Släkten Salander

 

Släkten härstammar fråm ryttaren Lars Arvidsson och hans hustru Gunilda på Skattegården Åby i Saleby pastorat, som hade sonen Arvid, sedermera Arvidus Laurentii Salander. Arvid gifte sig med gästgivaredottern Ingrid Andersdotter från Gökhem, vars morfar troligen var lektorn Ericus Haqv. Bobergius vid Skara gymnasium.

 

Personregister

Andersdotter, Ingrid (..1685)-(1723..)
Andersson, Anders -1711
Belfrage, Esbjörn Magnus
Belfrage, Lovisa Olivia Eleonora 1832-1906
Boberg, Elin
Bratt, Helena Christina 1723-1779
Bratt, Lars
Eggertz, Maria Elisabet
Eneberg, Sara
Friberg, Anna Christina
Kellgren, Eva Maria
Kilman, Britte-Louise Maria (Bibbi) 1879-
Kjellander, Christina 1778-
Kjellander, Jonas
Pripp, Hilda Maria Henrietta 1865-
Salander, Anders 1719-1735
Salander, Anna Charlotta 1807-1884
Salander, Annika 1704-
Salander, Arvidus 1670-1733
Salander, Cathrina 1715-1780
Salander, Christina 1712-1791
Salander, Christina Sofia -1860
Salander, Elisabet Christina 1765-1844
Salander, Eva Beata 1797-1866
Salander, Eva Maria 1873-1883
Salander, Georgius f Georg 1720-1801
Salander, Gerda Maria 1858-1867
Salander, Greta 1758-1835
Salander, Gunnar Ludvig Malcolm 1876-
Salander, Gustaf 1868-1892
Salander, Helena 1706-
Salander, Johannes 1723-1797
Salander, Jonas 1862-1907
Salander, Jonas Georg 1803-1870
Salander, Lars 1709-1770
Salander, Nicolaus f Nils 1703-1774
Salander, Nils 1760-1824
Salander, Nils 1809-1889
Salander, Nils 1860-1900
Salander, Per August 1812-1834
Salander, Per August 1864-1867
Salander, Sara 1755-
Salander, Sven Philip 1894-
Stjerndahl, Karin
Söderhielm, Elsa Hilda Sofia
Söderhielm, Filip Carl Julianus
Tenggren, Elof
Tenggren, Greta -1783

 

 

Tabell 1

Salander, Arvidus. Komminister. Född 1670 i Skattegården, Åby, Saleby (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1733-01-16 i Gökhem (R) (Skara Stifts Herdaminne). Efter fullbordade studier i Skara reste han till Uppsala och blev stud. 1694-09-25, antog följande år kondition på Tibble i Håtuna socken hos arrendator Wetman och fick dess son med sig till akademien. Nedkallad av biskop Rudbeck 1696 och blev prästvigd 1797-02-05 och förordnad till komminister i Gökhem 1797-02-19. Pastoralexamen 1714 och sökte flitigt pastorater, varav Gökhem 3 gånger, men blev aldrig befordrad. -Han kallas "en vacker och hederlig prestman, som sitt embete med flit och stor åhåga förestått". Efter Erland Lidholms död blev det en häftig tvist mellan Salander och Palm om Gökhems pastorat, "som måste genom K.M:ts dom afgöras". Bland annat beskylldes Salander att "hafva anbudit biskopen 2:ne förgylda silfbägare, hvilket förfarande hr biskopen förkastat". (Skara Stifts Herdaminne, Väst-Göta Nation i Uppsala)

Gift 1699-06-05 i Gökhem (R) (V-bok) med Andersdotter, Ingrid. Född före 1685. Död efter 1723. Far: Andersson, Anders. Gästgivare. Begravd 1711-03-05 i Gökhem (R). Mor: Boberg, Elin.

Barn:

Salander, Nicolaus f Nils. Född 1703-03-29 i Gökhem (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1774-05-18 i Varv (R) (Skara Stifts Herdaminne). Se tabell 2.

Salander, Annika. Född 1704 i Gökhem (R).

Salander, Helena. Född 1706 i Gökhem (R).

Salander, Lars. Född 1709 i Gökhem (R). Död 1770.

