Rogers Hemsida


Asatro vs. kristendomen
av
Roger Thoor


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning
Syfte och frågeställning
Material och metod

Asatrons skapelseberättelse
Kristendomens skapelseberättelse
Slutssats om skapelseberättelsen
Asatrons skapelseberättelse om Ask och Embla
Bibelns skapelseberättelse om Adam och Eva
Slutsats om de första människorna
Ragnarök
Bibelns yttersta dag
Slutsats om Ragnarök och den yttersta dagen
Efter Ragnarök
Efter den yttersta dagen
Slutsats om efter Ragnarök och efter den yttersta dagen

Avslutande diskussion
Litteraturförteckning

 

INLEDNING

Vi fick välja på vårt sista arbete som ska lämnas in till våran lärare. Eftersom jag är mest intresserad av kristendom och asatron så tänkte jag välja någon av dem. Medan jag samlade in mitt material till denna rapport så började jag att inse att denna rapport skulle bli alldeles för stor. Då tyckte jag att kunde undersöka skillnader och likheter mellan de två olika religionerna. Både bibeln och Valans spådom är bitvis mycket svåra att analysera.

Innehållsförteckning

 

Syfte och frågeställning

Mitt syfte med denna rapport är att undersöka och analysera skillnader och likheter mellan asatron och kristendomen. Mina huvudsakliga frågeställningar kommer att bli följande:

Detta var mina huvudfrågor. Jag vet att det är ett svårt och komplicerat arbete som jag har gett mig in på men jag anser att det kommer att bli intressant.

Innehållsförteckning

 

Material och metod

Jag har sökt med ljus och lykta på internet men där har jag inte funnit något specifikt som har fallit i min smak. Däremot så hittade jag ett flertal böcker på stadsbiblioteket som var intressant.
     Uppläggningen av mitt arbete kommer att bli att jag tar upp först asatron och i nästa egna stycke kommer jag att ta upp kristendomen. Därefter kommer jag att jämföra dem och dra en egen slutsats i ett eget stycke.

Innehållsförteckning

 

Asatron skapelseberättelse

Från början fanns det ingenting förutom Ginnungapet. Det var så stort att ingen Gud eller människa kan förstå eller föreställa sig dess storlek.

På norra sidan av Ginnungapet så fanns källan Hvergelmer och ur denna källa kom det iskalla floder som kallas Elivågor. När de stelnande och blev till is så bildades frostdagg och det frös till rimfrost. Ena lagret efter det andra lagrades och det växte ned till Ginnungapet.

På den södra sidan fanns landet Muspell och dess källa Muspellheim som var värmens källa. När hettan från Muspell och rimfrosten från Nifelheim möttes i Ginnungapet så smälte rimfrosten och ur dess droppar uppstod varelsen Ymer och ur honom föddes ondskan. Hans fötter parades med varann och födde en son och ur honom härstammar ätten och de betecknar Ymer som sin urfader.

Ur samma droppar som Ymer kom ifrån, så kom det en ko vid namnet Audumla. Ymer livnärde sig på Audumlas fyra spenar som gav honom mjölk. Kon slickade av de salta rimfrostenstenarna och efter tre dagar så hade hon slickat fram en man och hans namn var Bure. Han fick en son som fick namnet Bur som äktade kvinnan Bestla som var dotter till jätten Böltorn. De födde tre söner och deras namn var Oden, Vile och Ve som blev de första gudarna.

Burs söner dräpte Ymer och det strömmade blod ur Ymers kropp som dränkte alla rimtursarnas ätt utom jätten Bergelme och hans hustru. Burs söner tog Ymers kropp till Ginnungapets mitt och gjorde de jorden. Av hans blod blev det sjöar, hav och vattendrag. Köttet blev jorden, hans tänder till stenar och benen till berg. De tog hans skalle gjorde den till himlen och den hölls upp i fyra hörn av fyra dvärgar och deras namn var Norr, Väster, Söder och Öster. Oden, Vile och Ve gjorde ordning på dag och natt. En ringborg gjordes runt vår värld för att skydda oss mot angrepp från jättarna. En borgvall gjordes av Ymers ögonfransar och borgen fick namnet Midgård.

