägning, misstag i självdeklarationen, misslyckad affärstransaktion; på sådana trösklar hade många av hans likar sorterats bort. En annan möjlighet var att han skulle få dödskyssen genom att utnämnas till "Årets man" för att efteråt få buken uppsprättad av det egna gardet. På folkdjupet fängslades man av dessa utsikter och efter mönster från engelska bookmakers hade den offentliga meningen redan uppställt tre järnhårda alternativ för pretendenten och inlett vadhållningen. Han skulle komma att gå mot:

1. Statsministerposten
X. Provinsiellt borttynande
2. Offentligt uppsprättande
Det nationella, statliga tipsbolaget, som annars brukade hålla sig framme i dylika fall, hade emellertid vägrat att ställa upp odds och ta emot insatser. I detta fall var bollen så att säga fortfarande rund, allt kunde tänkas inträffa, och det var klokast att helgardera.

Det fanns inga skäl för länshuvudstadens partikamrater att hålla ett öga på Harry Jönsson, han var medlem av familjen. Ändå gjorde man det: höll sig underrättad om hans förehavanden. Inte genom direkt övervakning, men genom att läsa i bladen, lyssna till skvallret, ungefär som man höll sig underrättad om societetens premiärframträdanden och sidosprång. Skälen var två, det första var att hans kommun av försynen hade utrustats med den ljuvligaste platta mark i outsinlig mängd, mark som var som skapt för lagerbyggnader, rangerbangårdar, biluppställningsplatser, vägar och motell. Det gick inte en dag utan att länshuvudstaden stångade pannan mot sina geografiska begränsningar (några andra erkände man inte), och detta var förargligt när det internationella finanskapitalet hade gett vinkar om att det kunde tänka sig att flytta in och spendera. Det andra skälet var Harrys egen person; det fanns en utbredd känsla av att han var en femtekolonnare inom Partiet, som genom sitt sätt att vara ofelbart fick andra att framstå i ofördelaktig dager. Naturligtvis gick ingen så långt som till att sätta ett pris på hans huvud, i stället kläddes önskan att bli kvitt honom i tidstypisk dräkt: ett införlivande av Harry och hans revir skulle leda till vissa samordningsfördelar.
Här låg skälet till ett samtal sedan Heikki hade lämnat länshuvudstadens Folkets Hus. Den nya kampanjen fick inte styra in på någonting, som kunde tolkas som en Harry-linje, den måste gräva där samtiden verkligen stod, till denna slutsats hade man kommit i länshuvudstadens inre kretsar, och slutsatsen låg i detta fall inte långt från tankegångarna i rikshuvudstaden.
-Vad var det för figur han hade skickat på er?
-Mäkinen, Heikki, född Tammerfors, två barn, frånskild, ingen känd partitillhörighet, inga parkeringsböter, ingen fortkörning, fyra betalningsanmärkningar, men inga allvarliga summor.
-Hur verkade han.
-Skarp. Men finnarna kan vara skarpa när de öppnar munnen, det är deras stil.
-Varför tog Harry ingen vi känner från förr?
-Den han tog är känd så det räcker, läser du inte tidningar? Dom som har haft med honom att göra säger att han är som en knarkhund, finns det nåt begravet så nog nosar han upp det.
-Man har ju hört en del om vad hälsoskyddsinspektörer kan ställa till med. Det är inte bara en fråga om att snusa rätt, dom skall ju känna till gången och kunna samarbeta... Politiskt väderkorn, har han det? Ingen känd partitillhörighet.
-Jag tror han är i ordning. Det är ju inte som inspektör han kommer.
-Nej, men kanske som stövare.
-Harry är som Harry är. Det kan man inte göra mycket åt.
-Man pratade förr i tiden om byar, där folk var som katt och hund. Det var slagsmål på danser och marknader, och det var bråk om gränser och utmarker och rättigheter, fejder som höll på i sekler... När jag har med Harry att göra kommer jag att tänka på såna bråk, han står liksom på andra sidan av en gräns och man vet hela tiden att om det blir slagsmål så är det honom man får emot sig. Skall jag säga vad jag tycker (här gjorde oppositionsrådet ett avsteg från god sed) så är jag jävligt trött på honom. Han driver det här med värderingar för långt, dom blir ett hinder för den praktiska politiken. Som idag, när han var på börsen i hamnen... Det var stor skandal, stor till och med för att vara en där Harry var inblandad. Hela den lokala finansen satt och spetsade öronen, och pressen; han skulle prata om framtidens socialpolitik, men vad gjorde han? Ja, jag vet knappt vad han gjorde, men jag märkte efteråt att han hade skrämt slag på folk. Många trodde att det var nya signaler, vi har fått ägna halva förmiddagen åt att dementera. Och försök gissa hur många partimedlemmar som har ringt och sagt: Om det är partiets linje går jag ur. De gamla mönstren sitter djupt i folk.
