Neuroelektronik, Mind Control mm

2000-10-18 => Uppdatering 2001-07-24

Innehåll

 • Inledning
 • Vädjan om mottaglighet för information
 • 1966: Människor kan kontrolleras som robotar med tryckknappar
 • 1965: Svensk FOA-forskare, om biotelemetri
 • 1969: Delgado vädjar om regeringsingripande för att organisera neuroelektronisk forskning
 • 1972: Telemetrisk styrning av hjärnans inre hos interner
 • 1974: Människan har inte rätt att utveckla sin egen mentalitet. Vi måste kontrollera hjärnan på elektrisk väg.
 • 1993: Undersökningar i sverige avslöjar en skrämmande verklighet där mentalvård, polismyndigheter och sjukhus inplanterar elektronik i människors huvuden och hjärnor. Radiokontrollerad mikroelektronik som när den injiceras i blodflödet fäster sig i hjärnan, har varit under utveckling i årtionden.

  =======================================

 • Förbehåll ang José Delgado
 • Angående psykiatrin
Inledning
Detta dokument innehåller översättningar (översättare: Peter Grafström) av information rörande neuroelektronik och mind control mm. Flera av de citerade dokumenten nedan kan nås via länkar från dessa hemsidor:
http://home.swipnet.se/allez/allez.htm

Vädjan om mottaglighet för information
Denna vädjan skall ses mot bakgrund av att folk pga av sin okunnighet tror att det existerar psykiatriska förklaringar av de symptom som finns hos personer som säger sig vara utsatta för elektroniska trakasserier. Den uppfattningen kan även finnas hos personer med vetenskaplig bakgrund trots att det helt saknas objektiva bevis för de psykiatriska tolkningarna.
Däremot finns det klara bevis både för existensen av den elektroniska teknologi som används i samband med mind control och för existensen av en medveten avsikt att verkligen använda teknologin för att manipulera människor.
Dessutom finns det klara bevis för att psykiatrin är djupt komprometterad vad gäller ofrivilliga experiment med människor.

 1. 1966 Följande är ett citat ur en bok om ickedödande vapen.
  "Delgado's 'Fysisk kontroll av de mentala funktionerna'(Physical Control of the Mind): På väg mot ett psykociviliserat samhälle", "Intracerebral Radiostimulering i helt fritt rörliga patienter"...När han talade 1966, påstod Delgado att hans forskning "gav stöd åt den osmakliga slutsatsen att rörelse, känsla och beteende kan dirigeras av elektriska krafter och att människor kan kontrolleras som robotar med tryckknappar". Hans forskning betalades av flottans underättelsetjänst... {källa:}
  SOME ASPECTS OF ANTI PERSONNEL ELECTROMAGNETIC WEAPONS
  by David G. Guyatt Freelance Writer/Researcher
  Synopsis prepared for the ICRC Symposium
  THE MEDICAL PROFESSION AND THE EFFECTS OF WEAPONS
  Februari 1996
 2. ~1965
  Vid den tiden berättade en svensk FOA-forskare, P. M. Persson, om biotelemetri med kirurgiskt inplanterad elektronik och att den teknologin hade utvecklats mycket inom medicinsk forskning. Detta säger en del om den tekniska utvecklingsnivån vid denna tid. Däremot har det inte nödvändigtvis något med Delgados idéer att göra.

 3. 1969
  Enligt Walther Bowart, (Operation Mind Control: Our Secret Government's War Against Its Own People (New York: Dell Publishing Company, 1978)) vädjade 1969 Dr Delgado till USAs regering om att öka forskningen rörande ESB, Elektronisk stimulering av hjärnan för att skaffa fram den fundamentala information som skulle ge upphov till ett 'psykocivilerat samhälle'. Han (Delgado) sade att den nödvändiga forskningen inte kunde 'genereras av vetenskapsmännen själva, utan måste befrämjas och organiseras genom regeringsingripande, som förklarar erövrandet av den mänskliga hjärnan (Mind) som en nationell angelägenhet i paritet med fattingdomens besegrande eller landsättandet av människor på månen.

  {Det är inget tvivel om att han fick gehör för dessa ideer. Människor som anser sig vara kontrollerade från avstånd med tekniker av detta slag har fått svar från myndigheterna att tekniken existerar men att de av sekretesskäl är förhindrade att diskutera saken. Brev undertecknade av offentliga tjänstemän som bekräftar detta finns utlagda på internet.}

 4. 1972
  Citerar ett exempel på en studie om telemetri för mind control av interner från 1972 källa: Sociological Abstr. (c) 1994 (det är alltså året för vetensskapsindex ej för det citerade arbetet)
  Inledande anm av den som 1995 anonymt postade utdraget på internet:

  Upphovsrättslagstiftning hindrar mig att lägga ut innehållet av denna forskningsartikel i detta forum. Men för dem av er som är intresserade av en objektiv förklaring av hur "mind control", i verkligheten förekommer i dessa tider av miniatyriserade biosensorer, elektriskt ledande polymerer (öa: plast), och allt tal om biochip teknologier lämnas här ett utdrag från en artikel i detta ämne. Den må vara gammal, men mkt avslöjande.

  Användningen av elektronik för observation och kontroll av mänskligt beteende och dess tänkbara användning för rehabilitering och villkorlig frigivning
  Ingraham, Barton L.; Smith, Gerald W. U of Maryland, College Park & U of Utah, Salt Lake City Issues in Criminology 1972, 7, 2, Fall, 35-53. CODEN: ISCRA5 PUB. YEAR: 1972
  Orig title: The Use of Electronics in the Observation and Control of Human Behavior and its Possible Use in Rehabilitation and Parole
  Utdrag från tidskriftsartikeln:
  En undersökning av den teknologi som är tillgänglig för att telemetriskt hålla klienter under uppsikt vad beträffar deras uppehållsplats och olika fysiologiska tillstånd från avstånd och vad beträffar elektrisk stimulering av hjärnans subcortikala områden. Den slutsatsen dras att en grov form av kontroll av klienterna skulle kunna utövas från avstånd med hjälp av radiosignaler. De betingelser under vilka telemetriska tekniker, på ett legalt och etiskt acceptabelt sätt skulle kunna tas i bruk i ett korrektivt program för villkorlig frigivning för sådana interner som annars inte skulle komma ifråga för villkorlig frigivning föreslås därefter. Slutligen gås några av de etiska invändningarna mot den föreslagna proceduren igenom. (särskilt dem som berör frågan om privatliv och mänsklig frihet) och det argumentet framförs att ingendera av dessa värden kommer i fara genom det som föreslås. Modified AA (Copyright 1974, Sociological Abstracts, Inc., all rights reserved.) DESCRIPTORS: Social control, Social controls (429925); Correction, Corrections , Correctional, Corrective (115850) IDENTIFIERS: The use of telemetry in rehabilitation & parole; SECTION HEADINGS: social control- police, penology, & correctional problems

  {Min Anm:
  Det talas i den citerade texten om hjärnans subcortikala områden, dvs inre delar.
  Den termen är för mig inte bara ngt abstrakt som det är för de flesta av er som inte utsätts för någon elektronisk förödmjukelse. Exempel på psykisk(?) tortyr är sådan som innebär att de subcortikala mini-inplantaten (Antagligen flera hundra eller mer) används för att först registrera naturliga kroppsegna processer så som de tar sig uttryck i hjärnans elektriska aktivitet och efter att ha lagrat dessa registrerade mönster på en databas återuppspelas samma mönster på nytt i kroppen men nu med ett annat tidsförlopp och även tidsriktning än originalet. Det utgör ett väldigt utstuderat sätt att tortera en människa med hennes egna kroppsprocesser. }

  Uppdatering 2001-07-24:   (inom streck)


  Från samma källa som ovan citeras:
  Telemetrisk kontroll av människor erbjuder möjlighet att precisionsreglera beteendet på en undermedveten nivå
  [Barton L Ingraham o Gerald W Smith, Issues in Criminology, no 35, 1972, p 7]

  Övervakningsexperten Joseph Meyer på försvarsdepartementet utvecklade detta ett steg vidare i det att han föreslog att elektromagnetiska cybernetiska anordningar "omger brottslingen med en sorts utanförliggande samvete - ett elektroniskt substitut för social betingning, grupptryck och inre motivation." Den ideala försökspersonen för implantatens uttestning var "den fattige och outbildade invånaren (som) är onödig för ekonomin," ansåg Meyer.
  Högerradikala militärläkare drogs naturligt till elektronisk hjärnkontroll såsom varande den slutgiltiga lösningen för problemet med "de värdelösa parasiterna" (eng 'useless eaters'). En läkare inom flygvapnet gick så långt som till att rekommendera, i New England Journal of Medicine, att om en brottslings hjärnvågor inte vid test visade på normalt tillstånd efter fem år, så borde han avlivas.
  från Alex Constantine's Psychic Dictatorship of the U.S.A.
  (Kan t ex erhållas genom att söka på förf/titel på: Amazon)
  Constantine citerar som källa Alan Scheflin, "Freedom of the Mind as an International Human Rights Issue", Human Rights Law Journal vol 3 no 1-4, 1982. Dokumentet härrör från föreläsningar vid det internationella institutet för mänskliga rättigheter 1981-82. I introduktionen hävdar Scheflin att forskning explicit utformad för att kontrollera tankarna och beteendet för fria medborgare är nu inte bara en realitet utan det står helt klart att denna forskning växer i omfattning, intensitet och finansiering.
  Scheflin är Harvardutbildad advokat och i en skrift från 1993 framgår att han har en professorstjänst i juridik vid University of California vid Sankta Clara Law school.

  DR Louis Jolyon West, tidigare en av CIA anlitad specialist på hjärntvätt och LSD experimentator, föreslog etablerandet av ett datoriserat system med användning av rymdåldersteknologi för att betrakta och kontrollera den våldsbenägne. [Peter Schrag, Mind Control 1978]
  Vid UCLA's neuropsykiatriska institut, under West's ledning, utvecklades en biofeedback anordning för att kontrollera sexuella "avvikare" som passar penisen. Sexuell upphetsning satte igång en hörbar signal som växte i styrka allteftersom anordningen svällde. På samma gång uppmättes hjärtrytm och muskelsanspänning telemetriskt med dator.
  Denna typ av Orwellskt tänkande ledde opponenter mot West att frukta att datorlagrad information om små barn kunde användas för att rättfärdiga inplantering av dem för statlig kontroll. [Technospies: The secret Network that Spies on you, Ford Rowan 1978]

  Alex Constantine nämner två fall av treåringar som blivit föremål för ngn form av neuropsykiatriska övergrepp. I det ena fallet påstår han sig ha fått höra av en terapeut specialiserad på trauman orsakade av sk rituella övergrepp att barnet visade sig ha en liten elektronisk anordning insatt i hjärnan enligt en röntgenundersökning. Han citerar uppgifter om att såna rituella övergrepp misstänks vara resultatet av manipulationer av de ofrivilliga försökspersonernas hjärnor för att dölja för dem andra verkliga övergrepp.
  T ex experiment med inplantat och droger med efterföljande radering/ändring av deras minnen av vad de varit med om.
  På 1980 talet exploderade antalet såna märkliga berättelser om övergrepp till mer än 12000 fall. Påstådda satanistiska riter etc. I Tv program har det framgått att ett av de första rapporterade fallen senare påstått att hon bluffade om alltsammans. Det här problemområdet tycks vara väldigt svårt att få grepp om men om det pågår storskaliga hemliga experiment med människor verkar förklaringen ovan inte helt orimlig i mina ögon.


