HANDBOK: Den fullständiga lilla katekesen, omordnade och med supplement.

Världens mest använda kortfattade vägledning och sammanfattning av den allmänneliga kristna tron;

härmed uppdaterad för bruk och dialog för vuxna som söker en modern, biblisk Hypertext-Handbok (register)
för vårt liv tillsammans som Guds barn.

De flesta supplementkommentarer är hämtada ur Luthers vuxenkatekes (Stora Kat) och Svenska kyrkans av 1878 års kyrkomötets fastställda utveckling, (Lilla Kat+) som omarbetades av Svenska kyrkans "dotterkyrka" the Augustana Lutheran Church (ACat). Uppehovsrättsenliga referenser till Katolska kyrkans katekes, 1996 (KatKat) finns av ekumeniska skäl.

Den evangeliska lutherska kyrkans bekännelseskrifter(1580) fastställer: "vi bekänna oss också till doktor Luthers Lilla och Stora katekes, sådana dessa ingå i Luthers verk, och anse dem såsom den lekmannabibel, vari allt finnes sammanfattat, vilket utförligt behandlas i den heliga Skrift och som en kristen människa behöver veta för sin själs salighet.".

Trots att författaren själv också gav beskrivningen, "den är ett kort utdrag och sammanfattning av hela Skriften," får katekesen och läroböcker inte ersätta ett personligt engagemang med Guds Ord genom bibelläsning.

Kyrkan "uppmanar eftertryckligt och var och en av alla kristustroende..att genom flitig bibelläsning förvärva 'det som är långt mera värt' än annat,
'kunskapen om Jesus Kristus (Fil3:89).
'Att inte känna Skriften innebär att inte känna Kristus '." (Hieronymus, citat ur Katolska Kyrkans katekes 1996 s 48 nr 132)

Dina egna reflektioner, kommentar och frågor angående dessa texter är hjärtligt efterlysta.
Svarspost skall komma Dej tillhands inom c:a en vecka genom e -majl


Klicka för att återkomma till information om Guds goda vilja.