Salander, Christina. Född 1712-06-28 i Gökhem (R) (F-bok). Döpt 1712-06-29 i Gökhem (R) (F-bok). Död 1791-01-20 i Gökhem (R) (D-bok). Begravd 1791-02-04 i Gökhem (R) (D-bok).

Salander, Cathrina. Född 1715 i Gökhem (R). Död 1780.

Salander, Anders. Född 1719 i Gökhem (R). Död 1735.

Salander, Georgius f Georg. Född 1720-06-22 i Gökhem (R). Död 1801-02-01 i Gökhem (R). Begravd 1801-02-17 i Gökhem (R). Se tabell 8.

Salander, Johannes. Född 1723 i Gökhem (R). Död 1797-11-25. Student i Uppsala 1744-09-18, abs. 1744-11-09, ordin. kanslist i ständernas kontor, sekr. där, bokhållare vid kungliga räntekammaren, tog avsked 1796-08-01. (Väst-Göta nation i Uppsala)

 

Tabell 2
(Från Tabell 1)

Salander, Nicolaus f Nils. Kyrkoherde. Född 1703-03-29 i Gökhem (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1774-05-18 i Varv (R) (Skara Stifts Herdaminne). Blev stud. i Uppsala 1723-03-12. Prästvigd 1729-01-19 till sin fars adjunkt. Vice komminister i Varv 1741 och ordinarie 1742. Kyrkoherde i Varv "sedan han på K.M:ts befallning blifvit uppförd på förslag till Hvarfs pastorat, fick han nådig fullmakt" 1761-06-22 och "förrättade sitt ämbete med all trohet till sin död". (Skara Stifts Herdaminne, Väst-Göta Nation i Uppsala)

Gift 1749 (Skara Stifts Herdaminne) med Bratt, Helena Christina. Född 1723 (Skara Stifts Herdaminne). Död 1779-01-06 i Varv (R) (Väst-Göta Nation i Uppsala). Far: Bratt, Lars. Stadsfiskal. Mor: Eneberg, Sara.

Barn:

Salander, Sara. Född 1755 i Varv (R) (Skara Stifts Herdaminne).

Salander, Greta. Född 1758 i Varv (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1835 (Väst-Göta Nation i Lund).

Salander, Nils. Född 1760-11-25 i Varv (R). Död 1824-02-08. Se tabell 3.

Salander, Elisabet Christina. Född 1765 i Varv (R) (Skara Stifts Herdaminne). Levde Ogift (Skara Stifts Herdaminne). Död 1844 (Skara Stifts Herdaminne).

 

Tabell 3
(Från Tabell 2)

Salander, Nils. Kyrkoherde. Född 1760-11-25 i Varv (R). Död 1824-02-08. Sin första undervisningfick han i två år av morbrodern, prosten Johan Bratt i Väne Åsaka. Han intogs i Skara skola 1771, där han var amanuens hos domprosten Anders Knös. Blev student i Uppsala 1779-10-01. Disp. pro exerc. under Olaus Knös 1784 med "Historia academica Upaliensis", p.I, fil kand. 1784-11-17, pro gradu under Jacob Lindblom 1785. "de fatis eloquantiae Svecanae". Promov. till fil. magister 1785-01-17, höll tal för Victorianska stip. samma år. Prrästvigd 1785 till pastorsadjunkt i Väne Åsaka. Docens och archivarius vid Skara gymnasium 1787, v. lektor 1789, rektor i Alingsås 1789-09-09, tillträdde aldrig, då han blev utnämnd till gymnasieadjunkt i Skara och amanuens vid kosistoriet 1791-07-07, till vilken den senaste befattning han "har en sådan sällsynt skicklighet, att han dertill är och bör vara sjelfskrifven." Höll tal vid jubelfesten 1793, pastoralexamen 1794-10-17. Kyrkoherde i Åsled 1795-03-18, blev samma år konstituerad till konsistorienotarie och bestridde denna tjänst från 1795-05-01 till samma datum 1796, då han tillträdde Åsled. Kontraktsprost 1797-07-14. Teol. doktor vid kröningen 1809 och promov.(absens) i Uppsala 1809-10-07. Ledamot av Skara stifts bibelsällskap, korresp. ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskap. Han har av trycket utgivit flera skrifter. Översatte Roos, Christlig trosbekännelse m.m. Gbg1789, utgav Skara stifts tidningar 1793-95, Beskrifning öfver Åsleds församling 1811, Ciceros leverne 1816, översatt Ciceros böcker om människans plikter samt om ålderdomen och vänskapen m.m. 1817, för vilket han av Svenska akademien tilldelades Lundbladska priset. Han led på senare år av dövhet. -"En av stiftets lärdaste och utmärktaste män." (Skara Stifts Herdaminne, Väst-Göta Nation i Uppsala)

Gift 1796-08-12 i Flo (R) med Kjellander, Christina. Född 1778-02-12 i Varv (R) (Skara Stifts Herdaminne). Far: Kjellander, Jonas. Komminister. Mor: Kellgren, Eva Maria.

Barn:

Salander, Eva Beata. Född 1797 i Åsle (R). Död 1866.

Salander, Jonas Georg. Född 1803-10-28 i Åsle (R). Död 1870-09-21. Intogs på Skara gymnasium vt. 1817. Student i Uppsala 1820-10-06, disp.pro exerc. under magister P:W Afzelius vt 1824 "de imperio Trapezuntino" pII, fil. kand. 1828-03-14, disp. pro gradu under G. Knös samma år, över "Scholia selecta in Esai XIII-XXXIX, p XXXII, promov. till fil magister 1828-06-12, vik. kollega i Skara 1828, kollega i Vänersborg 1831-05-11, tilltr. 1833, kollega i Skara 1833-09-19, tilltr. 1835, konrektor 1848, adjunkt 1850, pensionerad 1868. Död ogift. (Väst-Göta Nation i Uppsala)

Salander, Christina Sofia. Död 1860.

Salander, Anna Charlotta. Född 1807 i Åsle (R). Död 1884-10-07.

Salander, Nils. Född 1809-07-09 i Åsle (R). Död 1889-10-10. Se tabell 4.

Salander, Per August. Född 1812-04-08 i Åsle (R). Död 1834 i Stockholm.

 

Tabell 4
(Från Tabell 3)