  {1973 fick Sverige en författningsstridig antiterroristlag. De som berörs (formellt bara utländska medborgare), får ej veta vad de anklagas för och har därför ingen möjlighet att försvara sig.
  - - -
  1973 förstördes en mängd hemliga CIA dokument.
  - - -
  1974 blev det stor uppståndelse i samband med Samuel Erwins kommitte som undersökte brott mot mänskliga rättigheter och samma år gick mind control experimenterandet under jorden med en i fortsättningen icke öppet redovisad finansiering.
  Jag refererar inte utförligt här eftersom det tas upp i andra dokument på mina hemsidor.

 5. 1974
  Här är ytterligare ett citat från Delgado.
  källa: Mind Control del 8 av Harry Martin o David Caul
  "Vi behöver ett psykokirurgiskt program för politisk kontroll av vårt samhälle. Syftet är fysisk kontroll av de mentala funktionerna. Alla som avviker från den givna normen kan bli kirurgiskt stympade. Individen kanske anser att den mest betydelsefulla delen av verkligheten är den egna existensen, men detta är endast hennes personliga uppfattning. Det saknar historiskt perspektiv. Människan har inte rätt att utveckla sina egen mentalitet. Den sortens liberala inställning har stor dragningskraft. Vi måste kontrollera hjärnan på elektrisk väg. En dag kommer arméer och generaler att kontrolleras av elektrisk stimulering av hjärnan." Detta var yttranden fällda av Dr Jose Delgado så som de återges i Congressional Record, No. 26., Vol. 118 från 1974-02-24 Dessvärre användes verkligen psykokirurgi bl a på krigsveteraner och politiskt radikala färgade interner. Det nämns att det förekom på 1980-talet.

 6. Under beskydd av den spanska fascistregimen under 2:a världskriget, påbörjade Jose delgado sin forskning angående användningen av smärta och lustkänslor för mind control. Senare, i egenskap av chef för Neuropsykiatrin vid Yale University Medical School, förfinade han utformningen av sin 'transdermala stimulator' ...en datorkontrollerad fjärrstyrd, transceiver och aversionsstimulator. Sedan 1970talet, 'har Delgados intressen förskjutits från direkt elektrisk stimulering av hjärnan(ESB) till det mer generella studiet av biologiska effekter av elektromagnetiska fält.'
  (Cross Currents - Dr. Robert Becker)