-Jag har läst referatet. Idén verkar lite desperat, men jag kan förstå honom. Han utgår helt enkelt från att vi har hamnat i ett dödläge, och att vi måste pröva nya medel för att bryta det. Även oheliga medel! Om du utgår från att Harry är en sorts halvjesuit blir allt han gör och säger fullständigt logiskt.
-Logiskt och logiskt! Det finns bara en människa, som kan stå rätt upp och ned och säga såna saker som Harry och se ut som om det var helt i sin ordning. Jag kommer att tänka på en servitör, som bjuder för fjärde gången av huvudrätten, fastän han har sett att ingen vill ta mer. Så gör man inte: bjuder om av en rätt, som är bestämd till grismat. Jag frågar mig varför han gör det, han gäller ju i alla fall för att vara en person med sinne för realiteter. Svaret är att han har fått nånting på hjärnan, en tumör eller ett virus. Det är vad jag säger. Man ser ju på reaktionerna att det inte duger. Han oroar folk. Men du skall tro mig: Bror Duktig är på väg mot slaktbänken, han har själv satt slaktmasken för pannan. Där kommer han förresten, årets man i politiken. Gratulerar, broder Harry, vi står precis och pratar om dig.
-Nå, då är det väl bäst att man håller sig undan.
-Vad förskaffar oss den äran.
-Jag var inne på länsstyrelsen, och sen tänkte jag att jag skulle gå in och se till familjen ett tag. Jag läste att ni hade fått ett problem på halsen. Skall ni gräva där ni står, eller skall ni gräva nån annanstans?
-Det är en sak, som förundrar mig: igår var tunnorna hos dig, och idag har de kommit hit. Visserligen hade vi plan som kallades "flygande tunnor" en gång i tiden, men är det i alla fall inte ovanligt att tunnor börjar flyga omkring på egen hand utan vingar och piloter?
-Jag skall säga som det är: Om jag hade fått välja hade jag behållit dem. Det är säkrast att ha dem på ett ställe, nergrävda; får de vingar blir de genast ett problem av helt annan dignitet. Vill du att jag skall gå ut på torget och ropa: dom tillhör oss, vi ger inte avkall på dem!
-Nej, inte mer show från din sida den här veckan, tack. Nu kan det snart göra detsamma förresten: finns det nån som tror på tunnor längre när de flyger omkring på det viset?
-Det beror kanske på var de landar. Om man så att säga har förtroende för den förda miljöpolitiken. Har du sett dom grisiga diken, som omger järnvägen när man gör entré den vägen? Jag vet ingen annan stad som har en så monumentalt skitig infart.
-Så mycket kan jag säga som att alla jag pratat med avfärdar dem som rena hjärnspöken. De finns inte i sinnevärlden.
-Det finns i alla fall mer än ett skäl att hantera dem på samma sätt som ubåtar. "Möjliga tunnor".
Den andre såg förtjust ut. -Det har jag inte tänkt på: där har vi formeln! Precis på pricken! Möjliga tunnor. Men jag tror fortfarande vad jag vill om dem.
-Gör du det, det gör jag också. En sak till: detta är ett problem som inte gör halt vid kommungränser, vi skall samarbeta för att lösa det. Vi skall ha öppna linjer och sprida all information så fort vi får den. Ju mindre hemlighetsmakeri, desto bättre. Framför allt tycker jag att vi skall fundera över en sak: vem är det som har satt igång alltihop? Och vad går det ut på, vad blir nästa drag om det kommer ett?
-Om det verkligen finns nånting tror våra inspektörer att det har kommit österifrån. Då kan det vara vad som helst.
Harry hajade till, han märkte att den andre trots allt räknade med möjligheten att tunnorna hade fysisk existens. -Varför tror dom det?
-Kollen på våra egna producenter är för bra. Det är inte möjligt att tvåhundra tunnor skulle slippa igenom nätet. Ni verkar inte lika säkra hos er?
-Det finns alltid en grå zon, folk som försöker fuska...
-Det gäller att ha öron där också och vrida om armarna på dem när det behövs.
-Har ni gjort det då?
