Denna information är hämtad från Jordbruksverkets hemsida

Djurskyddslagen

Lagen gäller alla smådjur
(ej hund/katt, de berörs av en egen lag)

Följer din djurafär lagen? I maj 1997 fastställde jordbruksverket nya regler för hållande och handel med smådjur. Djurskyddslagen gäller för kanin, gnagare, burfåglar, tamiller, reptiler, grodjur och fiskar. Reglerna gäller både för privatpersoner och för djuraffärer, om man har mer än ett fåtal djur och/eller djur som då och då får ungar. Vissa av reglerna började gälla redan 1998, men några träder inte i kraft fullt ut förrän år 2002.

På denna sida hittar du ett utdrag ur Djurskyddslagen, mer info får du på Jordbruksverkets hemsida.

Burens inredning ska aktivera djuret

Djurens burar ska vara tillräckligt stora för att djuren ska kunna få den motion och rörelse som de behöver. Buren ska också innehålla en inredning som aktiverar djuret och ger de möjlighet att utöva sitt naturliga beteende. Det innebär att där ska finnas klättermöjligheter, grävmöjligheter, viloplatser, gömställen eller bad-, sim- och dykmöjligheter, så buren efterliknar respektive djurarts naturliga miljö. Gnagare kan ges sysselsättning med klätterställningar, springhjul, tomma toarullar eller små kartonger att krypa in i och upp på.

Jordbruksverkets föreskrifter innehåller kapitel med särskilda regler för de vanligaste sällskapsdjuren (burfåglar, kanin, gnagare, tam-iller, ormar, ödlor, sköldpaddor, glasögonkajmaner, groddjur och fiskar). I dessa kapitel finns bland annat bestämmelser om minsta burstorleken, burens inredning, bottenmaterial, klimat, belysning, m.m för varje djurslag.

Djur som i vilt tillstånd lever i grupp ska hållas tillsammans

Djur som har behov av att vara tillsammans med andra djur ska hållas och skötas på ett sätt som tillgodoser dessa behov. Gnagare, utom guldhamstrar, skall hållas i par eller i grupp. "Djur av arter som i vilt tillstånd lever i par, familj eller grupp bör hållas tillsammans med artfränder om inte deras behov av att vara tillsammans med andra djur tillfredsställs genom kontakt med människor, eller djuret är så onormalt aggressivt mot artfränder att det finns en uppenbar risk för att det skadar dem."
Två marsvin till exempel eller två råttor mår bättre än ett ensamt djur när matte/husse är på jobbet eller i skolan. Ett undantag är guldhamstern som inte tål artfränder utan måste hållas ensam.
Könsmogna kaniner och gnagare som hålls för försäljning skall vara könssorterade.
Könsmogna kaninhanar får inte hållas tillsammans (undantag om de är kastrerade).

Faktablad ska lämnas vid köp av djur

Den som köper ett djur ska i samband med köpet få en skriftlig skötselanvisning (faktablad). Denna skötselanvisning ska innehålla uppgifter om hur stort djuret kan bli, normal livslängd samt vilka utrymmen och vilken skötsel och mat djuret behöver för att må bra. Jordbruksverket anger vilka uppgifter faktabladen ska innehålla, men de står inte för produktionen. (Dessa regler gäller från den 1 juli 1998)

Utbildning krävs för djuraffärsägare

Det kommer att krävas utbildning för de som säljer sällskapsdjur, dvs ägaren eller den ansvariga föreståndaren för en djuraffär. Utbildningen kommer att arrangeras efter en utbildningsplan som Jordbruksverket godkänt. Ett av kunskapskraven på en zoohandlare är till exempel att korrekt kunna ange artnamn på djur som säljs. Djurens art ska vara angiven med en skylt på buren i affären. Zoohandlaren ska också veta hur djuren ska skötas. (Dessa regler gäller från den 1 januari 2002)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kontrollerar så föreskrifterna följs

Det är den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen som ska se till att föreskrifterna följs. Zoobutiker och djurgrossister kan kontrolleras vid tillsynsbesök. Djurhållning hos privatpersoner kontrolleras om det finns någon särskild anledning, tex att personer tipsat om grov misskötsel hos uppfödare. Om någon bryter mot föreskrifterna så ger Miljö- och hälsoskyddsnämnden en varning och djurägaren får möjlighet att rätta till felet. Om man med vilje bryter mot föreskrifterna, eller om man p.g.a oaktsamhet bryter mot dem, ger djurskyddslagen rätt att döma till böter eller fängelse i högst ett år.

Vill du veta mer?

Mer information hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Du kan också beställa föreskrifterna:
"Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby" (SJVFS 1997:61, Saknr L 80) samt allmänna råd i anslutning till dessa (1997:1, Saknr L 81)
Beställ dem från:
Jordbruksverkets blankett- och författningsförråd, tel 036-15 52 77 eller 036-15 57 55, fax 036-34 04 14
Adress: Blankett- o författningsförrådet, Enheten för administrativ service, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping


Djurhörnan