BEGREPPET NATURAL HORSEMANSHIP.

Med anledning av att olika språkbruk ibland kan skapa förvirring kring vad NH är för något skapades nedanstående text.
På NNHA-listan *, som är ett debattforum på Internet för NH-intresserade, efterlystes under våren dessutom en definition av begreppet NH.
Som svar på efterlysningen och som debattinlägg lades den nedanstående texten ut på NNHA-listan.


BEGREPP

Må inte begreppet NH - Natural Horsemanship drabbas av fenomenet begreppsförvirring!

Någon skrev frågan;
"Är NH ett sätt som vem som helst ska använda?"

Någon annan skrev och fick visst medhåll;
"Och alla kan än så länge definiera NH efter eget huvud."
Och i ett annat sammanhang;
"NH är en metod att arbeta med hästar med förståelse och respekt för hästens psyke och villkor."

När vi människor genom tiden utvecklar och förändrar våra språk skapas nya begrepp relativt godtyckligt. Därefter blir det upp till var och en att lära sig dessa begrepp. Så utvecklar och sprider mänskligheten sina språk.

Exempel;
Någon kommer på att definiera ett ny föreställning och börjar sprida det nya begreppet.
Omgivningen lär sig begreppet genom att lära sig dess definition.
Om folk skulle börja definiera ordet efter eget huvud torde ordet bli meningslöst för omvärlden, varpå det lär försvinna eftersom folk därmed aldrig kan förstå varandra. Det vill säga, någon kanske kallar en häst för bil och någon annan ett träd för bil. Sedan kommer den tredje och kallar en bil för bil och blir inte förstådd! Fenomenet är inte helt ovanligt, särskilt i dessa dagar med evig ny teknologi. Somliga ord har också snabbt dött ut via begreppsförvirring.
Må inte begreppet Natural Horsemanship drabbas av fenomenet begreppsförvirring!

Ju fler begrepp vi lär oss desto mer kan vi både tänka och kommunicera.
Sedan kan vi lära oss att tänka ännu mer, eller djupare, genom att leta efter djupstrukturen, innebörden, bakom ett begrepp. Motsatsen är ytligt tänkande. Dessutom går det naturligtvis att medvetet söka djupstrukturen ur sammansatta meningar. Alla gör inte så!

Utan minsta tvekan kan jag påstå att Natural Horsemanship är ett begrepp.

Appropå begrepp. Fundera en stund. Vad betyder begreppet "begrepp"?

I det här sammanhanget kan "begrepp" beskrivas som att något är genom definition bestämt föreställt.
Alltså blir "Och alla kan än så länge definiera NH efter eget huvud." en aning egendomligt eller paradoxalt.

Någon har klurat ut Natural Horsemanship och förstått vad som avses. Alltså är det ett begrepp. Sedan är det upp till omgivningen att lära sig begreppet genom att lära sig dess definition av föreställningen.

Förvisso tycks somliga ha svårt att förstå eller lära sig definitionen av begreppet NH.
Kanske det beror på djupet i definitionen?
Begreppet NH kan vara en aning knepigt att beskriva på ett ytligt sätt eftersom NH beskrivs vara en filosofi. Dock finns det filosofier som är betydligt svårare att beskriva vad de är.


NATURAL HORSEMANSHIP

Vad begreppet Natural Horsemanship står för ur en ytlig betraktelse.

Dessa punkter är ytan. Under dom finns ett väldigt djup som jag inte kan gå in på här.

En god metod med Natural Horsemanship som filosofi utgör en god och stabil grund för utveckling av vilka discipliner som helst.


FILOSOFI

Men vad betyder begreppet "filosofi" i sammanhanget med NH?

Hur jag ser vad filosofin innebär:
Filosofi kommer av grekiskans "philosophia" vilket betyder "kärlek till vishet".
Filosofin har från äldsta tider behandlat livsåskådningar och moralfrågor likväl som kunskapsteoretiska, logiska och semantiska frågeställningar.

Filosofin i NH avser, enkelt utryckt, ett sätt att tänka och förhålla sig.
NH inbegriper en väldig massa ting vilka kan beskrivas som ett stort system med dynamisk komplexitet.
För att kunna lära sig hela innebörden av NH och förmåga att överblicka dynamiken krävs vissa saker.

Dessutom är det inte svårt att se att filosofiska inriktningar födda under början av 1900-talet kan ingå i NH. Där anses att filosofins första och viktigaste uppgift är analys av resonemang, begrepp och termer, såväl till vardags som i vetenskap, för att avslöja problem som uppstått på grund av felaktigt språkbruk.

Natural Horsemanship är en filosofi. Ur den kan naturligtvis mängder med olika metoder utvecklas. Sålunda är språkbruket "NH är en metod att arbeta med hästar med förståelse och respekt för hästens psyke och villkor." och "Är NH ett sätt som vem som helst ska använda?" felaktiga. Något som kan sprida problem på grund av missuppfattningar.
Mer korrekt skulle kunna vara "Kan vem som helst utveckla eller tillämpa en metod som är sprungen ur filosofin NH?".


VISDOM

Ofta sägs att Natural Horsemanship är samlade visdomar. Vilket passar bra eftersom NH beskrivs vara en filosofi.

Visdom kan betraktas som samlade kunskaper och erfarenheter.
Ingen människa kan äga visdomar. Visdomar tillhör hela det mänskliga släktet.
En människa kan insupa, förvalta, berika och föra visdomar vidare. Behåller han nya insikter för sig själv handlar det inte om visdom.


VERKTYG

Som exempel är rundcorraler och repgrimmor verktyg som ofta används till olika metoder med NH som filosofi. Dessa verktyg går att använda i vilka sammanhang som helst. De är sålunda inga NH-verktyg. De är bara verktyg. Det är i sättet att tänka, förhålla sig och resultaten som avgör om något är NH.


METODER

På listan har också gått att läsa;
"NH skall inte heller definieras för en definition innebär att någon tar sig rätten till begreppet. Det finns en mängd olika skolor och det kommer att bli fler i takt med att vi blir fler som utövar NH och fler som utbildar i NH. Antti har sin definition, Jaana har sin, Ellen har sin och jag har min. Vad som möjligen skulle vara rimligt är att fastställa någon sorts grundbegrepp.".

Ett begrepp blir till ett begrepp när dess föreställning är definierad.
Att något är definierat är inte samma sak som att någon besitter rätten till begreppet. Dessutom förändras begrepp ofta genom tiden. Som till exempel begreppet bil. Föreställningen av en bil har förändrats något genom de år som gått sedan begreppet skapades. Samtidigt kan bilar se olika ut och besitta olika kvalitet och funktioner. Men en bil är en bil.

Olika personer utvecklar sina metoder för att träna människor och hästar. Olika metoder är inte samma sak som att olika personer tolkar filosofin Natural Horsemanship på olika sätt.

Ur den ytliga betraktelsen är det osannolikt att Jaana och Ellen har olika tolkningar av NH, åtminstone enligt Jaana själv. NH är NH och en bil är en bil. Jaana och Ellen har utvecklat olika metoder sprungna ur samma filosofi.

Går man på djupet i en filosofi är det dock väldigt sannolikt att olika tolkningar sker. Något som är naturligt och berikande. Olika infallsvinklar leder med tiden till nya insikter och därmed möjligheter till mer och större tänkande.

Att "utöva NH" torde syfta på sättet att tänka och förhålla sig, filosofin. Ur det kan man i praktiken utveckla eller "utöva en metod" för att därmed utveckla relationen mellan häst och människa.

Fundera en stund igen. Vad är definitionen av begreppet metod?

Att vara metodisk innebär att besitta förmåga och att lösa en uppgift på ett planmässigt och systematiskt sätt.
Ju mer och bättre en metod är definierad, desto bättre kommer det gå att lösa en komplex uppgift. Att veta vad man gör!
För att definiera något riktigt bra så krävs förmåga att kunna beskriva sammanhang, både på ytan och i djupet. Något som ligger helt i linje med filosofin Natural Horsemanship.

Den sist nämnda punkten stämmer bra med innebörden av Natural Horsemanship, då NH är en filosofi.

Vilken punkt stämmer bäst på dig?


UTVECKLING

För att nå goda resultat med sin häst krävs knappast att man förstår hela filosofin NH med dess hela innebörd. Redan i begynnelsen av en utveckling, via en bra metod, kan snabba och kraftfulla resultat i relationen mellan häst och människa ernås. Sedan kan man utveckla sig vidare, säkert i oändlighet.

Då Natural Horsemanship är en filosofi råder inte alltid tydliga gränser för vad som är NH eller något annat. Människor kommer dessutom hela tiden på saker som berikar NH. Kunskaper som förtätas. Sammanhang som blir större. Med gemensamma ansträngningar förvaltar vi, berikar vi och för visdomarna vidare. Utveckling!

Leif Jäderlund, juni 2000.        http://jarpur.just.nu
I samråd med Jaana Huuhka.


Artikeln är publicerad i NNHA Horsemanship news nummer 3 2000.


* NNHA-listan är ett diskussionsforum för människor som intresserar sig för Natural Horsemanship.
Listan hittar du på Nordic Natural Horsemanship Association.

Till artikelsidan.
Om du har något på hjärtat så tveka inte att maila till leif.jaderlund@swipnet.se


Webbdesign av Leif Jäderlund Knutby Uppland.......