-Jag utgår från det, men jag vet inte säkert. Som du vet är jag ute i kylan, det är bara du som fortfarande har makten och härligheten...
-Nå, det kommer väl bättre tider. Om vi bara gör oss förtjänta av nytt förtroende kommer vi att få det också.

Den tredje mannen följde honom begrundande med blicken när han hade gått: Där går den siste aposteln.
-Vad menar du med det?
-Han kan predika så att det låter äkta. Han har fortfarande kontakt med evangeliet.
-Inget predikande låter väl äkta.
-Det beror på vilken kyrka man tillhör. Man kommer inte åt Harry med bara förståndet, det biter inte på honom.
-Vad skall man göra då? Svärta ner honom?
-Det kan slå tillbaka mot den som försöker. Jag tror det är bättre att vänta och se tiden an. Predikanten bär på ett kors: han måste dra växlar på någonting som inte finns. Om tiden går och ingenting händer tappar hela sättet i trovärdighet.
-Det vore ju för väl.
Den andre suckade. -Jag skulle själv inte ha nånting emot att det regnade lite manna över oss från himlen. För omväxlings skull.

Rut mötte honom i dörren med en kvällstidning i handen. -Harry, hör vilken egendomlig värld vi lever i.
-Jag kommer från en av de egendomligare städerna i den världen.
-Tunnorna, har du hört det senaste om dem?
-Om det är det senaste eller det näst senaste vet man aldrig.
-Läste du morgontidningarna? De hade flyttat sig norrut över natten, tre mil.
Harry nickade sorgset. -Vet du vad: jag sa till Heikki att man skulle kunna flytta på dem, nu önskar jag att jag inte hade gjort det. Jag har nämligen ingenting med saken att göra. Det är antagligen en parallellsjäl till mig som håller på och agerar i det tysta.
-Du har inte hört alltihop ännu. Jag pratade med en kollega därinne vid middagstid. Vet du hur många anmälningar dom hade fått från allergiker, astmatiker och liknande, som hade drabbats av besvär och hänvisade till tunnorna?
-Men ingen vet var dom ligger, och ingen vet vad det finns i dem!
Harry ropade ut det sista, i en sorts förtvivlan.
-Tjugo anmälningar. Han trodde det skulle vara dubbelt så många innan kvällen. Fem personer hade varit på akuten.
-Fem på akuten? Då måste det finnas nånting den här gången, vi hade ju inga såna anmälningar hos oss. Och de måste ha kommit dit nyligen.
-Du är alldeles övertygad om det? Kan det inte vara ett lidande, som finns där hela tiden, ett som tar detta till förevändning för att komma upp till ytan?
-Om tjugo människor blir sjuka med en gång finns det en akut orsak. Tänk om det är nån sån här tokig domedagssekt som släpper ut nånting, i utpressningssyfte.
-Luftproverna visar ingenting. Icke en ppm utöver det vanliga.
-Först ger du med ena handen. Sen tar du tillbaka med den andra. Vad tror du själv?
-Till den jag pratade med sa jag: Dom blir mer och mer verkliga för var gång dom gör en vända i offentligheten. Efteråt tänkte jag: Det där hade varit i säck innan det kom i påseÉ Tänk om man sa om dig att du söp, slog din fru och missbrukade dina barn sexuellt. Skulle det då bli sanning efter en vecka? Nej, man kan inte gå med på såna tankegångar, man måste göra front mot dem.
-Men så är det. Det är så. En vacker dag har vi tunnorna i vår egen trädgård. Det är mediasamhällets nya grej: virtuell verklighet. Kollade dom förresten på förhöjd radioaktivitet?
-Borde dom ha gjort det?
-Jag vet inte. Glöm det, dom vet säkert själva vad som skall kollas.
-Hur som helst ringde jag tillbaka efter en halvtimme och sa: jag tror inte på tunnorna, jag tror att de är ett påfund av knäppskallar som är funtade som pyromaner, själva uppståndelsen får dem att tända.
-Du ringer mig ett par gånger i morgon och berättar hur det utvecklar sig, va?
-Klart jag gör om du vill det.
-Särskilt om det händer något nytt. Det verkar som om vi inte kan vänta ut den här saken, vi måste ta itu med den på ett nytt sätt. Harry stod kvar och tuggade på någonting. -Har du hört det andra ryktet då, det verkligt hemska?
-Nej, det har jag säkert inte, jag står så att säga inte mitt i ryktesspridningens centrum.
