Bryllaup

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Ett gammelt gotländskt storbryllaup.

Fräiaräie
Fyst bude
De andre
Vastäden säir si för

Fräiaräie bläir fullbordä
Förlugninggi
Fästgåvar
Trolovninggsdagen
Körkgangg
Bryllaupe
Dagen bestäms
Mefylgdi
Gåvar
Man gär fäint
Löisninggi
Allt gärs i årningg
Måigråitn
Bryllaupsdagen
Magafärdi
Väigsli
Sänggladininggi
Bryllaupsmiddan
Staikstriken
Kållekt till bryllaupshjälpen
Bräudpares skål äi gråitn
Pannkakssäupn
Middespaus
Bräudgåvar
Tedrickningg
Bryllaupsdansn
Man ser bräud
Kvällsmat
Man dansar kronu av bräudi
Man gar till väile
Andredagen
Haimkumstn

Någle år har rinn bort sen vör säist var där bäi Vastäde. Gammelfolki har blitt gamblare, men di livar ännu. Mörti, sum jär ett gammelt hallfjållut häushjon, sitar ännu för de mäst framför gräu´u me säin misar äi famni, u läil Pettar, han sum me täidn ska bläi bond pa gardn, han har vissarligen vax till, men int mair än att han ännu räcknäs till smasorkar. De vippre Ann-Greten, ha jär alltraidu gift u läikäs gutt me ti varä häradsdomarns sunkune. Ha har till u me allt fat en läitn sork, u hail släkti har nöili vart haim bäi na pa bansöl.

Systri, läil Gartru, ha hadd stänn kvar bäi na, när all di andre hadd raist haim fran kristninggskalase, u nå sitar ha äi finstarhule me säin tjaugå u finggrar band, vackre manggfärgne ullband. Ann-Gretn spinnar värkesgan till a nöi kållå. Me dain baine trampar ha rucken, me dann haldar ha vaggu äi gangg u nynnar sakt undar täidn:

 Korpen gar äi ängge u slar,
 ättar gar kraku u räkar.
 Ekånnen lässte, u råttu drog,
 u stäur månsn han kåirdä .

Gartru jär nästn vaxi nå. Hailt nöili har ha stat äi kor. Imillat kastar ha säin blickar pa de läil undartingge äi vaggu. Da fallar ha äi tankar u dråimar, u bandtjaugu sinkar ner äi knäie.

Um en dvärg någu nat hadd spinn a dvärgnät yvar sänggi hennes, da hadd man inmarut bräukt höit at na me finggre u sägä: “Naj, naj, Gartru! Jär hä alltraidu så langgt lidä? Nå kumbar snart en fräiare till gards”. U när ha jetäd äpplar, da hadd ha allt i smöig bräukt skjaut me kännar upp äi vädre, ättarsum man sägd att kännar flaug at de hålle, sum hennes tillkommande bode. Men när ha fant a hailt gröinkånn äi bröie, da bröidäd ha si int um ti lägg kånne yvar durkarmen såsum tjanstpäikar gärd äi häuse, för ha visst allraidu att ha int skudd bläi givi at någen äi grannlage, givi till någen av daim sum kund tänkäs ti kumm fyst in ginum duri. Ha visst allt att bärr söinar till traktis storböindar skudd tråist si till u tävlä um hennes hand, dränggar fran gamble u räik släktar. U sånn fanns de knappast nestgards till Vastäde. Sum andre päikar kund ha int lätt bläi ti dråim um sin prins av England, sum'n singgd um äi a gammel väiså, u de händed, att ha um kväldar smöigd si äut u båigd knäi bäi de gamble multne gardskåsse u bidäd för sin tillkommande, pa sam väis sum ha visst, att andre päikar bräukt ga äut äi skogen u fall pa knäi u bid att di skudd fa den, sum di tyckt um. Kåsse raist si haugt u majestätiskt yvar all häusar u byggninggar pa gardn, u Gartru hadd de mik kert. De var gardns helgdom, u aldri glåimd ha ti sop den slitne stainrundln rain kringg fotn.

I sokni nest intill lag en stäurar u goar bondgard sum haitäd Aumunds u håird till en bonde av gammel u go släkt. Han hadd bärr ett aindeste ban, sunen Thomas. I daglit tal kalldäs han för Aumunds-Thommen, ellar bäi haugtäidliare tillfällar för Thomas Aumunder, pa sam väis sum faren u hadd namn ättar gardn u kalldäs för Aumunder ällar Aumundsfar. Thomas var i den åldan, att han bord säi si um ättar ett gutt gifte. En dag sägd han till mori säin: “Lains tyckar mor um Vastäde-Gartru?” U da hadd mori svare: “Vör far radgär me far u faffar”.

En täid därättar var de bankristningg äi en gard, u där var bad Vastäde u Aumunds släkt. Thomas u Gartru hadd stat faddar till de nöiföid bane. Di hadd da blitt par, u ainlit täidns sid hadd di gitt varandre faddarskyssn. Saint pa kväldn fylgd Thomas Gartru haim till Vastäde. När di kåm till luku, sägd ha: “Naj, nå fart däu vänd um. Di kund fa augu pa uss”. “Skudd de var så faslit da”, svard Thomas u gräind. “Ännu har ingen set någen av uss Aumundskalar kräup äi rängg”. Hand i hand gick di därättar in pa gardn. Häusfolke hadd allt gat till sänggs, all äutn gamble mumme, sum sto u spaid äut ginum svaipen me ett tranlukar äi handi. När unggfolki hadd kumm fram till duri, släppt Thomas töisi u räckt iställ handi säin till hälsningg at gamblu. Men källinggi to na inte. Brisu sag ha pa'n u sägde: “Naj, lätt mi vite, vaim däu jär fyst”. - “Söins de int pa mi da?” svard Thomas muntat. “Hart däu klaffartungge u?” klippt källinggi av. “Naj, Vastädemor, klaffartungge har ja inte, men ja har fat håir för jämnan att ja skudd var faffar upp äi dagen”. Gamblu löist han da i ansikte me sitt lukar u granskt han me säin skäum augu. Så räckt ha han me en gangg säin läil handi sum darräd u sägdä: “Gode Gud, da jäst däu Aumunds-Thommen jo?” - “Jasså, mostar to ret pa mi. Da kansk de nuck jär sant u, de andre sum faffar sägdä?” svard Thomas inmarut. - “Va har faffar din sägt för sla da?” frågd gamblu. “Jo, han sägd, att um ja ärnä mi till Vastäde u fräiä, så skudd ja lagä, så ja int kåm för saint. De hadd han gärt”. Da ypnäd Vastädemor duri pa gain. “Din skälm”, sägd ha glatt, “Däu jäst da ackurat sum din faffar var, läik roli u läik kråskar. Kum in ban! Gud signe jer bäggi täu!”

När Thomas sainare raid mot haime, var han gladar sum en spelman. U de var int någ ti ank pa, för den sum hadd blitt godtagen av de klok u stolt Vastädemor, han behöivd int var räddar för ti bläi avsnestar, um han en gangg kåm sum fräiare pa allvar.

Fräiaräie   Början av sidan

Fyst bude    Början av sidan

Täidn gick. En sundesättarmiddag äi gynningen pa advent kom en främnes sjuss kåirnäs i gard bäi Vastäde. Inn äi stäuu blai de nå ett faslit flas u flängg. Pallar u kränkar ställdäs i årningg, sänggdöinar sletedäs till, u fräuntimbrar vänded i hast säin förklar me retsäidu äutat. Sen sättäd di si allihop ner u försöikt u int ti låssäs um någe. Duri gick upp, u in staig en gammel man sum sag mik värdur äut. De var Adagar, u han var mik akten i hail Thomas Aumunders släkt. Han hadd till u me vart settinggsdomare en täid. När han hadd gat ikringg u slat i hand, så bidäd unggmor att han skudd sit ner pa stoln. De fanns int mair än en stol äi räume, u de var en stäurar haidar ti fa sit pa den.

När gästn hadd tat en klunk ör välkumstn, främd han strax sitt ärende. Han var sändn, sägd'n, av den haidarlie u förstandue fadar Aumunder ti bid um häuses ungg dotar till hustru at sunen hans Thomas. Vastäden tackt för bude. De var ett gutt bud u en stäurar haidar för han u hail hans häus, sägd'n, men töisi var ju ännu bärr ett ban u int mo´i för ett gifte. “Bror har ret”, svard böinmannen u smaledä, men um vör gir uss till tuls, så bläir ha väl me täidn gammel nuck”. Någ mair blai int ård si äi saken iss gangen, äutn förtalninggsmannen to avsked u for sin väg.

De andre  Början av sidan

Men nest sunda kummar han allt tillbaks igen. Nå jär han i fylg me ungg Thomas Aumunder, sum jär äutkledar äi en haugar silkeshatt, blå kledestråie, blommur silkesväst, knäibyxar u skoar me blank sylvspännar. De krävs u att fräiarn jär fäinar u uppför si belivsamt, för han jär äutsätten för en grundli granskningg. Far u böinmannen pratar um summarn sum gat, unggmor pratar me Thomas, u gammelfolki kummar äut ör kammarn u hälsar pa främnes. Mörti rännar av u an pa golve u stäurler. Tåvli jär ha, u tåvli ser ha äut. Päikar äi häuse u gardsdrängen kummar u in för ti käik pa fräiarn.

All ser äut ti var nåigde, bärr läil Pettar star ainsummen för si självar äi a rängg u bylkar. Han jär int nåigdar. Han begräipar nuck sjäsen. De har kumm en sån där främnes kal föräut u tatt bort Ann-Gretn, u nå kummar där en till u vill ta Gartru u, så att han till släut skall bläi raint ainsummen. U all ser di äut, sum um di vidd tack till. Sorken tappar humöire, mumblar någle respektlaus ård millum tändar u gläidar pa dur.

Ättar de att främnes fat läit till bästar kummar dotri in, hälsar u näigar si. Ättar a stund gar di ungg täu äut äi kryddgardn för ti fa taläs bäi ainsumne a lånå. Far u mor gar da hänn till vindauge u käikar ättar dum. De söins grant, att bani jär goe vännar, u att ärende hadd vart äi puse förrän de kåm i säck. Far gir mori ett augenkast, u när Thomas kummar in igen, räckar unggfar handi at'n u sägar: “Vör far tack för tillbude u tänk yvar saken. Töisi jär int gammel nuck för ett giftarmål. Ha däugar jo vasken brygg ällar bakä”. Thomas buckar si u svarar, att de int jär så bråttom me giftarmåle. Han jär ju unggar. I all fall jär han klokar nuck u int tal um va faffar hans hadd sägt.

Vastäden “säir si för”    Början av sidan

Sen tåivar de av en täid, u de ser nestn äut, sum um'n int tänkt pa u fullfylg fräiaräie. Men en dag nest summar sättar Vastäden russi för raisvagnen u akar självar till Aumunds ti “säi si för”, sum de kalldäs, u nå har han töisi me si. Ett giftarmål millum bondban var en allvarli sak. Um någen giftäd in si pa ett fattit ställe, så sinkäd han pa ranggskalu, u vasken han ällar hans ättarkumrar skudd kanhänd pa seklar mäkt till u arbet si upp igen.

När främnes hadd blitt spenderne ättar gammel sid, gick Vastäden u Aumunder äut för ti bese gardn, d.v.s. häusar u kräk, vagnar, silar u andre raidskapar, tunar u grindar, akrar u änggar, baiteshagar u skogsmarkar. Di gick bårt till vädarkvänni u ner till vattensagi, di sag pa lambgifti u såidesplassen, pa båtar, fiskdomt u mair slikt. Vastäden låsstäs sum um han hadd vasken augå ällar åirå, men äi tysthait lägd han märk till allt. Aumunds var en goar gard u mänskar var ett kännfolk. I sitt hjärte var han mik nåigdar, men de lättäd han int någen märkä. Tvärtum sag de äut sum um han räcknäd me ti fa en ännu bättar fräiare at dotri säin.

Inn äi byggningen pluckar Aumundsmor undar täidn fram släktis sylvsakar u andre dörbarhaitar u väisar häuses förråd me linne, sänggkledar u slikt för läil Gartru. Men töisi ser bärr olyckli äut. Ha förstar si ännu int pa slikt. Ha jär ju int stort mair än ett ban, u så ret sum de var slar ha armar um halsn pa säin kummande svärmor u sägar: “Ja bröidar mi int um de. Ja tyckar så faslit mik um Thomas”. Da bläir Aumundsmor röird u tar na fast u innarlit äi famni u sägar gangg pa gangg me tårar äi augu: “Gud välsignä di, ban, Gud välsignä di!”

När Vastäden u dotar hans någle täimar sainare gläidar mot haime, har de ännu int blitt någ bestämt si, u någ beskeningg pa fräiaräie har int blitt sägt si. Men stundi gynnar nå kumm nemre när saken skall avgäres.

Fräiaräie bläir fullbord si   Början av sidan

Nest sunda sadlar Thomas den bäst u mest letlaupne kampen pa gardn u sträikar iväg till Vastäde äi räivnes fart. Nå kummar han int oväntnes. Dränggar star bäi stallsduri för ti ta imot hästn, u far självar kummar äut pa trappi u hälsar fräiarn välkommen. Garsfolki jär sambläd inn äi stäuu, u läil Gartru smaler u räckar fram välkomnesöle till Thomas äi bäst sylvarpuckalen äi häuse, en gammel fäinar bäkare me gardns bomärk äi en krans me fäint rissne runar. Ättar en stund föirar Vastäden självar fräiaräie pa tal u frågar dotri, um ha vill ha issn hjär Thomas Aumunder till sin äkta man u träd äi brudstol me han. Ha näigar si u sägar ja, bäggi unggdomar räckar varandre handi, u fräiaräie har nå blitt fullbordä.

Förhållande millum häusfolki u fräiarn bläir därättar me ains mik hjärtlit. Thomas håirar ju pa sätt u väis allt till häuse. Gammelfar samtalar längg u allvarlit me den kommande häusmågen, Mörti väisar all säin kattar för han, u läil Pettar bjaudar av han pa finggarkrok.

Äut äi köke påttlar gröitu me fräiargråitn. Den jär obligatorisk. Sainare pa kväldn smöigar si di ungg täu ainsumne äut pa gardn. De jär en still u lugnar augustikväld, u månskäivu löisar stäur u grann millum träituppar. Äutn ti säg ett ård star di längg tet ihop. Så tar Gartru fästmannen sin äi handi u gar bårt till gardskåsse u fallar pa knäi. Thomas star still där en stund, han har aldri båig knäi förr någen annstans än bäi altarrunden haim äi sokenkörku. Men han kännar si så förundarlit vaikar äi kväld, u så sinkar han u pa knäi u läsar tyst ett Fader vår. När di raisar si upp igen famnar han häftut um na u sägar: “Gud välsigne di, Gartru, Gud välsigne di!” U da vändar ha ett par banaugu me tårar imot'n u viskar: “Va du jär läikar mor däin, Thomas”. Någ vackrare kund ha int ha sägt till'n i de stundi, för um de var någ äi hail den väid världn sum Thomas avguded, så var de säin mor.

När di hadd jet fräiargråitn u singg en aftnpsalm, sum'n gärd all kväldar där bäi Vastäde, kom di yvarains um en bestämdar dag, da förlugninggi skudd varä. En av tjanstdränggar blai nå tillsägdar ti laid fram Thomas hästn till trappi. Sen sägd fräiarn adjö, svinggd si raskt upp äi saln u raid i sakt mak bårt fran gardn. Int i flyg nå, han lämnäd ju lycku säin kvar ättar si bäi Vastäde.

Förlugninggi  Början av sidan

Fästgåvar

När täidn för trolovningen kåm nemre, raist Thomas ättar gammel sid u bräuk till böin för ti kaup fästgåvar: bok, dok u ringg. Iss tre gåvar fick all bräudar, även di fattiste. Men Thomas Aumunder, sum håird till stäurböindnars klass, mat var betänktar pa ti kaup flair. “Rigalt skall de vare - kust va de vill” jär en årdsid, sum int jär alltför obekantar pa Gotland. Fyst gick han därför till gullsmidn u beställd en ringg me bäggis namn äi. Självar fick han ingen, varken bäi förlugninggi ällar bäi bryllaupe. Så kaupt han boki. De blai egentlien täu: ain psalm u ain evanggelbok, inbindne äi väit pergamentsband me grant målne hjärtar pa bäggi pärmar. Äi dain hjärte sto årdi: “Min vän är min” u äi danne: “Jag är hans”. De var vackre u dörbar böikar. I daim skudd man läs i hail sitt läiv, u daim skudd man ha me si äi kistu, när man var döidar. Därättar kaupt han a raudblomu silkesdok u en stäurar persisk sjal, säidentöig till a kålle u därtill a svampdoså av sylvar, ett par åirhänggar av gull u en läitn runtar ask me sockargröin äi. Thomas far var int knusslur nå me penninggar. Han hadd en hail dail pa kistbuttn, u man hadd ti välä millum täu sakar: skadu ällar skammi, för gåvar skudd sen väisäs för all mänskar. För restn var de ju int heldar bårtkastne penninggar, ättarsum alltihop skudd kumm häuse tillgodo, u för fästmåiu var de a stäur äre ti ha fat haidarlit pa handi.

Undar täidn sat Gartru haim bäi Vastäde u saumd a par husar me grann husband at keresten sin. Fästmannen skudd u ha a skörte äi gåve, men de bidäd ha a främnes kvinnfolk ti söi, för älles skudd ha fa fäll läik mangg tårar när ha blai hustru sum ha hadd sätt nålstyngg äi skörtu när ha var fästmåie.

Trolovninggsdagen   Början av sidan

Äntlien var da den äutsättne trolovningsdagen inne. Thomas u hans föräldrar glaid da i fylg me förtalninggsmannen pa förlovningskalas till Vastäde, u där var fästmåius nemest släktinggar samblede. När välkumstn var drucken, raist si gamble Adagar, förtalninggsmannen. Haugar u allvarli ställd han si länggst framm äi räume. All sum var där sambläd si nå ikringg han ättar rangg u värduhait, kalar pa dain säidu, källinggar pa dannu. De blai en mik haugtäidli förrättningg, u när de så småninggum blitt så tyst äi stäu´u, sum um ett spöke gat ginum räume, gärd Adagar me haugt u kraftfullt gammelmansmål fylgnes tal:

“Det är allom veterligt, att människan, skapelsens krona, av den allerhögste Guden i begynnelsen efter hans beläte gjorder är. Av tu slag skapade han dem, man och kvinna gjorde han dem. Detta var ett vist och gudomeligt verk, förthy att därigenom vårt släktes blomstring och bestånd för evärdelig tid betryggat vart och stort samförstånd och lycka beskärdes jordene. Emedan nu denna unge mannen, ärlige och förståndige Thomas Aumunder, och denna unga kvinnan, Gertrud Vastäde, ett dygesamt blomster i Herrans örtagård, med släktens tillstånd och fulla bejakelse hjonelag med varandra bygga vilja, så äro vi här tillstädes för att bevittna och kvittera deras trolovelse. Stånden här fram!”

Fästmannen u fästmåiu trädäd da fram mitt pa golve u di räckt varandre handi. Trolovningsförättarn lägd nå säin hygre hand till paslag yvar daires u sägde: “Jag haver den äran och glädjen att stadfästa edert förbund, som må vara oupplösligt i evighet, tillönskandes eder den Allsmäktiges nåd och välsignelse”.

All di andre gick sen fram, tok di ungg äi hand u sägde: “Guds nåd u välsignelse!.

Sen yvarlämnäd fästmannen säin gåvar, sum han hadd äi ett skräin, sum var grannt mål si, de s.k. gåvskräine, u så var de haugtäidlie förrättninggi släut.

En släik trolugningg ättar reglar var laggild u kund bärr låisäs upp ginum äutslag av domkapitle i Visby. Um de da händed någen gangg u skilsmässu berod pa fästkvinnu, fick fästmannen tillbaks säin gåvar. Var skuldi hans, fick ha behald dum sum vedarlag för att ha hadd blitt skymfi.

Sainare pa kväldn gav Gartru äi smöig sma presentar till fästmannen me årdi: “Släit daim me hailsu”. I gamble täidar var de vanlit, att di, sum var nöiförlugne, sen sivd äi sam sängg yvar nati. Den sidn var immillartäid allmänt avlägdar för längg sen, u um någen hadd kumm me ett slikt förslag, så skudd gamble Vastädemor ha slat ifran si me bäggi händar u sägt: “Tvi vale! Äi oe släkti laupar di int ihop sum haidninggar u sväin. Bani skall prästväigäs fyst u sängglaidäs ättarat”.

Körkgangg   Början av sidan

Pa en sundag någen täid ättar förlovningskalase skudd fästmåiu ga körkgangg för ti väisä presentar, sum fästmannen hadd gitt na. Kled äi säin nöisöid gåvkleningg, me gåvdoken pa häude u gåvsjalen yvar härdar sat ha där äi gardns körkbänk, bläddräd äi gåvboki, luktäd pa svampdosu u to a sockargröin ör den läil målne asken, för att all skudd se, va haidarlit Thomas hadd begåv na.

Bäggi täu gick sen sum fästfolk äi flair år. Fästmåiu var ju ännu så ungg, u ha hadd ännu så mik ti ler si, förrän ha däugd ti yvarta nykelkippu sum häusmor pa en stäurar bondgard. Men bryllaupe, den stäur dagen äi daires läiv sum tillstundede, var dock ständut äi daires tankar.

Sum läsarn kanhänd allt har märkt, jär de töidlit att de sidar u bräuk, sum nå har blitt beskrivne, har säin röitar äi bryllaupssidar fran haidn täid. De krångglue förlugninggi jär uppenbarligen en rest fran gamble täidars bryllaup. Den gamble förtalningg-smannen, släktis huvudman, ser nästn äut sum en präst, da han me handslag u allvarlie ård äi vittnars närvaro lagfästar förbunde millum partar. Den tanken bläir störktar av den sidn, att di ungge de nati skudd väil äi sam sängg u av de umständuhaiti, att trolovningsban blai ansede sum äkte u hadd fullar arvsret. Annlains var de me di stacklar, sum hadd blitt gärd äi lönskaläge. Di blai ansed sum dravelsunggar u kåm sällan ällar aldri till haidars.

När kristendomen spraidäd si hjär pa åien fylgd nöie sidar u bräuk me, u äktenskape blai int länggar anset ti vare fullt laglit ingangg förrän de hadd blitt knöit si ättar de reglar, sum bräuktäs blant andre kristne folk. Därför har u, um än nå äi sainare täidar, den gamble haugtäidlie trolovningen kumm ör bräuk. De kan ju u vare nuck me ett bryllaup. Skudd u de bläi omodernt en dag, har man ju alltut de mest primitive av all bräuk igen: ti laup ihop sum sväini. Men de kummar nuck ti dråig någe, förrän Gotlands bondfolk bläir moe för den sortens civilisasjon.

Bryllaupe    Början av sidan

Dagen bestäms   Början av sidan

Bäggi familjar, sum nå skudd bläi släkt me varandre, radslos, u till släut blai de bestämt si, att bryllaupe skudd haldäs ättar gammel sid äi bräudis haim undar septembar måne, andre torsdagen före den hailie Michaels dag me haimkumst bäi Aumunds pa laudagen därättar. Till u anstalt me ett stäurbryllaup da för täidn håirdäs (sum läsaren snart nuck lär inse) mik umtanke u stäur kustnar, för att int tal um allt arbete u besvär. Men de gick dock letare, än'n

skudd tro, för'n fylgd stranggt gamble tradisjonar, u di gamble visst pa pricken, va'n hadd ti ret si ättar.

Mefylgdi    Början av sidan

Mens di gick u väntäd pa de stäur haugtäidlihaiti hadd kvinnfolki pa gardn undar en langgar täid fran minst läilpäiku till själv gamble mormor me ivar hald pa me ti skaff Gartru en haidarli mefylgd, tills ha skudd giftäs pa gate. Di häckläd u ramsäd u kardäd u spant, di bubbinäd u ränd upp u vävd dain väven ättar dannen till handdokar u laken, till pudar u läktar u döinar, till kållar u stubbar u förkel. All färdue kledar u töigar lägdäs ättar hand ner äi de stäur värninggskistu, en döirbarar möbel, gärd av aike u pröid si me fäint konstsmäide. Alltihop håird till en haidarsam mefylgd, u de däugd int för a dotar till en välbärgen bonde ti kumm bär äi bräudsängg.

Gåvar    Början av sidan

Pa sumblie ställar var de vanlit, att bräudi någle månar före bryllaupe gick fran gard till gard u bidäd um en tutt hankleull till bosättninggi. Av ulli, sum ha fick, skudd ha saum hanklar u husar, sum sen skudd dailäs äut sum gåvar bäi bryllaupe. Till ga gardganggs u tigg si till en ulltutt de var int ti tänk pa hjär bäi Vastäde. Pa sam väis var de me siden, att bräudi före bryllaupe gick ikringg u bjärd ihop mjölk för ti gär ust u smör. De var smafolkssidar. I ställe haldäd Gartru hail ättarsummarn pa me u gär ärmkledar at säin bräudpäikar u muddar till daim, sum skudd bläi unggmansdränggar. De skudd dailäs äut pa kväldn före bryllaupsdagen.

Man gär fäint    Början av sidan

Kalar var u äi full gangg me ti ställ allt i årningg för den kåmmande haugtäidn. Agtaki lagdäs upp ällar lägdäs nöie, häusar tjärdäs, lid u grindar, tunar u brunnsholkar blai sättne i stand, nöie salar u sildomt skafftäs, ja, man fälläd t.o.m. en hail hopen torrträi, sum kåirdäs haim pa vidbacken så att de skudd se räikt u välbärge äut. För restn träiväds int Nissen pa partn, um'n int skafft en haplit stäurar vidhop för han till bo äi.

Löisninggi    Början av sidan

Till släut kåm så äntlien laudeskväldn, da di skudd gläid till prästn för ti ta äut löisninggi. Thomas hadd allt kumm räidnäs till gards pa kväldn föräut. Di hadd ju mik ti radgärä um. Bäi otendagen lägd di nöie kippsilar pa di bäst russi, spänd dum för raisvagnen u kåird till prästgardn. Vastäden självar fylgd me: han var ju säin dotars giftoman. Förrän prästn gav sitt tillstånd, att de fick löisäs för di täu, hadd han förhåir me dum. Pa den täidn var de ingen, sum fick gift si, sum int kund läs äi bok u svar pa en dail frågar um kristendomis huvudstyckar. Läsninggi gick bra, förhåire blai kort, u prästn var gohaiti självar. Vastäden var stoltar yvar bani u läggd upp sex dalar till prästn u därtill täu till kluckan, sum skudd bär löisninggi upp pa prekstolen. För ti gär a smul skäl för penninggar gynnt prästn ti hald ett förmaninggstal till di ungge, men de blai int langgt, för fräui hans kåm pa sam gangen u bjauded främnes pa ett glas sirapsbrännväin. Sen frågd Vastäden prästu, um ha vidd var så snäll u ta pa si u var bruttövarske bäi bryllaupe. De vidd ha gänne, sägd ha, för läil Gertrud skudd säkarligen bläi ain av di granneste bräudar. Thomas tackäd belivsamt för att ha vidd ga dum till möites u därättar hälsäd di adjö.

Undar löisninggstäidn fick fästmåiu int ga äi körku.

Pa fyst löisninggsdagen akt fästfolke ikringg för ti tingg si tjänstgörande till sitt bryllaup, d.v.s. unggmansdränggar u bräudpäikar. Di skudd hjär var åte par, fäir av bräudis u fäir ör bräudgummens släkt.

Bryllaupshjälp    Början av sidan

I goar täid före bryllaupe skafft di si u all hjälpi, sum behöivdes. De var skaffarfolk, en kokarmor, ett par kärvaskerskar, en öltappare u någle hästkalar. Daim kalld unggfar u unggmor själve. Därimot fick fästmannen pa sin lott ti skaff någle goe spelmännar.

