Växter

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Växter - Plants - Plantas

abburgras n. [GS]{G: aborre aborr-gräs}  - bottengräs; alger

abrudd [GS]{G: abrodd}  - åbrodd (Artemisia abrotanum)

ag m. [CGLV]{G: ag} {L: ag s.} - ag (Cl dium mar¡scus)

agkippe (‑å) f. [L]  {L: ag-kippa s.} - agknippa; agbunt

aglunde m. [GL]{G: ag-lund} {L: ag-lunde s.} - agbestånd

aik f. [CGLSV]{G: ek} {L: ek s.} - ek (Quercus robur)

aikalde (‑å) f. [LS]  {L: ek-ollon s.} - ekollon

aike m. (o. n.) [CGLS]{G: eke} {L: eke s.} - virke av ek; ekvirke

aikstrånk m. [L]  {L: ek-stronk s.} - liten klen och krokig ek

aiksvaig [L]  {L: ek-sveg s.} - ekspö

ain f. [CGLSV]{G: en} {L: en s.} - enträd (Juniperus communis)

ainbär n. [S] - enbär

ainbärre m. koll. [GL]{G: en s.-bärra} {L: ene-bärre s.} - enbarr

aine n. [CGLS]  {L: en s.} - enbuskar (koll.); virke av enträd; envirke; enved; enris

ainstyngg n. [GNS] - enbärsblomma

akakål *1 [V] - åkerkål (Brassica campestris); åkerrova (Brassica rapa)

akakål *2 [V] - åkersenap (Sinapis arvensis)

akanälk [V] - klätt (Agrostemma githago)

akarblåmme (‑å) f. [GS]{G: åker-blomma}  - blåklint (Centaurea cyanus); prästkrage (Leucanthemum vulgare)

akarmönar pl. [GS]{G: åker-möner}  - johannesört (Hypericum perforatum)

akaroe (‑å) f. [V] - åkerkål (Brassica campestris); rova (Brassica rapa)

akarros f. (blå el. gul) [FLGS]{G: åker-ros} {L: åker-ros s.} - blåklint (Centaurea cyanus); färgkulla (Anthemis tinctoria)

akarsinap [S] - åkersenap (Sinapis arvensis)

akartatl [S] - åkerven (Agrostis spica venti)

akartissle (‑å) f. [SV] - åkertistel (Cirsium arvense); piggtistel (Carduus acanthoides)

akartulpan *1 [SV] - vallmo (Papaver)

akartulpan *2 [V] - spikvallmo (Papaver argemone); rågvallmo (Papaver  ubium)

akartåpse m. [GLSV]{G: åker-tofs} {L: åker-tofse s.} - blåeld (Echium vulgare)

akasinap [V] - åkersenap (Sinapis arvensis); åkerkål (Brassica campestris)

akaskäde (‑å) f. [V] - dårrepe (Lolium temulentum)

akatarald [V] - vitblära (Silene alba)

akavallmoge (‑å) f. *1 [V] - spikvallmo (Papaver argemone); rågvallmo  Papaver dubium)

akavallmoge (‑å) f. *2 [A] - vallmo (Papaver)

aklaie (‑å) f. [CGLS]{G: akleja} {L: akleja s.} - akleja (Aquilegia vulgaris)

akurlaie f. [GS]{G: akleja} {L: akleja s.} - akleja (Aquilegia vulgaris)

al m. [GLV]{G: al} {L: al s.} - al (Alnus glutinosa)

alar pl. [FGL]{G: ål s.2.} {L: al s.1.} - groddar

alde (‑å) f. [FGL]{G: ollon} {L: ollon s.} - ollon

alm m. [GL]{G: alm} {L: alm s.} - alm (Ulmus campestris))

alva(r)gras n. [CGS] - tulkört (Cyanachum vincetoxicum)

amaur m. [SV] - stenmalört (Artemisia rupestris); sötväppling (Melilotus officinalis)

ampa(r)bärsträi n. [GS]{G: amper-bärs-träd}  - rönnoxel (Sorbus hybrida)

ampar f. -prå [S] - rönnoxel (Sorbus hybrida)

ampebär n. [S] - rönnoxelbär

amporbär n. [G]{G: amper-bär}  - rönnoxelbär

ampre (‑å) f. [GS] - rönnoxel (Sorbus hybrida)

ampre f. -rå [G]{G: amper}  - rönnoxel (Sorbus hybrida)

amäur m. [G] - stenmalört (Artemisia rupestris)

anggilkrot f. [LSV] - kirskål (Aegopodium podagraria)

anggälk [S] - strätta (Angelica sylvestris)

angälk(e)rot f. [S] - strättarot

anäis [GS] - anis (Pimpinella anisum)

anälkrot f. [LV] - vänderot (Valeriana officinalis)

apald f. *1 [A] - vildapel (Pyrus malus sylvestris)

apald f. *2 [GLSV] - virke av äppleträd; vildäpple (Pyrus malus sylvestris)

apalde f. [G] - virke av äppelträd

apaldglångge m. [L] - vildapelblom

ask m.f. [LV]  {L: ask s.} - ask (Fraxinus excelsior)

asp m. [LV]  {L: asp s.} - asp (Populus tremula)

astar m. [FL]  {L: aster s.} - aster (prydnadsväxt)

augensint m. [S] - hyacint (Hycinthus orientalis)

autre (‑å) f. [CFGL]{G: hötra} {L: hötra s.} - blåstång (Fucus vesiculosus)

avrute f. [G]{G: abrodd s.} - gubbskägg; åbrodd (Artemisia abrotanum)

backmuse m. [L]  {L: backe-mossa s.} - lav; renlav (Cladonia rangiferina)

backnaike f. [S] - backsmultron (Fragaria viridis, collina)

bagge m. *2 [L]  {L: bagge s.3)} - nötklase

bainvid m. *1 [GLNSV]{G: ben-ved} {L: ben-ved s.} - vildkornell (Cornus sanguinea); hårdved; brakved (Rhamnus frangula)

bainvid m. *2 [GLNSV]{G: ben-ved} {L: ben-ved s.} - olvon skogs- (Viburnum opulus); benved (Evonymus europaea)

bainvid m. *3 [V]{G: ben-ved} {L: ben-ved s.} - getapel (Rhamnus catharticus)

baisklauk m. [GS]{G: besk-lök} {L: besk-lök s.} - gräslök (Allium schoenoprasum); kogslök (Allium scorodoprasum)

balsam [GLS]{G: balsam} {L: balsam s.} - salvia (Salvia verticillata); balsamblad  Tanacetum balsamita)

bevagras n. [GLSV]{G: bäve-gräs} {L: bäver-gräs s.} - darrgräs (Briza media)

bind(e)burre (‑å) f. [GS]{G: binde-borre}  - hundtunga (Cynoglossum officinale); snärjmåra (Galium aparine)

bind(e)gras n. [GS]{G: binde-gräs}  - åkerbinda (Polygonum convolvulus); åkervinda (Convolvulus arvensis)

bjärk f. (glt) [GLSV] - björk (Betula alba)

björk f. [GLSV] - björk (Betula alba)

björnlabb m. [S] - spenörtsblad

blablåmme (‑å) f. [GS]{G: blå-blomma}  - blåsippa (Anemone hepatica)

blå akarblåmme (‑å) f. [V] - blåklint (Centaurea cyanus)

blå akarros m. [V] - blåklint (Centaurea cyanus)

blå akartåps m. [V] - blåeld (Echium vulgare)

blå fagninggsblåmme (‑å) f. [LV] - blåsippa (Anemone hepatica)

blå fagninggsros f. [LV] - blåsippa (Anemone hepatica)

blå killinggtand m. [SV] - kråkvicker (Vicia cracca); luddvicker (Vicia  illosa)

blå källinggtand m. [V] - luddvicker (Vicia villosa)

blå sedblåmme (‑å) f. [V] - blåklint (Centaurea cyanus)

blå säugblåmme (‑å) f. [V] - blåeld (Echium vulgare)

blåbär n. [FL]  {L: blåbär} - blåbär

blåbär(slind m.) [LV] - blåbär(sris)

blåeld [V] - blåeld (Echium vulgare)

blåhatt m. *1 [LV] - blåklocka, liten (Campanula rotundifolia)

blåhatt m. *2 [LV]  {L: blå-hatt s.} - storklocka (Campanula persicifolia)

blåhatt m. *3 [LV] - blåklocka, stor (Campanula persicifolia); storklocka (Campanula persicifolia)

blåklint [LV] - blåklint (Centaurea cyanus)

blåklåcke (‑å) f. *1 [LV] - blåklocka, liten (Campanula rotundifolia)

blåklåcke (‑å) f. *2 [GLV]{G: blå-klocka} {L: blå-klocka s.} - blåklocka, stor  Campanula persicifolia); storklocka (Campanula persicifolia)

blåknåbbar pl. [SV] - ängsvädd (Succisa pratensis)

blåsippe (‑å) f. [LV] - blåsippa (Anemone hepatica)

blåskallar pl. [CLSV] - ängsvädd (Succisa pratensis)

blåtåppar pl. [LSV] - blåeld (Echium vulgare)

blåtåpsar pl. [LV] - blåeld (Echium vulgare)

blåtåttar pl. *1 [LV] - blåklocka, liten (Campanula rotundifolia)

blåtåttar pl. *2 [V] - blåklocka, stor (Campanula persicifolia); storklocka (Campanula persicifolia)

bok f. [GLS] - bok (Fagus silvatica)

brake (‑å) f. [LV] - älggräs (Filipendula ulmaria); mjödört (Filip‚ndula ulm ria)

brake m. [CGLNSV]{G: brake} {L: brake s.} - älgört (Filipendula ulmaria); älggräs  Filipendula ulmaria)

brinkfodar [S] - hö från väg el. dikeskanter

brunnel(s)träi n. [G] - fågelbär (Prunus avium)

bräken [S] - ormbunke (Pteridophyta)

brännat(l)e f. [S] - etternässla (Urtica urens); brännässla (Urtica  ioica)

brännässle f. [S] - etternässla (Urtica urens); brännässla (Urtica dioica)

brännättel m. [V] - etternässla (Urtica urens); brännässla (Urtica dioica)

brännättle m.f. [CGLS] - etternässla (Urtica urens); brännässla (Urtica  ioica)

bräudbrö n. [S] - brudbröd (Filipendula vulgaris)

bräudkålle (‑å) f. [S] - åkerbinda (Polygonum convolvulus); åkervinda  Convolvulus arvensis)

bräudpäiskar pl. [S] - mjölke (Epilobium angustifolium)

bräun källinggtändar m.pl. [V] - käringtand (Lotus corniculatus)

bräunnacke m. (växt) [V] - krutbrännare (Orchis ustulata)

bräunnäbb m. [GNSV]{G: brun-näbb}  - krutbrännare (Orchis ustulata)

bräunsnäite (‑å) f. [S] - krutbrännare (Orchis ustulata)

buckblad n. [GS] - näckros (Nymphaea alba); liljekonvaljeblad; vit näckros (Nymphaea alba)

