Det måste vara en stor moralisk fråga hur vi handhar kommunala skattemedel.

Det är med fasa man följer debatten om lavens var eller icke vara.
Det kan inte vara riktigt att kommunen skall förvalta en sådan byggnad med risk att i framtiden ha det ekonomiska ansvaret.
T.ex kan yrkes inspektionen komma och kräver vissa åtgärder, vem betalar?
Vi måste inse att kommunala skattemedel måste förvaltas på bästa sätt för de som betalar.
Även gammla, ensamstående föräldrar, sjuka, låginkomsttagare betalar skatt.

Förslag. De politiker som vill bevara Laven i kommunal regi och säger att det inte kommet att kostar skattebetalarna i Norberg något, borde ställa personlig borgen som garanti.
Då kan jag försäkra att Laven ej övertages av kommunen.

Jag vet var garantier från politiker har för värde.
T.ex. I ett tidigt skede hade jag ett samtal med vårt kommunalråd ang. vattenledningen från Avesta.
Inga "total" anbud utan endast anbud på vissa delar hade tagits in.
Sedan skulle det drivas på löpande räkning i kommunal regi.
Den enda kostnads beräkningen som fanns hade utförts av en konsult.
Den slutade på 17 milj.
Enl. vårt kommunalråd fick det inte bli dyrare. Var slutar notan på i dagsläge. 20-25 milj ????

Jag har själv tagit in kostnads beräkningar från flera anläggnings företag bl.a Skanska. Dessa slutar på mellan 11-13 milj. med de förutsättningar som fanns från början.

Som ni säkert känner till finns det
flera liknande "miljon smällar" för
invånarna i Norberg 

Som politiker och kommunala tjänste-män sköter kommunen hammnar de under "tvångsförvaltning".

Nästa "stora" VIKTIGA fråga blir befolknings minskningen i Norberg.
Den ökande ekonomiska belastningen bäres av allt färre i Norberg.
Vart går gränsen ????

Den tränd som nu råder är skrämmande.

Vi ligger i topp i Sverge på många områden.
Kommunalskatt.
El pris.
Sämst simkunnighet.
Sämsta skolan.
Sämsta handikapps anpassningen.

Det gäller att skapa BÄTTRE förutsättningar för medborgare och företag än i andra kommuner.

* Kommunalskatten.
  Skillnaden i beskattning för en
familj som bor i Danderyds kommun mot Norberg är ca. 24000:-/år. 2000:-/mån.

Lek med tanken att vi kunde sänka skatten från 34:- till 26:-
Då skulle det bli drag i Norberg
Köp kraften skulle stiga kraftigt, folk skulle få mer att konsumera för.
Ökad inflyttning, minskning av outhyrda lägenheter, nybyggnation av bostäder e.t.c.
Skatte underlaget skulle öka.

Tänk på varför vi betalar skatt!!!!

Det kommer mer.

Hej då.
Anders Holmqvist


[Lägg in ditt debattinlägg]
Rätt skall vara rätt – även fast det är val.

Politiken i Norberg har stundtals präglats av anklagelser och smutskastning, särskilt mot oss socialdemokrater. Själv har jag alltid försökt att hålla debatten på en saklig nivå och argumenterat med fakta. Jag tror nämligen på att fakta vinner i längden.

Valrörelsen i Norberg har hittills hållits på den nivån – tills idag när jag läser Fagersta-Posten.

Där sägs från centerpartiet bl a att vi socialdemokrater ofta drivit igenom byggnationer som nu kostar kommunen en massa pengar. Detta exemplifieras med bostadsbyggandet i Karbenning.

Sanningen är den att detta bygge beslutades av ett fullständigt enigt kommunfullmäktige. Samtliga partier ansåg det viktigt att utveckla Karbenning. För att bevaka kommunens intressen utsågs en ledamot i bostadsrättföreningen. Till detta uppdrag valdes en centerpartist.

Allt detta framgår av offentliga handlingar som är lätt tillgängliga för alla.

Det gör mig därför ledsen när vi socialdemokrater skall anklagas av andra partier för något som vi alla har varit överens om och dessutom valt ett annat partis företrädare att bevaka allas våra intressen.

Leif Henriksson (s)

[Lägg in ditt debattinlägg]

Norberg inför 2000-talet, del 2

I mitt förra inlägg berörde jag några områden där vi kan påverka utvecklingen och minska arbetslösheten i Norberg och i Bergslagen. De stora effekterna nås bara om det förs en långsiktigt hållbar politik på riksnivå.

Hur vi vill ha samhället Norberg på 2000-talet är en fråga som vi i större grad kan påverka själva.

En grundförutsättning i ett gott samhälle är att det finns resurser till omsorg om barn och gamla. På den punkten får vi aldrig vika. Vi har en bra barn och äldreomsorg i Norberg.

Våra skolor håller på att förnyas med ett nytt arbetssätt där barnomsorg och skola arbetar ihop med mycket gott resultat. Nickebo skola behöver nu få samma lokalmässiga förutsättningar för detta som Källskolan och Kärrgruvans skola.