Bjaudninggi    Början av sidan

Ackurat a vikå före bryllaupsdagen gärdäs bjaudninggi. Bryllaupsbjaudan var i allmänhait den av tjänstgörander (marskalkarna) sum var nemest släkt me bräudi, u han hadd en strevar dag.

Täilit pa morgnen kåm han räidnäs till byllaupsgardn pa den bäst travan, sum han hadd kunt fa tak pa. Kampen hadd fat sta pa stall en täid för ti bläi riktut öiskar. Hästens häulag jär pröid si me blåmmar u band u me en sårts snäckar, sum kalläs för årmskallar. Mani u rumpu jär pröidlit fletne, u pa rumpu sitar en raudar sidenrosett, sum jär knutn av ett gammelt käpband. Bjaudan jär kledar sum en riktur bräudgumme äi silkeshatt, blå jacke, gäul skinnbyxar u kräigarstyvlar me haug skaft u sporrar. Äi handi har han a kraftu sväipå av lädar me en langgar snärt, den s.k. smällsväipu. Langgt i förväg har han öv si me ti sla klatsar, så att di skall smäll sum pistolskott.

När han kummar in pa gardn, räidar han fram till trappi u klatsar gangg pa gangg. Haj, nå gynnar bryllaupe, klats! Nå skall de dambä för Vastäde-Gartru, klats klats klats! All äi häuse rännar nå äut för ti ta imot bjaudan. Han har svårt ti hald si kvar pa hästn, sum har blitt skrämdar av all klatsar. När han har lugnä si någe, kastar bjaudan tyglar at en av dränggar, stäigar ör salen u gar in äi stäuu för ti fa beskeningg. Han bläir bjaudn pa brännväin u öl, men han tar int någentingg. Han vait, att de bläir spenderingg var stans han kummar, u att den, sum tar för mike, bräukar kumm slepnäs atar i stäigbyglar. Sen han noge har tat raid pa daim sum skall bläi bjaudne, stäigar han upp pa sin öistre kamp u jagar bort fran gardn mens han hail täidn klatsar me sväipu, u möitar han int någen, smällar han läikväl. Där han skall äi gard, räidar han fram till fastubroi, slar klats pa klats, så de gir atarljaud millum häusi, u tydrar häftut sin häst. För de mäst jär han väntn, så att häusfolke har samble si äi stäuu. Man skickar äut en drängg för ti ta hand um hästn, ryttan stäigar av u gar haugtäidlit in äi häuse me sväipu äi handi. Äutn ti hälsä u äutn ti ta av si hattn ställar han si bäi duri u haldar sitt bjaudninggstal, sum gynnar pa iss väise: “Frid vare över detta hedervärda hus!” Sen talar han um Adam u Eva i paradäise, um va lains Isak äktäd säin Rebecka u.s.v., u han släutar me ti bjaud ymsedere ti infinn si um åt dagar bäi Vastäde för ti behaidrä den ärlie u beskedlie bondsunen Thomas Aumunders föreningg me häuses dygdsame dotar Gertrud. Bidläxu jär lali langg, u när bjaudan har kumm lycklit till släute, drägar han en suck u päustar äut. Sen tar han hattn av si u slar i hand pa häusfolke. Man tackar för bjaudninggi u beröimar tale, bjaudan far någen trakteringg, u sen stäigar han atar till häst, smällar pa nöit me sväipu u räidar till en annan gard, u där gar pahälsninggi till ackurat pa sam väis. Så där räidar han hail dagen fran gard till gard, iblant flair mäil ste till släktinggar äi andre soknar. När han kummar tillbaks till bryllaupsgardn pa kväldn, jär han stain åidn u hailt förbäi. Hästn jär u äutåidn. Han jär minsann int öiskar nå länggar. Bjaudan gar in äi stäu´u u talar me någle ainstakne ård um, va lains de gat för han, u sen kastar han si pa sängg u sivar sum en stuck till nest morgen.

Bryllaupshjälpen kummar    Början av sidan

Sam dagen sum gästar blai bjaudne, blai u kokamor hämti till bryllaupsgardn. A kokamor jär alltut a duktut kvinnfolk, sum gläidar fran dain gardn till dann´n u lagar till kalas. Så fort ha trädar yvar trösklen, tar ha äutn kräus laidninggi yvar allt, sum håirar till hennes umråde, u ha gynnar straks ti lag till förterninggi, sum ska till. Man bryggd u bakäd, man kännäd u kokäd u staikäd äutn atarhälde. Mal u mältä har man allt gärt, u man har u slakt a par naut u någle sväin (di var minsann int så stäur förr äi täidn), men nå aukäd matförråde me en hall stäig lamb u någle sma staikgräisar. Men där blai ännu mair mat. Dagar nemest för bryllaupe kåm astufolki, d.v.s. folki haim äi bidlage, till bräudhäuse me sänninggar. Di bestos för de mäst av ett spann mjölk u en oskaplit stäurar kårge, den s.k. sännninggskårgen, fylldar me oläik matvarar såsum smör, saffransbullar, semblar, pannkake, a flaskå väin, a lambstaik u.s.v. Dain´n gav så, dann´n så, allt ättar rad u möiglihait. (Prästn u andre ståndspersonar bräukt int låim någle sänninggar.) När sänninggsfolki alltut fräuntimrar fat lämpli trakteringg, fylld unggmor själv sänninggskårgen till hältn me oläik sårtars kalasmat, sma smakbitar av limpå, ust u kakar m.m, u därtill sändäd ha tillbaks mjölkspanne till hältns fyllt me öl, sum skäumd si. De var gåvar u genggåvar, u särskilt di sainare länggtäd bani mik ättar pa all oläik ställar.

Dagen före väigsli kummar skaffarfolki. Di jär alltut fäir stycken: skaffarfar u skaffarmor u så unggskaffarn u skaffarjåmfrun, sum u kalläs för skaffardrängen, u skaffarpäiku. Di fyst täu jär läit gamblare, mik duktue u erfarne mänskar, helst äutför släkti, sum skall var sum värtfolk undar kalase. Di andre täu skall hjälp dum me daires årkar u bestöir: ta imot gästar, bär in matn u.s.v. Skaffarfolki skall därtill lan upp i gardar allt borsylvar, talldrickar, bäkrar, drickkannar u mair slikt sum behöivdäs u svar för ti lämnä tillaks allt pa ret ställe u i gutt skick.

Men de mest bestöire den dagen har dock unggmansdränggar u bräudpäikar. Di skall pröid bräudhäuse bad inn u äute, u di matt var täilit pa baini för ti hinn me allt. Inn äi häuse sättäd di upp s.k. himlar läit varstans: en sum var mik stäurar yvar främlu länggst framm äi salen, en mindar en äi bräudkammarn u en sum jär ännu mindar yvar hyllu, sum ölbäkrar har sin plass. Iss himlar var gärd av ett ällar flair hopsöine väit dokar ällar laken, sum var fästnä äi take me fem späikar, u sum var pröidne me blåmmar u gröint. Yvar yttarduri späikäd man kransar u blomslinggar, u pa bäggi säidar um trappi sättäd man ner unggbjörkar ällar sma gränar äi marki. Yvar läilluku spänd man en valvbuge av lau u blåmmar, mens man äutför gardsportn sättäd upp en ståtli äreport, u fran yvarbalken pa den hänggd de ner kransar u grann band. Pa vägbrinkar äutför gardn sättäd man upp en hail allé‚ me unggbjörkar, sum u, atminstn äi sainare täid, var pröidne me grann band. De behöivd int var någ tväivel um var bryllaupsgardn lag någenstans.

Bräudstanggi    Början av sidan

Men de viktuste var ännu igen ti skaff fram, u de var bräudstanggi. De var en mik haug u smäckar gränspäire, u den gröin tuppen pa den skudd söinäs yvar häustaki pa langg vägar. Man kvistäd u skald'na noge fran roti ända upp mot tuppen, u där fick yvargrainar u kvistar sit kvar. Pa täu tridendailar av stanggis håigd sättäd man fast en stäurar krans, u där yvar pröidäd man na me a slingge, sum var bundi av lau u ringglädäs runt späiru ända upp till den gröin tuppen.

När stanggi var färdu, blai ha raist me mik besvär mitt pa storgardn äi a djaupt hul äi marki, sum man hadd grav där. Bräudstanggi blai pa sätt u väis mittpunktn pa bryllaupsgardn. Kringg den skudd ryttrar räidä u kuskar kåirä, u kringg den skudd ungglöidn dansä u bräudpare gär en täur pa bryllaupskväldn, men all dränggar u sorkar, sum trod att di däugd någ till, söikt ti flas upp äi na för ti se, vaim sum mäktäd håigst u um de var någen sum kund kläiv ända upp till kransn. Ti klättre pa de slet u kvadue stanggi var nuck lustut u intressant för daim, sum käikäd pa, men de var int så behaglit ti var me um de självar, u därför kalldäs de för ti ”fla katt”, någ sum äi gamble täidar var a rackargäre.

Allt gärs i årningg    Början av sidan

När dagen laid mot sitt släut, var allt i årningg haim pa gardn, u da skyndäd si di tjänstgörande till körku för ti kle den u. Di gärd altre fäint me blåmmar u laustilkar, u di pröidäd altardoken me ringglar av lindbärslind u me sma blompukettar här u var. Pa säidar um altre sättäd di ett par sma gränar. Sen ställd di fram bräudstolar pa korgolve, sum di stråid blåmmar u lau pa. Nå var körku kledi. Till säist sättäd di någle sma gränar ällar ainar ner äi marki, dails äutföre körkduri u dails äuföre bräudluku, u sen glaid di tillbaks till bryllaupsgardn. De hadd vart en tråttsammar dag för unggdomar, men de hadd u vart en mik roli dag för dum me skämt u skoj u en otli hopen sma hyss. De skudd ju brask för daim u en gangg.

Haim pa bryllaupsgardn var nå nästn allt klart för morgdagens stäur haugtäid. Kalar hadd rydd bort all bråte, sum di tjänsgörande hadd låimä, u di hadd stöir um att de fanns stallräum för all russ, sum man förväntäd att släktinggar skudd ha me si. Me någle smasorkar fran astupartn till hjälps hadd Pettar räk u sop gardn så rainar, att man int kund fa söin pa en laugstilk ällar ett halmstrad där.

Gammelfar, en gangg så unggar u gevar, däugd int stort till någentingg nå för täidn. Me krampar rygg u sluckne augu stydäd han si läikväl ikringg för till se till, att allt blai sum de skudd vare, att di ungge noge fylgd all ärvd sidar. Me ker augu käikt han ikringg den gamble gardn. Hans täid var förbäi. Han känd säkre tecken äi kruppen att de atar snart skudd bläi stäurkalas där bäi Vastäde, men int me kransar u grann band äutn me en väg stråidar me gräne sum laidäd fran storduri u äut ginum portn bort fran gardn.

Han styded si mot stallsduri u sto där äi tungg u allvarlie tankar. När augu hans falt pa läil Pettar, gynnt di skymmäs av tårar. Den sorken var arvingen, han sum skudd bär tradisjonar u ättens bestand väidare. Tänk um de händed han någ ont! Den sorken var tuppskotte äi släktis krone. Tänk um han blai nerbrautn av hard maktar! Sen döitrar hadd blitt bortgiftne så väiläd nå pa hans klain härdar den mangg hundre år gamble ättens arv me förmånar u tungg krav. Vaim kund skydd den ker sorken för sjaudom u olyckar, vaim kund gi han slikt stål äi tanke u vile sum han me täidn skudd fa behov av? de kund int någen äutn Gud Allsmäktur. Men um släik tankar visst int sorkar nåntingg. Nå tyckt di bärr, att gamble Vastäden var lustur, ättasum han sto där me knäppt händar.

Undar dagen hadd gamble mumme me dotri u dotardotri till hjälps lägt säist handi bäi allt de, sum inggick äi bräudis mefylgd. Di var int glade någen av dum. Aldra minst Gartru, sum nå skudd ak ifran sitt bandomshaim. Tyst u rolaus gick ha ikringg till all ker ställar för ti ta avskäid me dum. Ha gick ner äi hagen för ti klapp konar u kalvar ännu en gangg, ha gick bort till håigardn för ti gi fyli u russi bröi u slet pa daires mjauk nosar för säist gangen, ha gav hynsi kånn u så havre u vattn till gässnar, u till säist to ha upp all fäir kattar äi famni. Ha smaled mot dum, sum um di hadd hemlihaitar ihop all fem. U de hadd di ju u, för a töis, sum hadd vart snäll mot kattar, ha kund var säkar pa till fa en soli u vackar bryllaupsdag. Äi skäumninggi smöigäd ha si till säist ainsummi yvar gärdi bort till körgarn för till se till daires gamble släktgravar ännu en gangg. De hadd vart hennes gäre varje laudeskväld sen Ann-Greten hadd gläid ifran haime. Vaim skudd nå skåit gravar, när di var borte bäggi täu?

Tärnar u marskalkar hadd just skill av me ti kle körku, u nå fylgd ha daim mot haime. En av dränggar to Gartru äi handi u sägd: “Äi kväld jär ja din fästmanö”. De var u gammel sid.

Måigråitn    Början av sidan

När di kåm haim, var där däuk si till aftensmat äi nöistäuu undar den stäur u grann takhimlen. Gartru skudd nå sit bräud, d.v.s. ha skudd sit undar spägln me far u mor pa yms säidar. Sen sat gamblefolki u skaffarfolki u resten av garsfolki ättar aldar u värduhait, kalar till hygar u kvinnfolki till vänstar. Bäi dann säidu av bore sättäd si di tjänstgörande par um par me ryggar mot duri. När'n fat skill av me fjällfisken, piprotskyte u skinku, da kåm huvudretn pa borde. De var måigråitn, sum var koktar pa hailgröin u mjölk blandi me grädde. De var en goar gråit. Den bjauds pa täu fat, ett för di gifte u ett för di ogifte. Äi fate för di ogifte hadd man lägt a böine, u han, sum fick de böinu, han trod man skudd sta blankar nest gangg. Nå för täidn jär de vanlit, att'n räimar till gråitn. Um den sidn blai bräuktar bäi VastädeGertruds bryllaup, de jär obekant, men klart jär, att'n jetäd de måle me en oskapli muntarhait, u att rolihaitar oft kund var nuck så gråve. Men de var minsann int launt ti kumm me någle ovituhaitar här bäi Vastäde - u de var int någen sum försöikt de heldar. De fanns ett årdstäv, sum löidäd så här: de far var skillne pa folk u langgåiru, d.v.s. pa folk u fe.