buckskägg [S] - åbrodd (Artemisia abrotanum)

bucksvärd (gul) [S] - svärdslilja (Iris pseudacorus)

bulda(r)jan n. (egtl. Valeriana, lty bullerjan) [GLNS]{G: buller-jan} {L: bullerjan s.1)} - kransborre (Marrubium vulgare) (används till öl)

buldagras n. [SV] - bosyska (Ballota nigra); bonässla (=bosyska)

bullerjan [SV] - vänderot (Valeriana officinalis)

bunk (oböjl. koll.) [LV] - näckros (Nymphaea alba); vit näckros (Nymphaea alba)

bunkag m. [V] - säv (Scirpus lacustris)

bunkblåmme (‑å) f. [L] - näckros (Nymphaea alba); vit näckros (Nymphaea  lba)

bunkfodar [SV] - hö från fuktig jord (Juncus- o. Equisetumarter); säv  Scirpus lacustris)

bunkstarr m. [V] - säv (Scirpus lacustris)

burrar pl. [N] - kardborrar (Arctium-arter)

burre (‑å) f. [CLSV]{G: borre s.2} {L: borra s.2} - kardborrar stor-liten (Lappa- ardana & minor)

burrgras n. [G]{G: aborr-gräs s.} - bottengräs (smått); alger

buskvävalde (‑å) f. [V] - åkervinda (Convolvulus arvensis); åkerbinda  Polygonum convolvulus)

bustar pl. [LV] - älväxing (Sesleria caerula)

buttengras n. [S] - kärrgräs (Chara)

byttgras n. [S] - småborre (Agrimonia eupatoria)

byttslet [S] - småborre (Agrimonia eupatoria)

byttört [NS] - småborre (Agrimonia eupatoria)

båcksvärd n. [G] - svärdslilja (Iris pseudacorus)

bålmört m. [V] - bolmört (Hyoscyamus niger)

båsmanshatt m. [GLSV] - blåklint (Centaurea cyanus); väddklint (Centaurea scabiosa)

båsmanshattar m.pl. *1 [V] - ängsvädd (Succisa pratensis)

båsmanshattar m.pl. *2 [N] - storklocka (Campanula persicifolia); blåklocka, liten (Campanula rotundifolia)

båtmashattar m.pl. [S] - ängsvädd (Succisa pratensis)

bäiblåmmar (‑år) f.pl. [V] - växt(er) utan artangivelse

bävagras n. [V] - darrgräs (Briza media)

böigåssar pl. [V] - krutbrännare (Orchis ustulata)

böik f. [GS] - bok (Fagus silvatica)

böisårk m.*1 [CNSV] - krutbrännare (Orchis ustulata)

dag u nat [V] - styvmorsviol (Viola tricolor); åkerviol (Viola arvensis)

daggskål m. [GS] - daggkåpa (Alchemilla vulgaris)

daldargras n. [NS] - darrgräs (Briza media)

dalia [FL]  {L: dahlia s.} - dahlia

dallagras n. [V] - darrgräs (Briza media)

darrgräs n. [SV] - darrgräs (Briza media)

darrknuppar pl. [V] - darrgräs (Briza media)

daunättl m. [SV] - bosyska (Ballota nigra); bonässla (=bosyska)

dundarlauk m. [CGNSV]{G: dunder-lök}  - kärleksört (Sedum telephium)

dune (‑å) f. *1 [CGLNSV]{G: duna s.1)} {L: duna s.} - gråbo (Artemisia vulgaris)

dune (‑å) f. *2 [CGS] - ängsull (Eriophorum angustifolium)

dune (‑å) f. *3 [CGS]{G: duna s.2)} - kaveldun (Typha latifolia)

dunrot f. [L]  {L: duna s.-dun-rot s.} - rot av gråbo (Artemisia vulgaris)

dässmansblåmme (‑å) f. [CGSV] - honungsblomster (Herminium monorchis)

däunar pl. [G] - kaveldun (Typha latifolia)

däune (‑å) f. [L] - gråbo (Artemisia vulgaris)

däunkavle el. -kavel [G] - kaveldun (Typha latifolia)

dödgras n. [SV] - gåsört (Potentilla anserina)

enkel raubom m. [V] - ängssyra (Rumex acetosa)

enkle gullknappar m.pl. [V] - knölsmörblomma (Ranunculus bulbosus)

ettarnille (‑å) f. [N] - daggkåpa (Alchemilla vulgaris)

ettarnälle (‑å) f. [LSV]  {L: eternella s.} - daggkåpa (Alchemilla vulgaris); edblomster (Helichrysum arenarium)

fageblåmme (‑å) f., väit [S] - vitsippa (Anemone nemorosa)

fagning(s)blåm(m)e (‑å) f. [CGLV] - vitsippa (Anemone nemorosa)

faitfitta (Fårö) [SV] - tätört (Pinguicula vulgaris)

faitfitte (‑å) f. [V] - tätört (Pinguicula vulgaris)

faitgras n. [LSV] - svinmålla (Chenopodium album); åkermolke (Sonchus  rvensis)

faitknupp m. [S] - fetknopp gul (Sedum acre)

faitmyldgras n. [SV] - svinmålla (Chenopodium album)

faitmålle (‑å) f. [LSV] - svinmålla (Chenopodium album)

faitnacke m. [SV] - tätört (Pinguicula vulgaris)

faittissle m. [SV] - fettistel (Sonchus arvensis o. s. asper); åkermolke (Sonchus arvensis)

fallblomme (‑å) f. [G]{G: falla fall-blomma}  - vild vallmo som tros förorsaka "fallsjauke" om man rör vid den

fallsjaukrosar (‑år) f.pl. *1 [V] - spikvallmo (Papaver argemone)

fallsjaukrosar (‑år) f.pl. *2 [V] - rågvallmo (Papaver dubium)

fallsjaukrosar (‑år) f.pl. *3 [A] - vallmo (Papaver

fallsjauksblomar [G]{G: falla fall-sjuksblomma}  - rågvallmo (Papaver dubium)

faxe [S] - råglosta (Bromus secalinus)

finggarhatt m. *1 [SV] - blåklocka, liten (Campanula rotundifolia)

finggarhatt m. *2 [V] - blåklocka, stor (Campanula persicifolia); storklocka (Campanula persicifolia)

finggartåttar pl. *1 [GLNSV] - blåklocka, liten (Campanula rotundifolia)

finggartåttar pl. *2 [NV] - blåklocka, stor (Campanula persicifolia); torklocka (Campanula persicifolia)

finne m. (Got. farneis - gammal) [GLS] - gräs gammalt och visset i ängsbotten

flatnacke m. [S] - myrfoder (fint och trint på tuvor och upphöjningar)

flugblåmme (‑å) f. [S] - flugblomster (Ophrys myiodes)

flughavre m., flughagre [LSV] - flyghavre (Avena fatua)

flugråin f. [CGLNS] - rönn som växer på ett gammalt träd el. dyl.

flus n. [CGL] - nötfnas

flädarbuske m. [S] - fläder (Sambucus nigra)

flädarteträi n. [GL] - fläder (Sambucus nigra)

fodarlaide (‑å) f. [AGLSV] - femfingerört (Potentilla argentea); gåsört  Potentilla anserina)

frustblåmme (‑å) f. [S] - hästhov (Tussilago farfara)

frä(c)kne m. *1 [SV] - fräken (Equisetum)

frä(c)kne m. *2 [SV] - ormbunke (Pteridophyta)

frä(c)kne m. *3 [SV] - örnbräken (Pteridium aquilinum)

frä(c)kne m. *4 [SV] - majbräken (Athyrium filix-femina)

frä(c)kne m. *5 [FG]{G: fräkne} {L: fräkne s.} - örnbräken (Pteris aqulina)

frä(c)kne m. *6 [L]  {L: fräkne s.} - träjon (Dry¢petris filix mas)

fröl m. [GS] - vildkornell (Cornus sanguinea); hårdved

fukhum(b)le m. [GS] - humle, hanblomster

fuksvamp m. [L] - röksvamp

fure (‑å) f. [V] - tall (Pinus sylvestris)

fyllgras n. [S] - gräs som växer upp efter gödning med havstång

fäugelblåmmme (‑å) f. [SV] - kråkvicker (Vicia cracca); luddvicker (Vicia villosa)

fäugelbär [GV] - stenbär (Rubus saxatilis)

fäugelbär n. [FG]{G: fågel-bär}  - stenbär (Rubus saxatilis)

fäugelgras n. [V] - höskallra, stor (Rhinantus serotinus/major)

fäulbom [LV] - fläder (Sambucus nigra); ramslök (Allium ursinum)

fäulbomsträi n. [GS] - fläder (Sambucus nigra)

föiros f. [S] - pion (Paeonia festiva)

förgätmiai [S] - förgätmigej äkta/åker (Myosotis scorpioides/palustris)

förjätmiej [V] - förgätmigej äkta/åker (Myosotis scorpioides/palustris)

gaitappel n. [V] - getapel (Rhamnus catharticus)

gaitbark(s)träi n. [NSV]  {L: get-bark|träd s.} - vägtorn (Rhamnus cathartica); getapel (Rhamnus catharticus)

gaitbärsträi n. [S] - vägtorn (Rhamnus cathartica)

gaitkaipe (‑å) f. [GS] - backlök (Allium oleraceum); skogslök (Allium  corodoprasum)

gaitlauk m. [CGLSV] - backlök (Allium oleraceum); skogslök (Allium scorodoprasum)

gaitpurs m. [GS] - krypvide (Salix repens); dvärgpil (Salix arenaria)

gaitväpplingg [S] - getväppling, gul/röd (Anthyllis vulneraria)

gal(d)hamp m. [S] - hampstånd som är ofruktbara

gar(d)kummin [GS] - kummin (Carum carvi)

gartkummen [GV] - kummin (Carum carvi)

gartkummin [GV] - kummin (Carum carvi)

gasblåme (‑å) f. [V] - växt i ängar

gasgras n. [S] - maskros (Taraxacum vulgare); sommarfibbla (Leontodum  ispidus)

gashagre [SV]{G: gås-havre}  - råglosta (Bromus secalinus)

gashavre [FGLSV]{G: gås-havre} {L: gås-havre s.} - råglosta (Bromus secalinus)

gastgras n. [GS] - kustruta (Thalictrum minus); käringtand (Lotus corniculatus)

gatblåmme (‑å) f. [CSV] - tusensköna (Bellis perennis)

gatrosar (‑år) f.pl. [V] - tusensköna (Bellis perennis)

gaukblåm(m)e (‑å) f. [CGLSV]{G: gök-blomma} {L: gök-blomma s.} - gullviva (Primula  eris)

gaukrosar f.pl. [CLS] - lundviva (Primula elatior); trädgårdsviva

graknappar pl. [NS] - vädd (Scabiosa arvensis el. succisa)

graslauk m. [S] - gräslök (Allium schoenoprasum)

graslök m. [V] - gräslök (Allium schoenoprasum)

grasull [S] - ängsull (Eriophorum angustifolium)

