Brevsvar från Socialdepartementet

 

Jag skickade ett brev tillsammans med kompendiet Kronisk prostatit/CPPS till Socialdepartementet 2006-04-10 och har fått följande brevsvar i september 2006. 

 

 

 

S2006/3404/Sr

 

Lennart Branthle

Kokgränd 18

393 64 Kalmar

 

 

 

Bäste Lennart!

Tack för ditt brev. Inledningsvis vill jag beklaga att du har fått vänta länge ett svar. I mitt arbete som statsråd får jag många brev. Alla brev blir lästa och många besvaras men svaren kan ibland dröja. Jag hoppas att du har överseende med detta.

Av ditt brev förstår jag att du har synpunkter vården för patienter med kronisk prostatit. som du beskriver innebär kronisk prostatit besvärliga smärtor och en oerhörd påfrestelse för den som drabbats. Tyvärr är den kliniska forskningen detta område eftersatt, vilket även Socialstyrelsen framhåller i sitt brev, men naturligtvis ska de som drabbats av sjukdomen ges en så god vård och behandling som det är möjligt.

I brevet efterlyser du bland annat en bredare medicinsk kompetens och forskningsinsatser för att skapa nya förutsättningar för behandling av kronisk prostatit. Ansvaret för vårdens utformning och organisation ligger hos sjukvårdshuvudmännen. Landstingen har enligt hälso- och sjukvårdslagen en skyldighet att erbjuda god vård åt dem som är bosatta i landstinget. Det är därför i första hand sjukvårdshuvudmännen som ansvarar för att personalen har den kompetens och ges den vidareutbildning som krävs för att kunna erbjuda vård av god kvalitet.

När det gäller forskningen kring olika medicinska områden är den socialdemokratiska regeringens ambition att den ska hålla en mycket hög kvalitet. Vi har därför bestämt att öka anslagen till forskning och forskarutbildning med 2,34 miljarder mellan 2005-2008. I propositionen Forskning för ett bättre liv, slår regeringen även fast de långsiktiga förutsättningarna för den medicinska forskningen. Stödet till medicinsk grundforskning, via Vetenskapsrådet, bör ökas väsentligt under de kommande åren och tillförs därför 380 miljoner kronor under samma period, 2005-2008.

Vilken forskning som ska bedrivas kring specifika sjukdomar är dock inte något som regeringen kan detaljstyra över. Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin stödjer huvudsakligen forskning som forskarna själva initierar. Vidare bedöms forskarnas ansökningar ur vetenskaplig kvalitetssynpunkt. De ansökningar som har högst kvalitet oavsett ämnesområde beviljas anslag.

Avslutningsvis vill jag tacka för att du tog dig tid att skriva och än en gång be om ursäkt för att mitt svar dröjt. Det är mycket värdefullt för mig att ta del av enskilda personers synpunkter och förslag till förbättringar.

Stockholm i september 2006

 


Postadress

103 33 Stockholm

 

Besöksadress
Fredsgatan 8

Telefonväxel

08-405 10 00

 

Telefax

08-723 11 91

E-post: registrator@social.ministry.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till toppen

 

Tillbaka till Sammanställning