När måigråitn var jetn u måltäidn släut, da var de täid ti ga till väile. Bräudi dailt nå äut di muddar u ärmkledar, sum jär nämnd föräut, till säin tjänstgörande, u därättar dansäd di ungge någle varv me varandre. Ättarsum de i allmänhait var ont um sänggplassar, bädded man vanlitväis mitt pa stäugolve ain s.k. systarsängg at tärnar u marskalkar. All var tråtte, de hadd ju vart en byltsammar dag, u snart kund'n bärr håir di jamn andtagi fran daim, sum lag u sivdä.

Täilit nest morgen sadläd bräudgummens marskalkar säin russ u jagd ste för till hämt bräudgummen.

Hänn bäi Aumunds, där hadd man undar täidn u lag till ett kalas av nästn sam betöidenhait. Där skudd jå bläi haimkumst pa laudagen, u till den hadd man bjaud in all familjar äi bäggi släktar, sum nå ginum iss giftarmåle skudd bläi släkt. All sum var i de bidlage, sum Aumunds håird till, hadd u blitt bjaudne. Ett bidlag besto int av hail sokni, äutn bärr av di gardar sum lag naug bäi si, men de kund pa säin ställar var mangg nuck. Vissarlien kåm bärr täu gästar fran varje häushald, men haimkumstkalase blai i all fall ett gilde me naug pa hundre gästar. Här hadd man u bud upp a kokamor u a kärvaskarske me säin biträdar, öltappare u hästkalar. Här hadd man u klet me äreportar u unggbjörkar, me kransar u himlar u blåmmar u band. Här jetäd man u gråit, unggmansgråitn, men i den hadd man inggu böine, u äut pa gardn sto inggu stangg.

Bryllaupsdagen   Början av sidan

Bryllaupsdagen kåm me tukå u mule. De var ett dålit varsel. Men gammelfar visst pa rad, han. Undar jällen sat sum vanlit ett björkräis uppstuck si. Sen han me mik ekt u stäurt besvär hadd fat ner de, fånggd han en av kattar u päiskäd han duktut. Mörti blai hailt fran vite u söikt me näbbar u kloar ti försvar säin misar. Men de hjälpt inte. Gubben slo till na me björkräise, så där blai ett haplit gnöil u jambar. Han, gamble Vastäden, visst nuck, va han gärdä, u han tänkt int lätt en tåvlingg hindre si. De var besvärlit för han ti fa fatt pa all tre kattar, sum var kvar, men gubben gav si int förrän han hadd päisk dum allihop. U de gärd han så ordentlit, så hartuttar rauk um dum. Länggar fram pa morgnen letnäd u tuku, u snart löist haustsoli fran klar himmel yvar trakti. De blai ett ynskvädar, sums räckt kalasdagar yvar. Någ anne var ju heldar int till väntä.

En av tärnar kummar nå äut äi köke u sägar: “Bräudi har vacknä”. Bräudis mor tändar da ett ljaus, sättar de äi en båitel u gar ner äi källarn för ti hämt en saltar strämmingg. Ha välar mik nog äut en vackar räunsträmmingg. De jär någ sum ha gär för ättens bestand. Kokarmor staikar stämningen pa avu rist u läggar upp'n pa en tintallerk ihop me a skäive vanlit vardesbröi. Ett pa tärnar gar in me de till bräudi, sum raisar si äi sänggi u tyst jetar upp de, u sen kraupar ner igen undar säin varm gasfjädardöine.

Ättar någen täime sättar man russi för raisvagnen u kåirar till prästgardn ättar bruttövarsku. Täu unggmansdränggar räidar me sum fylge. Framföre prästgardstrappi klatsar di duktut me säin smällsväipar för ti anmäl sin ankomst. Prästfräui kummar da äut u bärar pa ett grant mål si skräin, sum bräudkledlsi liggar äi. Sen kåirar man tillbaks me marskalkar äi spitsen, u så gar bruttövarsku in äi bräudkammarn för till kle läil Gartru till bräud. De tar en rundli täid, för bräudi skall ha bränd luckar u - sum de star äi a gammel väise - kles me tor, me krallar, bälte, käd u band fran hals till bains.

Bäi näitäidn gynt släktinggar kumm kåirnäs in pa gardn. Skuss fylgar pa skuss. Di haldar bäi den läil äreportn yvar läilgrindi. Di stäur sänninggskorgar lyftäs av u gis at skaffarjåmfrun, mens unggfar u unggmor i fylg me sunen gar u möitar gästar, slar dum hjärtlit i hand u hälsar dum välkumne. Bäi trappi välkumnäs di av gammelskaffarfolki, u öltapparn kummar me välkumstkannu. Äi fasstäuu tar di av si yttarkledar, sum bärs upp pa lufte, u när di kummar in äi vardesstäuu bläir di bjaudne pa välkumstsupen. Kvinnfolki pa säirapsbrännväin, kalar pa vanli haimbrändar finkel.

Di gästar, sum håirar till bidlage, kummar läit sainare. Di bläir int mottagne fullt så haugtäidlit, men di bläir trakterne pa sam väis. Ättarhand sum var u en fat till bästar gar han in äi nöistäuu u sättar si där blant di andre på langg sittbredar langgs me väggar u väntar pa va sum sen skall kumme.

Magafärdi     Början av sidan

Men bort bäi Aumunds äi bräudgummens haim var de varken tyst ällar still bäi de här lage. Där var de stäurdurr nå pa morgenkvistn, för därifran skudd äuträidninggi ske. Di langgfarnäs folki av bräudgummens släkt hadd allt pa kväldn föräut kumm kåirnäs i gard. Nå kåm di andre, u blant daim kåm u Adagar, bruttbondn, räidnäs pa a gammel u troi mär. Hail gardn jär fullar me klumpue träiaxelvagnar u sma argsint russ, sum gräinar u bäits u sparks u slas, sått hästkalar har ett haplit sjau me ti skill daim at. När gästar blitt välkumne ättar gammel sid, gick di in äi nöistäu´u, u där to di en läitn mårgbit pa stanäs fot. När allt jär klart för avfärdi, håigar bruttbondn sin sylvartumlare u haldar äuträidninggstale sum jär vanlit bäi släik tillfällar, u han gynnar så här: “Hedervärde unge man, kärälskelige fränder “ u.s.v. Tale inhaldar mangg go rad, va lains en klokar kal bör hanter säin hustru u släutar me en ynske, att föräldrar matt fa a sunkune, sum kan söislä daim me kärlaik pa aldarns dag u me vänli hand lägg ihop daires augu en gangg i daires dödsstund. Han talar myndut u bra, den gamble settinggsdomarn, u han star där braidbaintar äi sin langg mörkblå vammelsrock me sitt gra hår hänggnäs äi luckar ner pa härdar.

Skaffarfolki kummar nå me raissupen u färdknäppen, u så gynnar da magafärdi, sum umtaläs så oft äi sägnar u äi gamble skriftar, u sum mynduhaitar mangg ganggar har förbjaude, men sum läikväl i huvudsak har hald si bäi hjär u var ända in äi oe täidn.

Bruttbondn, bräudgummen, unggmansdränggar u di fläst kalar äi släkti stäigar nå upp pa hästar, mens kvinnfolki klättrar upp äi säin haug vagnar. Kåirkalen sitar där pa akbrede framm äi karmen me baini pa silbroi u pruar pa säin russ. Bräudgummen u bruttbondn räidar nå äut ginum äreportn pa säin sidue u smällfait hästar, sen kummar unggmansdränggar pa di bäst u kvickeste russi sum'n kunt fa tak äi, därättar di andre ryttrar, all i par, u säist kvinnfolki äi säin vagnar. Bräudgummen jär kledar äi en haugar hatt, kort jacke av klede, räidstyvlar me sporrar, räidsväipe me gröint u rytt skaft. Pa vänstre säidu av brauste har'n en stäurar rosett av vitt siden. Unggmansdränggar jär kled unggefär pa sam väis, men di har ingg rosettar. Di andre ryttrar äutgär en grannar blandningg äi blå, gröin u gra sköitråckar, di fläst har ingg sporrar, u di har iblant salvänggar i ställ för ordentlie salar. Men allihop så har di kraftue sväipar me nöi u fäin klatsar av silke ällar hampe. Undar stoj u allarm, sum aukäd ättarhand, bjärar de nå i väg ste. Magräidninggi har gynne.

Men bräudgummens föräldrar var int me. Di har ännu mik ti stöir me. De blai så tyst u still pa gardn ättar de att bräudgumsfylge hadd gitt si av. Men um en stund håirs trampe igen av russ, sum galloperar, u kraftue sväipklatsar gir pa nöit atarljaud millum häusi. De jär ett par unggmansdränggar sum har vänd tillbaks för ti inviterä pa haidarsamt väis gammelfolki u till bryllaupe. Di kalläs för atarbjaudare. Aumunder u hans hustru, sum int hadd blitt bjaudne föräut, kummar nå äut pa fastubroi. Di tackar för bjaudninggi, sen vändar di täu säin russ u jagar ste ättar restn av fylge.

Bäi vart grannlag, sum magfärdi drägar fram, har man rais en äreport ällar sätt någle unggbjörkar ner äi marki langgs me vägen. Äi all gluggar u äutför all grindar star nöifäikne mänskar u käikar pa. Bakum vastar u råir smällar de skott, u de gär de u undar broar u äi däikar. Magfylge klatsar u allarmar, sått jale skall kunn håiräs langgt före de att'n kummar fram till gardar. Äi körktånne kimbar man pa klucku me smastainar: bombombom, bombombom, bombombom, bom! Förrestn så behöivd man nuck int uppman bräudgumsfylge ti föir oljaud. De gärd di nuck ändå, för strax för de att äuträidninggi kåm igangg hadd kalar fat int mindar än fäir supar pa en gangg, nämligen välkumstsupen, måltäidssupen, raissupen u färdknäppen. En sånn räiklir u hastur spenderingg var hailt avsiktlir. När den fat verk en stund, skudd var u en kunn bad håir u se, att de var frögd u gläde bäi Aumunders bryllaup u int någ knussel. Häuses rykte u gammel sid krävd att'n drack för stäuu bäi ett slikt tillfälle.

När bryllaupsfylge hadd kumm till Asabackar, de var där sum Bläsunggsgaltn lag u sivd me säin smagräisar, där håigäd bruttbondn sväipu säin. De var ett gänggs tecken, u nå stännd hail fylge. Härifran fick int färdi fortsätt, förän man fat bud fran bryllaupsgardn, att allt där var i årningg för ti ta imot dum. Di var beräid pa ti fa vänt en täime, men di behöivd int vänt så längge. Ättar en stund kund'n håir ett avlägset tramp av en hopen russ. De kåm nemre, u snart jagar där fram mot bräudgummens fylge en hopen ryttrar pa kampar me skäum, sum flaugar kringg, u me ett oskaplit allarm. De jär bräudis marskalkar me a hail allmaje unggdomar u dränggar äi fylge. Ryttrar ypnar lidi, u hail skaren stormar förbäi i rasnes fart sått pinnar u strad flaugar ikringg. Di räidar runt um hail bräudgumsfylge u stännar sen pa yms säidar um bräudgummen. En av marskalkar hälsar sen me haug raust fran värtfolki att allt jär färdut äi bräudhäuse, u att bräudi me säin tärnar orolit länggtar u väntar ättar sin älskede bräudgum. När tale jär släut, hämtar bräudgummens fyst marskalk ett matskut u bjaudar pa yvar hail lage.

Ättar a stund håigar bruttbondn sväipu säin igen, u hail fylge sättar igangg pa nöit. Framföre bräudgummen redar nå fäir marskalkar, täu fran var släkt, bräudgummens till hygar. Pa lagum avstand fran bryllaupsgardn sporrar di täu, sum räidar fyst, säin russ u försvinnar äi ett moln av stöiv. Bäggi täu jär äutväld ryttrar. Undar flair vikar har di trän var ivist'n dag, u all vait, att de nå jär fråg um a tävlingg pa skarpen, d.v.s. en kamp sum kan jämföräs me en sträid pa läiv u död me skarp vapen. Bäggi släktars äre star nå pa spel. De jär int fråg um hänsöin u barmhärtuhait nå, varken mot hästn ällar kamratn. Mänskar, sum star u käikar pa langgs vägen, skall längg tal um den rittn u um han sum to vunstn pa Vastäde-Gartrus bryllaup. I röiknes ränningg jagar di iväg, u russi liggar sum remar ättar jårdi. När di kummar in pa gardn gär di en svängg kringg bräudstanggi, saktar av fartn u räidar sen langgsamt fram till trappi, u där haldar di stille. Skaffardrängen kummar me välkumstkannu, gästar samblar si äi en krets u bräudi kummar äut äi all sin prakt me säin tärnar, sum gar för'na. Ha stännar äi duri me bruttöversku bäi säidu. Bräudgummens marskalk tar nå av si hattn u sägar äi brautne maininggar, att fylge, sum di väntar pa, nå jär pa väg u att bräudgummen kummar ”med sitt trogna hjärta fyllt av de ljuvaste förhoppninggar”, u han släutar me en förmaningg till bräudi till hald han kerar intill dödn, u “intet svikandes honom vare sig i lust eller nöd”. När skaffardrängen me någle ård har svar pa tale, jagar bäggi ryttrar bort fran gardn. De bläir nå en tävlingg pa skarpen igen. Han, sum nöis kanhänd kåm någle hästlänggdar ättar, han försöikar nå till kumm före. Bäggi marskalkar räidar runt um hail magfylge igen u ansläutar si sen nemest ättar bräudgummen u bruttbondn, sum hail täidn har färdäs fram pa säin gamble u lugne kampar äi maklit trav.

