Tillsammans kan vi förändra.

 

 

 

- Nya innevånare flyttar till oss i  Norberg där framtidens jobb finns.

- En kommunal ekonomi med ordning och reda ger möjlighet att utveckla ett attraktivt samhälle.

Visst kan det bli så om vi tillsammans arbetar för att nå dit.

 

SAMVERKAN

För att utveckla Norberg och bryta de senaste årens tillbakagång måste alla krafter samverka - enskilda människor, företag, föreningar och inte minst kommunen.

En liten kommun som vår måste förutsättningslöst söka samverkan även med andra kommuner. I detta ligger utmaningen för de politiker som du skall välja den 15 september.

 

SAMARBETE

Att förändra Norberg i positiv riktning kräver ett äkta samarbete där allas synpunkter tas till vara och där alla räknar med varandra. Att skapa ett bra samarbetsklimat är därför en oerhört viktig uppgift som kräver stor ödmjukhet och respekt för andras åsikter. Ett hållbart samarbete kräver dessutom en ärlig och rakryggad inställning till sakfrågorna.

 

VÅGA FÖRÄNDRA - VÅGA SATSA

Sju år med miljonunderskott varje år kan inte fortsätta. Även en kommun måste hushålla med sina pengar. Det kan inte få fortsätta så här i fyra år till!

Tillsammans måste vi vända dagens tillbakagång till en positiv utveckling.

 Det betyder att vi måste våga förändra och förnya den kommunala verksamheten och anpassa den till dagens krav. Vi måste också skapa tillräckliga nya resurser för att ha något att satsa på framtidens uppgifter.

 

Du kan förändra - din röst avgör!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boende, livsmiljö och kommunikationer

Olika boendeformer tillsammans med en bra samhällsservice är en grundförutsättning för att utveckla Norberg som boendeort. En bra offentlig miljö med välskötta gator och grönområden måste också finnas för att bidra till en positiv bild av vårt samhälle.

Miljö och kretsloppstänkande är en absolut förutsättning för ett hållbart samhälle. Här har Norberg ett bra utgångsläge för en övergång till förnyelsebara energikällor. En övergång till lokal energi är viktig inte bara för vår egen miljö utan även för en långsiktig god samhällsekonomi.

Norbergs geografiska läge gör att vi måste satsa ytterligare på utvecklade kommunikationer som gör det enklare att arbets- och studiependla. En målsättning bör vara att nå Västerås och andra större regioncentra inom en timme.

En fortsatt satsning på utveckling av IT-kommunikationer är viktig för både ett attraktivt boende och för att stärka näringslivet.

 

Det här vill vi arbeta för:

-          prioritera gatu- och vägunderhåll samt den yttre samhällsmiljön

-          fortsatt utbyggnad av fasta bredbandsanslutningar i Karbenning och Kärrgruvan

-          underlätta och stödja övergången till förnyelsebara energikällor

 

Arbete och näringsliv

Det ökade samarbetet i norra länsdelen som pågår för att marknadsföra och utveckla näringslivet är ett sätt att få ut mer av de gemensamma resurserna men Norberg måste också bli mera aktiv och ha en egen och bra, utåtriktad näringslivsverksamhet för att kunna möta nya företag som vill etablera sig. Lika viktigt är det att stödja de som finns när de vill utvecklas och växa. Kontaktvägarna till kommunen måste bli tydligare och besked måste ges snabbt. Näringslivsutveckling måste tas på allvar.

Ett starkt lokalt näringsliv är också ett sätt att minska kommunens stora pendlingsberoende.

 

Det här vill vi arbeta för:

-          att kommunen visar ett tydligt engagemang och tar stort ansvar för näringslivsutvecklingen

-          järnvägen till Norberg rustas upp för godstransporter

 

Skola och barnomsorg

Befolkningen i Norberg har minskat kraftigt de senaste åren. Det är inte enbart genom utflyttning befolkningen har minskat. Antalet nyfödda barn har de senaste åren också minskat kraftigt. Detta kommer givetvis att påverka behovet av barnomsorg och skolor i framtiden. Vi måste anpassa verksamheterna utifrån dessa nya förutsättningar.

Samarbetet mellan skolan och samhället/näringslivet måste stärkas, det gäller i första hand gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Att utveckla musikskolan till en kulturskola är en viktig del för att låta elevernas alla sidor få komma fram och stärkas.

Tillgången till IT inom skolan måste öka och samtliga elever skall ha tillgång till snabb Internet-uppkoppling och möjlighet att använda datorer i skolan.