 7. 1993
  utdrag från min hemsida dokumentet References - 1:
  Öppet brev till Storbrittaniens premiärminister John Major från INMC
  (International network against mind control) för Nico Ntumba's räkning. Citat från dokumentet signerat [inaktuellt namn utelämnas] , internationell sekreterare för INMC.
  Vi är överhopade med brev...från USA, Danmark, Sverige, Tyskland,Nya Zealand m fl och våra undersökningar i sverige avslöjar en skrämmande verklighet där mentalvård, polismyndigheter och sjukhus inplanterar radiosändarutrustning i människors huvuden och hjärnor. Dessa förhållanden exponeras i form av en stor mängd röntgen bilder och utgör en kylande och dyster framtidsvision, iscensatt under årtionden av säkerhetstjänsterna tillsammans med medicinska och psykiatriska institutioner som tillsammans har skapat en hemlig maktstruktur vilken överskrider lag och ordning och som står utanför offentlig insyn och kontroll.
  Radiokommunikation mellan hjärnan och dator har länge ansetts omöjligt av majoriteten av folket och har därför relegerats till science fiction, men faktum är att teknologin hade utvecklats till en realitet åtminstone på 1960talet och under denna tid ufördes inledande experiment på ofrivilliga försökspersoner. Det använda tekniska systemet har vid olika tider kallats Intra-Cerebral Mind Control, ESB,Electronisk stimulering av hjärnan, Biologisk Radio Kommunikation eller Bio-Medicinsk telemetri och i både öst och västvärlden är detta den allmänt förhärskande metoden för Mind Control som skapar obegränsade möjligheter att influera och förändra en individs beteendemönster och personlighet. Medelst tvåvägs radiokommunikation, kallat telemetrisk eller fjärr-kontroll, kan en elektromagnetisk våg sändas fram och åter från en mottagar/sändare placerad omedelbart innanför skallen eller i hjärnan, denna signal innehåller information om hjärnans aktivitet och överför den till en dator för analys från vilket olika aspekter på försökspersonens liv kan exponeras. Radiosändarkristaller (anm mikrochips?) som när de injiceras i blodflödet fäster sig i hjärnan, har varit under utveckling i årtionden. De fungerar efter samma principer som en vanlig sändare, utnyttjar samma typ av teknologi och erbjuder samma möjligheter. Att analysera en EEG upptagning i en dator ger större möjligheter att dra slutsatser än vad som är möjligt från utskriven graf. {Denna mening var fritt återgiven}
  Manifestationer av kognitiva processer, tankeaktivitet, synintryck eller känslor, beteendemässiga och psykologiska reaktioner kan kontinuerligt registreras, vilket gör det möjligt för de hemliga polismyndigheterna, medicinska forskare och statsmakten att observera en individ på ett djupare och mer fullständigt sätt än individen skulle kunna göra med sig själv. Genom analys och manipulering med datorn,är det tom möjligt att åstadkomma förändringar i en individs mentala status. Intracerebral fjärrkontroll har potentiella möjligheter som endast begränsas av försöksledarens fantasi, särskilt när man håller i minnet, att eftersom dessa vågor rör sig med ljusets hastighet, kontrollsystemet ej begränsas av avståndet.

  {Min anm1: i praktiken är det avståndsbegränsat för den svaga återgående signalen
  Min anm 2: Om det finns ett inbyggt litet dataminne som används för att köra ett datorprogram är det möjligt att hålla igång en varierande aktivitet som gör att det kan förefalla som om ngn styr från det ena ögonblicket till det andra även om man är helt avskärmad från radiokontakt. Det är ytterst troligt att sådan funktionalitet, åtminstone av enkelt slag, är en starkt önskad egenskap för detta användningsområde men även för legitima medicinska användningar där det vore ogynnsamt om funktionen upphörde när radiokontakten bryts. Jmf med pacemaker som måste vara tjänstduglig närhelst den behövs}

 8. Fallstudier och röntgenbilder i detta dokument är bara en liten del av det material som visar att polis i rannsakningshäkten och psykiatriker på mentalsjukhus ger sömnmedel åt interner för att underlätta inplanterandet av radio-sändarutrustning i deras huvud och hjärnor. Det finns även en mer omfattande studie, vilken visar att kirurger inplanterar sådana objekt i patienter under operationer. Vi som har medverkat i dessa undersökningar inte bara lämnar allt material till offentligheten utan erbjuder oss också att hålla föredrag och att ta del i radio och TV program eller ngt annat som förslås.
  [tidigare fanns källhänvisning här men jag har blivit ombedd att ta bort den.] Från samma svenska källa kan även erhållas den 100 sidiga rapporten Kannibaler, Vetenskap och Hjärna-Datorteknologi, (english title: SAVAGES,SCIENCES and BRAIN-COMPUTER SYSTEMS )