graun m. [CFGLSV]{G: grön s.2.} {L: grön s.} - ljung (Calluna vulgaris)

graunbacke m. [L] - ljungbacke

graärt f. [V] - luddvicker (Vicia villosa); duvvicker (Vicia hirsuta); råkvicker (Vicia cracca)

grodblad n. [GS] - gäddnate (Potamogeton natans)

grodgras n. *1 [LSV] - vattenmöja (Ranunculus aquatilis); grodnate

grodgras n. *2 [LSV] - grodmöja (Ranunculus tricophyllis)

gråvfräkne [S] - örnbräken (upteris aquilina)

grän f. [GLSV] - gran (Picea abies)

gränkunningg m. [L] - grankotte

gräslök m. [V] - gräslök (Allium schoenoprasum)

grässke m. (Da. graeskar) [CGS] - pumpa (Cucurbita pepo)

gröin ättanälle (‑å) f. [V] - daggkåpa (Alchemilla vulgaris)

gubblår [S] - päron

gubbrack [V] - luddvicker (Vicia villosa)

gubbskägg n. [S] - åbrodd (Artemisia abrotanum); mossa

gustavsskålar m.pl. [V] - teveronika (Veronica chamaedrys)

gustavsögon n.pl. [V] - teveronika (Veronica chamaedrys)

gyllak, gyllnlak, gyllaken [S] - sommarlövkoja (Cheiranthus annua)

gäul akarblåmme (‑å) f. [S] - färgkulla (Anthemis tinctoria)

gäul akaros m. [V] - färgkulla (Anthemis tinctoria)

gäul fagningg(s)blåmme (‑å) f. [V] - gulsippa (Anemone ranunculoides)

gäul fagningg(s)ros f. [LV] - gulsippa (Anemone ranunculoides)

gäul Sant Hansblåmmar pl. [N] - färgkulla (Anthemis tinctoria)

gäul santansblåmme (‑å) f. [S] - färgkulla (Anthemis tinctoria)

gäul(ar) prästkrage m. [V] - färgkulla (Anthemis tinctoria)

gäular klövar [V] - jordklöver (Trifolium campestre)

gäular lusern [V] - gullusern (Medicago falcata); jordklöver (Trifolium  ampestre)

gäulbark(s)träi n. [GSV] - brakved (Rhamnus frangula); vägtorn (Rhamnus  athartica)

gäulbarksträi n. [N] - brakved (Rhamnus frangula)

gäulbönar (‑år) f.pl. [CLS] - bruna bönor (Phaseolus vulgaris)

gäule killinggtändar m.pl. *1 [V] - getväppling, gul (Anthyllis vulneraria)

gäule killinggtändar m.pl. *2 [V] - gulvial (Lathyrus pratensis)

gäule killinggtändar m.pl. *3 [V] - käringtand (Lotus corniculatus)

 

gäule källinggtändar m.pl. *1 [V] - getväppling, gul (Anthyllis vulneraria)

gäule källinggtändar m.pl. *2 [V] - gulvial (Lathyrus pratensis)

gäule källinggtändar m.pl. *3 [V] - käringtand (Lotus corniculatus)

gäule vildsörrenar m.pl. [V] - gulmåra (Galium verum)

gäulklövar m. [LSV] - käringtand (Lotus corniculatus)

gäullusern m. [V] - gullusern (Medicago falcata)

gäulroe (‑å) f. [CLS] - kålrot (Brassica napus napobrassica)

gäulsippe (‑å) f. [S] - gulsippa (Anemone ranunculoides)

gökblåmme (‑å) f. [CGLNSV]{G: gök-blomma} {L: gök-blomma s.} - gullviva (Primula  eris)

hagre m. [GLS] - havre (Avena sativa)

halvampar f. -ampre (‑å) f. [GS] - oxel (Sorbus intermedia); rönnoxel  Sorbus hybrida)

hamp m. [GL] - hampa (Cannabis sativa)

hampe (‑å) f. [S] - hampa (Cannabis sativa)

handsletsgras n. [SV] - nattskatta (Solanum nigrum)

harkal (glt) [GS] - björnloka vit (Heracleum sphondylium)

harkål [GS] - björnloka vit (Heracleum sphondylium)

harull m. [S] - gräsull (Eriophorum latifolium); ängsull (Eriophorum  ngustifolium)

hautur n. [CG] - blåstång (Fucus vesiculosus)

havre m. [GLS] - havre (Avena sativa)

hin ondes blåmme (‑å) [S] - hästhov (Tussilago farfara)

hirkenpirk [CGSV] - johannesört (Hypericum perforatum)

hjärtans fröjd [S] - myskmynta (Melissa officinalis)

hogsel f. [CGS] - oxel (Sorbus intermedia); oxelträd

hoksel f. [CFGLSV]{G: oxel} {L: oxel s.} - oxel (Sorbus intermedia); oxelträd

hokselbär f. [FL]  {L: oxel-bär n.} - oxelbär

horpäiske f. [CGSV] - cikoria (Cichorium intybus); väddklint (Centaurea  cabiosa)

hotur [S] - blåstång (Fucus vesiculosus)

hum(b)le m. [GLS]{G: humle s.2} {L: humle s.} - humle (Humulus lupus)

humblelusern [V] - jordklöver (Trifolium campestre)

hundball m. [GS] - humleblomster (Geum rivale); fältsippa (Anemone pratenis)

hundlauk m. [GLSV] - hundloka (Anthriscus sylvestris)

hundlök m. [V] - hundloka (Anthriscus sylvestris)

hundtungge (‑å) f. [S] - hundtunga (Cynoglossum officinale)

hundäksingg m. [V] - hundäxing (Dactylis glomerata)

hyll [CGS] - fläder (Sambucus nigra)

hyllblåmstar pl. [G] - fläderblommor

hyllträi n. [CGS] - fläder (Sambucus nigra)

håilaide (‑å) f. [GS] - gåsört (Potentilla anserina)

hånntissle (‑å) f. [CGLNSV]{G: horn-tistla} {L: horn-tistla s.} - vägtistel (Cirsium vulgare); piggtistel (Carduus acanthoides)

hånunggsblåmme (‑å) f. [V] - växt(er) utan artangivelse

hånunggsblåmstar n. [V] - honungsblomster (Herminium monorchis)

hässle m. o. koll., hassle m. [CGLSV] - hassel (Corylus avellana); hasselvirke; virke av hassel; hasselbestånd

hästböne (‑å) f. [L] - bondböna, liten (Vicia faba equina)

hästho  f. [LSV] - hästhov (Tussilago farfara)

hästmynte (‑å) f. [V] - vattenmynta (Mentha aquatica)

häuslauk m. [S] - taklök (Sempervivum tectorum)

häusmuse m. [L] - väggmossa (Hylocomium parietinum)

Jakups Niljar (‑år) f. [LS] - vitlilja (Lilium candidum)

jangras n. [GLSV] - revfingerört (Potentilla reptans); kustruta (Thalictrum minus)

janrot f. [GLSV] - lusern gul, blå- (Medicago falcata-sativa); stallört  Ononis arvensis)

janrotgras n. [L] - lusern gul, blå- (Medicago falcata-sativa); stallört (Ononis arvensis)

janröitar pl. [S] - åkervädd (Scabiosa arvensis)

jetpäre (‑å) f. [L] - matpotatis

johannesbrö n. [LSV] - johannesört (Hypericum perforatum)

johannesgras, -gräs [V] - johannesört (Hypericum perforatum)

johannisblåmmar f.pl. [S] - färgkulla (Anthemis tinctoria)

jumfruläin n. [V] - jungfrulin (Polygala vulgaris)

jumfrutjolar pl. [V] - rödmalva (Malva sylvestris)

jumfrutjortlar pl. [LV] - rödmalva (Malva sylvestris)

Jungfru Marie bröi [V] - brudbröd (Filipendula vulgaris)

jungfru Marie sängghalm [SV] - gulmåra (Galium verum); majviva (Primula  arinosa)

jungfrulår [S] - päron

jungfrusärk [S] - åkerbinda (Polygonum convolvulus); åkervinda (Convolvulus arvensis)

jåmfräu Marie sängghalm [GSV] - gulmåra (Galium verum); majviva (Primula farinosa)

jårdgubbe m. [L] - jordgubbe (Fragari grandiflora-moschata)

jårdhumble m. * 1 [LS]  {L: jord-humle s.1)} - brunört vanlig (Prunella vulgaris) vattenmynta (Mentha aquatica)

jårdhumble m. * 2 [L]  {L: jord-humle s.2)} - vattenmynta (Mentha aquatica)

jårdhumble m. * 3 [GS]{G: jård-humle}  - johannesört (Hypericum perforatum)

jårdpäre (‑å) f. [CFGLS]{G: jord-päron} {L: jord-päron s.} - potatis (Solanum tuberosum)

jårdpärgras n. [L] - potatisblast

jårdväide n. [LSV] - krypvide (Salix repens)

kaipe (‑å) f. *1 [CGLNSV]{G: kepa} {L: kepa s.} - skogslök (Allium scorodoprasum)

kaipe (‑å) f. *2 [CGSV]{G: kepa}  - backlök (Allium oleraceum)

kal m. (glt) [GLS] - kål (Brassica)

kaldasse (‑å) f. [S] - tusensköna (Bellis perennis)

kalräis(e) n. [CNSV] - väddklint (Centaurea scabiosa); cikoria (Cichorium intybus)

kalräise [N] - väddklint (Centaurea scabiosa)

kalvblåmme (‑å) f. [GS] - kungsljus (Verbascum thapsus)

kamfärt [L] - kamfer (Camphora officinalis)

kanelblåmme (‑å) f. [GS] - sötblomster (Matricaria chamomilla); kamomill; backklöver (Trifolium montanum)

kastan m. [GLS] - kastanj (Castanea sativa); hästkastanj (Aesculus hippocastanum)

kattass m. [GLNSV]{G: katt-tass} {L: katt-tass s.} - kattfot (Gnaphalium dioicum)

kattbain n. [GS] - kattfot (Gnaphalium dioicum)

kattball m. (vanl. i pl.) [CGLSV] - humleblomster (Geum rivale); fältsippa (Anemone pratenis)

kattmynte (‑å) f. [LSV] - kattmynta vit (Nepeta cataria); åkermynta  Mentha arvensis)

kattust m. [GLSV] - kattost skär (Malva rotundifolia); rödmalva (Malva  ylvestris)

kattäiar f.pl. [V] - kattfot (Antennaria dioica)

killinggblåmme (‑å) f. [LV] - blåsippa (Anemone hepatica)

killinggtändar m.pl. *1 [LSV]  {L: killing-tänder s.1)} - getväppling, gul/röd  Anthyllis vulneraria)

killinggtändar m.pl. *2 [LV]  {L: killing-tänder s.2)} - käringtand (Lotus  orniculatus)

killinggtändar m.pl. *3 [LV]  {L: killing-tänder s.4)} - luddvicker (Vicia  illosa)

