Alsen 1819


I juni 1819 skrev bonden Erik Nilsson i Östbacken,Alsen en rapport till Hushållningssällskapet om läget inom kommunen. Erik Nilssons antavla finns här.

Islossningen skedde i Alsen- och Kougstasjön den 22 maj av ett häftigt västanväder. De första gula vårblomstren sågs den 5 maj.

Beträffande åkerbruket och jordens indelning är det allmänt brukligt i socknen att hälften av åkern besås med korn och andra hälften ligger i träda, varav någon del besås med ärter, all efter som man har tillgång till gödsel och åkrarna är goda och frostfria. Råg sås inte mycket,eftersom man anser att den tar för mycket näring ur jorden.

Gödningssättet är, att man på hösten på första snöföre kör ut gödseln på det ställe av åkern där ärter varit sådda förra sommaren. Gödseln bredes sedan ut om våren . I allmänhet göder man åker vart 2:nat,3:dje eller vart 4:dje år där korn skall sås. Gödseln spädes ut med hackat granris, som man använt som strö under kreaturen.

Råg,korn och havre skördas med skära, bindas i kärvar och stickas på stänger och sedan de torkat köres de in i ladan. Ärter skördas dels med skära och dels med lie och sättes i hässjor för att torka.

Betesmarken finns huvudsakligen på avradslanden dit man allmänt för boskap och hästar i mitten av juni eller så snart det blir bete. Där har man djuren i 8 till 9 veckor tills slåttern i hemtrakten är bärgad. Sedan har man djuren hemma i 14 dagar tills man för dem till höstbodarna, som är belägna dels på hemskogen och dels på avradslanden och stannar där till början sv september.

Linodling har under den senaste tiden ökat och sker i allmänhet på lägdor eller gammal igenlagd åker, som är varken för frodig eller för mager. Det linfrö som användes heter Riga. Rötningen sker i vatten,bråkningen sker med en klubba och en så kallad linbråka och sedan sjäckas det, drages i draga och så häcklas det. Linfröna torkas och användes till föda åt kor och svin.

Hampa är mera allmän och sås i varje gård på särskild åker som kallas hampland. Den kräver mycket gödning, vattnas på vall och beredes på samma sätt som lin.

Rovor,rötter och potatis är de rotväxter som odlas hos allmogen. På en del ställen odlar man även morötter och rödbetor.

Beträffande odjur så har sedan flera år tillbaka endast björn visat sig. Den fångas bäst vintertid sedan snön blivit djup och hård genom att man jagar den på skidor och har en hund som ställer björnen så att man kan skjuta den.

Kreaturens utfordringssätt vintertid är hö,halm,starr och löv samt lavigt ris.I allmänhet räknar man med 5 skrindor hö till vinterföda för en ko.

Fåren är av en isländsk ras och klippas 2 gånger per år. Vallhundar används av de flesta och är av skiftande kvalitet.

Förutom hemslöjd sysslar en del människor med att smida hästskosöm,2 tums spik,tenspik och nubb, vilka föras till Norge.

Av kalksten finns hela berg. Tjärbränning sker på några ställen allt till husbehov.