Snart håirs de ända bort till bryllaupsgardn att fylge kummar nemre. En sork kummar laupnäs in äi bräudkammarn u skräiar: “Nå kummar di. Klucku kimbar äi körku, skott knaldar pa skott”. Da makar si gästar langgsamt fram mot den läil äreportn, u bruttövarsku ställar upp bräudi u tärnar äi tågorningg inn äi fasstäuu.

Äi sakt mak räidar nå bräudgummen me sitt fylge in pa gardn. Di gär fyst a runde kringg bräudstanggi u sen årnar di si äi en halvkrets äutföre den läil äreportn, sum jär pröidar me mair blåmmar u band än all di andre. Bräudgummen u bruttbondn haldar still en hästlänggd framföre di andre äi fylge. Bräudi kummar int äut me en gangg. Ha jär dagens huvudperson u ha skall lätt all andre vänt pa si a smäule. Till släut kummar ha läikväl äi spitsen för säin tärnar. När ha har kumm fram till äreportn, stännar ha mitt undar kransn. Ha jär vackar i dag, Vastäde-Gartru, vackrare än nåksens äi säin krone av lindbärslind, säin svart sidenklänningg me den trekantue rosenraud braustpröidnen, säin läil grann väsk me den brudderne nasdoken, sitt pröidlie gullsaumne bälte u de dörbar fästgåvar: åirhänggar, halsspänne u fästmåiringen - allt av purt gull.

Bruttbondn tar nå av si hattn. Tyst u haugtäidlit sitar han där pa sin häst, mens en u annan av hans langg luckar fladdrar kringg hans gamble ärvördue häude. Han sitar u tigar, tills de bläir så stille, att'n bärr kan håir lains vindn sydar äi träituppar. De jär kanhänd de mest haugtäidlie stundi pa hail bryllaupe. Kalar äi bräudgumsfylge har nyktre till för längg sen, u russi jär trått u råirar si int heldar. Da lyftar bruttbondn sitt häude u talar: “Jag lyser frid av Gud den allsvåldige över Eder, ärade brud, över Eder, I bröllopsgäster, och över detta hedervärda brudehus!” Han talar a lali stund, u när han släutar, jär de knappt någ auge, sum jär torrt. Sen jär de gammelskaffarns täur till tack för tale. De har han gärt mangg ganggar föräut, u nå har han gat a hail vikus täid u bättre pa ett gammelt skaffartal. Han tald myndut u bra, han u, u när han ättar gammel sid hadd släute me årdi: “Så stigen nu av edra kampar och hållen tillgodo med vad huset förmår”, så håirdäs en gammel gubb sägä: “De var mi en baddare till u gär tal, han u”.

Stallkalar laupar nå fram för till ta hand um russi. Bräudgummen kastar tyglar u sväipu till den fyst av dum u huppar ör salen u tar bräudi äi famn. En av marskalkar låisar av han spårrar u slar stöiven av styvlar hans. Da klämmar spelmännar till me en bräudmarsch, u bräudpare gar in ihop me di tjänsgörande i par u arm i arm, fyst bräudpare, sen tärnar u marskalkar. Därättar gar äutn nåku årningg daim av gästar in, sum har kumm säist. Inn äi nöistäuu undar den stäur himlen far bräudpare sätt si pa täu fäin stolar. Tärnar skyndar si sen in äi bräudkammarn ättar ett par rosettar var, sum di fästar, dainen pa si själve u dannen pa den marskalken, sum bräudi hadd äutsäit u bestämt föräut.

Väigsli    Början av sidan

När gästar, sum har kumm säist, pa vanlit sätt har blitt trakterne, så jär täidn inn för avfärdi till körku, för bräudpare skall ha körkväigsl.

Klucku jär nå elve. Upp äi luftgluggen star gamble Vastädemor. Läiti u klain jär ha, de runt ansikte jär vissarligen läit rynkut nå, men augu har ännu kvar sin gamble glans, u ha jär ännu huvudpersonen äi häuse. Di stäur åirhänggar, den dörbar gullbroschen, de mikle finggargulle u de svart häudklede, sum var smyck si me pasöine gulltradar, skvallrar u um de. Bäi na pa hammarbande, sum halded ihop häuse, star täu bräudpallar. Pa daim hadd ha u mangg bräudar för hennes täid där äi gardn båig knäi undar väigsli. Men en nöiar täid hadd braut in, u nå sägd'n att de var modernt me körkväigsl. Konsistorium hadd förårne um körkväigsl, prästfolki ynskäd de, u di ungg vidd bläi väigd pa de nöi väise. Gamblu suckäd. Ha var int nåigd me si själv. Ha visst, att um ha u di andre gamble hadd sätt si mot de här nöimodihaiti, da skudd allt ha blitt bäi de gamble. Men di ungg skudd imillartäid fa säin vil fram - de var ju daires bryllaup - men varken ha ällar gammelfar ällar någen av bräudpares föräldrar skudd fylg me pa de färdi.

Ner äi räumi u äut pa gardn jär de oro u röirelse. Gästar gär si färdue för avfärd. Hästkalar kummar laidnäs me räidrussi, u farskjauti kåirs fram. En av unggmansdränggar spännar pa nöit fast spårrar pa bräudgummen. Spelmännar hartsar säin stråkar, klanettblåsarn finggrar pa sitt instrument pa prov. Öltapparn farar sum en skyttl upp u ner för källartrappi.

Så klämmar spelmännar till me en laupstrik. Bräudpare kummar äut me sitt fylge. Bräudgummen stäigar upp pa en häst, bräudi u bruttövarsku bläir hjälpne upp äi bräudkarmen. Den har fjädrar av träi u jär grannt mål si me blåmmar u raud rändar. Musäiken tystnar ett augenblick, för spelmännar skall u krail si upp pa säin russ, sum var di gamblest u mest sidue kampar sum'n kunt fa tak pa. Till släut när all hadd blitt färdue för avraisu, håigar bruttbondn sväipu säin. Någle bysskott knallar, bäggi fäiolistar drägar till me sin bäst räidmarschn, klanettblåsarn kvintilerar de bäst han kan, u så sättar si hail fylg igangg äut ginum portn äi sakt mak. Fyst räidar bräudgummen u bruttbondn, sen fäir marskalkar, därättar spelmännar u så all kalar blant gästar i par. Ättar daim, sum var räidnäs, kummar bräudskussen, me bräudis marskalkar före u all di andre vagnar ättar.

Langgsamt u haugtäidlit gar tåge mot körku. Musäiken tystnar int en minäut undar hail färdi. Da u da smällar ett skott. Täu tre kimbrar slar pa körkklucku me stainar, sum jär lindne me tunt töig.

Bäi bräudluku stäigar man av. Hästkalar har ränn gäint yvar markar u star allt färdue för till ta imot russi. Bräudgummens spårrar knäpps av igen. När all har kumm i årningg, tågar skaren in äi körku. Fyst gar spelmännar, sum stännar innföre duri. Bräudgummen u bruttbondn me marskalkar gar äi fylge, sen kummar bräudi u bruttövarsku me tärnar. Äi kore räckar bräudgummen handi at bräudi, di sum jär me i fylge ställar si äi lid pa yms säidar me släkti nemest altre, bruttbondn drägar si tillbaks ner at körku, u där har all di andre gästar stänn pa gangen ällar u har di sätt si äi di främst bänkar. Skudd di fa vänt pa prästn, så sättar si bräudpare pa bräudstolar, sum star framme.

När allt jär klart, gar prästn fram till altre. Da tystnar musäiken, u bräudpare stäigar fram hand i hand. Täu tärnar u täu marskalkar gar nå fram för till hald päll yvar bräudpare. De jär gåvdoken, sum bräudi fick bäi förlugninggi. Di sum uppvaktar haldar doken äi var sin snibb. De jär tråttsamt ti sta där me upplyftne händar, u man ser u att di oft böitar hand.

Kluckan tar upp en psalm u väigsli förrättes. När de jär gärt, singgar man en vers igen. Man ynskar bräudpare go lycke. Ett par körkväldare kummar me handhåvar u tar upp kollekt till körku u di fattie. När den säist slantn jär lägdar, stämmar spelmännar upp en nöiar bräudmarsch. All mänskar rännar nå äut u ställar si äutföre körkduri för ti käik pa. Så tågar bryllaupsfylge äut me di nöigifte äi spitsen. Äutföre duri dailar bräudi äut bullar u kringglar till daim, sum har kumm för ti käik pa stassen, u de sägs, att så mangg gåvar, sum a bräud dailar äut, så mangg syndar skall förlåtäs för na.

Man kimbar äi tånnen igen, u sårkar brassar atar pa me säin gamble råir. Haimfärdi gar i trav undar sväipklatsar u glatt samtal. Bräudgummen akar nå äi bräudis vagn. Ret sum de jär gir si unggmansdränggar av fran restn av fylge u försvinnar äi ett moln av stöiv. Spårrar u sväipar kummar till bräuks, u äi vild galopp jagar ryttrar äutn årningg in pa gardn. Di räidar a slag kringg bräudstanggi u förkunnar sen me ett kort tal, att nå jär äktenskape millum Thomas Aumunder u Gartru Vastäde fullbord si u att gästar nå snart kummar. Sen räidar di me en hiskli fart tillbaks till säin plassar äi tåge ättar de att di pa vanlit väis har räid a slag kringg hail bryllaupsfylge. Imillartäid fanns de int någ braid u fäin landsvägar förr i täidn äutn bärr small u krokue kväiar, sum var äi dålit skick u kantne me buskar u träi. Därför laupt iss kringgräidninggi sälln av äutn missåidar. Passagen var tranggar, u en dail skälmar kund int lätt bläi ti gär en dail hyss för ti skräm russi för ryttrar. De lycktäs u yvar förväntan. En av unggmansdränggar raid kavel yvar ände u straik yvar a tynnesvast in pa ett rogstycke, u en annan kund int tydre russe äutn kåm undar en apald, sum kard av'n fran hästryggen sått han fallt äi backen me en duns. De var natäurlitväis int någen sum bröidäd si um de. Slikt falt di gamble väl i smaken, u di hadd mik rolit, u bäggi unggmansdränggar fick klar si bäst di kunde.

Ättar någle minäutar svänggar hail bryllaupsfylge in pa gardn u runt kringg stanggi. Men nå jär de imillartäid släut me årninggi. Hästkalar har ännu int hinn tillbaks, sått bad ryttrar u kuskar far själve ta hand um säin åik.

Bräudpare stäigar ör vagnen u gar in. Pa trappi star unggfar u unggmor. Di kännar si röirde, famnar um di nöigifte u sägar: “Gud välsigne jer, ban, Gud signe jer!”

Sänggladininggi    Början av sidan

Gästar stännar kvar äut pa gardn, u där pratar di u bekantar si me varandre. Undar täidn gar bräudpare, prästn, kluckan u di tjänstgörande in äi bräudkammarn, u där skall de s.k. sängglaidninggi ske. Ain av tärnar braidar äi hast äut en stäurar sjal pa golve, a annu ställar fram häuses bräudpallar, u kluckan tar upp en psalmvers. Prästn gär a tal um va lains en allväisar “Försyn” har årne för oe släktes “förökelse och bestånd”. Därättar fallar di nöigifte pa knäi. Prästn läsar så Fadar vår u Välsignelsen yvar dum, bräudpare stäigar upp, u man släutar me en psalm. Di närvarande slar bräudpare äi hand u sägar: “Väl bikumme!” Säist kummar gamble Vastädemor u famnar um bani. Ha ypnar just munnen för ti säg dum någle ård till förmaningg, da ett klangglaust gammelmansmål brautar tystnaden: “Jag Herren tin Gud, är en starck hämnare, then som söker fädernas missgierningg, in på barnen, alt in til tredie och fierde lid, the som mig hata: Och giör barmhertighet uppå mångg tusende, som mig hafwa kär, och hålla min bud”. De var gamble Vastäden, sum tald, mens han sto äi a rängg u styded si tunggt pa bäggi säin käppar. Di gamble årdi gärd mik starkt intryck pa di ungge: de var sum um Gud Fadar sjävar hadd tal till dum. Di nöigift tryckt handi pa gambln, u äi de handslagi lag ett löfte äutn latar u stäur ård. Äi daires släktar hadd'n gat snöirret ättar den Rättfärdiges bud u så skudd de u bläi.

Bryllaupsmiddan    Början av sidan

Va nå da? Tjaut u allarm gär pa en gangg släut pa de haugtäidlie surre äut pa gardn. De jär väl int röisen sum har kumm i land? Naj. De jär bärr unggskaffarn, sum pressar hais u skrällue tonar ör ett s.k. tjauthånn för ti förkunn, sum'n oft u gärd i vardeslag, att middesmåltäidn var färdur. Därtill var de öltapparn, sum svinggd a russlarve för ti ströik undar pa sitt väis, att nå var de bryllaupsmiddan, sum skudd jetäs u int a vanlit middesmål.

Äi nöistäuu u äi daglistäuu hadd man däuk hästskobord, u äi dränggstäuu u äi all andre räum var de enkle bord. Gammelskaffarn, sum skall sätt all gästar ättar rangg u värduhait, han har nå a svår stund. Äi gynningen gar de let. Bräudpare, bruttbondfolke u prästfar sättar si äutn väidare kräus äi främlu undar den stäur himlen, kalar till hygar u kvinnfolki till vänstar - fran duri set. Därättar sätts täu stolar av för bräudgummens föräldrar, sum ännu int har kumme, u sen skall di nemest släktinggar ta plass. Men till fa daim däit, de jär int någen letar sak. Di flest haldar si undan, oft pa raint otrolie ställar. Skaffarn laitar upp dum, han träugar u bidar, men ingen vill ga före den andre. Till släut bläir skaffarn argar. Han hotar me till gi dum så mangg sum flaugar u far, u nå gar de an ti ga in. Tärnar u marskalkar bläir anväisnä plass länggst ner pa kvinnfolksäidu, mens far äi häuse sättar si pa snåländn ner bäi duri. Äi di andre räumi far restn av gästar sätt si så langgt äutröime räckar ihop me gardns inhöisesfolk. De jär så tranggt bäi bordi, att gästar matt sit pa skyns.