Vi måste utveckla användningen av IT i skolan. Inte som ett tekniskt mirakelmedel utan som ett sätt att förbereda och ge våra barn de bästa förutsättningar som behövs när de skall gå vidare och möter den nya tekniken i studier och på arbetet.

Med hjälp av de nya statliga pengarna till äldreomsorgen kan vi gå vidare och utveckla boende, vård och service utifrån varje individs egna förutsättningar.

Ett utvecklat samarbete med kringliggande kommuner kan även ge nya förutsättningar för den traditionella sjukvården. Socialdemokraterna i Norberg har hela tiden hävdat att lösningen för sjukvården inte ligger i att centralisera till stora enheter utan att låta de små sjukhusen utvecklas med nya teknik och egna specialiteter. Det är dags att på allvar se hur sjukhusen i Ludvika, Fagersta och Avesta skulle kunna bli en samverkande enhet för att ge bra sjukvård till oss som bor här.

Norberg är en liten kommun med både för och nackdelar. Skall vi kunna fortsätta som en egen kommun in i nästa årtusende krävs det att vi lyfter blicken och samarbetar med våra grannar i allt större omfattning. Samarbetet har börjat med räddningstjänsten, gymnasieskolan och med att vi kommer att köpa vårt vatten från Avesta. Nu måste det gå vidare på flera områden – miljö – ekonomiska tjänster – tekniskt samarbete – för att bara nämna några.

Vi måste hela tiden vara öppna för att ompröva och förnya det vi idag håller på med. Historiskt har det alltid varit så i Bergslagen. Det är en tradition som håller även inför 2000-talet. Norberg behöver impulser utifrån för att utvecklas – så har det alltid varit i Bergslagen. Utvecklingen här har alltid bestått av ett växelspel mellan påverkan utifrån och den egna förmågan att anpassa sig till nya förutsättningar. Det är ingen tillfällighet att de gamla basindustrierna inom järn och skog nu är omvandlade till de världsledande företag som vi nu har i Norberg och dess närhet.

Jag hoppas att jag med detta och mina tidigare debattinlägg har klargjort litet hur vi socialdemokrater ser på utvecklingen i Norberg och hur vi tänker oss att Norberg skall se ut på 2000-talet.

Det finns säkert andra meningar om det här men låt oss då prata om detta och låta de olika åsikterna brytas mot varandra. Vi socialdemokrater är precis som tidigare öppna för diskussioner och intryck från alla som vill föra en debatt omkring Norberg och 2000-talet. Vi har inte, i motsats till vad som sagts om oss, varit stelbenta och inte lyssnat på andra. Tvärtom vill jag påstå. I många frågor har socialdemokraterna i Norberg varit mycket lyhörda och pådrivande för att föra utvecklingen framåt. Och det tänker vi fortsätta med!

Arne Pettersson (s)

[Lägg in ditt debattinlägg]

Norberg inför 2000-talet, del 1

Politik är att vilja! Inte bara att låta andra vilja något i brist på annat. I mitt förra debattinlägg berörde jag några frågor kring bristen på långsiktig politik som präglat Norberg under de senaste åren. Här nedan tänker jag redogöra för några av de frågor som vi socialdemokrater vill arbeta med för att skapa goda förutsättningar inför 2000-talet.

En fråga överskuggar alla andra – Arbetslösheten! Det är en sådan fråga som inte enbart kan lösas lokalt. Den kräver att vi skapar förutsättningar på riksplanet för en hållbar näringslivspolitik och regionalpolitik. En politik som siktar på att låta hela Sverige leva och inte en politik som syftar till att avskaffa regionalpolitiken och låta marknaden styra utvecklingen. Inte ens det marknadsorienterade EU tror på en sådan lösning! Det är också orsaken till att Bergslagen är och bör vara kvar som ett prioriterat område inom EU.

Arbetslösheten är till stor del en riksfråga men visst kan vi göra något lokalt Ett område där Norberg har mycket goda förutsättningar för att kunna utvecklas är inom det lokala energiområdet. Med en av Europas största anläggningar för framställning av biobränsle inom kommunen ser vi det som en naturlig sak att använda sig av denna energiform i större utsträckning än nu. Norberg har alla förutsättningar att kunna ersätta olja och merparten av el för uppvärmning med lokalt biobränsle. En sådan omställning av energiförsörjningen ger både nya jobb och bättre ekonomi för de enskilda förbrukarna. Det bidrar också till att ställa om energiförsörjningen till bättre uthållighet och resurssnålhet.

