Gustav Vasa
Erik XIV
Johan III
Sigismund
Karl IX
Gustav II Adolf
Kristina
Karl X Gustav
Karl XI
Karl XII
Ulrika Eleonora
Fredrik I
Adolf Fredrik
Gustav III
Gustav IV
Karl XIII
Karl XIV Johan
Oscar I
Karl XV
Oscar II
Gustav V
Gustav VI Adolf
Carl XVI Gustav
Länkar
Index