Så småninggum bläir de hailt tyst, u all sitar där u väntar. Da kummar gammelskaffarn in äi bästräume u förkunnar me haugar raust: “Middagen jär färdi till u bigynnä”. Bruttbondn klappar nå tre ganggar äi händar. Da raisar si prästn u läsar ett par bordsböinar u ett Fadar vår. När han har sätt si ner, sträckar si bruttbondn u bruttövarsku ättar var sitt fat me gorå, sum skall jetäs sum brännväinsbröi. Di bjaudar fyst bräudi u bräudgummen, tar så själve var sitt u lättar sen fati ga lage runt. Gästar, sum sitar äi di andre räumi, gär pa sam väis. Sen tar bruttbondfolki var sitt brännväinskräus u hällar dum äi täu bäkrar. Han drickar bräudgummen till, u ha bräudi till. Sen lättar di bad kräus u bäkrar ga lage kringg pa sam väis sum bakelsefati. De jär aptitsäupen. Därättar sänds limpkorgar ikringg, u gästar braidar pa smör. Kalar användar vanlitväis säin slidknäivar. Bärr upp äi främlu u pa all ställar, sum kvinnfolki sitar, har man vanlie bordsknäivar. Gafflar används int alls. Så kummar skaffarfolki in me den fyst retn. De jär koktar fisk me smörsås, vanlitväis gädde, upplägdar pa stäur tinfat. Bruttbondn u bruttövarsku tar imot fati u bjaudar fyst bräudpare. Så gär di me all retar. Bräudi u bräudgummen jär så förnäm i dag, att di int far ta äi vare si skålar ällar fat. Mens man jetar fisken, äskar skaffarn ljaud u sägar: “Fisken jär vanar till u ga äi vattn. Lätt kräusi ga ikringg lage en gangg till!” Kräus u bäkrar gar nå pa nöit ett varv blant gästar. De jär fisksäupen. Ättar fisken bjauds de pa kokt saltgröinar nautkyt u strax därpa lambkyt u kytpylse me piprotsduppe. De var mik pa en gangg. Men aptiten jär goar, atminstn nå äi gynningen, u all tar väl för si. De salt kyte gär gästar tåstue, u nå gar ölkannar u pokalar kringg bordi gangg pa gangg, fylgne av stäur bröikorgar me mjauk u välsmaknäs limpskäivar äi - kokamors stolthait. Pärar odldäs ju ännu int här pa lande, u roar var int kalasmat. Man jetäd langgsamt u längge. De var ju gutt um täid. - När så äntlien talldrickar gynt bläi tome, kåm skaffarfolki in me färskt kokt nautkyt. Mens de goe lukti fran de färsk kyte braidäd äut si äi räumi, bjaudäd man ikringg den trid säupen. De var kytsäupen. Kalar to all säupar äi buttn, mens kvinnfolki bärr mundäd. Äi gynningen av måltäidn hadd gästar vart tyst sum pott, men nå gynt gubbar bläi haugmelte, mens en dail av källinggar gynt storle, äutn att'n kund sägä, va de var di gräind at. Surre fran gästbude pa Vastäde håirs in pa astupartar. Int någ jär sum ett gutt kalas. Int någ kan

kan anmärkäs pa gästars sätt till uppföir si, um'n ser bort fran att en u annan glåimar si u tar kytstyckar me näven direkt fran fate. - Men här bläir mair mat. Um a stund kummar skaffarfolki in me kytsäupe äi stäur lairfat, sum de råikar av u sum ställs här u var pa bordi, ättar de att'n har tat bort taldrikar. Framför var gäst läggs a skaid av raint sylvar (för di gambles räikdom besto äi huvudsak av dörbart bordssylvar) u me daim gynnar man till slaiv äi si säupu. Djaup taldrikar används inte. Um någen jär gammel u darrhäntar, så haldar han a bröiskäive undar skaidi för till int spyll pa doken.

När säupmatn jär jetn, bläir de ett langgt upphald äi måltäidn. Fat u skaidar tas bort, ja, t.u.m. limpkorgar bärs äut, så att bordi mästn gynnar se åidslie äut. Men nå jär u gästar mätt u nåigde. Puh! Prästar mässar nuck um att läive jär en jämmardal, men iblant jär de dock i all fall riktut gutt ti live.

Bräudpare raisar si nå u gar äut, u flair av gästar gär pa sam väis. Äi gamble täidar lär bräudpare ha gat in äi sin kammare u lägg si u väil a stund undar iss rastn. De kund nuck var behöivlit, för de hadd minsann int vart mik ro di säist dagar. Men den siden kan u var ett exempel pa de erfarenhaiti, att gamble sidar u bräuk int läggs bort me en gangg när nöie kummar till. Di fortsättar u livar äi hundretals år, tills di ättar hand hailt försvinnar ör täidn.

Ättar en täim ällar så, da sitar imillartäid allihop bäi borde igen, sum nå jär däuk si pa nöit, iss gangen me kakskäivar iställ för limpe. Äi gamble sägnar skymtar iblant fram a stäur u märkli kake, sum kalläs för flade, men um den vait författaren älles int någe.

Staikstriken    Början av sidan

Undar täidn har bräudgummens föräldrar kumme, u di sättar si nå pa di plassar, sum var avsättne för daim upp äi främlu. Ättar hand bläir de hailt tyst blant gästar. De haugtäidlie stundi jär nå inne, u all sitar u väntar me spänningg. Fran köke håirs välbekante ljaud, sum varskoar um va sum jär pa gangg. De jär spelmännar, sum stämmar säin fäiolar, mens flåitblåsarn da u da gir ifran si en langgslepur ton. Ret sum de jär spelar di upp an märkli milludäi. De jär staikstriken. Därättar kummar unggskaffarn u skaffarjåmfrun dansnäs in äi s.k. sotrav äutkled äi någ lustue kledar, u di haldar var sitt staikfat haugt yvar säin häudar. Pa vart fat liggar en vackar hailstaktar läitn gräis me ett äpple äi munnen. A go lukt fran staiknar fyllar räumi. Unggskaffarfolki svänggar runt me säin staikfat u dansar än häit u än däit mens di ropar: “Huj, huj! Huj, huj!” Sen singgar di: “Lage, lage munnen till, för nå kummar staiki!” Spelmännar har stänn ner bäi duri u gnäidar pa, sått hartsn råikar um stränggar. Klanettblåsarn fylgar me så gutt han kan. Gammelskaffarn u skaffarmor jär u me i svängen nå me säin såsskålar. Huj, huj! A stund ättar räckäs staikfati till bruttbondn u bruttöversku, men da di ska ta imot dum rycks di tillbaks me en hast. Sen bjauds staiknar än at dainen, än at dannen. De ser så välvilut äut, men i säist sikundn rycks fati ör all framsträckt händar, u så - dansar bad skaffarfolki u musikantar, huj, huj! äut äi köke. A stund ättar kummar di imillartäid dansnäs in igen, huj, huj! gär um sam spittakel igen u singgar sum föräut: “Lage, lage munnen till, för nå kummar staiki”, u skaffarjåmfrun dansar sum en vädarvärvel äut pa gardn u väisar de fäin gräisstaiki ginum finstri för gästar. Men sen far skämte ett hastut släut, staiki haldar ju pa u bläi kald, u när nå fat u skålar räcks fram, rycks di int länggar undan. Men di bräun sma nassar jär haile, u nå tillkom de bruttbondfolki till skär dum. De jär mik stäurt besvär. Di arbetar sått svaitn star av dum, u gästar käikar intresserne pa. Kyte läggs upp pa andre fat, sum ett i tage far gär sin täur kringg borde. Undar vänttäidn sändäs för fyst gangen vaitesbröikorgar kringg lage. De var ovanlit me vaitesbröi pa den täidn.

Kållekt till bryllaupshjälpen    Början av sidan

Mens man jetar staiki, tar bruttbondn upp tre kållektar: en till kokarmor, en till kärvaskarsku u hennes medhjälpare u så en till spelmännar. Kållektn sambläs in pa en tallerk u räcknes. Summu ropäs äut, u penninggar gis till daim där äut äi köke ginum gammelskaffarn, sum sen kummar tillbaks u tackar pa daires vägnar. Spelmännar tackar själve. Di har kvinkilere hail täidn u far nå en extra säup för besväre. U för ti äuttryck säin tacksamhait ännu mair för såväl säupen sum kållektn, spelar di nå upp den känslueste låtn, sum di har pa sin repertoar. De bör helst vare någ stycke, sum nån av daim själve har komponere, u man håirar pa de undar mästn andaktsfullar tystnad.

Bräudpares skål äi gråitn    Början av sidan

Därättar sättäd man fram gråit. Den bärs fram äi täu fat, ett för kalsäidu u ett för kvinnfolkssäidu. De tycks sum um de skudd ha vart någ rituellt me gråitn äi forne dagar, för han sacknedäs aldri bäi någ tillfälle av betöidenhait. Exempel pa de jär jaulgråitn, nöiarsgråitn, arsgråitn, måigråitn u lyftgråitn. Den säist jetäd man när'n fat “lyfte”, d.v.s. skill av me någ arbete av betöidenhait. Mitt äi den framsättne bryllaupsgråitn var de ett hul, sum de var fullt me väin äi. Bruttbondn raisar si nå me stäur värduhait u gär atar ett vackat tal för di äkt ungg makar. De jär u iss gangen ett langgt tal, sum'n håirar pa me spänd uppmärksamhait. När tale jär släut tar han läit gråit äi skaidi, duppar na äi väine u sägar: “De ärede bräudpares skål äi gråitn!” u sen stuppar han skaidi äi munnen. De gär bruttövarsku u, men ha haldar int någ tal: “Kvinnan tige i församlingen!” Sen sänds fati runt borde, u all gästar gär pa sam väis, u di sägar allihop: “Brudpares skål äi gråitn!” Mens skålen gar runt, spelar musikantar hail täidn ett rundarium.

Pannkakssäupn    Början av sidan

Den säist retn besto av saffranspannkake, sum skylldäs ner me en släutsäup. De var a go pannkake. Supen kalldäs för pannkakssäupen. Man skudd kunn tro, att gästar var druckne, men de var di inte. Di var van bäi brännväin, u måltäidn hadd ju räckt äi flair täimar. Men glad u nåigd var di nuck.

Den stäur bryllaupsmåltäidn var släut. Gammelskaffarn begärd årde u sägd, att värtfolki int hadd mair ti bjaud pa för issen gangen, u han håpptäs, att all hadd fat nöidur välfägnad. Prästn läst nå ett par böinar, u kluckarn to upp en psalmvers. När man hadd singg färdut, knäppt man ännu en gangg ihop händar undar en tystar tacksägelse till all goe gåvars givare, u allihop raist si fran borde pa en gangg u gick äut pa gardn, mens di skakt hand me varandre till hygar u vänstar u sägde: “Väl bikummes!” Ner bäi duri sto värtfolki, u när gästar gick förbäi dum, slo di äi hand u sägde: “Mangge tackar för go välfänggne.ö

Äut pa fastubroi blai de ret sum de var gräin u stäurt allo. En av gästar, sum int årkt me sin pannkasbit, hadd stupp den äi braustlummu. Någen tyckt int att slikt var folkforar, så han to'n hjärtlit äi famn u kröistäde han i all vänlihait, sått pannkaku påist si upp yvar tråislabbar. Sånt var u äi di gambles smak, u di gräind oskaplit mike. Men den stackels kaln blai falit skinneren, någ sum int var till undre pa, u han gärd nuck int um de.

Middespaus    Början av sidan

Mens middesbordi tos av, u räumi ställdäs i årningg igen, fördräivd gästar täidn äutför duri pa gardn bäst di kunde. Di gamble sat pa bänkar u bredar u pratäd, mens di smältädä all den go maten. Någle unggdomar hittäd en boll äi grase, u snart var pärkspele äi full gangg millum äutsoknes u insoknes, fast nån större fart blai de ju int pa de. Daim blant gästar, sum var inbitne hästkalar, di mast si natäurlitväis äut äi häusar för ti se pa varandres russ, u så var'n av me daim, mens fräuntimrar spasserd ihop läit varstans, sag pa kryddgardn ällar var inn u käikt pa bräudis mefylgd.

Bräudgåvar    Början av sidan

Ättar hand sinkäd soli, u skäumninggi gynt ti fall yvar den gamble gardn me säin sma bodar u vältjärne häussträckar undar rauk agtak. Inn äi räumi pa byggningen tänds talgljausi bäi smaninggum, u bräudpare me säin tjänsgörande sättar si bäi borde äi nöistäuu. För nå jär täidn inn för släktinggar ti bjär fram säin bräudgåvar. Bruttbondn, sum var en räikar kal, gynnt me ti föräre di ungg en dörbarar sylvarbäkar. De var en fäinar skänkas. Di andres gåvar besto vanlitväis av sylvarskaidar, tynggar ällar letare, allt ättar sum'n var nemare ällar fjärmare släkt me bräudpare. Kluckarfar, sum var skrivkunnur, kåm me ett lodbessmid u a fjädarpinne u andre skrivdoninggar för ti väg sylvre u gär förteckningg pa gåvar, men de tackt imillartied Adagar för.

Tedrickningg  Början av sidan

Sen däuktäs bordi pa nöit igen. Man skudd drick te. De var en nöiar dryck. De var int någen sum tyckt um te, u blant böindnar drack man de längg bärr pa storkalasar. Oskaplit stäur vaiteskakar, s.k. tekakar, sum var sundarskärne äi otlie skäivar, ställdäs fram pa bordi. Iss kakar hadd di förnämst möidrar äi släkti ällar bidlage lämn sum sänninggar, u uppa var di pröidne me oläik sirninggar av sockar u kanel. Själv tee var uppbland si me så mik kanel, att tesmaken int kund märkes, u när'n så hälld äi mik grädde u to duktut me sockar till, da blai de till släut en dryck, sum kund förteräs äutn någ större obehag. Tedrickninggi blai krångglu, för de var ont um koppar, så de fick gäräs äi flair umganggar. Men de var fäint, kokarmor vidd ha de så, u möidrar, sum hadd skänk all stäur kakar, di var i all fall nåigd me tillställninggi.