killinggtändar m.pl. *4 [V]  {L: killing-tänder s.3)} - gulvial (Lathyrus pratensis)

killinggtändar m.pl. *5 [V] - kråkvicker (Vicia cracca)

kissbär n., kyssbär [CGLS] - körsbär (Prunus cerasus)

knylhavre m. [V] - knylhavre (Arrhenatum vulgaris)

knölhavre m. [V] - knylhavre (Arrhenatum vulgaris)

kobär n. [CGL] - olvon skogs- (Viburnum opulus); brakved (Rhamnus frangula)

kobärsträi n. *1 [CGLNSV]{G: ko-bärs-träd} {L: ko-bärs|träd} - olvon skogs- (Viburnum opulus); olvonbuske (Viburnum opulus)

kobärsträi n. *2 [CLSV]{G: ko-bärs-träd} {L: ko-bärs|träd} - brakved (Rhamnus frangula)

kobärsträi n. *3 [GV]{G: ko-bärs-träd}  - skogskornell (Cornus sanguinea)

komunn [SV] - älväxing (Sesleria caerula)

kotissle (‑å) f. [V] - piggtistel (Carduus acanthoides); åkertistel  Cirsium arvense)

kragtulpan [NS] - vallmo (Papaver)

krakbär me gäul blåmmar (‑år) f.pl. [GLSV]{G: kråk-bär} {L: kråk-bär s.1)} - gul  etknopp (Sedum acre)

krakbär me väit blåmmar (‑år) f.pl. [GLNSV]{G: kråk-bär} {L: kråk-bär s.2)} - vit  etknopp (Sedum album)

krakfot m. [GLSV] - jungfrulin (Polygala vulgaris); krissla (Inula salicina)

krakföitar m.pl. [V] - jungfrulin (Polygala vulgaris)

krakgras n. [C] - tulkört (Cyanachum vincetoxicum)

kraknäbbar m.pl. [V] - luddvicker (Vicia villosa)

kraktassar m.pl. *1 [NSV] - fetknopp gul (Sedum acre)

kraktassar m.pl. *2 [LSV]  {L: kråk-tass s.} - rosett-jungfrulin (Polygala  marella)

kraktassar m.pl. *3 [V] - jungfrulin (Polygala vulgaris)

kraktassar m.pl. *4 [V] - luddvicker (Vicia villosa)

kraktassar m.pl. *5 [V] - kråkvicker (Vicia cracca)

kraktäiar (‑år) f.pl. [LV] - rosett-jungfrulin (Polygala amarella); ungfrulin (Polygala vulgaris)

kraktändar m.pl. [LSV] - kråkvicker (Vicia cracca); luddvicker (Vicia  illosa)

krakvaite m. [S] - pukvete (Melampyrum arvense)

krakärt m. [GLSV] - kråkvicker (Vicia cracca); vicker (Vicia)

krikulgras n. [S] - snärjmåra (Galium aparine)

kryll [S] - ängsruta (Thalictrum flavum)

kräike (‑å) f. [CGL] - plommon (Prunus insititia)

kräusmynte (‑å) f. [S] - krusmynta (Mentha crispa)

kummen [V] - kummin (Carum carvi)

kummingg [V] - kummin (Carum carvi)

kungg salmons jausstake [S] - fältkrasse (Lepidium campestre); salomons  jusstake

kungg Valje (‑å) f. [V] - liljekonvalje (Convallaria majalis)

kunggsjaus n. [FLS]  {L: kung-s|ljus s.} - kungsljus (Verbascum thapsus)

kunggvall m. [CGLNSV]{G: konvalje} {L: konvalj s.} - liljekonvalje (Convallaria  ajalis)

kunggvallsblåmme (‑å) f. [V] - liljekonvalje (Convallaria majalis)

kuninggvall [S] - liljekonvalje (Convallaria majalis)

kunningg (m. o koll.) [CGL] - kotte

kunninggvall [S] - ögonljus (Pyrola unifora)

kva(l)ke (‑å) f.m.n. [GS] - hagtorn (Crataegus); olvon skogs- (Viburnum  pulus)

kvalkbärsträi n. [SV] - olvon skogs- (Viburnum opulus)

 

kyldblåme (‑å) f. [V] - rödplister (Lamium purpureum)

kyldblåmme (‑å) f. [SV] - rödplister (Lamium purpureum)

kyldblåmmå me blå blåmmar (‑år) [V] - frossört (Scutellaria galericulata)

kyldblåmmå me raud blåmmar (‑år) [V] - rödplister (Lamium purpureum)

kyldblåmmå me väit blåmmar (‑år) [V] - sminkrot (Lithospermum arvense)

kyldgras me raud blåmmar (‑år) [V] - rödplister (Lamium purpureum)

kyldgras n. *1 [SV] - rödplister (Lamium purpureum)

kyldgras n. *2 [SV] - mjukdån (Galeopsis ladanum)

kyldgras n. *3 [V] - bergmynta (Satureja vulgaris)

kyldrosar (‑år) f.pl. [V] - rödplister (Lamium purpureum)

kyrvel [S] - körvel (Myrris odorata)

kyrvelkäx n. [S] - körvel (Myrris odorata)

kytbrustgras n. [SV] - småborre (Agrimonia eupatoria)

kål m. *1 [LS]  {L: kål s.1)} - kål (Brassica oleracea)

kållkån(a) [GS] - olvon, skogs- (Viburnum opulus)

kålröitar f.pl. [GLS] - kålrot (Brassica napus napobrassica)

kånn n. [S] - korn (Hordeum vulgare)

kånnbläding m. [FL]  {L: korn-bläding s.} - kornbrodd

kånnskäde (‑å) f. [V] - dårrepe (Lolium temulentum); kvickrot (Elymus  epens)

kånnälkar pl. [V] - klätt (Agrostemma githago)

källinggräis n. [SV] - cikoria (Cichorium intybus); vägvårda (cikoria)

källinggtändar m.pl. [GSNV]{G: kärling-tand}  - käringtand (Lotus corniculatus)

lambgras n. [S] - fårsvingel (Festica ovina)

lambtungge (‑å) f. *1 [GLSV]{G: lamm-tunga} {L: lamm-tunga s.} - kornfibbla (Scorzon‚ra h£milis); svinrot (Scorzon‚ra h£milis)

lambtungge (‑å) f. *2 [V] - ekorrbär (Maianthemum bifolium)

lambtunggras n. [V] - svinrot (Scorzonera humilis); ekorrbär (Maianthemum bifolium)

libbarstuck m. [CGLNS]{G: libber-stock} {L: libsticka} - libbsticka (Levisticum  fficinale)

lidgras me raud blåmmar (‑år) f.pl. [V] - åkerpilört (Polygonum persicaria)

lidgras me väit blåmmar (‑år) f.pl. [V] - pilört (Polygonum lapathifolium)

lidgras n. [SV] - kärrfräken (Equisetum palustre); pilört (Polygonum  apathifolium)

liljekunggvall [V] - liljekonvalje (Convallaria majalis)

lillkunggvall [SV] - liljekonvalje (Convallaria majalis)

lillkånggvallar pl. [V] - liljekonvalje (Convallaria majalis)

limburstuck [S] - libbsticka (Levisticum officinale)

lind f. [GL]{G: lind s.2.} {L: lind s.1.} - lind, trädet (Tilia Cordata)

lind m. [CGV]{G: lind s.1.} {L: lind s.2.} - lingonris; blåbärsris; mjölonris

lindbär n. [CFGLSV]{G: lind-bär} {L: lind s.2.-bär s.} - lingon (Vaccinium vitisidaea)

lindbärslind m.f. [V] - lingonris

linggbär n. [S] - lingon (Vaccinium vitisidaea)

lingån [V] - lingon (Vaccinium vitisidaea)

lingånlind m.f. [V] - lingonris

linnbär n. [S] - lingon (Vaccinium vitisidaea)

linnea [V] - linnea (Linnaea borealis)

listgras [S] - grav-fetblad

luddtatl [V] - åkerkösa (Apera spica venti)

luddvickar [V] - luddvicker (Vicia villosa)

luketånn [S] - ängeltorn (Rosa rubignosa)

luktntånn [V] - äppelros (Rosa rubiginosa)

lummar, lumur [GS] - skvattram (Ledum palustre)

lune (‑å) f. *2 [GS]{G: luna s.2}  - gråbo (Artemisia vulgaris)

lupp(e)gras n. [S] - tulkört (Cyanachum vincetoxicum)

lyn f. [CGLS] - lönn (Acer)

lyne n. [L] - lönnvike

läil kunggvaljar pl. [V] - liljekonvalje (Convallaria majalis)

läin n. *1 [S] - lin (Linum usitatissimum)

läinbär n. [CGS] - lingon (Vaccinium vitisidaea)

läinbärslind f. [G] - lingonris

läindöd *1 [SV] - pilört (Polygonum lapathifolium); åkerspergel (Spergula arvensis)

läindöd *2 [V] - åkerpilört (Polygonum persicaria)

läinskäde (‑å) f. [V] - linrepe (Lolium remotum); kvickrot (Elymus repens); råglosta (Bromus secalinus)

läinville (‑å) f. [SV] - lindådra (Camelina sativa/alyssum)

läiti kunggvalje (‑å) f. [V] - ekorrbär (Maianthemum bifolium)

läkar(e)blad n. [V] - groblad (Plantago major)

läkareört m. [V] - groblad (Plantago major)

läkblad n. [GLSV] - groblad (Plantago major)

läketungge (‑å) f. [SV] - ormtunga (Ophioglossum vulgatum)

läusbärstynne m. [CS] - nypon(ros) (Rosa canina)

löikåie (‑å) f. [LS]  {L: lövkoja s.} - lövkoja (Matthiola annua/incana)

mabärsträi n. [S] - måbär (Ribes alpinum)

mack(a)gras n. [GS] - bolmört (Hyoscyamus niger)

madre (‑å) f. *1 [SV] - färgmadra (Asperula tinctoria); skogskovall  Melampyrum silvaticum)

madre (‑å) f. *2 [V] - färgmåra (Galium triandrum)

majblåmme (‑å) f. [CV] - lundviva (Primula elatior); trädgårdsviva; ajviva (Primula farinosa)

majstangg f. [GS] - blåeld (Echium vulgare)

mallgras n. [S] - målla (Chenopodium album)

mallört m. [SV] - malört (Artemisia absinthium)

malurt m. [S] - malört (Artemisia absinthium)

mandelblåmme (‑å) f. [V] - knölbräcka (Saxifraga granulata); mandelblomma (Saxifraga granulata)

mar(r)nate m. [GS] - kärrgräs (Chara)

marhalm m. [S] - sandrör (Calamagrostis arenaria); vass (Phragmites  ommunis)

Mari sängghalm, gäul [N] - gulmåra (Galium verum)

Mari sängghalm, väit [N] - vitmåra (Galium boreale)

Mari(e/a) sängghalm [SV] - vitmåra (Galium boreale el. verum); majviva  Primula farinosa)

marieblåmme (‑å) f. [NSV] - majviva (Primula farinosa)

marietvål m. [GS] - blodrot (Potentilla erecta)

markapald f. [LV] - vildapel (Malus sylvestris)

markblåmmar [CGS] - vilda ej odlade blommor

markäppelträi n. [V] - vildapel (Malus sylvestris)

maskros m. [V] - maskros (Taraxacum vulgare)

matlaide (‑å) f. *2 [LS] - gåsört (Potentilla anserina)

matre (‑å) f. [LS] - färgmadra (Asperula tinctoria); mattram (Chrysantemum parthenium)

mattgras n. [S] - mattlummer (Lycopodium clavatum)

maurmar [V] - sötväppling (Melilotus officinalis)

merian [S] - mejram (Origanum majorana)

missummarsnycklar pl. [SV] - nattviol (Platanthera bifolia el. Habenaria bifolia)

missåmmarsnycklar pl. [N] - Habenaria bifolia

missåmmarsört [NS] - skogsnäva (Geranium sylvaticum e. sanguineum)

missåmmasgras n. [SV] - kärleksört (Sedum telephium)

mitgras n. [S] - mjölktistel (Sonchus oleraceus)

mjälbär [S] - mjölon (Arctostaphylus uva-ursi)

mjälbärs-lind/räis [S] - mjölonris (Arctostaphylus uva-ursi)

mjölbär [V] - mjölon (Arctostaphylus uva-ursi)

mjölbärs-lind/räis [SV] - mjölonris (Arctostaphylus uva-ursi)

munke m. [L] - blåbär

murätte (‑å) f. [LS] - morot (Daucus carota)

murötte (‑å) f. [L] - morot (Daucus carota)

muse m. [LS]{G: mosse} {L: mossa s.} - mossa; lav

musärt m. *1 [GSV]{G: mosse-ärt}  - kråkvicker (Vicia cracca)

musärt m. *2 [V] - duvvicker (Vicia hirsuta); luddvicker (Vicia villosa)

mynte (‑å) f. *1 [GLV]  {L: mynta s.} - vattenmynta (Mentha aquatica); åkermynta (Mentha arvensis)

mynte (‑å) f. *2 [GV]  {L: mynta s.} - bergmynta (Satureja vulgaris)

mys(k)ärt n. [V] - duvvicker (Vicia hirsuta); luddvicker (Vicia villosa)

målle (‑å) f. [V] - svinmålla (Chenopodium album)

mäire (‑å) f. [CGLNSV]{G: mira} {L: mira s.} - våtarv (Stellaria media) m fl; snärjmåra

mälde (‑å) f. [LS] - mjöldryga (Claviceps purpurea)

märjan [S] - mejram (Origanum majorana)

mäurgröine (‑å) f. [V] - murgröna (Hedera helix)

möine [GS] - johannesört (Hypericum perforatum)

möirblåmme (‑å) f. [V] - ängsruta (Thalictrum flavum); mjölke (Epilobium angustifolium)

möirgras n. *1 [SV] - myrgräs; mjölke (Epilobium angustifolium); ängsruta (Thalictrum flavum)

möirgras n. *2 [V] - säv (Scirpus lacustris)

möirpinne (‑å) f. *1 [V] - mjölke (Epilobium angustifolium)

möirpinne (‑å) f. *2 [V] - ängsruta (Thalictrum flavum)

möirpinne (‑å) f. *3 [V] - krissla (Inula salicina)

möirpuss [V] - pors (Myrica gale)

möirstarr [V] - bunkestarr (Carex elata)

möiruxe *1 [S] - näckros (Nymphaea alba); vit näckros (Nymphaea alba)

mölle (‑å) f. [LS] - målla (Chenopodium album)

naike m. [CFGLSV]{G: neke} {L: neke s.} - backsmultron (Fragaria viridis, collina)

napelalde (‑å) f. [GS] - nypon

napelbär n., naplebär [GS] - nypon

napeltynne m. *1 [CGLS]{G: napel-törne} {L: napel-törne s.} - nypon(ros) (Rosa  anina); vild rosenbuske; törne

napeltynne m. *2 [V] - stenros (Rosa canina); vildros (Rosa canina)

napeltynne m. *3 [N] - vild rosenbuske

narvgras n. [V] - våtarv (Stellaria media)

nat-u-dag [CGSV] - styvmorsviol (Viola tricolor); åkerviol (Viola arvensis)

natl m.f. [S] - nässla (Urtica dioica); brännässla (Urtica dioica)

nilja [S] - lilja (Lilium)

nyt f. [L] - nöt

nytbagge m. [L] - nötklase

nytflus n. [L] - nötfnas; nötsvepe

nythässle [V] - hassel (Corylus avellana)

nålgras n. [SV] - nålkörvel (Scandix pecten-veneris); stinknäva (Geranium robertianum)

näckros m. [V] - näckros (Nymphaea alba); vit näckros (Nymphaea alba)

näi-man-störke [V] - gulsporre (Linaria vulgaris)

nälk f. [CGLS] - nejlika (Dianthus); trädgårdsnejlika; kryddnejlika

nässle m.f. [S] - nässla (Urtica dioica); brännässla (Urtica dioica)

nätt(e)l m. (o. koll.) *1 [GLSV]{G: nätel} {L: nättel s.} - nässla (Urtica dioica); brännässla (Urtica dioica)

nätt(e)l m. (o. koll.) *2 [V] - etternässla (Urtica urens)

nättle (koll.) [L] - nässlor

näupe f. [L] - nypon

ofråi n. [L] - ogräs

ogras n. [LS] - ogräs

okräut (Ty. Unkraut) [CGS] - ogräs

palstar- el. pålstarnacke m. [LS] - palsternacka (Pastinaca sativa)

panggsear [V] - styvmorsviol (Viola tricolor); åkerviol (Viola arvensis)

pannkaksblåmme (‑å) f. [S] - mandelblomma (Saxifraga granulata)

pasklilje (‑å) f. [S] - påsklilja (Narcissus pseudo-narcissus)

penninggras n., -gräs *1 [CGLSV]{G: penning-gräs}  - höskallra (Rhinantus  ajor); penningört (Thlaspi arvense)

penninggras n., -gräs *2 [V] - korskovall (Melampyrum cristatum)

penninggras n., -gräs *3 [SV] - skärvfrö

persilje (‑å) f. [L] - persilja (Petroselinum hortense)

pestilensblåmme (‑å) f. [SV] - röllika (Achillea millefolium)

pettersilje [S] - persilja (Petroselinum hortense)

picke (‑å) f. *1 [LS]  {L: picka s.2} - päron; småpäron (vilda)

pickträi n. [CLS] - päronträd (Pyrus communis)

pigge (‑å) f. [S] - päron

piggträi n. [C] - päronträd (Pyrus communis)

pinstnälk f. [CGLS] - pingstlilja (Narcissus poeticus)

pip(p)arrot f. [S] - pepparrot (Nasturtium armoracia)

pirrgras n. [S] - myrgräs

plome (‑å) f. [CGLS] - plommon (Prunus insititia)

plome n. [L] - plommon (Prunus insititia)

plomstain m. [L] - plommonkärna

plomträi n. [CGLS] - plommonträd (Prunus domestica)

plymsäv [V] - vass (Phragmites communis)

pläistar [S] - plister (Lamium)

prästkrage m. *1 [GLSV]{G: präst-krage} {L: präst-krage s.} - prästkrage (Leucanthemum vulgare); prästkrage (Chrysss nthemum leuc nthemum)

prästkrage m. *2 [LSV]  {L: präst-krage s.} - baldersbrå (Matricaria maritima); baldersbrå (Matricaria indora)

prästkrage m. *3 [L]  {L: präst-krage s.} - surkulla (Matricaria ind¢ra)

prästläus m. (koll.) *1 [CGLNV]{G: präst-lus} {L: präst-lus s.} - hundtunga (Cynoglossum officinale); åkerranunkel (Ranunculus arvensis)

prästläus m. (koll.) *2 [V] - snärjmåra (Galium aparine)

prästläus m. (koll.) *3 [N] - hundtunga (Cynoglossum officinale)

pröil [V] - skogstry (Lonicera xylosteum)

pulle [S] - tallkotte

puppel m. [LS] - poppel (Populus)

purs [S] - pors (Myrica gale)

puss [FGLNSV]{G: pors} {L: pors s.} - pors (Myrica gale)

puttissl [V] - åkertistel (Cirsium arvense); vägtistel (Cirsium vulgare)

påttlackgras n. [SV] - revormstörel (Euphorbia helioscopia)

påttnälk [S] - studentnejlika (Lychnis chalcedonica)

päil m. [LS] - pil (Salix frangula)

päire (‑å) f. *1 [LS] - gårdsskräppa (Rumex domesticus)

päire (‑å) f. *2 [N] - grässtjärnblomma (Stellaria graminea?)

pär(e)träi n. [S] - päronträd (Pyrus communis)

päre (‑å) f. [CGL]  {L: pära s.} - potatis (Solanum tuberosum); päron

päremutte (‑å) f. [S] - päron

pärgras n. [S] - potatisblast

pärr m. [GLSV] - säv (Scirpus lacustris); knappsäv (Scirpus palustris)

pärrfodar n. [S] - myrgräs

pärrgras n. [GSV] - säv (Scirpus lacustris); knappsäv (Scirpus palustris)

pärstand n. [S] - potatisstånd

päukhavre, päukhagre m. [CGS] - flyghavre (Avena fatua)

päuktynne m. o koll. [CGLSV] - puktörne (Ononis repens)

päukvaite m. [SV] - Pukvete (Melampyrum arvense); åkerranunkel (Ranunculus arvensis)

rabarbar [S] - rabarber (Rhenum rhaponticum)

raigras n. [V] - engelskt rajgräs (Lolium perenne); kvickrot (Elymus  epens)

ram(m)s m. [SV] - ramslök (Allium ursinum)

rams m.? [FGL]{G: rams} {L: rams s.1} - ramslök (Allium ursinum)

rau(d)bom m. [GLNSV]{G: röd-bom} {L: röd-bom s.} - gårdsskräppa (Rumex domesticus); krusskräppa (Rumex crispus); krussyra

rau(d)bär n. [CFGLSV] - smultron (Fragaria vesca)

rau(d)grän f. [GLS] - gran med löst rödaktigt trä

rau(d)gräne m. [LS] - granvirke med löst rödaktigt trä

rau(d)klövar [SV] - rödklöver (Trifolium pratense)

rau(d)rips m. (koll.) [CGLS] - röda vinbär (Ribes rubrum)

raubärslind m. [L] - smultronblad

raud akarblåmme (‑å) f. [S] - åkerklätt (Agrostemma githago); klätt  Agrostemma githago)

raud akarrosar (‑år) f.pl. [V] - klätt (Agrostemma githago)

raud sant Pers nycklar [V] - brudsporre (Gymnadenia conopsea)

raud santesnyckle (‑å) f. [V] - jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza  aculata); brudsporre (Gymnadenia conopsea)

raud sedblåmme (‑å) f. [V] - klätt (Agrostemma githago)

