Korump Kati

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Korump-Kati u de fattie kvinnfålke

A fattit kvinnfålk me flair sma ban bod äi a läiti stäue bäi Sanda. För ti skaff mat ti si u bani var ha tvunggi ti åft laup hallmäiln upp ti Västagan för ti tigg läit strämmingg när fiskrar kåmm i land me säin fanggstar.

En kväld var ha pa väg haim me kårgn sin fullar me strämmingg. Fanggstn hadd vart goar u fiskrar hadd vart givmilde, sått ha hadd nå mat för flair dagar framat. När ha hadd kumm till Korump-skogen känd ha me ains lains någen sättäd en käpp millum baini pa na sått ha straik umkull u strämminggen blai äutspraidar yvar den lairie vägen. Ha sägd läikväl int någe äutn pluckäd upp säin strämminggar u fortsättäd färdi. Men ha hadd int kumm så langgt förrän ha pa nöit flaug ikull. U atar igen fick ha pluck upp sin strämmingg pa vägen.

Men iss gangen kund ha int tigä. Ha försto att de var Korump-Kati sum hadd vart framm u vald olycku, u ha skräiäd:

- Va har ja, fatti mänsk, gärt di för någ gale, Korump-Kati. Äi Guss namn ga din väg, däu osalie ande, u lätt fattie mänskar var i frid.

Sen fick ha da fortsätt ti ga haimat i frid me strämmingen till de sultne bani, sum sat u väntäd pa mori u undräd vaför ha dråigäd så längge.

Äi fortsättninggi fick kvinnfålke var i frid pa lansvägen för Korump-Kati, sum int tyckt um ti håir Guss namn.

(Hämtad från Sägner från Gotland, 3:e samlingen av K.G. Andersson. I berättelsen uppträder en kvinnlig byse, Korump-Kati, som höll till i Runneskogarna i närheten av Kovik i Sanda)

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.