Korkalar

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Hald ettar, korkalar!

(Följ efter, körsångare!)

Ja, ja hugsar ännu a par körkpasjasar. De var så: de jär väl längg sen nå, de var mens di hadd de gamble salmböiknar, u daim hadd di int någ notår ellar melodiar pa de salmar sum var i daim, äutn daim sangg di ettar gehör. Så var de en sun­dag, Kaupre Far har taltum de för mi, de jär mik längg sen nå han de gärdä, så skudd kluckan (de var int Alstrum äutn de var visst den sum var för han) gynn singg en salm, ellar vers, (de var visst i paskhelgi) sum gynt så hjär: "Kristus ner till helvet for". Nå ja, kluckan, han gynt da u sing­gäd äut taktn, u da gynt väl int dann korkalar strax vätjä, äutn när kluckan hadd singg äut taktn: "Kristus ner till helvet for", da sägd kluckan haugt ti korkalar "Hald ettar, korkalar". Ha ha, de håirdäs för rolit när Kaupre Far talt um de, u ja led så mik ja årkädä.

Ja, ja hugsar ännu a par körkpasjasar. De var så: de jär väl längg sen nå, de var mens di hadd de gamble salmböiknar, u daim hadd di int någ notår ellar melodiar pa de salmar sum var i daim, äutn daim sangg di ettar gehör. Så var de en sun­dag, Kaupre Far har taltum de för mi, de jär mik längg sen nå han de gärdä, så skudd kluckan (de var int Alstrum äutn de var visst den sum var för han) gynn singg en salm, ellar vers, (de var visst i paskhelgi) sum gynt så hjär: "Kristus ner till helvet for". Nå ja, kluckan, han gynt da u sing­gäd äut taktn, u da gynt väl int dann korkalar strax vätjä, äutn när kluckan hadd singg äut taktn: "Kristus ner till helvet for", da sägd kluckan haugt ti korkalar "Hald ettar, korkalar". Ha ha, de håirdäs för rolit när Kaupre Far talt um de, u ja led så mik ja årkädä.

 Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.