  2000-12-22, Not tillfogad efter det att jag erhållit dessa skrifter.
  Även Computerbrains and Mind control, 1997, som pekar på synnerligen allvarliga övergrepp på interner, vilket resulterat i hjärnskador och åtföljande ökad våldsbenägenhet. Vidare sägs att Svenska myndigheter medvetet under lång tid bedrivit datainsamling direkt från människors hjärnor i syfte att kunna studera och kunna modifiera deras beteende utan att de berörda människorna vet ngt. Detta styrks av ansedd expertis med synnerligen god insyn i dessa förhållanden, som Jan Freese, tidigare chef för datainspektionen.
  Observera att den sedan årtionden pågående debatten om personlig integritet och dataregister som då och då har tagits upp i media har där redovisats på ett synnerligen missvisande sätt. I sådana mediadebatter har man aldrig nämnt att ett viktigt skäl till att frågan väcktes var hemlig elektronisk datainsamling direkt från ofrivilliga svenska försökspersoners hjärnor. I stället har media bara diskuterat detta i relation till konventionella typer av dataregister. Förvisso ett legitimt debattämne. Men ni kan tänka er att det hade blivit en betydligt mer intensiv debatt om det generella problemet hade tagits upp. 50 välinformerade personer (bl a professorer i juridik och naturvetenskap) och människorättsaktivister ville 1985 i ett brev till allmänne åklagaren få besvarat om det skulle betraktas som lagligt för doktorer och polisen att inplantera sändare i folks huvud och hjärnor under ofrivillig nedsövning.
  Detta har jag tidigare även citerat vid en av länkarna i dokumentet References - 1
  Det är svårt för mig att smälta att mediernas chefer kan ignorera såna saker.


Tillägg för den som är intresserad.

Förbehåll ang Jose Delgado
Eftersom mkt information om mind control är sekretessbelagd ger informationen här intrycket av att Delgado är väldigt betydelsefull. Men han verkade inte i ett vakuum. Och det finns en spansk grupp som bekämpar mind control, som tror att Delgado skulle vilja berätta vad han vet om vad som hände under 70 talet när denna teknik blev mkt avancerad, men att han inte vågar pga risk för repressalier. Jag vill bara ha sagt med detta att jag inte önskar medverka till ngn demonisering av denne märklige men antagligen rätt duglige forskare. Det är min tro att han trots allt är en person som i huvudsak ville utveckla tekniker som kan hjälpa sjuka människor.

Följande är ett fragment, fritt översatt från Det osynliga tredje världskriget (The invisible third world war) av W.H. Bowart and Richard Sutton ( från 1990?)
Det är farligare än kärnvapen, varnar den CIA-stödde fysiologen Dr Jose Delgado, Ty i vår outgrundliga visdom kan vi förstöra planeten. Men genom vår kunskap om hjärnan, kan vi förändra, forma, styra, robotisera människan. Jag tror att framtidens stora fara är ... att vi kommer att ha robotiserade människor som inte är medvetna om att de har blivit robotiserade.
[Delgado, Jose, GALLERY, 1978 ] Delgado borde veta. Som upphovsman till ESB (elektrisk stimulering av hjärnan), medverkade han till att frambringa det osynliga kriget. I åratal, har Delgado arbetat på att förfina tekniker vilka möjliggör för psykiatriker att kontrollera människor med radiovågor via elektroniska transpondrar inplanterade i hjärnan. Idag, utvecklas Delgados teorier vidare vid UCLA, under överinseende av Los Alamos Scientific Laboratories, mer känt som atombombens hem. [ 27 May 1976 brev från R.E. Bobbett, Los Alamos Scientific Laboratory, till Frank L. Pastrano ]

Sådan teknologi som Delgado utvecklade passade väl in i det schema som vissa kreativa militärstrateger skapat åt sig. Det handlar knappast om första världskrigets europeiska generaler, vilka skickade miljoner i döden eftersom de inte fattade hur genomgripande förändringar som teknologin medfört. Nej den nya sortens strateger är tvärtom så förändringsbenägna att de inte ens vill behålla det västerländska värdesystemet. Det innebär inte nödvändigtvis att de är onda men de har definitivt ingen respekt för demokrati, grundlagar etc.

