Varför omympa fruktträd?

I många fruktträdgårdar finns det träd, som inte motsvarar ägarens önskemål, kanske beroende av att det inte
passar hans behov och smak. Även vildaplar (träd uppkomna genom kärnsådd) kan finnas och deras frukt är
sällan tillfredsställande i fråga om kvalitet. Någon gång kan det vara en felexpediering från plantskolan, som gör
en omympning önskvärd. Slutligen kan det vara alltför många sorter, som mognar ungefär samtidigt, varigenom
man inte kan ta tillvara frukten, som då får ruttna bort.Andra orsaker till att man ympar kan vara att man inte
lyckats få tag i den sort man önskat eller att man vill pröva de nya sorter som kommer. Bristande pollinering kan
vara ännu en orsak. Har man fruktsorter som nästan årligen angrips av svampsjukdomar, t. ex. skorv, kan det
vara lämpligt att ympa om dessa träd med mer motståndskraftiga sorter.Nutida hemträdgårdar har ofta så liten
tomt, att där endast finns plats för ett eller två fruktträd. Då kan man, genom att ympa in fler sorter i samma träd,
få ett större sortiment och längre användningstid för frukten. Plantskolorna har nu även börjat sälja s. k. familjeträd.
Sådana kan man själv åstadkomma genom ympning. Att röja bort livskraftiga träd och i stället plantera nya träd är
oklokt. Det tar åtskillig tid innan det nyplanterade trädet börjar bära frukt och ge någon nämnvärd skörd. Genom
omympning kan man få skörd mycket tidigare och har man ympat på äldre träd kan man även få betydligt mer frukt.
Vid nyplantering måste man tänka på den s. k. jordtröttheten. Det blir oftast svag växt och ett dåligt resultat, när ett
nytt träd planteras efter ett träd av samma fruktslag som det förutvarande, såvida inte den gamla jorden byts ut med
ny, frisk jord. Det går även att efter kärnfruktträd (äpple och päron) sätta stenfruktträd (plommon och körsbär).
Oftast vill man dock ha träd av samma fruktslag som det borttagna.