Innehållsförteckning

 

Kristendomens skapelseberättelse

Där är det en Gud som har skapat världen. Om man läser bibeln mer nog så kommer man att upptäcka att det finns två skapelser i bibelns världsskapelser och dem ska jag framföra nu.

Den första skapelseberättelsen är uppdelad på sju dagar.
     Innan de dagarna börjar att räknas så skapade han himmel och jord men natt och dag. På den första dagen så delade Gud mellan himmel och jord så att de satt inte ihop längre. På den andre dagen så delade han på land och hav. Men han gjorde också alla växter på jorden under denna dag. På den tredje dagen delade Gud in de olika årstiderna, månaderna och veckorna. Gud indelade även dygnet med två olika ljus, den ena är solens ljus på dagen och den andre är stjärnornas ljus på natten. På den femte dagen så skapade Gud alla fåglar och allt liv i havet. På den femte dagen så skapade Gud allt i liv på land. På den sjätte dagen så skapade Gud människorna till sin avbild och det var en man och en kvinna. De fick råda över alla fiskar, fåglar och djur som rör sig på jorden. På den sjunde dagen vilade Gud och helgade den.

Den andra skapelseberättelsen i bibeln inleds från 1 Mos 2:5. Där är skapelsen inte indelat i dagar utan den fortskrider.
     Först så fanns det inget liv så Gud gjorde så att det regnade på jorden så allt kunde växa och gro. Sedan skapade Gud mannen av stoft från jorden. Sedan skapade Gud en lustgård i Eden och därefter satte Gud honom i lustgården och där fick han bruka och bevara den. Sen tyckte Gud att mannen var ensam så Gud lät mannen d.v.s. Adam gå in i en djup sömn och Gud tog ett revben av mannen och skapade kvinnan som fick namnet maninna.

Innehållsförteckning

 

Slutsats om skapelseberättelserna

En stor likhet mellan de båda, är att de har två stycken skapelseberättelser. I asatron är den första delen för vilken uppkomst det är för jättarna och gudarna. Den andra delen är hur gudarna skapar världen. Medan bibeln har två versioner av samma berättelse eller att det är en fortsättning av ett händelseförlopp. Om man inriktar sig bara på skapelseberättelsen, då anser jag att det ser mer ut som en och samma berättelse men det är två olika versioner av den. Det kan även vara att den bibliska berättelserna är nedskriva av två olika personer och därav så har det uppkommit två olika versioner. Med tiden så har de båda behållits i den bibliska skriften. En annan sak som det gäller för bibeln, vad jag har förstått så är det en sammanfattning av ännu mer böcker eller skrifter än vad som har tagits upp i den. Det kan också vara en orsak till varför bibeln ser ut som den gör i dagens läge; med två olika versioner av skapelseberättelsen.

En annan skillnad är att i asatron, så har de flera gudar som har skapat världen medan i bibeln är en gud som skapar världen. En annan sak som utgör en skillnad är att i asatron visar hur Gudarna har kommit till, medan i Bibeln finns Gud redan där. Om man är fräck så kan man jämföra Oden med bibelns gud, att de båda ser och vet allt.

En annan sak som jag anser att man får ta hänsyn till och det är språket. Den ursprungliga bibeln är skriven på hebreiska. Om asatron så finns det t.ex. Snorres Edda av Snorre Sturlason och Den Poetiska Eddan som är en samling av flera olika okända författare. Jag anser att man får se alla dessa böcker med en viss distans. Man kan börja undra var sanningen kommer ifrån. Stämmer allt som står i böckerna? Jag tror inte det. Speciellt när det gäller århundrade, kanske till och med årtusenden av muntlig tradition. Jag tror att sanningen har förvrängts med tiden.

