Fäderneslandet

 

"Detta ord, Fäderneslandet, betyder ej den kalla jordgrund, på vilken vi trampa, dess berg och dälder, varest fänad och trälar likaså kunde dväljas: utan det betyder allt vad som ibland oss är gott och stort, alle redlige och ädle, med vilka vi andas samma luft och njute samma lagar, med ett ord, de som dela med oss liv, dygd, lycksalighet."

Med dessa ord har på 1700-talet skalden och tänkaren Thomas Thorild sagt något väsentligt om vad svenskar främst se och älska i Fäderneslandet.

Sverige är för oss framför allt Friheten: friheten under ansvar, den folkliga självstyrelsen, tryckfriheten och yttrandefriheten, likheten inför lagen, den lagbundna ordningen, skyddet mot ämbetsgodtycke, den fria samverkan mellan individer och grupper, omsorgen om medborgarna.

Fäderneslandet, det är hela vår andliga odling: allt vad svenskar tänkt, diktat och skapat men även allt vad vi lärt av andra och ha gemensamt med andra. Svensk kultur bygger liksom all verklig kultur på en för mänskligheten gemensam grund. Den är icke till blott för vår egen skull. Svensk strävan vore ej redligt svensk, om den icke syftade till att gagna även medmänniskor utanför våra gränser. Svensk frihetsvilja kan och får aldrig bli till hinder för andras frihet; den främjas bäst i fritt samarbete med andra folk.

Fäderneslandet, det är folket. Det är också landet med allt vad folket där röjt och byggt: vårt hem, underlaget både för vår lekamliga välfärd och för vår andliga strävan.

 

Vi har ärvt ett land. Det är fränder och språk. Det är skog och åker och hagar,

det är dagligt bröd och fågelsång och frihet och rättvisa lagar.

 

Krigsmakten skall vara värn för friheten, försvar för Fäderneslandet.

 

Utdrag ur Soldatinstruktion för Armén 1946

 

 

Konungen

Rikets flagga

 

Tillbaka