Salander, Nils. Född 1809-07-09 i Åsle (R). Död 1889-10-10. Intogs på Skara gymnasium 1821 el. -24, student i Uppsala 1828-10-03, disp. pro exerc. under magister A.E. Knös vt 1831 med "De idéa sacerdotii spiritualis in ecclesia primaeva", fil kand. vt 1831, disp. pro gradu under prof. Samuel Grubbe 1833 "De praesenti philosofie morakis habitu" pII, Promov. till fil magister 11833-06-14, e. duplikant vid Skara trivialskola samma år, vice kollega 1836, apologist 1838. Gymnasieadj. 1841, lektor i grekiska språket 1845, tilltr. 1847, vik. rektor 1862-63, R.N.O 1864, fil jubeldoktor 1883, erhöll samma år efter 100 terminers tjänstgöring guldmedaljen av tolfte storleken med inskriften "För nit och redlighet i rikets tjänst". Skötte sitt lektorat fram till sitt avsked 1887. I Skara stifts herdaminne går följande att läsa om honom: Lektor Salander hade på såväl fäderne- som mödernesidan gott påbrå. Fadern var en av stiftets lärdaste och dugligaste präster, modern född Kjellander,en systerdotter till skalden J.H. Kellgren, var faster till den rikt begåvade, tidigt hädangångne Ernst Kjellander. Salander tog raskt sin akademiska grad och anställdes 24-årig som lärare vid Skara skola, där han sedan verkade livet igenom eller 108 lästerminer och riktigt växte samman med sitt läroverk. Till en början fick Salander undervisa även i ämnen, som syntes ligga fjärran från hans egentliga fack, såsom moderna språk m.m. Vi kunde svårligen tänka oss Salander undervisa i engelska, men det hade han gjort på 30-talet. Senare förestod han lektoratet i latin och övergick snart till grekiskan, ehuru han därjämte rättade latinska stilar i någon avdelning. Med sitt synnerligen fina språksinne förstod Salander att kort och träffande på svenska återgiva en latinsk eller grekisk text. Hans översättning av Homerus t ex. företedde stundom mästerstycken. Gärna behöll han därvid den ursprungliga rytmen och ofta även originalets ordföljd: "Vreden gudinna, besjung, Peliden Akillevs´, den svåra, som många själar i Hades störtade hjältars!". Vid något särskilt vackert ställe stannade "gubben Nis" -så kallades Salander på äldre dagar- och njöt i fulla drag och lärde oss njuta med: "Hör I, hur det låter? Sjung versen om igen!". Den sjöngs, d.v.s. deklamerades med hög röst, och Salander rörde sig fram och åter i takt efter metern. Mot slutet av sin lärartid, han var ju långt över 70 år, kunde Salander föga mer uträtta i undervisningsväg än inprägla vissa verbalformer, användningen av vissa små partiklar, lära oss översätta till god svenska under aktgivande på en del språkegendomligheter och skönhetsmoment. Syntax och även formlära förbisåg han, de skulle vara inlästa på tidigare stadium, men även om så var, glömdes de totalt bort. I latinsk skrivning var det mer med örat än ögat Salander korrigerade våra scripta. "Läs, får jag höra! Nej, det låter inte, det blir inte latin." Läggande två fingrar mot kinden och halvblundande drog han själv sats efter sats: "Så skall det låta." Salander sökte inplanta hos oss något av sitt språksinne. Även som ledamot i domkapitlet hade Salander användning för detsamma. En finsmakare lika mycket i fråga om stil som uttryckssätt och ordval fick Salander ofta i uppdrag att å konsistoriets vägnar uppsätt skrivelser till Kungl. Maj:t m.m. I helt andra värv var han också av biskop och domkapitel anlitad, främst som kassör. Med osviklig redbarhet och precision, skötte han den sysslan under många år utan ersättning trots den vidlyftiga bokgöringen och de stundom besvärliga transaktionerna. Salander var skicklig räkenskapsförare. Med originell, prydlig handstil skrev han sina bokspalter enkelt och översiktligt. Till det yttre var Salander av medellängd, litet böjd på äldre dagar, ett vackert gubbansikte, långsam men värdig och gravitetisk gång. Han gick efter klockan, ehuru han sällan tog upp den, aldrig för sent, aldrig för tidigt, på slaget som ett urverk visste Salander sin tid. Han åtnjöt stor respekt från medlärares och lärjungars sida. För det mesta lugn och sävlig kunde han likväl vredgad bryta ut:"Vad skrattar du åt, skrattar Du åt min gamle rock? Far din såg likadan ut på skolbänken som Du." Så lade sig vreden, och allt var gott igen. "Sjung första versen i Iliaden!" En lågande deklamation ville han höra. Det gav stämning."Hör, hur han åbäkar sig! Sjung en gång till!" kom det. Så var den gamle förnöjd. Salander hade ett utomordentligt gott minne. Han glömde inte lätt sina otaliga lärjungar. "Mitt gamla minne sov, när vi råkades i f.m." skrev 80-åringen på en biljett," kom hit i afton"! Jag infann mig hos den gamle och förvånades, hur väl han kände mig och hade reda på min kamratkrets i skolan. Salander var inte pratsam, kort, lakoniskt kom det. Enkel och flärdlös i allt undvek han sorgfälligt att synas och göra sig gällande. Han gjorde det ändå."Inga blommor på min kista" , föreskrev han. Det var honom likt. (Skara Stifts Herdaminne, Väst-Göta Nation i Uppsala)

Gift 1857-10-16 i Falköping (R) (Skara Stifts Herdaminne) med Belfrage, Lovisa Olivia Eleonora. Född 1832-03-25 i Tydje (P). Död 1906-11-22 i Stockholm. Far: Belfrage, Esbjörn Magnus. Kapten. Mor: Eggertz, Maria Elisabet.

Barn:

Salander, Gerda Maria. Född 1858 i Skara domkyrkoförs (R). Död 1867.

Salander, Nils. Född 1860-06-18 i Skara domkyrkoförs (R). Död 1900-04-10 i Jönköping. Se tabell 5.

Salander, Jonas. Född 1862-04-10. Död 1907-11-18. Fil kand., kanslist vid jordbruksdepartementet.

