En potta

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Stockholmsfröken som ville ha en potta

Ja, ja skall tal um en pasjas um a fröken ellar va de var, ifran Stockholm, sum raist kringg hjär äut pa land för a par ar sen. Ha hadd änd en mässi till sum haldäd konsertar ellar singgäd äi körkår hjär äut pa lande. U så skudd di singg hjär äut i När körkå u kåmm kåirnäs hjär förbäi uss.

U när di kåmm mitt för o grindi så haldäd di, u de frökni kåmm i gard, u Måffar u Mårmår var äut pa gardn bäggi täu, för vör hadd tråsk um dagen u skudd hald mid­dag. U Måffar u Mårmår hadd kåir kringg tråsken u var ännu äut pa gardn, u Far u Mor hadd gat ner i ängg me kräki, u ja var ännu i lädu, u Anna var inn u lagäd mat.

Da gick ha, frökni, till Mårmår u frågd na um ha kund fa en pått. U Mårmår, ha försto na int u visst int va ha sägdä u svardä: "De tror ja visst int att di bihövar någe", för ha trod att ha frågd um vör vidd handlä någe. U så straik ha da in till Anne u så sägd så: "Kan ja få en pått, förstår hon mej, eller vet hon va han skall begagnas till, för de gamla ut på gårn förstår mej inte". Da svard ha: "Pått nå mitt um jaus dagen! U ja vait nuck va än skall begagnäs till u. De far ha int någen. Vill ha int ga in pa häus kan ha gär va ha vill". U så äut igen.

U så skudd ha da fråg Måffar va häuse var, u han försto na int han heldar äutn svard: "Far u Mor gick just nå ner i ängge me kräki, ha kan vänt a läiti stund så kummar di väl snart haim, da kan ha fa vit um di vill ha någe", för han to sam tank sum Mårmår.

U så in till Anna igen. "Va i herrans namn ska ja taga vägen, ska ja göra på mej, kan ja int få en pått, för de gamla ut på gården förstår me inte! "Skudd de ga så hart av, da finns de räum hjär äut i hagen um int ann rad jär, men någen pått far ha inte", svard ha. "Men annas så jär de där sma häusi till hygar me svart durar för'ä", sto ha da i duri u pekäd för na. U da kåmm ha da in pa häus äntlien u fick skill av me de ha skudd u straik pa gatå u brummäd u var så arg så att de var för­skräcklit, för de att ha int fick någen pått. Ja, hadd ha lert de ordspråke riktut, "Att en far ta sidn däit en kummar", hadd de gat mik bättar för na. Måffar u Mårmår hadd kåir kringg tråsken u var ännu äut pa gardn, u Far u Mor hadd gat ner i ängg me kräki, u ja var ännu i lädu, u Anna var inn u lagäd mat.

Da gick ha, frökni, till Mårmår u frågd na um ha kund fa en pått. U Mårmår, ha försto na int u visst int va ha sägdä u svardä: "De tror ja visst int att di bihövar någe", för ha trod att ha frågd um vör vidd handlä någe. U så straik ha da in till Anne u så sägd så: "Kan ja få en pått, förstår hon mej, eller vet hon va han skall begagnas till, för de gamla ut på gårn förstår mej inte". Da svard ha: "Pått nå mitt um jaus dagen! U ja vait nuck va än skall begagnäs till u. De far ha int någen. Vill ha int ga in pa häus kan ha gär va ha vill". U så äut igen.

U så skudd ha da fråg Måffar va häuse var, u han försto na int han heldar äutn svard: "Far u Mor gick just nå ner i ängge me kräki, ha kan vänt a läiti stund så kummar di väl snart haim, da kan ha fa vit um di vill ha någe", för han to sam tank sum Mårmår.

U så in till Anna igen. "Va i herrans namn ska ja taga vägen, ska ja göra på mej, kan ja int få en pått, för de gamla ut på gården förstår me inte! "Skudd de ga så hart av, da finns de räum hjär äut i hagen um int ann rad jär, men någen pått far ha inte", svard ha. "Men annas så jär de där sma häusi till hygar me svart durar för'ä", sto ha da i duri u pekäd för na. U da kåmm ha da in pa häus äntlien u fick skill av me de ha skudd u straik pa gatå u brummäd u var så arg så att de var för­skräcklit, för de att ha int fick någen pått. Ja, hadd ha lert de ordspråke riktut, "Att en far ta sidn däit en kummar", hadd de gat mik bättar för na.

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.