raud sednelkar [V] - klätt (Agrostemma githago)

raud säugblåmme (‑å) f. [S] - rödplister (Lamium purpureum)

raud tjärblåmme (‑å) f. [V] - tjärblomster (Lychnis viscaria)

raud tjärros f. [V] - tjärblomster (Lychnis viscaria)

raude killinggtändar [V] - getväppling, röd (Anthyllis vulneraria)

raude källinggtändar [V] - getväppling, röd (Anthyllis vulneraria)

raudtupp m. [GS] - blodtopp (Sanguisorba officinalis)

raulauk m. [S] - rödlök (Allium cepa)

raupläistar [S] - rödplister (Lamium purpureum)

rauripskippe (‑å) f. [L] - vinbärsklase

riddarspårr(e) m. [LV] - riddarsporre (Consolida regalis)

rind f. [CGSV] - murgröna (Hedera helix)

ringgårmgras n. [SV] - skelört (Chelidonum majus); revormstörel (Euphorbia helioscopia)

rips (koll.) [L] - vinbär

ripsbuske m. [L] - vinbärsbuske

ripstånn m. [L] - vinbärsbuske

rissedar m. bf. -dan [LS] - reseda lukt- (Reseda odorata); reseda gul-  reseda lutea)

ro(g)e (‑å) f. [GLS] - kålrot (Brassica napus napobrassica); rova (Brassica rapa)

ros f. *2 [SFGL]{G: ros 1)} {L: ros s.1.2)} - vilda ej odlade blommor; blomma (i  llmänhet, ofta färggrann)

rosentånn [S] - nypon(ros) (Rosa canina); törnros (Rosa gallica)

russ(e)mynte (‑å) f. [SV] - vattenmynta (Mentha aquatica); bergmynta  Satureja vulgaris)

russbönar f.pl. [S] - hästbönor (Vicia faba equina)

russho f. [V] - hästhov (Tussilago farfara)

russpuss [V] - pors (Myrica gale)

ryg m. [CGLS] - råg (Secale cercale)

ryllicke (‑å) f. [SV] - röllika (Achillea millefolium)

ryssgubbar [V] - växt(er) utan artangivelse

råin f. [CGLSV] - rönn (Sorbus acuparia)

råine m. [CGLNS] - rönnbestånd; rönnvirke

råinfane (‑å) f. [GSV] - renfana (Tanacetum vulgare)

råir (‑ar pl.) [S] - vass (Phragmites communis)

råirike (‑å) f. [S] - röllika (Achillea millefolium)

råttkräut [S] - nässelklocka (Campanula trachelium)

rännlind m. [GS] - murgröna (Hedera helix)

rännvalde (‑å) f. [S] - åkerbinda (Polygonum convolvulus); åkervinda  Convolvulus arvensis)

rännvävalde (‑å) f. [V] - åkerbinda (Polygonum convolvulus); åkervinda  Convolvulus arvensis)

rävrumpe (‑å) f. *1 [CGLSV]{G: räv-rumpa} {L: räv-rumpa s.} - rävsvans; åkerfräken  Equisetum arvense o. palustre); fräken-arter (Equisetum)

rävrumpe (‑å) f. *2 [V] - kärrfräken (Equisetum palustre)

rävrumpe (‑å) f. *3 [V] - skäfte (Equisetum hiemale)

rävrumpe (‑å) f. *4 []- skavfräken (Equisetum hiemale)

rävrumpe (‑å) f. *5 []- fräken (Equisetum)

rävrumpe (‑å) f. *6 [N] - åkerfräken (Equisetum arvense o. palustre)

röinfane (‑å) f. [GS] - renfana (Tanacetum vulgare)

sallmunnabär n. [GS] - blåhallon (Rubus caesius); björnbär

salmbär n. [CFGLSV] - blåhallon (Rubus caesius); björnbär

salmons jauskrone [CS] - svärdsyssla (Cephalanthera longifolia); skogslilja

salvie (‑å) f. [S] - salvia (Salvia verticillata)

samvetsblåmmar (‑år) f.pl. [FGLS]  {L: sammet-sblomma s.} - tagetes-arter (prydnadsväxt); sammetsblomster

Sankt Oles nyckel m. [S] - brudsporre (Gymnadenia conopsea)

Sant Hans nyckel [SV] - nattviol (Platanthera bifolia); brudsporre (Gymnadenia conopsea)

Sant Hansblåmme (‑å) f. [S] - färgkulla (Anthemis tinctoria)

Sant Johannisnyckel [S] - nattviol (Platanthera bifolia)

Sant Oles kluckar [S] - skogsklocka (Campanula cervicaria)

Sant Pärs nyckel m. *1 [L]  {L: Sankt Pers-nyckel} - brudsporre (Habenaria  onopea)

Sant Pärs nyckel m. *2 [L]  {L: Sankt Pers-nyckel} - nattviol (Habenaria bifolia)

Sant(e) Pärs nyckel m. *1 [SV] - brudsporre (Gymnadenia conopsea)

Sant(e) Pärs nyckel m. *2 [SV] - sankt Pers nycklar (Orchis mascula)

Sant(e) Pärs nyckel m. *3 [V] - johannesnycklar (Orchis militaris)

Sant(e) Pärs nyckel m. *4 [V] - jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza  aculata)

Sant(e) Pärs nyckel m. *5 [V] - nattviol (Platanthera bifolia)

santensnyckel [S] - nattviol (Platanthera bifolia)

santesnycklar [V] - nattviol (Platanthera bifolia); brudsporre (Gymnadenia conopsea)

santhansnycklar [V] - nattviol (Platanthera bifolia); brudsporre (Gymnadenia conopsea)

santnsrosar (‑år) f.pl. [V] - färgkulla (Anthemis tinctoria)

Sar(o)ns blåmstar n. [GSV] - borstnejlika (Dianthus barbatus); sandnejlika (Dianthus arenarius)

sedblåmme (‑å) f. [V] - åkerklätt (Agrostemma githago); klätt (Agrostemma githago)

sednälkar [V] - åkerklätt (Agrostemma githago); klätt (Agrostemma githago)

sickoria [V] - cikoria (Cichorium intybus)

silkestjolar [V] - rödmalva (Malva sylvestris)

sinap m. [CGLSV] - senap (Sinapis alba, nigra); åkersenap (Sinapis arvensis)

sipel, sipre [S] - rödlök (Allium cepa)

siren, sörren, söiren m. [GLS] - syren (Syringa vulgaris)

sjaumansstyrke (‑å) f. (botblomster) [S] - johannesört (Hypericum perforatum)

sjögras n. [S] - strandaster (Aster tripolium)

skaidgras n. [NS] - lomme (Capsella bursa-pastoris)

skaldargras n. *1 [S] - penningört (Thlaspi arvense); skärvfrö

skaldargras n. *2 [S] - höskallra, stor (Rhinantus serotinus/major)

skavelträi n. [GL]{G: skavel-träd} {L: skavel-träd} - fruktträd

skavgras n. [S] - skavfräken (Equisetum hiemale)

skinnkäule (‑å) f. [S] - potatis (Solanum tuberosum)

skogsjumfrun [V] - ekorrbär (Maianthemum bifolium)

skogskunggvaljar [V] - ekorrbär (Maianthemum bifolium)

skogskunggvall [V] - ekorrbär (Maianthemum bifolium)

skogstulpan m. [S] - nipsippa (Pulsatilla patens)

skogsviol [V] - skogsviol (Viola raviniana)

skäde (‑å) f. *1 [LNSV]  {L: skäda s.} - dårrepe (Lolium temulentum)

skäde (‑å) f. *2 [SV] - kvickrot (Elymus repens)

skäde (‑å) f. *3 [V] - lindådra (Camelina sativa/alyssum)

skäde (‑å) f. *4 [V] - linrepe (Lolium remotum)

skäde (‑å) f. *5 [V] - råglosta (Bromus secalinus)

skärrstarr [V] - växt(er) utan artangivelse

skärvfrö n. [S] - penningört (Thlaspi arvense)

slet m. [GS] - åkerklätt (Agrostemma githago); klätt (Agrostemma githago)

sletakrist [S] - vitmåra (Galium boreale)

sletakristeblåmme (‑å) f. [GS] - röllika (Achillea millefolium); vitmåra (Galium boreale)

sletkal m. *3 [FLSV]  {L: slätt-karl s.3)} - ängsvädd (Succisa pratensis)

slåiskrydde (‑å) f. [LS] - kryddväxt av mindre värde; salvia (Salvia  erticillata)

slåttar(e)gubbe m. [SV] - ängsvädd (Succisa pratensis)

släie (‑å) f. [FLS]{G: slån} {L: slån s. (slia)} - slån(bär) (Prunus spinosa)

släitynne m. [CGLNSV]{G: slån} {L: slån s. (slia)} - slånbärsbuske (Prunus spinosa)

släkblåmmar (‑år) f.pl. [V] - blåeld (Echium vulgare)

släke (‑å) f. [CGLS] - tång (Conserva marina ramosissma); havstång (Cladophera); sjögräs

släkgras n. [LSV] - korsört (Senecio vulgaris)

släkmålle (‑å) f. [V] - strandmålla (Atriplex litoralis); korsört (Senecio vulgaris)

släkrosar [V] - blåeld (Echium vulgare)

slätt m. [GSV] - åkerklätt (Agrostemma githago); klätt (Agrostemma githago)

 

slättblåmme (‑å) f. [V] - åkerklätt (Agrostemma githago); klätt (Agrostemma githago)

slöie  (‑å) f. [FGL]{G: slån} {L: slån s.} - slån(bär) (Prunus spinosa)

slöitynne m. [V] - slånbärsbuske (Prunus spinosa)

sma kunggvaljar [V] - ekorrbär (Maianthemum bifolium)

smakunggvall [V] - ekorrbär (Maianthemum bifolium)

smidablåma (Fårö) [S] - toppklocka (Campanula glomerata)

smyrblåmme (‑å) f. [S] - smörblomma (Ranunculus)

smörblåmme (‑å) f. *1 [V] - svalört (Ranunculus ficaria)

smörblåmme (‑å) f. *2 [V] - knölsmörblomma (Ranunculus bulbosus)

smörblåmme (‑å) f. *3 [V] - majsmörblomma (Ranunculus auricomus)

smörblåmme (‑å) f. *4 [V] - solvända(Helianthemum nummularium)

snalldrogar pl. [GS] - rova (flat)

snåibärsbuske [V] - skogstry (Lonicera xylosteum)

snäre [S] - snärjmåra (Galium aparine)

snärgras n. [LV] - snärjmåra (Galium aparine)

solsick m., solsicke (‑å) f. [CFGLS] - ringblomma (Calendula officinalis)

spinat m. [S] - spenat (Spinacia oleracia)

spinört m. [S] - spenört (Laserpitium latifolium)

sprungge m. [FGL]{G: asp-sprunge} {L: sprunge s.} - grodd; skott

späikblad n. [S] - spikblad (Hydrocotyle vulgaris)

späirtissle (‑å) f. [V] - växt(er) utan artangivelse

stagg f. [CFGL]{G: stagg} {L: stagg s.} - agnborst (på korn); borst på sädesax

stainpickar (‑år) f.pl. (‑piggar) [S] - päron; småpäron (vilda)

starr [V] - bunkestarr (Carex elata); ärtstarr (Carex oederi); knappag  Schoenus nigricans)

stickel(s)(e)bär n. [CGLS] - krusbär (Ribes grossularia)

stickelsbärstånn m. [L] - krusbärsbuske

stjännblåmmar (‑år) f.pl. [V] - gul fetknopp (Sedum acre)

store kunggvallar [V] - liljekonvalje (Convallaria majalis)

strandammar (‑år) f. [SV] - strandmalört (Artemisia maritima)

strandgras n. [S] - tulkört (Cyanachum vincetoxicum)

strandkal [S] - strandkål (Crambe maritima)

strandtimmente [V] - renkavle (Alopecurus myosuroides)

strunk m. [DGS]{G: strunk}  - kålrova (Brassica campestris rapa); kålstjälk; tall som är ung och smal

strunke m. [DL] - stjälk; ung telning (om småskog); lång tråd på potatis el. kål etc.

