Släkten Lönnerblad

 

Personregister

Bergendahl, Gerda 1859-1924
Bergendahl, Johan Fredrik
Larsdotter, Annika
Linnarsson, Johanna Gustafva 1838-1924
Linnarsson, Johannes 1794-1868
Lundgren, Maria
Lönnerblad, Anders 1768-1836
Lönnerblad, Anders Gustaf 1848-1929
Lönnerblad, Anders Wilhelm 1806-
Lönnerblad, Anna Fredrika 1851-1852
Lönnerblad, Anna Henrika 1862-
Lönnerblad, Anna Sofia 1864-1927
Lönnerblad, Gerda Maria Beata 1900-1900
Lönnerblad, Hedvig Jakobina 1872-1894
Lönnerblad, Hedvig Margareta 1849-
Lönnerblad, Johan Albert 1867-
Lönnerblad, Jonas Gustaf 1804-1868
Lönnerblad, Jonas Martin 1869-1883
Lönnerblad, Josef Bernard 1875-
Lönnerblad, Josef Wilhelm 1862-1925
Lönnerblad, Justus Gabriel 1858-
Lönnerblad, Karl Gustaf 1867-
Lönnerblad, Laura Gustafva 1850-1922
Lönnerblad, Nils Jonas 1834-1916
Lönnerblad, Nils Jonas August 1853-1887
Lönnerblad, Nils Josef
Lönnerblad, Nils Teodor Emanuel 1866-
Lönnerblad, Per Fredrik Torsten 1873-
Mannerfelt, Hedvig Carolina 1837-1877
Salander, Eva Beata 1797-1866
Salander, Greta 1758-1835
Svenonius, Anna Helena 1776-1831
Svenonius, Jonas 1742-1788
Tidner, Beata Margareta

 

Tabell 1

Lönnerblad, Anders. Kyrkoherde. Född 1768-10-05 i Gökhem (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1836-09-18 (Skara Stifts Herdaminne). Blev stud. i Lund 1792 och prästvigd 1795. Komminister i Åsle 1807, patoralexamen 1817 och kyrkoherde i Åsle 1824, tillträdde 1827. (Skara Stifts Herdaminne)

Gift 1804-10-07 i Flo (R) (V-bok) med Svenonius, Anna Helena. Född 1776 i Varv (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1831. Far: Svenonius, Jonas. Mor: Salander, Greta.

Barn:

Lönnerblad, Jonas Gustaf. Född 1804-11-20 i Åsle (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1868-03-02 i Saleby (R) (Skara Stifts Herdaminne).
Se tabell 2.

Lönnerblad, Anders Wilhelm. Underofficer. Född 1806-01-10. Intogs i Skara skola 1820, på gymnasiet 1824. Stud i Uppsala 1828-10-03, prästexamen 1829, slog sedan om och blev sergeant, förkylde sig vid syneförättning. Död ung. (Väst-Göta Nation i Uppsala)

Lönnerblad, Nils Josef. Se tabell 4.

Tabell 2
(Från Tabell 1)

Lönnerblad, Jonas Gustaf. Komminister. Född 1804-11-20 i Åsle (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1868-03-02 i Saleby (R) (Skara Stifts Herdaminne). Intogs i Skara skola 1820, på gymn. 1824. Stud. i Uppsala 1827-11-02. Prästvigd 1829-08-16 till adjunkt hos fadern i Valstad, komministeradjunkt i Härene samma år, i Habo 1830, vice komminister i Berg 1832, pastorsadjunkt i Vånga 1833. Patoralexamen 1837, komminister i Saleby 1844,tillträdde 1845. (Väst-Göta Nation i Uppsala) Lönnerblad var en from och nitisk man och skötte huvuddelen av pastoratets angelägenheter under kyrkoherde Gallanders sjukdom. En tavla, föreställande Saleby gamla kyrka och målad av Lönnerblad, förvaras i hembygdsmuseet. Hans grav finns på Saleby kyrkogård.
(Ur boken Saleby-Trässberg-Härjevad)

Gift 1845 (Skara Stifts Herdaminne) med Tidner, Beata Margareta.

Barn:

Lönnerblad, Anders Gustaf. Född 1848-01-08 i Saleby (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1929-05-11 (Skara Stifts Herdaminne).Se tabell 3.

Lönnerblad, Hedvig Margareta. Född 1849 i Saleby (R) (Väst-Göta Nation i Uppsala ).

Lönnerblad, Laura Gustafva. Född 1850 i Saleby (R) (Väst-Göta Nation i Uppsala ). Död 1922-01-25 (Väst-Göta Nation i Uppsala ).

Lönnerblad, Anna Fredrika. Född 1851 (Väst-Göta Nation i Uppsala ). Död 1852 (Väst-Göta Nation i Uppsala ).

Lönnerblad, Nils Jonas August. Född 1853-10-16 i Saleby (R) (Väst-Göta Nation i Uppsala ). Död 1887-07-19 i Borgstena (P) (Väst-Göta Nation i Uppsala ).

Lönnerblad, Justus Gabriel. Född 1858 i Saleby (R) (Väst-Göta Nation i Uppsala ).

