Språket

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Gutniska eller Gutamål?

Intresset
Fårö
Runinskifter från 900 - 1500 talen:
Gutamålsgillet

Det har diskuterats om vi talar om en dialekt eller ett språk. Man har t.ex kallat det för Gutamål, Gutiska, Gammelgutnisk eller Gutniska. Ibland har det även kallats Gammal gotländska. Det gotländska fornspråket kallas Forngutniska, vilket av språkforskare anses vara ett särskilt språk. I våra dagar brukar man säga Gutniska eller Gutamål.

Gutniska/Gutamål talas i någon mån fortfarande i de sydöstra delarna av Gotland. En del kortare texter skrivs sporadiskt. Det största textmaterialet på nutida gutamål är de samlade breven från Jakob Karlsson, Fie i Lau (även kallad Fäi-Jaken el. Fäi-Jakå). De 20 första breven har editerat skick publicerats i en bok ”Fäi-Jakås fyst brevi” (Ödins Förlag AB, Tranhusgatan 29,  S-621 55 Visby). Hela materialet omfattar 262 brev med inemot 4000 sidor i folio. Utöver detta material finns kortare artiklar mm. som under årens lopp publicerats i gotlandstid-ningarna.

Numera talar de flesta gotlänningar ett tungomål som kallas Gotländska. Det är en dialekt som uppkommit genom att det gamla språket anpassats till riksmålet.

Intresset   Början av sidan

bullet

Intresset för gutniskan går långt tillbaka i tiden, ända till 1600-talet, och flera ordlistor samt även annat material har vid olika tidpunkter sammanställts.

bullet

De förnämsta sammanställningar som nu finns är Gotländsk Ordbok och Ordbok över Laumålet på Gotland.

bullet

Den förstnämnda är sammanställd av material som går tillbaka till 1600-talet, och den blev färdig under 1940-talet.

bullet

Den senare bygger på språket i Lau socken på sydöstra Gotland och och färdigställdes under 1970 och 80-talen.

bullet

Båda verken är rena guldgruvor för den som vill som studera gutniskan. Även etnografiskt, etnologiskt, kulturhistoriskt och bygdehistoriskt lämnas värdefulla besked om livet på Gotlands landsbygd i gammal tid.

bullet

Modern gutniska/gutamål återfinns under rubiken Texter.

Fårö   Början av sidan

Det ålderdomligaste språket talas på Fårö, där målet dels bibehållit ändelsevokaler, vilka eljest i gotländskan försvagats, dels har ett rikare formsystem, vilket på det övriga Gotland är i hög grad förenklat. Även i fråga om accenten skiljer sig Fårö-målet från gutniskan i övrigt, i det Fårömålets accent något liknar fastlandssvens-kans, medan gutniskan gör ett mera främmande intryck. I vad mån dessa skiljakt-ligheter bero på inre utveckling eller får tillskrivas främmande inflytelser, är en fråga som tarvar särskild undersökning.

(Ur Herbert Gustavson, Svenska Landsmål, Gutamålet. En historisk-deskriptiv översikt, 1940)

Runinskifter från 900 - 1500 talen:   Början av sidan

Runstenar
Gravhällar
Ristningar på kyrkoväggar
Inskrifter på föremål   
Gutalagen med Gutasagan från början av 1200-talet
Runkalendarium från 1328
Gillesstadga

Gutamålsgillet   Början av sidan

Gutamålsgillet är en sammanslutning som arbetar för att främja forskningen kring och vården av det uråldriga gotländska språket - gutamålet. Enligt stadgarna ska gillet medverka till det nu levande språpkets sunda utveckling och tillgänglighet för kommande generationer

Gillet stiftades den 20 juli 1945 av tio personer som ville göra något för att, som det står i stiftelseurkunden, det "hos deras landsmän skulle inpräntas kunskapen om och förfarenheten i deras fäders tungomål, det ock gutamålet kallas".
 

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.