För att se hur man tänker i de kretsar som förfogar över mind control teknologi, betrakta tex detta militärstrategiska dokument utgivet av Strategic Studies Institute, benämnt The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War, där författarna konstaterar, att användningen av ny teknologi kan gå emot grundläggande amerikanska värden, och att manipulativa knep, om än ofta av stort militärt och politiskt värde, betraktas som ngt 'oamerikanska'.
- - -
För att komma förbi dessa hinder för att uppnå The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War behövs fundamentala förändringar i USA - en etisk ooch politisk revolution kan bli nödvändig för att åstadkomma en militär revolution. Författarna deklarerar sedan att, snarare än att låta sig hindras av sådana begränsningar och motstånd, finns det ett alternativ, nämligen att medvetet frambringa en allomfattande revolution, eftersträvande fullständig transformering snarare än att enbart snabbt applicera ny teknologi.
- - -
Författarna skriver att för att åstadkomma en 'Revolution in Military Affairs', måste armén till fullo inse att psykologisk teknologi är av långt större betydelse än konventionella militära metoder (strike technology):
Man måste finna tillvägagångssätt för att utnyttja frambrytande teknologi. däribland artificiell intelligens och system för informationsförmedling, för att hjälpa militära strateger utveckla, implementera, och kontinuerligt förbättra metoder för opinionsbildning, för att mobilisera stöd från allmänheten, och ibland för att demobilisera den.
Personer med insyn i de amerikanska underrättelsetjänsterna som motsätter sig användning av hemliga operationer mot det egna folket och som samlat information om civilpersoner som utsatts för ofrivilligt experimenterande har den uppfattningen att det redan på 1960-talet påbörjades förberedelser för en sådan typ av revolution och att följande ingredienser ingår:
Satanistiska kulter, UFO-kulter, strålvapen, neurocybernetiska system/psykoteknologier, bioteknologier/experimentella droger, samarbete mellan regering och diverse storföretag, finansiella operationer, legosoldater från östblocket och militär utrustning, importerade utländska vetenskapsmän, en kontrollerad och foglig mediavärld, en decentralisering av USAs regering (tex FEMA en av världens mäktigaste organisationer med en enorm budget utanför demokratisk insyn) , en avsiktligt framodlad brottsvåg.


Angående psykiatrin
Det är lite frustrerande att folk inte låter sig delges information, utan litar på psykiatrins bortförklaringar, trots att psykiatrin med stor sannolikhet är djupt komprometterad. Enligt den kanadensiske psykiatrikern Colin Ross som studerat mängder av CIA dokument genom den sk freedom of information act, är en ansenlig del (särskilt den äldre generation verksam under andra delen av 1900talet) av Canadas och USAs psykiatriska profession djupt komprometterad i fråga om grymt oetiska experiment med ofrivilliga försökspersoner.
(även med barn)
Hela deras verksamhetsfält är snedvridet av denna agenda med experiment i underrättelsetjänsternas regi och finansiering. T.o.m undervisningslitteratur innehåller helt obevisbara påståenden om att de symptombilder som passar in på offren för mind control skulle vara tecken på psykisk sjukdom. Tex att människor som tror att 'blackops' förföljer dem är schizofrena etc. (blackops=hemliga förband som bla sysslar med mind control. Seriösa forskare med naturvetenskaplig bakgrund har gjort systematiska studier som visar att det existerar av varandra oberoende hemliga grupperingar, vilka bortför civilpersoner och utför experiment med dem, bla med inplantat av olika slag. En del av dessa grupper är militära, andra tycks vilja framträda som sk aliens (ufo-resenärer), men ingenting faktiskt tyder på att det rör sig om ngt annat än människor.
Det är fullt möjligt att en del militärer har fått sådan missvisande information som gör det lättare för dem att tro att det faktiskt existerar sådana utomjordingar och att dessa verkligen utgör ett hot mot nationens säkerhet, vilket skulle motivera eljest patriotiska militärer att delta i oetiska experiment och bevara hemligheter om sådant.)

