New Page 43

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Rävjakti

Kalsn var en gammel laigkal, sum bräukäd hjälp böindnar äi sokni me bad dain sum danne allt ättar behov u årstäid. Han var en haidaskal me snäus äi mun-stränggar u pippar äi augu. En gangg äi jaulhelggi sägd bonden pa gardn sum han tjäned bäi:

- Äi morrtäili, Kalsn, da fart däu ta u svarä för till gi russi, för sen ska vör ga äut pa rävjakt!

Sägt u gärt. Flair ård blai int åid si pa de, äutn Kalsn, han skudd me pa rävjakti. Di hadd var si a bysså. Kalsns var a dubbelbysså, sum han var mik stoltar yvar. När di kom ner bakum Digarakan var där täu avvägar, sum grained mot si.

- Nå fart däu sta hjär pa iss täu vägar, så skall ja ga ikring ett stycke me hundar u söik um vör kan fa upp någen räv, sägd bonden.

När Kalsn hadd stat a stund där bäi vägskäle gynt de imillartäid till spänn pa tarmar. Han hadd jet för mik gråit pajaulaftn! Han funderäd lains han skudd gärä för ti klar av en sån sak. Fullt me snåi pa marki u pa all buskar därikringg var de, så´tt han kund int sätt si. Pa, säidu sto de en gammel bandfastar täun, sum int var någ väidare upplagen, äutn han var gammelmodu u fallfärdu, han sum allt anne därikringg. Men nödi har ingen lag u jaulgråiten tryckt pa, så till släut knävläd Kalsn bort till täun´n, drog byxar ner u sätted si för till gär sitt behov.

Mens han sat där kom en räv lumpnäs förbäi. Kalsn flaug upp me en hiskli fart, fick byssu klar u rappäd pa. Men räven, han fick bärr större fart, u där sto Kalsn me byxar pa helar när bonden skräiäd:

- Fick du räven, Kalsn?

- Jo, ja fick räven, men ja fick bärr skrämm han, för ja har byxar pa helar. Ja jetäd för mik gråit pa jaulaftn u de spänd pa magen så ja kund int skjaut någen räv inte!

 

Räven försvant u hundar försvant ättar räven. Di sättäd sen upp han pa a grän äi grannsokni, där andre jägrar skjaut han. Ättarpa skudd di skjaut prick ättar någ brännväinsflaskar, sum di hadd sätt upp pa staurändar. Da var de imillatäid Kalsn sum kund skjaut sundar de fyst litarflasku pa femti stig, så kanhänd var han int så dåli till skjaut såväid de int bärr var lyckträff!

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.