strånk m. [DFGL]{G: strunk} {L: strunk s.} - stjälk; ung telning (om småskog); ång  råd på potatis el. kål etc.

stynggkånn n. [GN]{G: styng-korn}  - enbuskens blommor

stålt Hindrik [S] - lungrot (Chenopodium bonushenricus)

stålt hindriksbladar [FV] - lungrot (Chenopodium bonushenricus)

ståppnålar m.pl. [SV] - nålkörvel (Scandix pecten-veneris)

stäurkunggvall [S] - ögonljus (Pyrola unifora)

stäurnättl [V] - bosyska (Ballota nigra)

svartkulle m. * 1 [S] - krutbrännare (Orchis ustulata)

svartnacke m. * 1 [SV] - krutbrännare (Orchis ustulata)

svartrips n. [CGLS] - svarta vinbär (Ribes nigrum)

sväinblåmme (‑å) f. [CGLSV] - maskros (Taraxacum vulgare)

sväinbär n. [FGL]{G: svin-bär} {L: svin-bär s.} - hagtornsbär

sväinbärstynne n. [GLNSV]{G: svin-bärs-törne} {L: svin-bärs|törne s.} - hagtorn  Crataegus) och virket därav

sväingras m. [LSV] - maskros (Taraxacum vulgare); strandmalört (Artemisia maritima)

sväinmuse m. [L] - renlav

sväinmållar (‑år) f.pl. [V] - svinmålla (Chenopodium album)

sväinros f. * 1 [LV] - maskros (Taraxacum vulgare); gråfibbla (Hieracium pilosella)

sväinros f. * 2 [V] - flockfibbla (Hieracium umbellatum)

sväinroslyde m. [L] - maskrosfrukt

sväinrot f. [S] - kornfibbla (Scorzonera humilis)

svärdslilje (‑å) f. [V] - svärdslilja (Iris pseudacorus)

sylvarklucke (‑å) f. [S] - snödroppe (Galanthus nivalis)

syre (‑å) f. *1 [FLV]  {L: syra s.} - ängssyra (Rumex acetosa)

syrgras n. [V] - ängssyra (Rumex acetosa)

säipul [S] - rödlök (Allium cepa)

säl m. [GFLSV]  {L: sälg s.} - sälgträd (Salix caprea)

särsmin [S] - schersmin (Philadelphus coronarius)

säugblåmme (‑å) f. äv. sug- * 1 [SV] - slåtterblomma (Parnassia palustris); blåeld (Echium vulgare)

säugblåmme (‑å) f. äv. sug- * 2 [V] - rödplister (Lamium purpureum);ödklöver (Trifolium pratense)

säugståpps [SV] - cikoria (Cichorium intybus)

säugtåppar [V] - blåeld (Echium vulgare)

säugtåppsar [V] - blåeld (Echium vulgare); rödplister (Lamium purpureum)

säugtåvs [S] - cikoria (Cichorium intybus); vägvårda (cikoria)

säurapald m. [L] - vildäppleträd

säurbom [V] - ängssyra (Rumex acetosa)

säure (‑å) f. [L] - äppleträd med sura äpplen

säurgras n. [V] - ängssyra (Rumex acetosa)

säurribbar (‑år) f.pl. [FGLV]{G: sur-ribb} {L: sur-ribbor s.} - ängssyra (Rumex  cetosa)

säurväire (‑å) f. [FLV]  {L: sur-vira s.} - ängssyra (Rumex acetosa)

säuräppelträi n. [V] - vildapel (Malus sylvestris)

säuräpple n. [S] - vildäpple (Pyrus malus sylvestris)

säv m. [V] - vass (Phragmites communis)

sävblåmmar (‑år) f. [V] - svärdslilja (Iris pseudacorus)

söitblåmme (‑å) f. [NSV] - oxtunga (Anchusa officinalis); rödplister  Lamium purpureum el. album)

söitkärvel (‑ul) [S] - nålkörvel (Scandix pecten-veneris)

taderalde (‑å) f. [S] - smällglim (Silene vulgaris); tarald

taklauk m. [S] - taklök (Sempervivum tectorum)

tall m. [V] - tall (Pinus sylvestris)

tallagras, talligras [GS] - fräken (Equisetum); ormbunke (Pteridophyta)

tallstrånk m. [DGL]{G: tall-strunk} {L: tall-strunk s.} - tallplanta; ungtall

tangge (‑å) f. [FGL]{G: tånga s.1.} {L: tånga s.} - sjögräs (Zostera marina)

tarald m. [CFGLNV]  {L: tarald s.} - smällglim (Silene vulgaris el. cucubalis); gräs som skys av trollen; tarald

taralde (‑å) f. [LSV] - smällglim (Silene vulgaris el. cucubalis); gräs  om skys av trollen; tarald

tat(e)l m., tatul, tatål *1 [FGL] - åkerkösa (Apera spica venti)

tat(e)l m., tatul, tatål *2 [FSV]{G: tåtel s.1.} {L: tåtel s.} - tåtel (Molinia  oerulea)

tat(e)l m., tatul, tatål *3 [GL]{G: tåtel s.1.} {L: tåtel s.} - bergrör (Calamagrostis epigejos)

tat(e)l m., tatul, tatål *4 [FV] - luddtåtel (Holcus lanatus)

tat(e)l m., tatul, tatål *5 [FV]{G: tåtel s.1.} {L: tåtel s.} - krypven (Agrostis  tolonifera)

teblåmme (‑å) f. [V] - backklöver (Trifolium montanum)

tetgras n. [S] - fetknopp gul (Sedum acre)

timmente [FLV]  {L: timotej s.} - timotej (Pfleum pratense)

timmute [FLV]  {L: timotej s.} - timotej (Pfleum pratense)

tine (‑å) f. [N] - snärjmåra (Galium aparine)

tine (‑å) f. (No. tine, da. tinner) [GLSV]{G: tena s.2} {L: tena s.} - hundtunga  Cynoglossum officinale); snärjmåra (Galium aparine)

tinggras n. [S] - snärjmåra (Galium aparine)

tissl(e)lyde m. [L] - tistel - fruktfjun

tissldäun m. [L] - tistel - fruktfjun

tissle (‑å) f. [V] - åkertistel (Cirsium arvense)

tisslputte (‑å) f. [L] - tisteltagg

tjärblåmme (‑å) f. [SV] - tjärblomster (Lychnis viscaria)

tjärblåmstar [V] - tjärblomster (Lychnis viscaria)

tjärros f. [V] - tjärblomster (Lychnis viscaria)

to n. [L] - hampa (Cannabis sativa); lin (Linum usitatissimum)

torsteträi n. [S] - brakved (Rhamnus frangula)

tranärt * 1 [SV] - kråkvicker (Vicia cracca)

tranärt * 2 [V] - luddvicker (Vicia villosa); duvvicker (Vicia hirsuta)

tranärt * 3 [V] - käringtand (Lotus corniculatus)

trefot(a)blad n. [GS] - klöver (Trifolium)

trullbär n. [CS] - ormbär (Paris quadrifolia); nattskattabär

tryckhalsar pl. [S] - päron

tråil *1 [GS]{G: tröl}  - oxbärsbuske (Cotoneaster integerrima); try (Lonicera periclymenmum el. xylosteum)

tråil *2 [N] - try (Lonicera xylosteum)

tråiträi n. [S] - try (Lonicera periclymenmum)

träi n. (Fg. tri) [FL]  {L: träd s.} - träd

träifolium [V] - vattenklöver (Menynathes trifoliata)

träil [S] - oxbärsbuske (Cotoneaster integerrima)

tröil [V] - skogstry (Lonicera xylosteum)

tulkegras n. [S] - tulkört (Cyanachum vincetoxicum)

tulpan *1 [V] - spikvallmo (Papaver argemone); rågvallmo (Papaver dubium)

tulpan *2 [A] - vallmo (Papaver)

tumlinggtåttar * 1 [V] - blåklocka, liten (Campanula rotundifolia)

tumlinggtåttar * 2 [V] - blåklocka, stor (Campanula persicifolia)

tumlinggtåttar * 3 [V] - storklocka (Campanula persicifolia)

tummetåttar pl. *1 [GS] - blåklocka, liten (Campanula rotundifolia)

tummetåttar pl. *2 [GS] - blåklocka, stor (Campanula persicifolia)

tummetåttar pl. *3 [GS] - storklocka (Campanula persicifolia)

tuppklucke f. [S] - blåklocka, liten (Campanula rotundifolia)

tynn(es)buske m. [FGLS] - törne (Crataegus nn)

tynne m. [FGL]{G: törne} {L: törne s.} - hagtornsbuske (Crataegus nn)

tynne m. (koll.) *1 [FGL]{G: törne} {L: törne s.} - törne; taggig buske

tynne m. (koll.) *2 [FLSV]{G: törne} {L: törne s.} - stenrosbuske (Rosa canina)

tynne m. (koll.) *3 [A] - vildrosbuske (Rosa canina)

tynnesrosar (‑år) f.pl. [V] - stenros (Rosa canina); vildros (Rosa canina)

tynngglångge [S] - nypon(ros) (Rosa canina); törnros (Rosa gallica)

tånntissle (‑å) f. [V] - vägtistel (Cirsium vulgare)

tåskblome (‑å) f. [G] - våradonis (Adonis verenalis)

tåskblåmme (‑å) f. [CGS] - våradonis (Adonis vernalis)

täidebast [S] - tibast (Daphne mezereum)

täimjan [SV] - timjan (Thymus); backtimjan (Thymus serpyllum)

tällkåtte m. [S] - tallkotte

tätört [V] - tätört (Pinguicula vulgaris)

täusenskön m.f. [GLS] - tusensköna (Bellis perennis)

täusentass m. [S] - tusensköna (Bellis perennis)

täusnskön [LV] - tusensköna (Bellis perennis)

uxbärsbuske m. [S] - oxbärsbuske (Cotoneaster integerrima)

