Framtidens Norberg, om viljan finns!

 
Alla i arbete, Sveriges bästa skola och åldringsvård, ett blomstrande föreningsliv, nya företag som flyttar till Norberg, en kommunal adminstration som är anpassad till framtidens krav. Skall det bli framtidens Norberg eller skall vi fortsätta tillbakagången med allt färre innevånare och sämre kommunal service?

Svaret kan synas enkelt – klart att alla väljer det första alternativet. MEN hur kommer vi dit?

Knappast genom fagert prat eller genom att ta död på initiativkraft genom negativ kritik.

Framtidens Norberg kan bara skapas genom hårt praktiskt arbete och genom att vi låter människor pröva sina krafter för att lyckas och även misslyckas ibland. Ingen framgång kan byggas på 100 % säkerhet, det finns alltid en risk.


Vad vill vi?

En bra förutsättning för att lyckas är att veta vart man vill. Hur vill VI att framtiden skall bli. Vilket Norberg vill vi ha helt enkelt. Grunden för att komma dit är att vi startar en debatt kring dessa frågor. Inför valet i fjol försökte vi socialdemokrater att få igång framtidsdebatten eftersom vi ansåg och anser att utan en sådan öppen och fri diskussion kan ingen hållbar utveckling skapas.

Nu gör vi ett nytt försök. Torsdag den 12 aug kommer kommunstyrelsen på ett socialdemokratiskt förslag att hålla ett extra sammanträde. Då kommer man uteslutande att diskutera hur det kommunala Norberg skall se ut i framtiden. Vi ser det som en början på det nya Norberg trots att mötet sker i skuggan av att kommunens ekonomi  kraftigt försämrats och att varsel planerats för att minska antalet anställda. Även i en kris finns det möjligheter och kanske är just detta det tillfälle som gör att vi på allvar kan starta framtidsarbetet. Nu är det allvar, pratets tid är förbi. Nu  är den kommunala plånboken tom och det fattas pengar redan i år.


Ompröva självklarheter!

I svåra tider ställs mycket på sin spets och många självklarheter omprövas. Det måste självfallet även gälla för den kommunala verksamheten. De grundläggande kraven på god skola, vård och omsorg ligger fast och där har besparingarna redan slagit hårt. Nu måste vi ompröva hela överbyggnaden, det som i dagligt tal  benämns byråkrati. Det kan knappast vara rimligt att vi har en betydligt större kommunal adminstration idag, med avsevärt färre innevånare, och med ny teknik som borde göra arbetet enklare om den används rätt. Även den politiska styrningen måste ses över även om det då ofta heter att den kommunala demokratin hotas. Mycket av det som nu sker inom de kommunala beslutsorganen kan kanske föras över direkt till dem som berörs av verksamheten. Att öka brukarinflytandet på politikernas bekostnad kan knappast minska demokratin.


Samarbete istället för sammanslagning!

Samarbete över kommungränserna har det pratats om men litet har gjorts vad gäller centrala kommunala frågor. Måste vi inte nu på allvar ta tag i denna fråga innan verkligheten än en gång kommer att tvinga oss till detta? Samarbete istället för storkommuner borde vara en bättre framtidslösning.


Välkommen till framtidsdebatten!

Framtiden byggs inte på prat men på tankar, ideer och vilja. All framtid måste börja med en idé för att sedan gå över i praktisk handling. Vi socialdemokrater vill på vårt sätt än en gång uppmana alla att delta i debatten kring Norbergs framtid.

Tala med dina vänner och politiker, skriv insändare och gör din röst hörd även mellan valen!


Var med och bygg framtiden – den bygger vi tillsammans.

För Socialdemokraterna i Norberg

Susanne Qvarnström, ordförande