Enighet kring beslut att börja anpassa

Norbergs kommun för framtiden.

 

Kommunstyrelsens möte torsdagen den 12 augusti  enades kring ett förslag från socialdemkraterna att snarast ta fram en omställnings- och utvecklingsplan för Norbergs kommun. En konkret målsättning med den kommunala verksamheten fram till i första hand 2003 skall tas fram. Inriktningen är att se över organisationen, både på tjänstemannasidan och på den politiska sidan.

-Hur organiserar vi verksamheten på bästa sätt med utnyttjande av de möjligheter som ny teknik kan erbjuda? Det är en av de frågor som skall tas upp på ett särskillt framtidsmöte den 21 september.

Kommunrevisorerna hade inför torsdagens möte gjort en jämförande studie kring adminstrationen i några jämnstora kommuner och Norberg. Med reservation för att det är vanskligt att få fram rätt uppgifter antyder dock revisionsrapporten att Norberg har en något större adminstration på några områden. Speciellt inom fastighetsförvaltning verkar så vara fallet.

Kommunstyrelsen enades även kring ett förslag från både (S) och (V) att påbörja förhandlingar kring neddragning av vissa adminstrativa tjänster. En översyn och samordning av ekonomitjänster och inköpsfunktion skall även ske.

Den nu påbörjade omställningen av den kommunala verksamheten skall ses i ljuset från de senaste utvecklingstendenserna för Norberg. Befolkningen fortsätter att minska, tom aug med 46 personer, den senaste kommunala budgetuppföljningen pekar på ett minus på nästan 10 miljoner kronor.