-Då är det bäst att du inte får höra det heller.
-Harry!
-Vi väntar ett tag. Jag ville bara kolla om det var spritt. Jag har själv blivit informerad av polisen under tysthetslöfte. Men idag var det på alla tungor därinne...
-Det är flyktingbåten som gick på grund?
-Du har hört nånting!
En kutter, till bristningsgränsen fylld med flyktingar, hade strandat på kusten en stormig natt fjorton dagar tidigare. Kort efter grundstötningen hade den fattat eld och fyrtioåtta inlåsta människor hade omkommit i en rasande brandstorm. Ingen hade överlevt för att vittna om den nattliga händelsen, och man visste fortfarande inte ens i vilken del av världen de ombordvarande hade påbörjat sin resa.
-Det påstås att den blev bordad av folk från land och att dom tände på den därute.
-Det är helt osannolikt, det förutsätter ju nån sorts organisation, beredskap... Vi har inte den sortens element härnere.
-Vad är det polisen undersöker?
-Virkesresterna: dom försöker ta reda på hur det började brinna. Det kan ju ha gått till på tusen sätt. Folket ombord kan själva ha antänt något brännbart av misstag, med en cigarett, eller en brasa för att hålla värmen... Det jag frågar mig mest är: varför just det ryktet, att någon mötte dem och tände på? Jo, för att vissa kretsar vill att vi skall ta hand om flyktingar på det viset. Här finns det mycket tydligt ett syfte bakom ryktesspridningen. Men var finns syftet när man envisas med att sprida rykten om nedgrävda tunnor? Det är inte tydligt för mig, jag kan inte se det med en gång. Handlar det om kontrollen, som jag sa igår? Eller är det nån sorts förberedelse? Är det nånting som är på väg upp ur jorden?
-Harry, finns det mer som oroar dig?
-Nej? Hur menar du?
-Något alldeles speciellt.
-Nej. Nej, nej. Allt oroar mig, och ingenting. Det oroar mig att de understa skikten: de arbetslösa pågajävlarna, missbrukarna, småtjuvarna, misshandlarna är så - aktiva. Det är så mycket ungdom som går till spillo. Det visar att vi fortfarande lever i ett klassamhälle. Men jag skulle också kunna säga: jag oroar mig över allt samhällssabotage. Jag oroar mig över alla dubbla budskap. Och det sabotaget kommer lika mycket uppifrån som nerifrån. Det pågår en sorts dragkamp, ingen tvekan om den saken. I den kampen måste man välja sida, man kan inte vara neutral.
-De ringde förresten från Länkarna för en stund sen. Herman Sköld, snickaren som brukade göra era plakat, fiskades upp död ur hamnen för en timme sen. Ingen hade sett hur det gick till.
-Han var en arbetare av den gamla stammen, snart finns det inte fler av den sorten. Detta snubblade över Harrys läppar, som om han hade haft dödsrunan färdigskriven och bara lyfte fram den ur en låda i skrivbordet. -Jag träffade honom för ett par dar sen, det var som att möta en gengångare. Han hade tappat kontrollen över spriten när han gick i pension. Jag fick intrycket att han var märkt, färdig. Efter en stund la han till: Det visar hur viktigt det är att man tänker på att människan är ett socialt djur. Hon tar inte itu med att ändra sig själv som nån sorts individuellt projekt, det är helheten som ändrar sig och fattar besluten för hennes räkning.
Rut suckade. -Då blir det inte mycket man kan göra.
-Man borde ha låst in honom och satt honom under en sorts mänsklig intensivvård... Satan också! Jag sa till dom att inte släppa honom ur sikte.
Harry slog näven i bordet och gick ut i trädgården. Han var långt mer tagen av underrättelsen än hans första ord vittnade om, det kunde Rut utläsa på hans sätt att hantera krattan. När han kom in efter en halvtimme därute sa han: Tänk dig: en gammal rabulist och fritänkare, som ville skylla alltihop på utlänningarna. Han hade ändrats, men till det sämre. Jag tyckte faktiskt att han hade blivit en smula obehaglig när jag träffade honom. Då har det gått långt: när man tänker så om en arbetare av den gamla stammen.
Och ännu senare på kvällen sysslade hans tankar fortfarande med händelsen: Jahapp! Då blir det begravning före bröllopet!

39 kB, utlagt 29.3.03, senast korrigerat 27.11.08.

  • Svarta Hål, kapitel 30
  • Svarta Hål, kapitel 32
  • Tillbaka till innehållsförteckningen