Äut pa gardn hadd en hopn folk samble si undar täidn, mest unggdomar, sum hadd kumm för ti se bräud. Da gick bräudpare äut för till väis si me spelmännar framför si u me tärnar u marskalkar i fylge. Skott smälld, u de hurrdäs så att de skaldräd.

Bryllaupsdansn  Början av sidan

Så röimdäs storstäuu äut, d.v.s. bord u stolar bjärdäs äut pa gardn, så att stäugolve blai tomt, för nå skudd bryllaupsdansn gynne. Spelmännar fick ta plass äi a rängg, u där fick di sen sit hail nati u slick stöiv, u gästar tränggd ihop si pa di small sitbredi langgs me väggar äi räume. Fäiolar stämdäs me ett ändlaust gnäll u knäppande pa stränggar. En glad u haugtäidli förväntningg stråimd iginum allihop. Äut fran gardn håirdäs ett surr, sum staig upp ihop me tonar fran en fäiol. Där danst man allt kringg bräudstanggi.

När nå allt var klart, hämtäd man in skaffarfolki äi bryllaupssalen, u da klämd spelmännar till me a räivnäs pålske. De var skaffarpålsku, sum ättar gammelt var den fyst bryllaupsdansn. Den dansäes fyst av gammelskaffarn u skaffarmor, sen av skaffardrängen u skaffarjåmfräui. Sen speldäs där upp en annan um möiglit ännu livliare pålske för unggmansdränggar u bräudpäikar, sum nå svänggd ikringg par ättar par, u där bestämdäs ranggårninggi av de nemare ällar fjärmare släktskape me bräudpare. Därättar blai de paus ett augenblick da fäiolar stämdäs pa nöit. Uppmärksamhaiti blant gästar aukäd, för nå skudd spelmännar lätt håir säin bäst pålske, själv bräudpålsku. Ha danstäs langgsamt u sirlit, fyst av bräudpare, u sen av bruttbondn u bruttövarsku. När dansn var släut, var ättar gammel sid ännu de fjärd pålsku kvar, u ha danstäs av bräudpares föräldrar u ann gammelt folk blant nemest släkti. Bäi iss dansn talar man iblant um a gammelt kvinnfolk, sum kalläs för kunmädru u sum t.u.m. skudd placeräs yvar bruttövarsku bäi bryllaupsmiddan. Men författaren vait int någ mair um henne u hennes uppdrag.

Sen var dansn fräiar för all gästar. Hail gålve blai i en hast fullt me dansnäs par, sum värvläd kringg äi full fart, u där danstäs bad avut u ret. Kalar stampäd taktn me kraft, u var gangg sum di snod runt så ropt di “hej” sått de skaldräd u håirdäs langg vägar. Länggar man danste, destu mair aukäd taktn. Um ett par tråttnäd, så kåm me en gangg ett annat i daires ställe. Fäiolar blai ostämde, u de gynt ti skär äi åiru, men de gärd nå int någe. Till släut fick spelmännar kramp äi finggrar. Di batäd int mair. Plingg, plangg, plungg! Musäiken tystnäd, u dansn haldäd upp. Men bärr för a stund. Spelmännar fick ett par supar, u sen gynt dansn igen.

Man ser bräud    Början av sidan

Äut pa gardn forsättäd man u ti danse. Smadränggar tävläd um vaim sum kund flas upp äi bräudstanggi, sum var kvadu u slet. Äut pa gatu var de gräl u slagsmål millum ett par sjömännar, sum hadd gutt auge till sam päike, u Vastäden mat självar äut för ti avvär bråke. Undar täidn hadd allmaju, sum hadd kumm för ti se bräud, blitt dubbelt så stäur, u man sändar nå in ett bud, sum bidar, att bräudpare mat kumm äut u väis si en gangg till. Tåge årnäs pa sam väis sum föräut, men nå fylgar u bruttbondn u bruttövarsku me, u nå förlänggar man prummnadn äut pa storgardn u runt kringg bräudstanggi. Spelmännar gar fyst äi tåge me en gangglåt, skott smällar pa skott älles jär allt tyst u stille. Tärnar u marskalkar har ljaus äi händar. Lugar fladdrar, talgen drupar ner pa kledar. Så brautar hurraropi fram, langg hoj pa gammelgutniskt väis. Man hurrar för bräudpare, för tärnar u.s.v., ja t.u.m. för öltapprar, sum hail täidn gat runt u bjaud pa öl till daim, sum sto nemest ikringg. Sen gynnar dansn kringg bräudstanggi pa nöit. Um a stund bläir de imillartäid hailt tyst där äut pa gardn. All obudne gästar har gat haim.

Men inn äi stäuu fortsättar dansn. Man har tråttne pa pålskar u fortsättar nå me hamborske (hambo), assiass (la chasse), månggfadri (monfarino) ällar någen annen språngg, sum di gamble kalld dansn för. Till släut ställd man upp si till kadrill. De var bärr di äldre u mest ansäd gästar sum fyst var me, u di piruettädä pa säin stäiv bain ättar bäst förmåge, u di gärd si så rolie sum di kunde.

En gangg undar kväldn haldäd dansn upp u gästar blai bjaudne pa en gammeldags välfägnad, sum kalldäs för flipp. Den serverdäs äi ett par skålar, en för kalar u en för kvinnfolki, u den besto av en blandningg av öl u väin me mik kryddar äi, u där flautäd bakelsestyckar u sundarskuri frukt ikringg. Äi var skål var a stäur skaid, u gästar to nå äi täur u årningg ain skaid var för si me den märklie förplägningen, sum äi sainare täid iblant har gat undar benämningen kallskål.

Kvällsmat    Början av sidan

Sen gynnt dansn pa nöit. Men nå gick de traugt, u till släut upphöird den hailt. Spelmännar gick äut di hadd hatt en tråttsammar dag u gästar sat tyst kringg väggar. Talgljausi, sum skudd snöitäs me ljaussaxi för jämnen, di hadd brinn ner för längg sen u blitt ersättne me nöie. Svämnen gynt anfäkt gästar, u sumblie gaispte sått de låtäd haugt. Stämningen blai allt mair tryckt. Men nå var klucku tre pa morgnen, u nå var de täid ti sätt fram kvällsmatn. Klucku fäire sättäd man si till bords. Fyst langgt fram pa morgnen var måltäidn släut, u gästar gynt ti ga därifran. Di sum håird till bidlage gick haim till sitt, mens all äutsoknes fick härbärg äi gardar, sum lag nemest till.

Man dansar kronu av bräudi    Början av sidan

När di flest gästar hadd gat, ryddäd man bänkar u bord at säidu, för nå skudd'n dans kronu av bräudi. De gick så till, att bräudi låist av si krone u krans, behaldäd själv kronu u gav kransn at bräudgummen. Sen bant man för augu daires u gynt ti dans äi ringg, tärnar kringg bräudi u marskalkar kringg bräudgummen. Undar dansn sättäd bräudi kronu säin pa ain av säin bräudpäikar, mens bräudgummen fästäd kransn pa en av unggmansdränggar. Ringgdansn släutäd, bindlar tos bort, u di täu, sum hadd fat kronu u kransn, di snod runt äi a livli pålske säist bryllaupsdansn ättar gammel sid.

Man gar till väile    Början av sidan

Till släut marscherar all tjänstgörande in äi bräudkammarn, u där yvarlämnar man bräudi äi bruttövarskus vård för att ha ska bläi av me restn av äutstöirsli. Undar täidn bäddar tärnar bräudsänggi, u da passar marskalkar pa u gär en hopen skälmstyckar. När u bruttövarsku har gat ha bläir sjussi haim av ett par marskalkar da jär Thomas u Gertrud ainsumne för fyst gangen pa flair vikar. Bräudi var så trått, att ha knappt kund hald si uppret. Thomas slar armen kringg na u sägar sakte: “Stackels läil hjärteö. Bräudi läutar si stillsamt mot han u tar ti grate.

Men äut äi bryllaupssalen jär de ännu gräin u jal. Mitt pa gålve bäddäs i hast a systarsängg, u ättar gammel sid läggar si där tärnar u marskalkar par um par halt avklede, mens hästkalar, hjälphustrur u vaskpäikar fullt paklede läggar si runt där sum di kan finn pa a lämpli rängg. Undar täidn har dagrandn äi austar blitt allt klarare, u förrän haimfolki u skaffarfolki har kumm äi sängg, hadd de sain haustsoli allt gat upp.

Någen go svämn blai de natäurlitväis int av. Alltut var de någen, sum tasst yvar gålvi. Imillartäid tycktäs all unggmansdränggar ha sugne till en minut, u da passt ain av bräudpäikar pa ti smöig si in äi bräudkammarn u knyck en av bräudgummens styvlar. De skudd unggmansdränggar ha hindre: di var jo bräudgummens läivvakt. Di hadd gärt si sakar till försummelse, någ sum skudd gi daim mik nese nest dag.

Andredagen    Början av sidan

När di hadd väil ett par täimar var all pa baini igen. Dainen ränd häit, u dannen däit. Var u en hadd säin söisle. Hästar skudd fodres, vattnäs u ryktes, gästar skudd ha en säup pa sänggi, den s.k. morgsupen u.s.v.

När Thomas u Gartru hadd gat i sängg, da hadd di vart bräudgum u bräud, men när di vacknäd igen ättar ett par täimars svämn, da var di unggfar u unggmor. Bräudkammarn hadd u böit namn: den haitäd nå unggfolkis kammare. Di täu, sum var nöigifte, di lag där glad u blöig äi sänggi, sum di dailäd. Men di fick aldri var äi frid en aindäste minäut, för alltut var de någen, sum käikäd in ginum duri u sägde: “Gumåren unggfar, gumåren unggmor!” Tärnar tänkt pa styvlu, sum di hadd gåimt, u di smagräind u var hemlihaitsfulle. När de blai bekant, att de olyckssalie styvlu var försvunni, laitäd marskalkar ättar na bad längg u väl, u da di int kund finn pa na, mat di skaff någ anne till unggfar i ställe, u de blai en simpel träibuttnsko, sum han fick trask ikringg me ända tills middagen till allmän förnåigelse.

Bäi näitäidn sadläd unggmansdränggar säin åt hästar, u mens di hail täidn klatsäd, raid di äi rasnes fart ikringg till all gardar äi bidlage för ti haugtäidlit invitere folki till anndagskalase. Iss atarbjaudrar staig aldri av säin kampar, äutn di väntäd framföre trappi tills folki äi häuse kåm äut, u da främd di sitt ärnde me haug raust, u sen snod di runt u gav si av fran gardn äi skarpar trav.

Andredagen var en dag för unggdomar, skämt u gläde. All häusfolki pa all partar blai vissarlien bjaudne, men de var i allmänhait sid att bärr daim sum var ogifte - äutum släktinggar förstas - infann si, u av daim bärr täu fran sam häushald. Kalase var klucku toll, u de gynt ättar gammelt me en gangg öl pa trappi u en sup äi stäuu, u sen fortsättäd de pa en gangg me en middesmåltäid. Den gynt äi vanli haugtäidli form, u retar var nästn läik mangg sum bäi själv bryllaupsmiddagen. Kållektar tos u nå upp till kokarmor, kärlvaskerskar u spelmännar.

Unggfar sat ännu bäi borde me säin gamble träibuttnsko. För de att staiki serverdäs kåm kokamor själv in äi saln me en skål, sum ha sättäd pa borde framför marskalkar u sägde: öI haven illa vårdat eder syssla. Hållen till godo med denna sakerskålen!” Int någen vidd ta luke av sakarskålen, men när skaffardrängen äntlien gärd de, väist de si att den inhaldäd en kull sma blind kattunggar, a död råtte u a par gamble hanklar, u alltihop lägdäs pa borde framför unggmansdränggar. Di blai nå äutsättne för ret så skarpt gyckel fran gästar, någ sum di imillartäid parerde så tappart di kunde. Ain av tärnar skyndäd si nå u hämtäd styvlu, sum var gåimd, u skaffardrängen pluckäd ner de obehaglie trakteringgi äi skålen igen, u skämte var släut. Bäi nest bryllaup äi släkti blai de nuck tärnars täur ti fa sakarskålen.

Sen fortsättäd måltäidn, u den släutäd um a stund pa vanlit sätt. Men nå läst bruttbondn tacksägelsebönen, u någen blant gästar, sum kund singge, to upp bordspsalmen, för prästn u kluckarn var int bjaudne till annendagskalase.

Ättar måltäidn begav man si sum vanlit äut pa gardn.

Sum sägt jär så var andredagen en dag för unggdom u laikar. Dränggar vidd spel pärk u stört stangg, men de blai int av. Töisar vidd laik driddn u uddn, u di fick natäurlitväis sin vil fram. Unggfar u unggmor var int me u laikte. Sidn krävd, att di nå skudd var i lag me di gamble. När skäumninggi braut in, sag'n ungg mänskar spasser par um par ällar ga ikringg äi sma gruppar yvar allt pa vägar u stäigar, gardar u gärde. Di gamblare var mik intresserne av ti se ättar, vick sum hadd gutt auge till varandre, u da gick tankar oft till andre bryllaup äi framtäidn. Fädrar var vissarlien giftomän för säin döitrar, u ättar lagen var de daim, sum hadd ret till bestämme, men äi verklihaiti hadd di int mik till säg till um.

När mörkre braut in, drägd man si ättar hand inumhäus. Där danstäs nuck a smäule - spelmännar skudd väl gär ret för säin stöivrar - men mest laikt'n pantlaikar, t.ex. lan eld, stick uxen m.fl. När sen pantar skudd låisäs blai de en hail dail tokrolie domar, sum t.ex. till bikte, dräg spansk balkar, hängg u förlängge u.s.v.