Lönnerblad, Josef Wilhelm. Snickerifabrikör. Född 1862 i Saleby (R) (Väst-Göta Nation i Uppsala ). Död 1925-08-27 (Väst-Göta Nation i Uppsala ).

Lönnerblad, Anna Sofia. Slöjdlärare. Född 1864 i Saleby (R) (Väst-Göta Nation i Uppsala ). Död 1927 (Väst-Göta Nation i Uppsala ).

Lönnerblad, Johan Albert. Född 1867 (Väst-Göta Nation i Uppsala ). Död i USA (Väst-Göta Nation i Uppsala ).

Tabell 3

(Från Tabell 2)

Lönnerblad, Anders Gustaf. Komminister. Född 1848-01-08 i Saleby (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1929-05-11 (Skara Stifts Herdaminne). Intagen i Skara skola 1857, stud. i Uppsala 1870, teor. teol. ex.1875, stud. i Lund 1875, prakt. teol. ex. 1876. Prästvigd 1876, tjänstgjort i S. Björke, Ransberg, Tunhem, Främmestad, Levene, Flistad, Kyrkefalla, Segerstad, Sandhem, Saleby, Tived, Lena, St. Mellby, Tådene. Komminister i Fristad 1891, tillträdde 1892, emeritius 1924. Lönnerdal var äldst bland många syskon i Saleby kommunistergård. Fadern dog, när yngste sonen var ett år gammal. det blev fattigt och svårt för modern att dra sig fram med alla sina små. Under stora försakelser höll hon likväl sönerna i Skara skola. Till fattigdomen kom även motigheter på studiebanan för Anders Lönnerdal. Han började väl redan 9-årig, men blev student först efter 13 års skolgång. En viss tröghet men också seg och envis fasthet utmärkte honom. I kamratkretsen var han känd för sitt kärva, något misstänksamma men tillika uppriktiga väsen. Som präst fick Lönnerdal i mer än 15 år fara omkring från plats till plats såsom adjunkt eller vice pastor med den tidens oerhört ringa lön. Detta mildrade naturligen ej hans lynnes strävhet, då intet solljus föll å hans väg. Oförvitligt skötte han sin tjänst, satte ämbetet högt och krävde å dess vägnar respekt för sin person, vilket ofta kunde tagas för oginhet, när han i småsaker höll på sin rätt. Hans misstänksamhet och kantiga väsen gjorde honom mindre tjänlig att fogas in i hem efter hem på sin färd genom stiftet. Slutligen erhöll Lönnerdal sitt eget hem i Borgstena komministergård. det ljusnade således även för honom. Han fick en god och förståndig maka, men så mörknade det igen, då deras enda barn dog kort efter födelsen och frun längre fram blev sjuklig och ur stånd att själv sköta hemmet. Något större umgänge hade där aldrig förekommit, men för sina oförsörjda syskon upplät Lönnerdal sitt hem och var ett gott stöd för dem. I församlingen var Lönnerdal känd för plikttrogen ämbetsförvaltning. Samvetsgrant utförde han just vad som ålåg honom. Att gå därutöver vägrade han bestämt. Omsorgsfullt förberedde han sina predikningar och höll sig troget till texten och kyrkans bekännelse, men utförandet var föga tilltalande. Vackert har en ämbetsbroder agt om honom: "Den stilla troheten, som ej synes och ofta ej skattas i denna det utåtvända verkandets tidsålder, fanns förvisso hos Lönnerdal". Till det yttre var Lönnerdal kort och satt med stort huvud, mörkt, krusigt hår, djupt liggande ögon med blicken gömd bakom tjocka glasögon. Något inbundet och misantropiskt präglade hans drag. I större sällskap var Lönnerdal tillbakadragen och tyst men i enskilt umgänge öppenhjärtig och meddelsam. (Skara Stifts Herdaminne)

Gift 1899 (Skara Stifts Herdaminne) med Bergendahl, Gerda. Född 1859 (Skara Stifts Herdaminne). Död 1924 (Skara Stifts Herdaminne). Far: Bergendahl, Johan Fredrik. Kapten. Mor: Lundgren, Maria.

Barn:

Lönnerblad, Gerda Maria Beata. Född 1900 (Skara Stifts Herdaminne). Död 1900 (Skara Stifts Herdaminne).

Tabell 4

(Från Tabell 1)

Lönnerblad, Nils Josef. Hemmansägare.

Gift med Larsdotter, Annika.

Barn:

Lönnerblad, Nils Jonas. Född 1834-12-18 i Åsle (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1916 (Skara Stifts Herdaminne).Se tabell 5.