Eftersom den teknologi som beskrivs ovan ger ypperliga möjligheter att skapa artificiella symptom av snart sagt varje slag och eftersom det samtidigt också är enkelt att stänga av denna verkan, så går det inte att dra några som helst slutsatser av medicinering etc. Min personliga erfarenhet av psykiatriker är inte så stor att jag vill generalisera men två som jag mött har fått mig att undra starkt. Den ene verkade som om han var direkt rädd för sin egen säkerhet när jag antydde ngt om underrättelsetjänster/antiterroriststyrkor etc. Han vågade inte se på mig utan trots att han var klinikchef satt han och stirrade in i väggen (samtidigt som han hotade mig med tvångsmetoder om jag inte gick med på att medicinera, vilket jag vägrade).

Jag tror att han var rädd för repressalier om han skulle få reda på ngt som hade med underrättelsetjänster att göra. Om det inte var orsaken till hans rädsla utan detta konstiga uppträdande var vanligt för honom, då vore han mer lämpad som mentalpatient än som klinikchef. Den andre psykiatrikern, som jag träffade 7 år senare, sade utan att veta vad saken gällde när jag nämnde att jag hade en allvarlig kontrovers med myndigheterna, att jag borde vänta 20 år med att ta upp saken. Det var alltså utan att jag ens antytt vad saken gällde och jag var heller inte på den platsen i egenskap av patient.
Hans instinktiva reaktion var alltså att man snällt finner sig och väntar tills man ligger för döden innan man kan hoppas på upprättelse. Oavsett vad saken än gäller. Med den inställningen undrar man ju inte på om det kan förekomma oetiska experiment med människor inom psykiatrin.
Han hade, framkom det senare stött på fall som sade sig vara kontrollerade av elektronik i skallen. En läkare jag talat med sade att han haft en patient som sade sig ha en radiosändare i magen. Han tog det som ett exempel på att människor har konstiga föreställningar.
Men det går att med hjärninplantat alstra symptom som en vanlig människa skulle kunna beskriva så. Därför finns det absolut inte ngt skäl att på förhand avfärda människor som påstår sådant. Eftersom jag inte känner till sådana fall, vet jag inte om de verkar seriösa i övrigt. Det känns ju som en tänkbar möjlighet att det förekommer provokatörer som skickas ut för att de som är i vården skall få en tillvänjning vid att möta personer som beter sig så att de riktiga offren skall få svårare att bli trodda. Men det är alltså ingenting jag vet utan det är bara ett förbehåll för att lämna utrymme för olika tolkningar så länge man inte har en god överblick.
Jag vill absolut inte lägga sten på bördan för dem som är utsatta för sånt här. Och att människor är mentalt sjuka utesluter på intet vis att de är försökskaniner för sån här teknik. Jag vet inte efter vilka kriterier de ofrivilliga försökspersonerna väljs ut.

Det skulle inte förvåna mig det allra minsta om både mentalpatienter narkomaner och uteliggare utgör populära försöksobjekt. Men jag har inte ngn avsikt att undersöka den saken närmare.
Jag träffade en narkoman som hävdade att knarkare rutinmässigt plockades upp och användes som ofrivilliga försökspersoner på en särskild plats i en angiven svensk stad.
Dvs hon påstod att det var polisaspiranter som plockade upp dem. Men just den uppgiften (att det var polisaspiranter) fäster jag ingen stor vikt vid. För det skulle ju kunna vara ngn som vill att det skall se ut så. Den personen som berättade detta för mig, visste inget om mina erfarenheter men av ngn anledning väntade hon sig att jag skulle vara införstådd med att sådant pågår i Sverige.
- - -
Referens angående hemliga oetiska experiment inom psykiatrin Mindnet Journal Vol. 1, No. 94 - 12/07/96
Leading Psychiatrist Blows Whistle on Profession: Proves 50+ Years of Mind Control
W.H. Bowart, December 1996 Walter Bowart, author of Operation Mind Control, reviews speech given by psychiatrist Colin Ross implicating the mental health profession in covert mind control experimentation.
MindNet Journal Archive Filename: mn194.htm

Får se om jag orkar översätta ngt av detta senare.


Tillbaka