Övervakningsnämnden

Övervakningsnämnden är beslutande organ i frågor angående restriktioner eller sanktioner mot klienten. Det gäller tex förverkande av villkorlig frigivning, meddelande av varning och särskilda föreskrifter eller att fatta beslut om förlängning av övervakningen, vid misskötsamhet. Nämnden fattar också beslut om sk 34 §-placeringar av intagna (behandling under verkställighet), samt om tillfälliga omhändertagande av personer som står under övervakning. Sådana omhändertaganden företas tex då den övervakade undandragit sig övervakningen.

Om den övervakade missköter sig trots varning, kan övervakningsnämnden förklara en villkorlig frigivning förverkad. Det innebär att den övervakade återintas i kriminalvårdsanstalt till en tid av högst en månad. Undanröjande av skyddstillsyn kan därimot endast beslutas av domstol.

I allmänhet är det frivården som tar upp ärenden för behandling i nämnden , men den övervakade kan också vända sig till nämnden med förslag och synpunkter. Frivårdens beslut i övervakningsfrågor kan överklagas hos nämnden.

Home