Brevkontakt med Cancerfonden

 

 

Jag skickade ett brev tillsammans med ISOP:S kompendium Kronisk prostatit/CPPS till Cancerfondens Generalsekreterare 2006-05-17 och har fått nedanstående svar. 

 

 

Cancerfonden

 

Cancerfonden 060607

 

 

Lennart Branthle

Kokgränd 18

393 64 Kalmar

 

Bäste Lennart

 

Tack för ditt brev 060517 till Cancerfondens generalsekreterare Ursula Tengelin om sjukdomen kronisk prostatit (KP). På uppdrag av Ursula skriver jag detta svar.

Jag tror Du/ISOP har alldeles rätt i att KP är ett till stora delar underskattat hälsoproblem där kunskapsnivån i sjukvården ofta är låg, vilket till stor del kan förklaras av att orsaken till KP och bästa behandlingsstrategi inte varit föremål för omfattande forskning. Problematiken framgår mycket väl av det kompendium Du bifogade.

I egenskap av företrädare för Cancerfondens forskningsnämnd blev jag självklart intresserad av kopplingen mellan KP och prostatacancer. Såvitt jag kan tolka de data som presenteras i kompendiet är denna forskning i sin linda och mycket återstår att klarlägga.

Cancerfonden har, som du säkert noterat, ett fokus riktat mot prostatacancer för att öka insamlingen av forskningsmedel och öka intresset runt denna den vanligaste men ändå förhållandevis lite uppmärksammade cancersjukdom. I detta sammanhang passar informationen om KP bra in. Vi får försöka integrera denna kunskap i fortsatta projekt runt prostatacancer.

Forskningsmässigt kan vi hoppas att svenska prostatacancerforskare tar upp KP tråden och söker anslag för att studera kopplingen mellan KP och prostatacancer. Där kan dock Cancerfonden inte själv styra forskningsinriktningen eftersom förslag till forskningsprojekt måste komma utifrån från de akademiska cancerforskarna.

 

 

Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in
och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer
och stödja verksamhet inom vård och behandling.

www.cancerfonden.se

Cancerfonden Riksföreningen mot cancer, 101 55 Stockholm

Besöksadress: David Bagares gata 5
Telefon 08-677 10 00, Telefax 08-677 10 01
Postgiro 90 1951-4, Bankgiro 901-9514

 

 

 

 

Se även undersidan Eventuella Samband mellan olika prostatasjukdomar

 

Tillbaka till toppen

 

Tillbaka till Sammanställning