Tångeråsen och Gärde i Offerdal

 

Med början 1980 så började 15 invånare i byarna Tångeråsen och Gärde att försöka kartlägga sina hembyars historia. Man började av praktiska skäl med årtalet 1833, då laga skifte förrättades i Tångeråsen och 1830 då laga skiftet var genomfört i Gärde.

Resultatet redovisades i tre böcker om sammanlagt cirka 360 sidor i A4-format med massor av illustrationer och foton.Jag har själv mina anor Tångeråsen och för mig har böckerna varit till stor nytta och glädje.

Den första boken handlar om torpen och fäbodarna. Varje torp behandlas för sig med uppgift om läge och vilka hus som fanns på torpen.Dessutom naturligtvis vilka personer som bebott torpen och litet berättelser om dem.

Del 2 behandlar byarnas historia. 1928 fann man exempelvis hällristningar vid forsen i Gärdesån.Man tror, att människor bebott Gärde i minst 5000 år. Del 2 har även artiklar om gamla vägar och stigar. Dessutom finns intressanta artiklar om byarnas miltärhistoria och om skolväsendet.

Del 3 är mest inressant ur släktforskarsynpunkt, för där går man igenom gårdarnas historia från laga skiftet och fram till nutid. För många av dem som bebott gårdarna finns även uppgift om födelse- och dödsår. Det kanske mest värdefulla med del 3 är de många fotona på gårdar och människor.