Jaken dråimar

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Jaken dråimar um gamble täidar

En dag var Jaken äut u spasserädä, u de händäd si att han villäd si ner i någle markar me gamble haidne stainar u råir. Han hadd flair ganggar håirt historjår um trull, drakgos u gullhånn sum hadd me den hjär plassen ti gärä. Han stänned upp framför en haugar stain sum sto där gra u tyst sum en dumbe.

De var varmt u kvalmut. Jaken var tråttar, så han sättäd si ner bäi stain´n för till väilä. Han mat ha sugne till, för ättar a stund fick han var me um någ mik besynnarlit. Han dråimd um Buse Blåtann. De var en gevar kämpe, sum livd pa Tors u Odins täid i Gammelstäde. Han var ansäidar sum en kal me häftut u hart sinne, läit baksläugar u svårar till ha u gär me. Han var vapengildar, simmädä sum en käut u sprangg haugstikel sum en gaitbuck.

En dag ättar ett årdkast um längdn pa Odins skägg händäd de si att Buse gav Kringgle Krumbain fran Haidenarve ett så snarvt hugg yvar halsen att häude flaug av. Sen blai int mair ård si äi den saken, u Buse blai störktar äi sin uppfattning um Tors skägg. Dråpe spordäs lande kringg, u pa sumblie ställar blai hårde ård sägdä.

Kringgle hadd en bror, sum haitäd Braute Braidbain. Han var stäurvaxen, starkar u oräddar, men för de mast lunggnar u golåtn. Han var sun till Gubbe Grabain, sum pa sin täid hadd vart en mäktu hövdingg. Braute sat längg haim äi haugsäte u funderädä um han skudd kräv äut blodshämnd för sin bror ällar um han skudd nåig si me mansbot. Buse u hans kalar var haldnä för ti var svåre till takäs me, u de var int mangg där ikringg sum tråistäd si pa dum äi vapenskifte. Brautes källinggi, sum hait Runa, tyckt att de var skräp till kal sum int hadd mod ti kräv sin ret. Grail, sum hadd tjän i mangg år bäi Haidenarve, inbilled Braute att um han gärd anstaltar till u fa di Sma undar Jårdi ti styd företage så skudd di nuck kunn rad paBuse u hans fålk.

Så bestämd si Braute till u bjaud av Buse pa kamp um läiv u döid. Di slo ihel ett gammelt russ u någle gaitar, sum di hänggd upp äi träi ner i hagen. Grail rustäd me dum någle dagar u såiled me bainknyklar, fjädrar u ann trulltingg u kvädäd langg ramsar. När han bigärd att di skudd häng upp en träl äi a träi maint Braute pa att äi släik dörtäidar fick gudar nåig si me va di allt hadd fat. Grail sägd att de var Braute sum bestämdä, men han var int säkar pa att di hadd fat all maktar undar kontroll.

Iss anstaltar spordäs yvar lande, u man taläd vitt u bratt um att de nuck skudd bläi en räivnes goar kamp. Dagen kom da Braute u hans kalar to ner svärd u sköld fran bulväggar u rustäd si pa kämpväis. Di raid ste pa säin saig små skogsruss yvar haidi, där soli löist pa den väit kalkstöiven. En svartar korp svingläd yvar skogen, u Odins kraft gick ginum lande.

När Braute u hans fylge kom fram till Gammelstäde gynt hundar till u riggerä u gav ett oskaplit allarm. Smasorkar, sum hadd hald pa me u spark rövkrok äi äutänggar, kom laupnäs hailt andtrutne u skräiäd att nå kom fålk räidnäs me svärd u spjaut. Buse u hans kalar sprangg upp u gärd si färdue till kamp.

När Braute kom i gard me sin flock sto Buse u hans kalar där. Braute gynt till kast någle skäitård. Buse svaräd att um Braute u hans kalar int skudd fa ård um si ti varä en hopen källinggar så räckt de int me släik truthugg, äuten di fick nytt skarpare doningar.

Ett spjaut flaug ginum luften mot en av Buses kalar. De träfft skölden, sum gick i täu dailar, u spjaute gick rakt iginum kalen så att spitsn kom äut millum härdar u han falt döidar ner. De blai skräi u läiv yvar hail garden. Buse ropt till säin kalar ti ga laust pa motstandrar. Bäggi flockar gick mot varandre, spjaut knakädä, sköldar brakädä u härskräi håidäs. Buse huggäd me braidyxi ättar Brautes kalar me all kraft, träfft en äi häude u klau de ner till axlar.

Braute ropt ti Buse att han hadd lug källinggi säin ti dräp han för kvälden. Buse svaräd att da fick han allt lug till kumm läit närmare. Så kom di da imot si u gick laust pa varandre.   Braute  haldäd  fram skölden, men Buse huggd i den u klau den, u framdailen av yxi ränd in äi brauste pa Braute.  Han svänggd runt svärde me ohyggli kraft u träfft Buse äi läive. Bäggi täu falt döide ner pa marki.

Mang av kämpar hadd gat till Valhall. När di, sum var kvar, sag att daires häusböindnar var fallnä, dog kampen  langgsumt äut. Äi lande förtält man längg um iss händelsn u di sum hadd vart me njautäd stäur äre.

En täid därättar fick Sven Stainriste gär en stain yvar Braute sum löided: "Runa raiste stain´n ättar Braute, gilde häusbonden sin. Han döide äi dristu kamp för sin ret. Mat stain´n sta till minne äi langlie täidar".

Da stainen var färdu sto allt häusfålke bäi Haidenarve u sag lains runar, sum var huggne äi stain´n, löist äi soli av äimålen raudar färg. Plötslit gick a skuggå yvar stain´n, soli gick i moln u en kaldar aim drägd yvar lande.

Jaken vacknäd upp me en röisningg. Han känd si stäivar u åiden u skakäd pa häude. Langsumt staig han upp u käikäd pa stain´n, men bad färgg u ristningg var borte. Han funderäd yvar va undarli världn kan varä. Så känd han kaffitåstn dräg äi magen u han ga si av haimat.

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.