Man också fråga sig hur mycket har de tagit från varandra. Om man ser på ett mer historiskt perspektiv så antar jag att asatron blev nedskriven betydligt senare än bibeln.

Innehållsförteckning

 

Asatrons skapelseberättelse om Ask och Embla

En dag när burs söner vandrade längs havets strand så hittade de två trädstammar som de tog upp. De blåste liv i stockarna genom att Oden gav dem anda och liv. Vile som också kallas för Höner gav omdöme, förstånd och rörlighet. Ve som även kallades för Lodur gav trädbitarna livskraft, livlig färg, utseende, tal, hörsel och syn. De gav dem kläder och mannens namn blev Ask och kvinnan Embla. Deras hem blev mittgård och från dem kom människosläktet.
Oden, Vile och Ve byggde sig sig en borg i världens mitt som fick namnet Asgård. Från Hlidskjalv kunde Oden se ut över alla världar och hans hustru blev Frigg Fjörgvinsdotter. Från dem kom asaätten. Eftersom Oden är fader till alla gudar och människor så kallas han också för allfader. Jorden var hans dotter och hans fru och med henne fick han sin förstfödde som är asator som sen blir Åskguden p.g.a. av hans styrka och muskelkraft.

Innehållsförteckning

 

Bibelns skapelseberättelse om Adam och Eva

I (Bibeln: 1 Mos 1:26-27) skapade Gud både mannen och kvinnan samtidigt till sin avbild. I (Bibeln: 1 Mos 2:7) skapade Gud mannen först. Där inblåste Gud livsande i Adam näsa så att han blev en levande varelse. I (Bibeln: 1 Mos 2:21-23) så skapade Gud kvinnan av ett revben från Adam.

Innehållsförteckning

 

Slutsats om de första människorna

Både Burs söner som ger liv till Ask och Embla, också gör Bibelns Gud på samma sätt med Adam att blåsa in livsanden i de livlösa varelserna och på sådant sätt ge dem liv. Skillnaden är att asagudarna hittade stammar som de gör levande och sätter dem i Mittgård. Medan bibelguden gör Adam av stoft från jorden och sätter honom i eden medan Eva kommer från ett revben från Adam.
Angående bibeln så har jag funnit två skaparberättelser så finns det även där två berättelser av hur mannen och kvinnan kom till. I den första så står det att mannen och kvinnan skapades samtidigt men däremot i den andra berättelsen så skapades Adam först och därefter kom Eva från Adams revben.

Nu kan man undra sig varför det ligger till så att de inte kom samtidigt i den andra berättelsen? Om man antar att de är en följd av varandra som det antas av den judiska mytologin så är det inte Adam och Eva som är i den första skaparberättelsen utan det är Adam och Lilit. Det blev bråk mellan dem om t.ex. vem skulle ligga överst när de älskar. De var jämställda. Adam ville inte ge sig. Lilit tröttnade på det och sade Guds onämnbara namn och flög sin väg. Efter det så skapade Gud en ny kvinna till Adam och det var av hans revben. Nu blev inte kvinnan Adams jämlike utan hon fick namnet maninna d.v.s. att hon är tagen från en man och därför ska hon vara som sällskap och kärlekspartner men inte jämlik Adam.
Det finns bara ett ställe som Lilit namnges i bibeln och det är; Jesaja 34:14. Ett tillägg är att det kanske var Lilit som var en orm som gav Eva frukten från kunskapens träd. Om det är så, så har Gud själv skapat Lilit och det innebär Satan. Jag tror däremot att odjuret skickade Lilit för att ge Eva frukten. Så med andra ord, anser jag att odjuret fanns före jordens skapelse eller under pågående skapelsen men absolut före människans tillkomst i paradiset.

