Carl Täpp


Levnadsbeskrivning: På denna dagens morgonstund hava vi till graven överlämnat förgängliga delen av följande christendomssyskon.
Högt ålderstigne Änklingen och Socknemannen ärlige och beskedlige Täpp Carl Ersson ifrån Blecket- föddes därstädes år 1748 av redlige och välkände Föräldrar- Fadern i livstiden´Socknemannen Eric Ersson och modren Anna Carlsdotter- som , av ömhet och kärlek för sin son, själva livligt kände denna bjudning ifrån menlöshetens vän:låten barnen komma till mig,läto honom på hulda Faddrars armar frambäras till Jesum,att upptagas i nådens förbund, där själva renas från synden av Andens kraft i Dopets flod, och genom ordet vis och god,i tron med Gud återförenas. Och vid tillväxande år undervist i vår dyra salighets lära. År 1777 på sitt 29:e levnads år,ingick han en christerlig äkta förening med sin för detta avledna maka Anna Andersdotter i samma by,- vilken förening fortsattes under fortfarande kärlek i 53 år, och välsignades med 7 barn,3 söner och 4 döttrar - av vilka 1 son är för sin Fader bortkallad till odödlighetens land - de andra efterleva - 2 söner och 2 döttrar försedda, 2 döttrar oförsedda, och hava i dag följt sin gamle Fader till graven med sorg och saknad - ehuru han själv länge väntat efter vilan och lugnet.I änklingsstånd har han levat lite över 2 år. -Under brist och fattigdom har han fört en redlig och berömlig vandel - nöjd med sin lott,tålig under prövningarna och lidandet har han alltid älskat Guds ord och däruti funnit sin tröst och tillfredsställelse - med ett nöjt och vördnadsfullt hjärta anammade han Herrens Hel.Nattvard förledet år under Husförhören. Solens ljus har han ej skådat - Guds dag har han ej fått se på 21 år - Ack en lång mörkers och bedrövelsens tid att vandra här i världen! Sängliggande 8 dagar av ålderdomsbräcklighet - var det ej underligt om han ej längtade efter befrielse ifrån mörker och uselhet till det eviga ljuset. Han suckade:Jag längtar av allt hjärta att saligt skilja hän,från all min nöd och smärta och bli hos Gud min vän; jag önskar hädanfara från sorger,flärd och evigt, evigt vara hos dig,O Jesu Christi! Samt:Skall jag i världen här en högan livstid vinna, och genom mång besvär till ålderdomen hinna,gif tålamod,din han mig lede,vart jag går,att jag ock bära kan med äran mina grå hår-. Mätt av ålder,trött av levande,fick han nedlägga den nötta vandringsstaven,vila den skröpliga och bofälliga hyddan,sluta den långsträckta levnadsbanan och åtnjuta den önskade, den länge eftersträvade vilan i går åtta dagar sedan, den 16:e dennes,efter stilla och saktmodig vandel i 85 år.

Barn: