Miljöpolicy

ask bygg ab är ett byggentreprenadföretag som utför ny-, till- och ombyggnader av bostäder och lokaler för handel, industri och lantbruk.

Vi skall genom ständiga förbättringar:

- Upprätta och arbeta mot relevanta miljömål samt regelbundet följa upp dessa.

- Upprätthålla en trygg, sund och säker arbetsmiljö där medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa prioriteras.

- Vidareutbilda och motivera personalen till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömedvetet och ansvarsfullt sätt.

- I symbios med kunder, leverantörer, myndigheter och egen personal driva miljöarbetet framåt.

- Hushålla med råvaror, material samt minimera spill.

- Öka återanvändandet av rivningsmaterial.

- Beakta framtida miljöpåverkan vid projektering.

- Göra miljömedvetna leverantörsval.

- Minimera användningen av förpackningsmaterial och sträva efter att välja den produkt och leverantör som ger minsta möjliga miljöpåverkan.

- Klara och/eller överträffa externa miljökrav samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning.

Falköping, 2002

    Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetspolicy bygger på vetskapen att okomplicerade och väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner,  mellan såväl externa som interna kunder är det bästa sättet att tillskapa och vidmakthålla rätt kvalitet i en verksamhet.

Det är därför ask bygg:s kvalitetspolicy att genom lyhördhet för våra kunders förväntningar  skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Detta innebär att ask bygg skall sträva efter att:

- I våra anbud erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för produkten över hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden.

- Stödja, rådge och informera, såväl beställare som underentreprenör och leverantör, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.

- Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.

- Hålla utlovade färdigställandetider.

- Överlämna en produkt som är komplett och felfri.

- Göra varje beställare och projekt till en referens. 

Falköping, 2002