Tabell 5

(Från Tabell 4)

Lönnerblad, Nils Jonas. Kyrkoherde. Född 1834-12-18 i Åsle (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1916 (Skara Stifts Herdaminne). Intogs i skara skola 1846. Stud i Uppsala 1854, teol. ex. och prakt 1856 v. lärare i Skara 1857, prästvigd 1857-12-31, pedagog i Falköping 1859, pastoralexamen 1868, garnisonspastor i Karlsborg 1873, kyrkoherde i Flo 1875, tillträdde 1878, kyrkoherde i Bellefors 1892, tillträdde 1894 kontraktsprost 1895, L. N. O. 1898. Vid två års ålder förlorade Lönnerblad sin fader, som var prästson. Från barndomen hyste den unge Lönnerblad håg för studier med böjelse och lust för prästens kall. Lönnerblad var en stilla, from och flitig yngling, som inhämtade goda kunskaper i skolan och vid universitetet. Före den lagstadgade tiden stod han färdig för prästvigning, och i avvaktan därpå mottog han förordnande som extra lärare i Skara. Efter prästvigningen fortsatte han flera år sin lärargärning som pedagog i Falköping. Lönnerblad var en kunnig, ordningsälskande och plikttrogen lärare. Sin egentliga livsgärning har han dock fullgjort som präst. Till församlingsherde passade han också förträffligt med sitt ödmjuka, fromma och fridsamma väsen, som bar på mycken inre kraft, yttrande sig kärleksfull herdavård. Lönnerblad förberedde sig noga för predikostolen och alla förrättningar. "Som Siloas vatten, som flyter så stilla, så var prosten Lönnerblads predikan", säger en minnestecknare, "den var ej utmärkt av yttre vältalighetskonst, ej framburen med röst och åthävor, ägnade att slå an på ytliga sinnen". Hans predikningar voro enkla, bibliska och uppbyggliga, präglade av stor innerlighet. Lönnerblad stod orubbligt fast på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Med ödmjukt sinne umgicks han fördragsamt med olika tänkande. Anspråkslös och flärdfri trädde han gärna tiillbaka för andra, men i sin församling uppträdde han flitigt med bibelförklaringar, katekisationer och förhör. Enskild själavård övade han i stor utsträckning bland sjuka och döende. Ungdomen undervisade han grundligt och väl. Han vårdade sig kärleksfullt om den anförtrodda hjorden. Det yttre arbetet, expedition, stämmor, o.d., skötte han mönstergillt, även kyrko- och skolbyggen, fast sådana ting ej synnerligen behagade honom, emedan de inkräktade på hans tid för själavården. I Flo församlingar mötte honom en mängd yttre uppgifter. Han fullgjorde dem mycket väl men sökte därifrån till Bellefors i akt och mening att få verka ostört på sitt egentliga område. Han fick dock även i Bellefors ta itu med byggnadsfrågor. Tillika blev han kontraktsprost och alltså än mer upptagen av praktiska värv. Men själavården eftersattes ej för dem. Lönnerblad var vördad och älskad i sina församlingar och av ämbetsbröderna. I umgänget försynt och fridsam övade han genom sin helgade personlighet starkt inflytande. Hans hem var honom likt, enkelt och flärdfritt, öppet och gästvänligt. Bland prövningar, som mötte honom, kan nämnas förlusten av den första makan och flera barn, särskilt förlusten av en 15-årig son genom plötslig olyckshändelse. Lönnerblad hade rest till Skara för att hämta hem sina söner vid vårterminens slut 1883. På hemvägen till Flo lät han gossarna bada i Flian, ett stycke från Skara. Då drunknade Jonas Martin och fick hemföras som lik. Lönnerblad bar sorgen med saktmod,tagande allt ur Herrens hand. Men nog blev han böjd och nedtryckt. Glädje och munterhet hade visst aldrig kommit till uttryck hos Lönnerblad. Såg allvarlig och betänksam ut men god och vänlig. Till gestalten medellång, ingen fetma, ingen större livlighet, men uppmärksam och intresserad på sitt avmätta, försynta sätt, språksam men lugn och behärskad, enkelt och alldagligt uppträdande. Lönerblad var en bönens man: Konung och fädernesland, kyrka och församling, sjuka och nödlidande, vänner och ovänner voro dagligen föremål för hans barnafromma förbön, har en närstående berättat. Så verkade han troget i sitt kall nära 60 år i Skara stifts skolor och församlingar. (Skara Stifts Herdaminne)

Gift 1:o 1860 med Mannerfelt, Hedvig Carolina. Född 1837. Död 1877-04-06.

Barn:

Lönnerblad, Anna Henrika. Född 1862-03-26 i Falköping (R).

Lönnerblad, Nils Teodor Emanuel. Född 1866-01-05 i Falköping (R).

Lönnerblad, Karl Gustaf. Född 1867-04-24 i Falköping (R).

Lönnerblad, Jonas Martin. Född 1869-06-10 i Falköping (R). Död 1883-07-02.

Lönnerblad, Hedvig Jakobina. Född 1872-02-23 i Falköping (R). Död 1894-03-30 i Flo (R).

Lönnerblad, Per Fredrik Torsten. Född 1873-12-10 i Karlsborg (R).

Lönnerblad, Josef Bernard. Född 1875-06-04 i Karlsborg (R).

Gift 2:o 1881-09-11 med Linnarsson, Johanna Gustafva. Född 1838 i Varv (R). Död 1924. Far: Linnarsson, Johannes. Mor: Salander, Eva Beata.

 

 

 

http://home.swipnet.se/anders-lindberg
Senast uppdaterad 2000-11-03