Pa andredagen blai de immillartäid int någ natsåil. Alltraidå bäi minnatstäidar bjaudäd man på aftensmatn, u sen gick gästar haim, u släktinggar gick till säin kvarter för nati. Pa morgnen där ättar var de tyst u stille äi bryllaupsgardn. Man sivd i lugn u ro tills soli sto haugt pa himlen. A smäul väile kund nuck u behöives, för u nest dag skudd bläi tråttsammar för mangge - da skudd jo haimkumstn ske.

Um di nöigifte nå skudd ha stänn u blitt haimfolk bäi Vastäde, så skudd triddagen bärr ha blitt ett kalas för äutsoknes släktinggar. Bäi middesborde skudd bruttbondn ha gärt sitt säist tal me ett tack till värtfolki u ännu någle förmaninggar till di nöigifte. Bäi otendagstäid ättar en säist välfägnad u någle kraftue raissupar skudd släktinggar ha gläid iväg me ynskninggar um välgangg, famntag u mangg tackar för allt gutt. U dagen där ättar skudd man ha hatt ännu en kalasdag, fjärddagen, dails för all hjälpen u dails för inhöisesfolki, sum bod ikringg u sum'n av brist pa räum int hadd kunt bjaud in till de riktue bryllaupskalase. Pa fyst sundagen ättar bryllaupe skudd bräudpare ga unggfolk äi körke, u sen skudd di ha späis den säist avskedsmåltäidn ihop me säin unggmansdränggar u bräudpäikar. Men nå skudd Gartru fylg me sin man u bläi unggmor bäi Aumunds, u da blai årningen en annan.

Haimkumstn    Början av sidan

Triddagen blai sum sägt en tråttsammar dag för alle, sum skudd var me äi haimkumstn, dock mest för unggmansdränggar. Allt bäi näitäidn laidäd man fram daires välryktne u sadlädä hästar till trappi. För säist gangen bäi iss kalase kåm bräudpäikar äut, fletäd mani pa russi u pröidäd dum. Sum pa bryllaupsdagen var marskalkar kled äi säin silkeshattar, kort tråiar, gäul sämskinnsbyxar u räidstyvlar me haug skaft. Di sprank så äi sadlar u jagd iväg för ti bjaud släktinggar pa Aumunders vänggnar till gär han den haidarn u de äru ti fylg di täu ungg u “lyckeliga” äkt makar till daires nöi haim. Nå var de bräudgummens fyst marskalk, sum hadd årde. Han bjaud me läkse, han kund na bra, u han rambläd upp na pa vart ställe, sum någen fran bäggi täu släktar hadd fat sitt kvarter.

När de, sum var daires fyst gäre för dagen, var klart, sto allt en vagn me täu förspänd russ framför trappi. Marskalkar bärd så äut de stäur värninggskistu me unggmors mefylgd äi, u ha var så tungg, att di me nipp u naud mäktäd lyft na pa skussn. Jojo, bäre u nadlit äutstöird giftäd int Vastäden säin döitrar pa gate. En gammel fabbror kraild si me mik ektar upp pa kistu, graip äisar äi kaitu u sväipu me hygre näven, u sen smackt han pa russi u straik iväg me sån fart, att hail ekumpasje halld pa u skurr yvarände, da han gärd svängen kringg bräudstanggi u glaid pa gate sum en rand. Ett par av unggmansdränggar fylgd han i galopp en bit pa väg, men di vändäd sen tillbaks igen till bryllaupsgardn.

Där blai nå äi hast ett haplit rummelraj. Vagnar drogs fram ör säin skjaul, träiakslar smördäs me tjäre u talg för att di int skudd gynn gnike undar raisu, sadlar u gamble salvänggar spändäs fast pa hästryggar, mens all raiskledar tos ner fran lukte u lägdäs äi en stäurar hög, u där fick var u en lait upp säin sakar bäst han kunde. Gammelskaffarn sto pa trappi u skräiäd: “Fräukustn star pa bordeö, men de var just int någen, sum håird pa'n. Någen årnäd avskedsmåltäid blai de inte. Di fläst kåm in äi en hast, stjälpt äi si en säup u förterd någle matbitar av de sum sto nemest u skyndäd si äut igen. Di aind, sum hadd lugn u ro, var unggfolki, sum sat för säist gangen undar den stäur bräudhimlen me bruttbonden u bruttövarsku pa var säide. Bräudgummmens föräldrar hadd gläid haim kväldn föräut. Di skudd årne me haimkumstkalase.

De läil unggmori sag raudaugd äut. De söindes, att ha hadd grate. Hennes mor to u avskede hart. Da u da to ha förkelstjånne till augu. Gamble Mörti var u oglad. Ha gick orolit äut u in, knäipt me augu u sag barnaus äut. Bittre nasken, mumbläd ha, nå gläidar di av me iss töisi u. Pettar smälld äi durar, så att de gav atarljaud äi räumi. De var nå hans sätt ti väis säin missnåigdhait me tillställninggi.

Så blai di da allihop färdue för avraisu till säist. Vagnar var framkåird, u räidhästar sto bundne bäi standtäunen pa yms säidar um läilgardsluku. Raissällskape drägd si ättar hand in äi häuse. Pa fastubroi sto öltapparn u träugd gästar ti ta en säist klunk ör kannu hans. Inn äi nöistäuu sto skaffarfolki u bjaud pa raissupen. Kvinnfolki fick sum vanlit säirapsbrännväin, mens unggfolki u di tjänstgörande blai bjaudne pa purtugäisiskt väin.

Nå bad bruttbondn um tystnad u haldäd sitt avskedstal. Fyst äuttryckt han bräudis känslar bäi avskede fran föräldrahaime, hennes sorg yvar att ha mat låim de, u hennes tacksamhait för all gohait, sum ha hadd uppliv där, u han hopptäs att hennes nemeste alltfort skudd lätt na behald de hjärträum, sum ha däittills hadd hatt blant dum. Till släut framföird han ett tack fran gästar för den räiklie förplägningen, sum di hadd fat iss dagar. Sen gick allihop äut u sättäd si upp äi säin karmar u sadlar all äutum haimfolki, sum skudd ak sainare. Di nöigifte raist äi karme, u fram pa sitbrede bäi kusken sat en av spelmännar u dinggläd me föitnar pa silbroi framföre karmen. Äi vagnar nemest ättar akt bräudtärnar, u sen kåm hail skaren äi unggefär sam årningg, sum'n hadd kumm pa bryllaupsdagen. Dock var fylge mästn dubbelt så stäurt nå, ättar sum bäggi släktar var me äi haimkumstn.

Pa ett tecken fran bruttbondn stämd spelmännar upp en marsch, u så bar de ste mens klatsar smälld i ett. När man hadd kåirt en hall fjäringgsväg ällar så umkringg, da snod unggmansdränggar säin hästar u jagd av äi rasnes fart haim mot bryllaupsgardn igen. Där kastäd di tyglar at hästkalar, sum hadd stat u vänt pa dum, u vräkt äi hast umkull bräudstanggi. Sen spänd di säin kampar för rotändn pa gräni, kastäd si äi sadlar igen u slepäd stanggi äi en faslir fart ginum garsportn u äut pa gatu, så att stöiven öiräd um na. Stanggi sleptäs bort till en aurgrop, u där fick ha ligg sundru u skräp bad längg u väl u paminn um att all härlihait pa jårdi jär obeständu. Sen skyndäd si marskalkar äi flyg u flängg för ti hinn ifatt haimkumstfylge. Bäi all portar, grindar u lid sto sokenboar u vinkäd avsked. Huj, va de gick! Stackels den sum blai ättar.

När'n hadd kumm till Asabackar to fylge si a raststund, u där lag ännu Bläsunggsgaltn kvar me säin smagräisar. Russi var svaitne u behöivd blas äut läite.

Så bar de iväg igen yvar den langg u skogue Malmen, sum skild soknar at. Inn äi skogen gick färdi langgsamt, men fartn aukäd, när'n kåm fram till gardar äi bräudgummens haimsoken. Äreportar fran magräidninggi star ännu kvar äutföre grannlagi, folk star langgs vägar u hurrar nå sum da till Thomas Aumunders äre. När fylge kåm äi närhaiti av haimkumstgardn, päiskäd unggmansdränggar pa säin hästar till säist kämpräidninggi. I galopp, i galopp allt va russ u remar haldar, fortare um möiglit än Thjalves vild jakt!

Äi fastuduri star Aumunder me säin hustru u hail daires bidlag. Unggmansdränggar räidar fram till trappi u årnar si äi en halvkrets. Sen tar en av dum hattn av si u hasplar ör si säin läxe, sum inhaldar ett haugtäidlit tillkännagivande av att häuses sun u blivande arvingg nalkäs me säin äutväld maka. Sen släutar han me en allvarli förmaningg till häuses folk att di skall bläi mild u goe mot de ungg dotri, sum nå snart skudd kumm för till antvardäs i daires händar. När tale jär släut, håigar skaffan sin raust u bidar dum att di skall häls daim sum kummar, att allt jär färdut, u att di jär välkumne. Sen bjaudar han dränggar pa en gangg öl, u ättar de snor di kringg pa säin russ u jagar bort igen.

Ett styck fran gardn haldar haimkumstfylge stille för till vänt ättar unggmansdränggar, u när di hadd kumm tillbaks u framföirt hälsninggar, sum di hadd fat, så fortsättar färdi. Destu nemre man kummar haimkumstgardn, mair livlit bläir jale runt ikringg. Skott smällar pa skott, u spelmannen gnäidar fäiolen sin allt va han kan. Bäi ett av skotti skjauar russi så hastut, så att spelmannen trillar av skussn u ner äi däike. Men han jär så tagen, att han fortsättar me till spel äi säin nedrige ställningg, någ sum valdar mik lattar u stäur muntarhait. Men spelmannen jär läikväl snart pa baini igen, u sen fortsättar färdi fram till Aumunds. Där stännar hail fylge framför läilgrindi, u värtfolki u all gästar kummar äi möit me dum. Bruttbondn haldar nå ett tal fran skussn. Han sägar unggefär sam sak sum unggmansdrängen nöis hadd sägt, de va bärr mik länggar, u skaffarfar besvarar tale gå gutt sum han kan. Sen gar man in äi häuse u sättar si till bords, för middesbori jär allt däukne.

Haimkumsgästbäude behöivar int beskriväs så noge, för de var mik likt bryllaupskalase. Måltäidn räckt sum vanlit bäi ett storkalas äi flair täimar, bruttbondn gärd tal igen, man skåläd äi gråitn, men nå för unggfolki, man to upp sam kållektar sum bäi bryllaupe, man singgäd sam psalmar u läst sam böinar. Men man speld ingen staikstrik, u gästar var andre, läiksum prästn var en annen. Man var ju äi a annu sokn, u bidlage var ett annat.

Va de anbeträffar me all tali, så bör'n kanhänd anmärk att di vanlitväis var författne av prästar. Därför var di alltut allvarlie u mangg ganggar av mik goar kvalit‚. Släik tal sambläd man fran oläik hald u gåimd pa kistbuttn blant familjens andre dörbarhaitar. De var sällan sum böindnar var haim äi skrivkonstn, men läskunnuhaiti var vanlitväis go. Läikväl kund de u händ, att folk ör den öokunnue hopenö, kluckare u andre, sättäd hop säin läxar själve, u mangg ganggar ser de oskaplit lustut u befänggt äut för uss.

Den fyst kalasdagen bäi Thomas Aumunders haimkumst räckt langgt ättar minnatstäidar, u gästar gick int u läggd si förrän mårgsoli pa dann dagen löist dum till sänggs. Anndagen licknäd u den sum'n hadd hald bäi Vastäde, men här var de int någle atarbjaudare sum kåm räidnes, int någle sakarskålar u slikt. Här var u andredagen i fyst hand en dag för unggdomar u laikar. Men pa ett väis var di oliksi: före middagen fylgd man unggfolki äi körku, u ättar otendagen sägd släktinggar farväl u glaid haim.

Pa kväldn föräut hadd bräudpäikar vart äi körku u klet na me en hail hopen blåmmar, lau u raud bärkippar. När kluckan ringgd tridgangg till haugmässu pa sundagen, var körku fylld me sokenboar, sum vidd se di nöigift öga unggfolk äi körkeö. Man var särskilt nöifäiken ti fa se de ungg kvinnfolke, sum Thomas Aumunder hadd vält ti bjär nyklar ättar mori säin.

I gynningen pa gusstjänsti söinäs ännu int någen av bryllaupsfolki till. Men när syndbikännsln var lästar, u församlingen raist si för ti singg lovpsalmen, da ypnedäs duri, u unggfolki tågd in i fylg me säin tärnar, marskalkar u all andre kalasgästar u sättäd si äi bänkar, sum var reserverne för dum. Unggfar me säin tjänstgörande kalar to plass pa kalsäidu äi Aumunds körkbänken, u unggmor me säin bräudpäikar sättäd si äi gardns kvinnfolksbänk pa dann säidu um mittelgangen, mens restn äi fylge slo si ner där sum di kund fa tak äi lidue plassar.

Gartru var kled äi unggmorsklänningen u gåvdoken. Ha hadd pröid si me säin dörbar åirnhänggar, u pa sam väis sum den gangen när ha hadd väis si sum fästmåi äi hail sin stass äi körku haim äi sokni, så bläddräd ha u nå äi säin fäin psalmbok u luktäd pa säin läil svampdose, mens ha imillarat to någle sockargröin ör körkkryddasken, sum a tärne da u da räckt till na, u stuppt i munnen - allt till Thomas Aumunders äre, för att all skudd se, va haidarsamt han hadd gitt na pa hand.

Prästn var nuck int hailt nåigdar me säin åhåirars andakt den dagen, men de var int någ till gär at de. Ättar preku läst han en särskildar böin för di nöigifte u ynskäd daim den “Allsmäktiges nåd och välsignelse”. Pa sam sätt sum sidn krävd, att unggfolki skudd kumm sainare än all di andre körkbesökrar så fodräd den u, att di skudd ga a stund förrän gusstjänsti var släut, just när församlingen gynt singg släutpsalmen.

Översättningg till gutamål av “Ett gammaldags gotländskt bondbröllop” ur “En Döende Kultur” av 
Th. Erlandsson
.

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.