Likheterna på både kristendomens första människoskapelse och asatrons människoskapelse är att de båda ska vara jämlika varandra d.v.s mannen och kvinnan, men i bibeln blir det senare förändrat.

Innehållsförteckning

 

Ragnarök

Här behövs en förklaring innan jag inleder Ragnarök. Loke lurade den blinde Höner att skjuta en pil av mistel, det enda som kan skada den osårbare Balder. Tre dagar efter Balder har blivit sårad så dog han. Loke tillfångatas och fängslas i en grotta. Loke är bunden där till Ragnarök.

     Loke räknas till asarna men han hade jättesläktens blod i sig och därför är han ond. Han får med jättekvinnan Angerboda barnen Fenresulven (fjättrades av asagudarna), Midgårdsormen (den ligger i världshavet och omslingrar Midgård "som är människornas värld") och Hel (det är en kvinna som är herre över ett slags helvete, dit kommer alla som inte har dött en krigares död eller av svärdet och därav tar många män sitt liv för att slippa komma till Hel med hjälp av svärdet).

Först kom det tre år med vintrar utan något sommaruppehåll. Under den tiden så slåss och dödar bröder, fädrar och söner varann och banden mellan släkten slits sönder. Solen, månen och stjärnorna slukas av vargar. Fenresulven sliter sig lös från sina bojor och midgårdsormen tar sig upp på land och de två tar sig till slagfältet Vigrid. Där träffar de Loke som har (tagit sig lös från de fjättrande bojorna) med alla rimtursarna och Hels män. Loke visar med detta att han har valt jättarnas sida. När det händer så blåser Heimdal i ett horn och det ljuder i alla nio världarna. Asarna gör sig redo för strid. Tyr och den onda hunden Garm förgås. Likaså så dödar Tor och midgårdsormen varann. Loke och Heimdal dödar varandra. Ulven slukar Oden men hans son Vidar tar en ljuv hämnd och dödar Fenresulven. Surt som är Muspellheim väktare som skickar eld över jorden och bränner upp hela världen. Jorden ränner, berg faller sönder och det råder total koas över världen och den går under.

Innehållsförteckning

 

Bibelns yttersta dag

Där inleds det med att Johannes får en uppenbarelse och där får han träffa Jesus som sa till honom att skriva ned sin uppenbarelse. Där framställs Jesus som självaste ljuset. Jesus är som det renaste Guld men har ett tveeggat svärd som kommer från hans mun och Jesus ögon är som eldslågor. Där får Johannes se de sju gyllne ljusstakar och Jesus har de sju stjärnorna som står för de sju änglarna. Där ska Johannes skicka sju sändebreven till de sju olika församlingarna.

Sen kommer det en andra del som består av en syn som Johannes får om Guds tron i himlen. På den tron så finns en bokrulle med sju inseglen. Den ende som kan öppna bokrullen är det offrade vita lammet. För varje insegel av de sju som bryts så blåser en av de sju ängarna i sin basun och då kommer en dom mot jorden för varje gång. När det sjunde inseglet har brutits och den sjunde ängeln har blåst i sin basun så släpps odjuret lös på jorden från underjorden.

Det förekommer olika odjur som lammet besegrar. Till slut kommer självaste odjuret som Kristus besegrar. Odjuret fängslas i 1000 år och därefter blir den åter lös för en kort tid. Odjuret besegras igen men denna gång så slängs han i eld- och svavelhavet med hans likar.

Innehållsförteckning

 

Slutsats om Ragnarök och den yttersta dagen

Båda berättelserna är som ett skådespel av den bländande goda sidan och mörka groteska onda sidan. En skillnad är att i asatron så går jorden under totalt, ingen överlever över huvud taget. Där är det ett virrvarr av odjur, asagudar och jättar som slåss mot varandra på två olika sidor. I bibeln är det en bättre struktur på hela händelseförloppet men samma kraftfulla uttryck om godheten och ondskan.