Salander, Per August. Född 1864. Död 1867.

Salander, Gustaf. Kontorist. Född 1868-06-22. Död 1892-11-??.

Salander, Eva Maria. Född 1873. Död 1883.

Salander, Gunnar Ludvig Malcolm. Född 1876-09-11. Se tabell 7.

 

Tabell 5
(Från Tabell 4)

Salander, Nils. Född 1860-06-18 i Skara domkyrkoförs (R). Död 1900-04-10 i Jönköping. Volontär 1877-03-26, mogenhetsex. 1877-05-29, elev vid krigsskolan 1877-07-14, officersex. 1878-10-19, underlöjtnant i västgöta regemente 1878-11-15, trp. till underlöjtnant vid Göta art.-regemente 1878-12-06, löjtnant 1884-12-05, kapten 2 kl. vid Första Göta regemente, trp. till Andra Göta artilleriregem. 1895-09-28, artilleristabs-officer 1895-11-30, RDDO 1897-04-14. Adjut. vid AIHS och lärare i matematik vid KHS 1886-94, lärare i artilleri och art.ritning vid AIHS 1892-98, ledamot av skjutkommisionen på Marma 1894. (Väst-Göta regemente)

Gift 1888-06-09 med Söderhielm, Elsa Hilda Sofia. Far: Söderhielm, Filip Carl Julianus. Godsägare. Mor: Pripp, Hilda Maria Henrietta. Född 1865-05-13.

Barn:

Salander, Sven Philip. Född 1894-07-05 i Stockholm. Se tabell 6.

 

Tabell 6
(Från Tabell 5)

Salander, Sven Philip. Född 1894-07-05 i Stockholm. Salander avlade studentex. i Stockholm 1911 och officersex. 1913. Han genomgick Artilleri- och ing.högskolan 1915-18 och Ridskolan 1919-20 samt tjänstgjorde vid artilleristaben 1923-30 och 1934-37, under sistnämnda period som avdelningschef. Salander utnämndes till major 1934 samt till överstelöjtnant och stabschef vid artilleriinspektionen 1937. År 1940 blev han överste och chef för Norrbottens artillerikår och 1942 inspektör för artilleriet. Han blev generalmajor 1945 samt förordnades samma år och utnämndes 1947 till militärbefälhavare i Femte militärområdet. Salander företog militära studieresor till Tyskland 1941 och Danmark 1945 och har medverkat med artiklar i Artilleritidskr. och dagspressen m.m. Han blev ledamot av Krigsvet. akad. 1936. (Svenska män och kvinnor 6)

Gift 1926 med Stjerndahl, Karin.

 

Tabell 7
(Från Tabell 4)

Salander, Gunnar Ludvig Malcolm. Överstelöjtnant. Född 1876-09-11. Chef för artilleristaben.

Gift 1904-10-11 med Kilman, Britte-Louise Maria (Bibbi). Född 1879-08-29.

 

Tabell 8
(Från Tabell 1)

Salander, Georgius f Georg. Komminister. Född 1720-06-22 i Gökhem (R). Död 1801-02-01 i Gökhem (R). Begravd 1801-02-17 i Gökhem (R). Intagen i Skara skola 1731, blev student i Uppsala 1744-09-18, absolv. 1744-11-09, hade kondition hos källarmästare Springer 2 år, rådman Hedendal i Hedemora 2 år, rådman Lundberg i Askersund 3 år och hos kyrkoherde Qvensel i Varv 3 år. Prästvigd 1754-08-18 till huspredikant hos överstinnan M.C. Sparre på Gäddenäs i Bellefors. Flyttade därifrån 1758 och var sedan adjunkt i Gudhem och Gökhem. Komminister i Varv 1761 och i Gökhem 1774, tillträdde 1775. Barnlös. (Skara Stifts Herdaminne, Väst-Göta Nation i Uppsala)

Gift 1:o 1763 med Tenggren, Greta. Död 1783. Far: Tenggren, Elof. Kyrkoherde.

Gift 2:o 1790-06-14 med Friberg, Anna Christina.

 

 

 

http://home.swipnet.se/anders-lindberg
Senast uppdaterad 2000-11-03