 

 

Det här vill vi arbeta för:

-          ökat samarbete mellan grundskola/gymnasieskola och det lokala näringslivet

-          utveckla musikskolan ytterligare till en kulturskola

-          ökad mångfald inom den kommunala barnomsorgen och anpassning av gruppstorleken utifrån barnens behov.

 

 

Vård och omsorg

Det är färre norbergare som skall betala notan för den kommunala verksamheten. Då  är det viktigt att vård och omsorg organiseras på ett klokt sätt.

 

De äldreäldre blir allt fler. Villkoren för många grupper har blivit hårdare. Alla de som har behov av vård och omsorg har också rätt till respekt och värdighet. För att resurserna skall räcka till är det även viktigt att det friska hos både gamla och unga tas till vara och förstärks.

 

Socialnämnden måste de närmaste åren hitta bra lösningar, t.ex. på de finskspråkigas behov av äldreomsorg och för utsatta ungdomars behov av stöd i sin utveckling. Personalens arbetsvillkor måste få stor uppmärksamhet. Vi måste ta tillvara varje individs kompetens, motverka sjukskrivning och underlätta nyrekrytering

 

Det här vill vi arbeta för:

-          finskspråkiga norbergare skall få ett tvåspråkigt äldreboende

-          åtgärda boende- och arbetsmiljön på Björkängen

-          sänka höga sjuktal genom en bra personalvård och arbetsmiljö inom vården.

 

Kultur och fritid

Ett samhälle som har ett aktivt kultur och fritidsliv blir ett levande samhälle. Kultur och fritidsaktiviteter är ett viktigt medel för att locka nya innevånare till Norberg. Vid val av bostadsort är det ofta sådana faktorer som fäller avgörande om allt annat är lika.

Kommunens roll i det här sammanhanget är att ge ett aktivt stöd till de många människor i olika föreningar och grupper som vill göra Norberg levande och attraktivt.

En liten kommun som vår är beroende av dessa ideellt arbetande människor som måste känna att de har samhällets stöd. Det behöver inte alla gånger vara frågan om pengar utan det kan även innebära att kommunen genom praktiskt stöd gör det möjligt att göra något med egen kraft.

 

Det här vill vi arbeta för:

-          att biblioteket i Karbenning också skall erbjuda IT-tjänster

-          ett ökat samarbete mellan kommunen och föreningarna

 

Kommunal demokrati

Den kommunala verksamheten kräver aktiva, engagerade medborgare och politiker för att den skall fungera. En bra utveckling i kommunen kräver att allas åsikter tas tillvara och behandlas med respekt. Att skapa ett bra samarbetsklimat är därför en viktig uppgift som kräver stor ödmjukhet och respekt för andras åsikter.

Medborgarnas inflytande över den kommunala verksamheten behöver stärkas på olika sätt, t ex genom brukarråd.

Förutsättningar måste också ges till de förtroendevalda politikerna att sköta sin uppgift att vara allmänhetens röster inför olika beslut.

 

Det här vill vi arbeta för:

-          en ökad respekt för kommunfullmäktige och de beslut som tas där

-          återuppta områdesträffarna på olika platser i kommunen

-          skapa en servicereception i kommunhuset som gör det enkelt att få kontakt med den kommunala verksamheten

 

Ekonomi

En absolut förutsättning för att utveckla Norberg är att de senaste sju årens negativa ekonomiutveckling bryts och att en anpassning sker till de resurser som finns. En stramare budgetering och omfördelning mellan förvaltningarna är nödvändig för att möta den förändrade befolkningsstrukturen. Det är också ofrånkomligt att återställa de senaste årens stora underskott.

Under de senaste sju åren har Norbergs befolkning minskat från 6649 till 5900 (30.6 2002)

Kommunens verksamhet har drivits med miljonunderskott varje år trots att den kommunala skatten är bland den högsta i vårt område. Både kommunens egna revisorer och Kommunförbundets revisorer har påpekat att så här kan det givetvis inte fortsätta.

Norbergs ställning som egen kommun hotas om ekonomin får fortsätta att gå med underskott!

 

 

Det här vill vi arbeta för:

-          en god hushållning med norbergarnas pengar

 

Vårt löfte till dig

Därför måste vi nu våga förändra och förnya den kommunala verksamheten och anpassa den till att vi nu är färre innevånare mindre som skall betala notan.

Det arbetet måste gå före allt annat!

Först måste vi anpassa Norberg till dagens verklighet – sen kan vi göra nya satsningar.

Det är det löfte som vi kan ge till dig som lägger din röst på socialdemokraterna.