Ett intressant perspektiv, i både om Kristus kamp mot odjuret och när asagudarnas Loke; så blir ondskan fängslad. Asatron påvisar inga årtal som det gör i Bibeln och där står det att odjuret ska vara fängslad i 1000 år och därefter ska han komma lös för en kort period. Samma sak gäller det för asatrons Loke som släpps lös efter att ha varit fängslad och en kort period men där kommer han vara lös i Ragnarök där han och Heimdal dödar varandra.
Det är skrämmande hur lika de två har sina domedagsberättelser. Man kan undra sig hur mycket asatron har blivit influerad av kristendomen.

Loke jämförs ofta med kristendomens satan. Orsak till det är att de blandas med goda individer och de kan inte se hans ondska, inte förrän det är för sent. I bibeln så vilseleder odjuret människan med att locka eller frästa med saker som de normala fall inte skulle t.ex. göra. Loke gör att han förtalar och vilseleder de andra gudarna och när det uppdagas så ber han om förlåtelse på det ödmjukaste sättet till nästa gång han hittar på något sattyg.

Det offrade vita lammet i bibelns uppenbarelsebok är enligt min åsikt Jesus för att han offrade sig för människorna på korset.

Innehållsförteckning

 

Efter Ragnarök

Vidar, Våle och Tors söner Mode och Magne överlever Ragnarök. Balder och Höder kommer från Hel så de bli sex gudar som överlever. En man och en kvinna överlever också och från dem kommer den nya mänskligheten och även två örnar överlever Ragnarök. Solen hade fått en dotter och hon ska lysa tills makterna dör.
     I Snorres Edda så står det skrivet att det bästa stället att komma till är Gimle i himlen. För de som tycker om god dryck så finns salen Brime. En till god sal är Nidafjäll. Där ska alla goda och hedliga människor leva.
     Men ondskan finns i Nastrand som är en stor sal och alla dörrar vetter mot Norr. Där är salen samflätad av ormryggar och ormarnas huvuden vetter in i huset och spottar gift så att floder av gift rinner längs salen. I de floderna vadar edbrytare och mördare.

Något intressant när det gäller det sistnämnda är den poetiska eddan och i den står det:

 1. Där kommer den mäktige
  till maktdomen,
  den starke, ovanifrån,
  han som styr allt

 2. Då kommer dunklets
  drake flygande,
  en blank orm, nedifrån,
  från Nidafjällen.
  I fjädrarne bär,
  och flyger över slätten,
  Nighogg lik.
  Nu ska hon sjunka.

Innehållsförteckning

 

Efter den Yttersta dagen

Där kommer alla människor rannsakas; både levande, döda och de bli dömda av sina gärningar. Om de inte står i livets bok så skall de behandlas som de fega, otrogna, dråpare, otuktiga, trollkarlar, avgudadyrkare och lögnare. De skall falla i den brinnande sjön av eld och svavel och det kommer att bli deras andra död. Därefter står det om Jerusalem på ett högt berg och den har en mur med tolv portar. Muren är fyrkantig och på varje vädersträck är det tre av de tolv portarna. Stadsmuren har tolv grundstenar och på varje står det varje lammets tolv apostlar. Stadsmuren är gjord av tolv olika ädelstenar. Natt kommer inte förekomma där, utan lammet är ljuset. Inget orent kommer att förekomma eller att komma in dit.

En annan del som jag vill ta upp när det gäller den yttersta dagen är (Bibeln: 1 Mos 2:10-14).

 1. Och från Eden gick en flod
  ut, som vattnade lustgården; sedan
  delade den sig i fyra grenar.

 2. Den första heter Pison; det
  är den som flyter omkring hela landet
  Havila, där guld finns.

 3. och det landets guld är gott;
  där finns ock bdelliumharts och
  onyxsten.

