(Webmaster's tillägg OBS! o t i d s e n l ig!! Bara av historisk intresse!
En modern bibeltillämpning efterlyses!)KT 96/18A.Holmqviste-majl till Wedoes Webmaster: joe.anderson@mbox300.swipnet.se HUSTAVLAN:med några bibelspråk för alla slags heliga ämbeten och stånd, varigenom dessa kan förmanas genom en särskild bibeltext för vars och ens ställning och tjänst.
För biskopar, präster och förkunnare
En biskop måste vara höjd över allt klander, trogen sitt äktenskap, vara en sansad och besinningsfull man och uppträda taktfullt. Han måste vara gästfri, ha förmåga att undervisa, inte vara begiven på vin, inte häftig utan mild, inte stridslysten, inte penningkår. Han måste förestå sitt eget hem väl, hålla sina barn i lydnad och föra ett i alla avseenden aktningsvärt liv. (Om en man inte kan förestå sitt eget hem, hur skall han då kunna ha vård om Guds församling?) Han skall inte vara en nyomvå nd etc. 1 Tim.3:2ff.

Vad de kristna är skyldiga sina lärare och själasörjare

Ni skall äta och dricka vad de bjuder er, ty en arbetare år vård sin lön. Luk.1O:7. Herren har bestämt, att de som förkunnar evangelium skall leva av evangelium. 1 Kor. 9:14. Den som tar emot undervisning i Ordet bör dela allt gott med sin lärare. Far inte vilse! Gud låter inte gäcka sig. Gal 6:6f Sådana äldste som är goda ledare förtjänar en dubbel heder, i synnerhet de som har den krävande uppgiften att predika och undervisa. Ty Skriften säger: 'Du skall icke binda till munnen på den oxe som du tröskar med', och: 'Arbetaren är värd sin lön'. 1 Tim. 5:17. Vi bjuder er, bröder, att ni uppskattar dem som arbetar så hårt bland er och som i gemenskap med Herren är edra ledare och visar er den rätta vågen. Omfatta dem med innerlig kärlek på grund av det arbete som de utför, och lev i frid med dem. 1 Tess. 5:12 f. Lyd edra ledare och rätta er efter dem! De vakar ständigt över edra själar, eftersom de vet, att de en gång måste avlägga räkenskap. Se till att de kan utföra sin gärning med glädje. Om de måste utföra den med tungt hjärta,har ni ingen välsignelse av den. Hebr. 13:17f.
Om världslig överhet
Varje människa måste underordna sig de myndigheter, som hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är från Gud, och den överhet som finns är insatt av Gud. Av detta följer, att den som sätter sig upp mot överheten, han står emot Guds ordning, och de som står emot den bär själva ansvaret för det straff som skall drabba dem. - Ty det är inte för ingenting som överheten har makt att använda svärdet. Den är Guds tjänare, som verkställer hans dom, så att hans vrede drabbar den som gör d et onda. Rom. 13:If,4.

Vad undersåtarna är skyldiga sin överhet

"Giv kejsaren vad kejsaren tillkommer och Gud vad Gud tillkommer". Matt. 22:21. Varje människa måste underordna sig de myndigheter hon har över sig etc. Därför måste man underordna sig överheten, inte bara för vredens skull utan också för samvetets skull. Av det skälet betalar ni också skatt. De styrande står i Guds tjänst och är ständigt verksamma för detta ändamål. Uppfyll edra skyldigheter mot alla människor. Betala skatt till den som har rätt till skatt, tull till den som har rätt till tull, giv vördnad åt den som bör vördas, ära den som bör äras. Rom. 13:1,5-7. Först och främst uppmanar jag er att bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, för konungar och alla personer i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, som på allt sätt är präglat av gudsfruktan och värdighet. 1 Tim. 2:1 f. Påminn dem om att de skall underordna sig regering och myndigheter, lyda deras befallningar och alltid vara beredda att göra det som är rätt. Tit. 3:1. Ni skall för Herrens skull underordna er all mänsklig rättsordning, vare sig det år kejsaren, som har den högsta myndigheten, eller landshövdingarna, som har sänt ut dem, för att de skall straffa brottslingar och hedra dem som gör vad gott är. 1 Petr. 2:13f.

För äkta män

Ni män, umgås förståndigt med edra hustrur, eftersom de år de svagare, men bevisa dem ära även därför att de år edra medarvingar till nådens liv, så att inte edra böner förhindras. 1 Petr. 3:7. Ni mån, älska edra hustrur och var inte hårda och kalla emot dem. Kol.3:19.

För äkta hustrur

Ni hustrur, underordna er edra män... såsom Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Ni har blivit hennes barn; gör då det goda utan att låta någonting skrämma er. 1 Petr. 3:1,6.

För föräldrar

Ni fäder måste utöva er faderliga myndighet utan att framkalla bitterhet hos edra barn. Ge dem en kristen undervisning och fostran. Ef 6:4.

För barn

Ni barn skall lyda edra föräldrar i Herren, ty det är rätt. "Hedra din fader och din moder", det är det första bud, som är förenat med ett löfte: "för att det må gå dig väl och för att du må länge leva på jorden" Ef 6:1-3.

För anställda och underordnade

Ni tjänare måste lyda edra jordiska herrar och visa dem aktning av uppriktigt hjärta, som om er tjänst gällde Kristus. Var inte ögontjänare, så att ni uträttar er tjänst bara för att göra ett gott intryck på människor. Betrakta er som Kristi tjänare, som helhjärtat gör Guds vilja. Utför er tjänst med villigt sinne, som om det gällde Herren och inte människor. Ni vet ju att var och en som gör det goda skall få sin lön av Herren, han må vara tjänare eller fri. Ef. 6:5-8.

För överordnade


Ni herrar, behandla era tjänare på samma sätt, låt bli att bruka hårda ord mot dem. Ni vet väl, att ni båda har en och samme Herre i himmelen och att han inte har anseende till personen. Ef 6:9.

För ungdom i allmänhet

Ni yngre bör underordna er de äldre. I ert förhållande till varandra bör ni alla vara klädda i den tjänaredräkt som heter ödmjukhet, ty "Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd". Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så att han kan upphöja er, när tiden kommer. 1 Petr. 5:5 f

För änkor

En rättsinnig änka, som står alldeles ensam i världen, har lärt sig att sätta sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men en änka som lever i överdåd, år redan död, fastän hon lever. 1 Tim. 5:5f

För människor i allmänhet

"Älska din nästa såsom dig själv". I det ordet år alla Guds bud sammanfattade. Rom. 13:9. Håll ut i bön för alla människor. Tim. 2:1.
När var och en sin syssla sköter
så går oss väl evad oss möter.

På tyska:
Ein jeder lern sein Lektion
So wird es wohl im Hause stohn.
Envar må lära sin läxa
så skall det stå väl till i huset.
klicka för att återkomma till hemsidans tolkningsram och innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING