De två främsta ekumeniska trosbekännelser av "De Tre Huvudsymbola eller Kristna trosbekännelser som endräktigt brukas i kyrkan,"(SKB)
Den nicenska trosbekännelsen
(rekommenderas som del av kvällsandakt, då tillfället för meditativ läsning finns)

Vi tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor och för vår frälsning steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfru Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje
dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig,
universell och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop,
till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Amen

klicka för att återkomma till hemsidans tolkningsram och innehåll

Den apostoliska trosbekännelsen
Jag tror på Gud,
den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens skapare.

Jag tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av Jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den heliga Anden,
den heliga universella kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.

Utöver de två ovan, som Svenska kyrkans bekännelseskrifterna kallar för Symbolum Apostolicum och Symbolum Nicenum, finns där också den s k "Athanasii Symbolum skrivit mot arieanerna."
Även om Lutherska kyrkan i USA har den på första sidan i gudstjänstboken "Lutheran Book of Worship," används denna trosbekännelsen rätt sällan. Också bland anglikanerna och romerska katolikerna använder man den knappast under gudstjänsterna.

De nya översättningar använder alternativa "universella/katolska," i stället för "allmäneliga" som härstämmer ifrån tiden långt innan Reformationen och även bland katolikerna i Sverige efter reformationen, t ex i "Klosterlasses Katekes" Stockholm 1579.
Intressant i detta sammanhang är Lutherska kyrkornas benämning på de tre trosbekännelserna. Olika upplaga av Lutherska kyrkans bekännelseskrifterna framställer dem under de latinska rubrikerna:Tria Symbola catholika sive oecumenica (sv tre ekumeniska eller katolska symbola)Tria symbola catholica seu oecumenica(sv Tre katolska eller ekumeniska symbola),Haec tria symbola sunt Catholica et Oecumenica (sv Desssa tre symbola är Katolska och Ekumeniska) Quae nominantur oecumenica sive universalia et autentica ( sv Vilka kallas för ekumeniska eller universella och autentiska).
Dessa sammanställningar: ekumenisk=katolsk=universella=autentiska kan också sättas i ett ännu djupare sammanhanget. Nämligen,den standard Tyska upplagan av Lutherska kyrkornas bekännelseskrifterna (BSELK) notera att vårt äldsta bevarada bruk av ordet katolsk finns i Ignatius brev ad Smyrn.8,2
"vartän är Jesus Kristus,där är den katolska kyrkan."
Vad detta må betyda antytts av Martyr.Polycarpi 8,1 "den ekumeniska katolska kyrkan."
klicka för att återkomma till hemsidans tolkningsram och innehåll