 4. Den andra floden heter Gihon;
  det är den som flyter omkring hela
  landet Kus.

 5. Den tredje floden heter Hiddekel;
  det är den som har sitt lopp
  öster om Assyrien. Den fjärde floden
  är Frat.

Innehållsförteckning

 

Slutsats om efter Ragnarök och efter den yttersta dagen

I bibeln kommer de som har överlevt "den yttersta dagen" att rannsakas och dömas efter sina handlingar. Alla otrogna och de som har gjort kriminella handlingar och tankar kommer att falla ned eldens sjö (från elden kommer ondskan enligt asatron) och förgås.
Plötsligt så överlever som i ett mirakel vissa individer i asatron såsom fyra asar, två asar (den ena är Balder) återkommer från dödsriket och två örnar överlever. Men även en man och en kvinna överlever Ragnarök.

Vad är början och vad är slutet? Här får man gå djupare in i hela händelseförloppet på hela skapelseberättelserna. Enligt asatron så finns det fyra världar; Gimle, Brime, Nidafjäll och den onda platsen Nastrand. Om man ser närmare på "Den poetiska Eddans" Valans spådom som jag har skrivit ned sångnummer 65 och 66. Där ska man närmare på nummer 66 och där nämns Gimle, medan omnämns i (Bibeln: 1 Mos 2:13) Gihon. Båda namnen påminner om varann. För att undersöka den exakta betydelsen av de båda namnen har jag inte möjligheter till på grund av mina minimala språkliga kunskaper i hebreiska och isländska. Jag anser dock att de båda namnen har med varann att göra. Jag anser att de både namnen står för himlen eller himmelriket.

I bibeln så blir efter den yttersta dagen ett himmelrike men samtidigt kan man läsa i Valans spådom sång 66 att "Nu ska hon sjunka" och det har tolkats olika av olika analytiker. Det är delade meningar om "Hon" menas med att det är hon själv som spåkvinna som har spått asatrons spådom som ska vila "sjunka", medan andra anser att "Hon" är jorden. Det sistnämnda innebär att all ondska ska sluta existera i vår värld och paradiset ska komma.

Något intressant är att i Valans spådom sång 66 så står det om en blank orm men det står även om en orm i Edens lustgård. Jag anser att de båda ormarna står för ondskan i båda fallen.

Jag har två olika analyser om vad det innebär med Valans spådom angående "Hon". Den ena är att jag håller med att jorden ska bli helt fri från ondska. Den andra analysen som jag har är att det innebär att det är slutet för asatron och där kommer kristendomen in i stället. För att påvisa mitt påstående ytterligare ska jag ta upp ett par exempel. Ett är de två namnen som jag har berättat om tidigare som heter Gihon och Gimle. Ett annat exempel är asatrons Nastrand som är tillhållet för den rena ondskan som kommer att leva kvar efter Ragnarök. I bibeln kan det bara vara en sak, och det är helvetet. I Valans spådom sång 65 så står det om "den mäktige från ovan med makten". Om det anser jag att det är Gud i kristendomen och det påvisar min analys att kristendomen är en fortsättning av asatron. Enligt asatron så är det Balder som ska regera i det nya riket efter Ragnarök. Han kan vara den nya Guden i kristendomen och det innebär också en ny era, d.v.s. en tid för människan och gudatron.

Varför Nastrand har alla sina dörrar mot norra är enligt min åsikt att den finns i söder och då vill den ha dörrarna mot norr för att kunna se vad godheten gör i norr. Som jag har inledningsvis beskrivit om asatrons skapelseberättelse så finns ondskan i söder och det goda i norr.

Innehållsförteckning

 

Avslutande diskussion

Jag anser att jag har lyckats få svar på mina fyra huvudfrågor som jag har ställt i inledningen.
Jag har funnit att både kristendomen och asatron har två olika skaparberättelser. Asatron har det uppdelat på den första som talar om hur gudarna kom till och den andra är om hur världen skapades.
I bibeln så hittade jag två versioner av skapelseberättelsen. Men där anser jag att de kan ha varit skriva av två olika individer som sedan har följt med i tiden.
Man kan jämföra bibelns Gud med asatrons Oden.