uxlägg m. [S] - gullviva (Primula veris)

vaite m. [CGLS] - vete (Triticum sativum)

vaitesblåmmar (‑år) f.pl. [V] - klätt (Agrostemma githago)

vaitesrosar f.pl. [V] - klätt (Agrostemma githago)

vallmoge (‑å) f. *1 [V] - spikvallmo (Papaver argemone); rågvallmo (Papaver dubium)

vallmoge (‑å) f. *2 [A] - vallmo (Papaver)

valnyt(te)träi n. [GLS] - valnötsträd (Juglans regia)

vasse m. [L] - vassamling

vattenmynte (‑å) f. [V] - vattenmynta (Mentha aquatica)

vattentulpan [S] - näckros (Nymphaea alba); vit näckros (Nymphaea alba)

vattnrosar f.pl. [V] - näckros (Nymphaea alba); vit näckros (Nymphaea  lba)

vattnsäv m. [V] - svärdslilja (Iris pseudacorus)

vattnväide [V] - gråvide (Salix cinerea)

vil(l)(d)sinap [SV] - åkersenap (Sinapis arvensis)

vild snåibållar [V] - olvon skogs- (Viburnum opulus)

vild täusnskön [V] - tusensköna (Bellis perennis)

vild vallmogar (‑år) f.pl. *1 [V] - spikvallmo (Papaver argemone); rågvallmo (Papaver dubium)

vild vallmogar (‑år) f.pl. *2 [A] - vallmo (Papaver)

vild ättanälle (‑å) f. [V] - daggkåpa (Alchemilla vulgaris)

vilddässman(sknupp) [V] - jungfrulin (Polygala vulgaris)

vildekengrän, -gran [V] - stinknäva (Geranium robertianum)

vildknuppar [V] - växt(er) utan artangivelse

vildkunggvall [V] - ekorrbär (Maianthemum bifolium)

vildlinsar [V] - duvvicker (Vicia hirsuta)

vildlusern [V] - gullusern (Medicago falcata)

vildmynte (‑å) f. [V] - vattenmynta (Mentha aquatica)

vildnälk [V] - flockarun (Centhaureum erythraea)

vildpansear [V] - styvmorsviol (Viola tricolor); åkerviol (Viola arvensis)

vildreseda [V] - gulreseda (Reseda lutea)

vildriddarspårr [V] - riddarsporre (Consolida regalis)

vildskäde (‑å) f. [V] - kvickrot (Elymus repens)

vildtulpanar *1 [V] - spikvallmo (Papaver argemone); rågvallmo (Papaver  ubium)

vildtulpanar *2 [A] - vallmo (Papaver)

vildäppelapald f. [L] - vildäppleträd

vildäppleträi n. [LV] - vildapel (Malus sylvestris)

vill-limburstuck m. [GS] - björnloka vit (Heracleum sphondylium)

villakarlinsar pl. [S] - åkerlinser (vilda) (Lens culinaris)

villblåmmar [S] - vilda ej odlade blommor

ville (‑å) f. [GLSV] - lindådra (Camelina sativa/alyssum); grådådra  Alyssum calycinum)

villgullknapp [V] - majsmörblomma (Ranunculus auricomus)

villhamp [V] - pipdån (Galeopsis tetrahit); mjukdån (Galeopsis ladanum)

villhavre [V] - kvickrot (Elymus repens)

villklövar [V] - skogsklöver (Trifolium medium)

villkunggvall [V] - ekorrbär (Maianthemum bifolium)

villmurätte (‑å) f. [V] - morot (Daucus carota)

villmäire (‑å) f. [S] - revormstörel (Euphorbia helioscopia)

villnättl [V] - stinksyska (Stachys sylvatica); strandklo (Lychopus  uropaeus)

villpersilje [S] - vildpersilja (Aethusa cynapium)

villtimjan [NV] - backtimjan (Thymus serpyllum)

villtusenskön [V] - tusensköna (Bellis perennis)

villtäimjan [LSV] - backtimjan (Thymus serpyllum)

villtörnros f. [V] - stenros (Rosa canina); vildros (Rosa canina)

villvallmoge (‑å) f. *1 [V] - spikvallmo (Papaver argemone); rågvallmo  Papaver dubium)

villvallmoge (‑å) f. *2 [A] - vallmo (Papaver)

villäin *1 [S] - vildlin (Linum catharticum)

villäin *2 [V] - jungfrulin (Polygala vulgaris)

villäin *3 [V] - lindådra (Camelina sativa/alyssum)

villäpple n. [S] - vildäpple (Pyrus malus sylvestris)

vintargäckar (‑år) f.pl. [V] - tusensköna (Bellis perennis)

vintarnarr [SV] - snödroppe (Galanthus nivalis); tusensköna (Bellis  erennis)

viol [V] - ängsviol (Viola canina)

vivelgras n. [S] - åkerbinda (Polygonum convolvulus); åkervinda (Convolvulus arvensis)

vägblad n. [GLS] - groblad (Plantago major)

vägtynne m. [S] - vägtorn (Rhamnus cathartica)

väide [V] - gråvide (Salix cinerea)

väide m. [S] - vide (Salix)

väidgras n., väide [S] - vejde (Isatis tinctoria)

väit akarros f. [V] - prästkrage (Leucanthemum vulgare); baldersbrå  Matricaria maritima)

väit fagningg(s)blåm(m)e (‑å) f. [CGLNV]{G: fagning-blomma, vit} {L: fagning- blomma s.} - vitsippa (Anemone nemorosa)

väit fagninggros f. [V] - vitsippa (Anemone nemorosa)

väit mjölkblåmme (‑å) f. *1 [CS] - mandelblomma (Saxifraga granulata)

väit mjölkblåmme (‑å) f. *2 [N] - knölbräcka (Saxifraga granulata)

väit santesnyckle (‑å) f. [V] - nattviol (Platanthera bifolia)

väit sedblåmme (‑å) f. [V] - prästkrage (Leucanthemum vulgare); baldersbrå (Matricaria maritima)

väit skäirblåmme (‑å) f. [V] - prästkrage (Leucanthemum vulgare); baldersbrå (Matricaria maritima)

väit tjärblåmme (‑å) f. [V] - gökblomster (Lychnis floscuculi)

väit tjärros f. [V] - gökblomster (Lychnis floscuculi)

väit(e) akarblåmmar (‑år) f.pl. [V] - prästkrage (Leucanthemum vulgare); baldersbrå (Matricaria maritima)

väit(e) kyldblåmmar (‑år) f. [V] - lomme (Capsella bursa-pastoris)

väit(e) sant Pärs nycklar [V] - nattviol (Platanthera bifolia); brudsporre (Gymnadenia conopsea)

väit(e) vildsörrenar [V] - vitmåra (Galium boreale)

väitar prästkrage m. [V] - prästkrage (Leucanthemum vulgare); baldersbrå (Matricaria maritima)

väitbonde m. [GS] - vitlök (Allium sativum)

väitgrän f. [GLS] - gran med vitt fast trä

väitgräne m. [LS] - granvirke med vitt fast trä

väitklövar [SV] - vitklöver (Trifolium repens); backklöver (Trifolium  ontanum)

väitlauk m. [NS] - vitlök (Allium sativum)

väitrot f. [CGLSV] - kvickrot (Elymus repens)

vändelrot f. [NV] - vänderot (Valeriana officinalis); läkvänderot (Valeriana officinalis)

vännelrot f. [S] - vänderot (Valeriana officinalis)

vännört [NS] - skogsnäva (Geranium sylvaticum el. sanguineum)

vävald m. [CGN] - åkervinda (Convolvulus arvensis)

vävalde (‑å) f. [CGLSV] - åkervinda (Convolvulus arvensis); åkerbinda  Polygonum convolvulus)

vävlgras [S] - åkerbinda (Polygonum convolvulus); åkervinda (Convolvulus arvensis)

vävlingg [S] - åkerbinda (Polygonum convolvulus); åkervinda (Convolvulus arvensis)

yll(e)släke (‑å) f. [GLS] - tång (Conserva marina ramosissma); havstång  Cladophera); alger

ylle n., ylle (‑å) f. [CGLS] - tång (Conserva marina ramosissma); havstång (Cladophera); alger

årmblåmme (‑å) f. *1 [V] - skogsnäva (Geranium sylvaticum)

årmblåmme (‑å) f. *2 [V] - ormbär (Paris quadrifolia)

årmblåmme (‑å) f. *3 [V] - mjölke (Epilobium angustifolium)

årmbunkar m.pl. *1 [V] - örnbräken (Pteridium aquilinum)

årmbunkar m.pl. *2 [V] - ormbär (Paris quadrifolia)

årmbunkar m.pl. *3 [V] - majbräken (Athyrium filix-femina)

årmbär [V] - ormbär (Paris quadrifolia)

årmbärsträi n. [S] - vägtorn (Rhamnus cathartica)

årmnyckel m. [S] - sankt Pers nycklar (Orchis mascula)

årmnycklar m.pl. [V] - sankt Pers nycklar (Orchis mascula); johannesnycklar (Orchis militaris)

årmros m. [V] - ormbär (Paris quadrifolia)

äidgran m. [V] - idegran (Taxus baccata)

äidgrän f. [GLSV] - idegran (Taxus baccata)

äidgräne n. [GLS] - idegransvirke el. kvistar

äisapp [LS] - isop (Hyssopus officinalis)

äll f. [GS] - al (Alnus glutinosa)

älle n. [GS] - alträ; alvirke

älm m. [GLS]{G: alm} {L: alm s} - alm (Ulmus campestris))

älskeblåmme (‑å) f. [S] - prästkrage (Leucanthemum vulgare)

ängeltånn [S] - ängeltorn (Rosa rubignosa)

ängeskär(d)e [S] - ängsskära (Serratula tinctoria)

änggsdråttningg f. [V] - slåtterblomma (Parnassia palustris)

änggsgubbar pl. [V] - ängsvädd (Succisa pratensis)

änggsklövar [V] - backklöver (Trifolium montanum)

änggsnälk f. [SV] - ängsnejlika (Dianthus deltoides); flockarun (Centhaureum erythraea)

änggsskäde (‑å) f [SV] - ängsskära (Serratula tinctoria)

änggsull [V] - ängsull (Eriophorum angustifolium)

änggsvinggel [V] - renkavle (Alopecurus myosuroides)

änggsäpple n. [S] - vildäpple (Pyrus malus sylvestris)

änggsättanälle (‑å) f. [V] - daggkåpa (Alchemilla vulgaris)

ärt [V] - luddvicker (Vicia villosa)

ärtbälg m. [S] - ärtbalja (Pisum sativum)

ärtbölg m. [S] - ärtbalja (Pisum sativum)

äsk m.f. [CGLSV]  {L: ask s.} - ask (Fraxinus excelsior)

äske [CL] - virke av ask; askvirke

äsp m. [CGLSV] - asp (Populus tremula)

ölhyne (‑å) f. [GS] - johannesört (Hypericum perforatum)

 

Början av sidan

 

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.