Einstein Albert
Einstein, Albert 1879-1955.
Föddes i den lilla staden Ulm, södra Tyskland, 14 mars 1979. Han bodde där med sin familj ett tag, men där blev familjen inte långvarig, utan de flyttade till München, inte långt från deras förra hem.
  Hans far hade en egen firma som elektroingenjör och Einstein kom därför tidigt i kontakt med det som då var den nytillkomna elektriska industrin. I skolan ansågs han inte särskilt begåvad, allmänt gillade han inte skolans intresse dödande likriktning. Det fanns vissa antaganden på att han var ordblind.
När Einsteins far frågade, vilket yrke hans son skulle välja, svarade rektorn: ”Det spelar ingen roll, det kommer aldrig att bli något av honom”.
  Einstein var i sin ungdom en ganska inåtvänd och isolerad person, familjen var judisk i en ”dominerande” katolsk stad. Familjen var inte väldigt aktiva i sin religion. Det var under dessa uppväxts år, som han började att upptäcka de ämnesområden som intresserade honom.
Han gillade klassisk geometri, sådan den var utformad av Euklides (300 f.Kr). Han gillade den klassiska geometrins klarhet och logik. Detta var grunden till det växande matematikintresset, matematik var ett av de få ämnen där han senare kunde hävda sig i skolan.
   ÅR 1894 gick hans fars firma omkull och familjen reste då till Milano, Italien. Men Albert stannade kvar studerade i skolan, men efter ett halvår hoppade han av skolan utan att ta examen och förenade sig istället med sin familj söderut. Albert fann den lugna atmosfären i Milano behaglig, men faderns ekonomi var inte på topp och Albert var tvungen att bestämma sig för vad skulle göra i framtiden. Tillslut blev det bestämt att  han skulle fortsätta i sin fars fotspår och bli elektroingenjör. Men Albert hade inga avgångsbetyg och vidare utbildningen var då starkt begränsad. Men den Polytekniska skolan i Zürich, Schweiz, hade bra rykte och tog in elever enbart på grundval av intagningsprov. Albert gjorde provet, men misslyckades dock. Men efter att ha studerat intensivt ett år Schweiz, försökte han igen och lyckades då denna gång att bli antagen. I den Polytekniska skolan studerar han i fyra års tid, 1896-1900.
  Efter att ha tagit sin examen hankade han sig fram på olika lärarvikariat till mitten av 1902, då han får anställning på patentbyrån i Bern, Schweiz. Han fann även den Schweiziska atmosfären tilltalande och blev schweizisk medborgare, 1901. Han fick först avstå sitt tyska medborgarskap, innan han blev accepterad.
  Han gifte sig strax efter det att han blivit anställd på patentbyrån. Hans hustru var studiekamraten, Mileva Maric, som var ungerska och studerade tillsammans med honom på
 universitetet i Zürich.
  Albert arbetade på patentbyrån i ungefär sju år och han hade under den perioden gott om tid till att studera fysiken och dess problem, som var hans intresse.
  1908-1914 undervisade han som professor vid universiteten i Zürich, Bern och Prag.
  1914-1933 var han professor i fysik och chef vid institutionen för teoretisk fysik vid Kaiser WilhelmInstitutet.
  1919 gifte han sig med sin kusin Elsa som var änka och hade två barn.
  1921 for han med Elsa till USA och Storbritannien och han fick samma år Nobelpriset för arbetet med den fotoelektriska effekten. Huvudsyftet med resorna var i första hand att samla in pengar till det Hebreiska universitetet som hade påbörjats att byggas i Jerusalem han hade på senare tid blivit mer känd med sin judiska bakgrund och tyckte att judarna var i behov av ett eget nationellt hem. Han  var vid denna tid mer aktiv inom sin religion än innan.
Han var en viktig person för den sionistiska saken .
 I den nya staten Israel blev en gammal bekant till Albert president, Chaim Weizmann (sionistledare).
  1933 lämnar han Tyskland efter nazisternas maktövertagande och for istället till USA, där han tillträder en tjänst vid Princeton universitetet, som innehar till 1945.
  1938 finner Einsteins gamle vän, Otto Hahn, som arbetar i Tyskland att urankärnan kan brytas ner genom en nyligen upptäckt process, fission, i vilken atomkärnor bryts ned i två nästan likvärdiga delar. Många fysiker insåg snabbt att detta kunde utgöra en enorm energikälla, processen skrivs med formeln E=mc2, eftersom en påtaglig förlust av massa uppstår under fission.
  Eftersom Tyskland rustar för krig, fruktar amerikanska och engelska fysiker att tyska vetenskapsmän ska utnyttja denna kunskapen i konstruktion av någon ny bomb. Einstein skriver då ett brev, 1939, till Roosevelt om atomenergins möjligheter. Han gav också sitt betydelsefulla stöd för det omedelbara projektet ”Manhattan projektet” och hans insatser var av stor betydelse för att säkra projektets start.
  Einstein ångrade senare detta projekt med förverkligandet av atombomben. Han citerar:
”Jag har gjort ett stort misstag i mitt liv, när jag undertecknade brevet till Roosevelt som uppmanade till tillverkningen av atombomben”. Men tilläger: ”Det fanns en viss ursäkt – faran att Tyskarna skulle tillverka den istället ”.
  Andra världskriget kallas ofta för ”Fysikernas krig” pga den tävlan och kamp som byggandet av atombomben betydde och pga deras betydande insatser.
  1940 blev Albert amerikansk medborgare efter att ha bott i USA, sedan 1933.
  1952 får han erbjudandet att bli Israels president, efter Weizmanns död, men han tackar nej till erbjudandet pga av bristande erfarenhet och förmåga.
  Albert Einstein avlider den 18 April 1955 i Princeton, New Jersey.
 