.Förutsättningar finns också för att utveckla besöksnäringen och turismen ytterligare. Det påbörjade arbetet med den Industrihistoriska Mötesplatsen skall givetvis drivas vidare. Möjligheten till nya jobb och utbildningar med anknytning till vårt historiska arv bör tas till vara. Förutsättningar för att bevara och restaurera museiföremål med industrianknytning borde vara goda i Norberg. Likaså borde Norberg kunna bli ett centrum för utbildning kring industribyggnadsvård på det sätt som skisserats av länsstyrelsen. Kring dessa frågor råder det nu bred enighet i Norberg och det är glädjande att man nu, från alla politiska partier, ser möjligheter i vårt historiska och kulturella arv.

Många av Norbergsbornas jobb finns i andra kommuner. Utpendlingen är stor och det ställer extra höga krav på goda kommunikationer. Förbindelserna mot Avesta/Hedemora och mot Sala/Västerås måste förbättras. Trots ett gynnsamt geografiskt läge, mitt i Bergslagen, saknar Norberg bra förbindelser åt dessa håll. En fortsatt satsning på snabba bussar och tåg är därför nödvändig.

Tillsammans med övriga Bergslagskommuner måste vi arbeta för att få förbättrade kommunikationer mellan orter och över länsgränser. På så vis vidgas arbetsmarknaden och fler kan bo på ett ställe men ha sitt arbete på ett annat. Det ökar också våra möjligheter till att studera på de närliggande högskolorna. Tillsammans med en ökad distansutbildning kan flera stanna kvar trots kortare eller längre studier.

Vi kan alltså till viss del påverka arbetslösheten med vår egen kraft – om vi vill!

Vad vi absolut kan påverka är hur vi vill att Norberg som samhälle skall vara. Det tänker jag ta upp i mitt nästa och sista debattinlägg kring Norberg inför 2000-talet.

Arne Pettersson (s)

[Lägg in ditt debattinlägg]

Tankar om Norberg

Mer än tre år har nu gått med de borgerliga och vänsterpartiet i deras "majoritetsstyre" i Norberg. I detta och två kommande debattinlägg vill jag peka på några saker som hänt och vad socialdemokraterna anser bör ske i Norberg i framtiden. Vi anser att det är dags att inse att även en kommun är beroende av den politiska viljan bland de förtroendevalda. Inte bara i Norberg utan även i Västmanland och i Sverige som helhet.

Självklart är det ofta stor enighet kring kommunala beslut, speciellt i facknämnderna. Motsättningarna kommer fram när notan skall betalas. Där skiljer det sig ofta och skillnaderna bottnar då för det mesta i synen på vad som skall vara gemensam verksamhet och vad som skall vara privat. Vem kommer inte ihåg alla gånger som moderaterna har yrkat på sänkt kommunalskatt och där vi socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet hävdat att pengarna behövs till vård och skola.

Efter förra valet var det naturligt att det fördes överläggningar mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet om en gemensam ledning av Norberg. Ett gemensamt förslag som gällde de olika ordförandeposterna arbetades fram. Från socialdemokratiskt håll ville man även arbeta fram en gemensam politisk linje i de stora frågorna, vård, omsorg, skola och miljö, eftersom vi anser att politiskt arbete måste ha ett långsiktigt innehåll och inte bara ta itu med frågor för stunden.

Vi vet hur det gick. Vänsterpartiet valde att gå ihop med de borgerliga i ett valtekniskt samarbete utan politiskt innehåll. Till en början fanns även socialdemokrater med på ordförandeposterna. Ganska snart stod det dock klart att de kom att fungera som en sorts gisslan. Trots att det inte fanns socialdemokratisk majoritet, framfördes ofta anklagelser mot oss från olika håll. Den märkliga situationen uppstod att den politiska majoriteten inte ville ta ansvar för sin politik utan ofta valde att hellre angripa oss än att komma med egna förslag. Den politiska debatten i Norberg efter valet låg på en nivå som säkert, så här tre år efteråt, bör stämma åtminstone vissa debattörer till eftertanke.

Vi socialdemokrater valde efter ett tag att överlämna hela ansvaret till den politiska majoriteten. Faktum är att efter detta har debatten förts på ett sakligare plan. Det går ju inte heller att lägga ansvaret på socialdemokraterna för vad som hänt under de tre år som de borgerliga och vänsterpartiet haft egen majoritet.

Det går inte heller att anklaga socialdemokraterna för bristande samarbetsvilja trots att vi avgått från ordförandeposterna. I alla avgörande frågor deltar socialdemokratiska förtroendevalda med sin kompetens och förhoppningsvis leder deras insatser, tillsammans med andras, till att föra Norberg och Bergslagen framåt.

Det är viktigt att inse, att Norberg inte kan ses som en isolerad del, utan att vi är beroende av vad som sker runtomkring oss. Att vi har upparbetade kontakter med vår omvärld och att vi kan driva lokala frågor vidare i länet och i landet.

Samarbetet med omvärlden kommer att bli än viktigare i framtiden och det är även den fråga som har störst betydelse för hur 2000-talet skall bli i Norberg. Till detta och andra framtidsfrågor tänker jag återkomma i nästa debattinlägg – Norberg inför 2000-talet!

Arne Pettersson (s)

[Lägg in ditt debattinlägg]