Blåkullafärd

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

En färd till Blåkulla

En av en hopen knallar sum raist kringg pa landsbygdi pa Gotland u säld töigar u all möiglie sårtars varar, kåmm en kväld bäi påsktäidn till en bondgard. De var saint pa kväldn u bondkällinggi vidd int gänn ta imot han. Men bondn förbarmäd si yvar knalln, sum var hailt ginumfrusn, u han fick siv äi köke. Mitt äi nati vacknäd knalln u fick söin pa bondkällinggi, sum haldäd pa me  någ kånstut framm bäi späisn. Ör a läiti hyddå äi späisn to ha fram a hånn y gynt smör in si me a salv mens ha hail täidn mumbläd :

- Upp u ner - ingenstans vid.

Sen flaug ha bårt ör kusstain'n.

Knalln blai föstas nöifäiken pa vahän källinggi skudd ta vägen u vidd fylg me. Han gärd pa sam väis sum källinggi, smörd in si me salvu fran hånne u mumbläd:

-  Upp u ner. Men i ställ för "ingenstans vid" hampäd de si så att han sägd "allstans" vid.

Han flaug upp ör kusstain'n, men ettarsum han hadd sägt "allstans" i ställ för "ingenstans" ståitäd han hail täidn imot inn äi kusstain'n. Ännu värre blai de när han kåmm ör kusstain'n. Han kastädäs mot träituppar, körktånn u bergstuppar, så att'n till släut blai hailt blåslagen yvar hail kruppen.

Till släut kåmm han fram till måle, u till hans förvåningg var de Blåkulla. De var gutt um häxar där u så var där a oskaplit stort kalas me bad mat u dricke sum pagick. Blant häxar känd han igen flair bondkällinggar äi trakti, blant daim henn sum sum än hadd fat kvarter bäi.

Knalln tyckt um go mat u dricke u han vänd si snart bäi "sidar" äi häuse u han hadd läik så mik rolit - ellar u så låssäd han de - sum all häxar.

När kalase me all säin ceremoniar vara släut bad han bondkällinggi att ha skudd jälp han någlund hailskinn'n haim. Han vidd int var me um sam historje sum när han glaid ste. Källinggi, sum trod att ha hadd fat en "gildesbrodar", to sin nöi vän på ryggen u så bar de av haimat igen till bondgardn.

Så kåmm källinggi u knalln lycklit haim. Men de var  knallens säist färd ti Blåkulle. De lugd han si självar dört u hailit.

Hämtat från K.G. Anderssons "Sägner från Gotland", andra samlingen. Översatt vid en studiecirkel i gutamål vid Gotlands Gille i Göteborg.

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.