När det gäller de första människorna så anser jag att det finns två berättelser av skapandet av människan hos asatron. Den första är när de första människorna som skapades av Gudarna och den andre är när mannen och kvinnan överlevde Ragnarök, det blev en typ av en andra skapelse av människan, en räddning. Här är mannen och kvinnan alltid jämställd varandra.
Hos bibeln fann jag också två skapelseberättelser. Jag anser att de är i en följd av varandra och inte av samma berättelse. Den första var Adam och Lilit jämställda varann men hon tyckte inte om situationen som hon befann sig och därför flög hon iväg från Adam. Den andra är om Adam och Eva, där kommer Eva från Adams revben och fick namnet Maninna. Men hon är inte jämställd Adam, utan hon är enbart till för hans sällskap och kärlekspartner. Eva har ofta fått skulden till attAdam och Eva blev utkastade ur paradiset. Under en lång så har man jämställt med ondskan och ibland med odjuret. Se bara på 1600-talets häxbränneri.

I domedagsberättelserna så är de båda mycket målade. I asatron så förstörs jorden och ingenting eller ingen överlever. Medan i Bibeln så är det bara de som tror på Kristus som kommer till himlen och är inte oren i varken tanke eller handling.
I både så blir ondskan fängslad i en längre tid och därefter bli de båda befriade en kortare tid. Men slutpoängen blir att ondskan förlorar till slut och sen kommer paradiset.

Efter Ragnarök och Den yttersta dagen
Där anser jag att vissa namn påminner om varann i de båda böckerna. Ormen och elden är ondskan ursprung i de båda berättelserna. Något som jag har analyserat och tror på är att kristendomen efterträder asatron. Orsak till den slutsatsen är att i asatron så står det att ondskan kommer att leva vidare och att en mäktig från ovan med makten kommer att och det anser jag att det påvisar att den är Gud i kristendomen. Samtidigt påstår det av asatron att Balder ska regera i det nya riket efter Ragnarök och Balder ser jag som Kristendomens Gud.

Jag anser att kristendomen och asatron påminner mycket av varann och största skillnaden är gudamängden och förklaringar varför olika saker är som det är i vår verklighet. Det innebär enligt min åsikt att kristendomen är monoteism men kan också vara monolatri och det innebär att det finns bara en Gud och men Gud kan uppenbara sig olika för olika människor som t.ex. en duva för en medan ett ljus för en annan.
Asatron är däremot enbart Polyteism och det innebär att olika personliga gudar har makt över sin del som t.ex. krigsgud och fruktbarhetsgud.

Jag tycker att det har varit ett intressant och givande arbete. Jag tycker att jag har lärt mig mycket genom att undersöka och analysera detta område och mitt intresse ökat ännu mer inom detta område.

Innehållsförteckning

 

Litteraturförteckning

Bibeln : Aktiebolaget P. Herzog & söner Stockholm och Gustaf Melins Aktiebolag Göteborg
Den Poetiska Eddan : International Book Automation. Översättning från islänskan av Erik Brate
Snorres Edda (1970): Fabel Bokförlag Stockholm. Översättning från isländska av Karl G. Johansson och Mats Malm
Snorre Sturleson, Eddan (1964) : Zindermans förlag. Översatt av Ohlmarks, ÅkeJag vill tillägga att jag är mycket tacksam för den hjälp som jag har fått, för att kunna sammanställa denna rapport. Ett tack till berörda lärare/lärarinnor/lärarkanidater inom skolväsendet och personal på stadsbiblioteket.
Ett stort tack till eder.

InnehållsförteckningYou'll find my E-mail bottom at my Mainpage
http://home9.swipnet.se/~w-90278/

Copyright © 1999 - 2006 Roger Thoor. All rights reserved.