Konungen

 

"Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta, till liv, ära, personlig frihet och välfärd, utan han lagligen förvunnen och dömd är, och ingen avhända eller avhända låta något gods, löst eller fast, utan rannsakning och dom, i den ordning Sveriges lag och laga stadgar föreskriva: ingens fred i dess hus störa eller störa låta; ingen från ort till annan förvisa: ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid fri utövning av sin religion, såvitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer. Konungen låte en var bliva dömd av den domstol under vilken han rätteligen lyder."

Paragraf 16 i regeringsformen av år 1809, som här återgivits, har kallats vår folks frihetsbrev. Det uttalar i ord, ärvda från våra medeltida lagar, att Sveriges rike varit, är och förblir en rättsstat. Det uttalar också, att Konungen - vid sidan av folket och dess valda ombud - utgör en grundsten för rikets styrelse och en garanti för den allmänna och den enskilda rättssäkerheten. Väl ha både statsskickets former och dess innehåll undergått skiftningar genom tiderna. Ständigt har det dock gällt, som Södermannalagen för länge sedan utsade: att Konungen skall "hålla, styrka och värja all gammal Sveriges lag, som allmogen med bifall och samtycke antagit."

Alltjämt säger grundlag, att sveriges rika skall styras av en konung. Han utövar sin styrelse med råds råde, som det av gammalt heter. Hans handlande är bundet av grundlag, som lägger ansvaret på hans rådgivare, och av sedvänjan, som i vår tid kräver, att regeringen skall företräda och förverkliga den i Riksdagen förhärskande meningen. Konungen är även högste befälhavare över rikets krigsmakt. Såsom högste befälhavare fattar han sina beslut efter föredragning av försvarsministern.

Riksdagsmajoriteter och regeringar kunna skifta med tidernas växlingar. Vid sidan av dem företräder Konungen ett nödvändigt sammanhang i rikets styrelse. I folkets liv är han en samlande gestalt, som står över alla klasser och partier.

 

Konungen är en sinnebild för rikets frihet och oberoende.

 

Utdrag ur Soldatinstruktion för Armén 1946

 

 

Fäderneslandet

Rikets flagga

 

Tillbaka