Det vetenskapliga livet
 
  1905 vid den tiden då han arbetade vid patentbyrån i Bern, skrev han fysik uppsatser.
  Han skrev en uppsats om ljuskvantum och den fotoelektriska effekten, som han publicerade och 1921 fick Nobelpriset för. Han skriver dessutom en uppsats om den Brownska rörelsen och en om relativitets teorin.
  1911 påstod han att det finns ett samband mellan gravitation och tröghet.
  1916 avslutade han arbetet med relativitets teorin och upptar arbetet om absorption och utsöndring av strålning, inklusive stimulerad strålning, som är grunden för lasern.
  1918 påbörjade han arbetet med en enhetlig fältteori, i försök att kombinera gravitation och kvantteori till en enda teori. Detta arbete pågick resten av hans liv.

  RELATIVITETS TEORIN

Newton var en vetenskapsman som brukar jämföras med Einstein, eftersom de båda arbetade med liknande områden. Newtons teori säger att tyngdkraften som drar ner objekt, mot en kropp med en stor massa (t.ex. tellus), finns belägen i objektet.
  Medan Einsteins teori säger att det är tomrummet omkring objektet som är förvrängt och med det menar han att förvrängningen producerar en acceleration i passerande kroppar, dvs att de objekt, som kommer innanför det förvrängda tomrummet, påverkas av en ”dragningskraft”, som kallas tyngdkraftsacceleration (9,82 m/s). Den ”dragningskraften” trycker /drar ner objektet med en hastighet av 9,82 m/s. För att vissa detta illustrerade Einstein det med hjälp utav bilden på en person stående i en hiss, personen kan då inte avgöra om han hålls kvar på hissgolvet av jordens dragningskraft eller hissens acceleration

  EXEMPEL:

  Om man har ett utspänt elastiskt lakan och lägger en tyngd i mitten (solen), som pressar ner lakanet. Om man sedan rullar en kula (som motsvarar en långsam  kropp, himlakropp) på lakanet, så rör sig kulan mot det ner tryckta mitten partiet, som motsvarar det förvrängda tomrummet och när den kommer innanför området, så kommer den att påverkas av ”tyngdkrafts accelerationen” och då följa en cirkelformig bana, runt den massiva solen.
  En snabbare kropp (B) följer en öppen bana, medan en ljusstråle (C) endast svagt böjs av.
 
Den fotoelektriska effekten:

  När man belyser en metallyta avges elektroner och när man ökar ljusstyrkan avges fler elektroner, men energimängden i elektronerna är densamma både i starkt och svagt ljus.
  Energimängden regleras, således inte av ljusstyrkan utan av våglängden. De blå kortvåglängds ljuset har högre frekvens, än det röda lågfrekvens ljuset och avger då elektroner med högre energimängd. Detta förklarade han med hjälp av en annan vetenskapsmans idé, där man antog att ljusstrålar består utav ”packet” eller ”kvanta” av energi, som var och en kan absorberas av en elektron och ryckas ifrån metallens yta.

Brownska rörelsen:

En viss Robert Brown som hade studerat pollen korn genom mikroskop, hade noterat att polen korn som svävar i vatten tycks vara i konstant, men oregelbunden rörelse. Vetenskapsmän försökte förklara detta men misslyckades med detta. Einstein kom då med en förklaring, som sade att det fanns vattenmolekyler i vattnet som ständigt rörde sig av temperaturen och molekylerna träffade då ständigt pollen kornen från alla sidor. Ibland träffade mer molekyler den ena sidan än den andra och åstadkom på det sättet dess rörelse. Rörelsen ökas av högre temperatur.

Betydelsen av hans formal:

  Albert Einsteins berömda formel E=mc2 utnyttjas i dagens kärnreaktorer, energi produceringen kallas fission. E=mc2 är även den formel som används till atombomben.
  Hans relativitets teori var av stor betydelse för den moderna 1900-tals fysikens utveckling.
 

                                                                                 MAIN SIDE