Avskrift av Harald Lindbergs handskrivna manuskript.
Beskrivning till mitt förslag "Himlalotsen - himlanoten"
avseende dekorativ utsmyckning av absiden i Björkö-Årholma kyrka
(min barndoms och hembygds kyrka) Dek. är tänkt att omfatta hela koret,
både fond, tak och sidaväggar. Målningen som utföres i oljetempera på väv framställer
i fonden en brytande sjö i stiliserad utformning.
Ett skepp i hårt pressat nödläge med en kämpande rorsman.
I en regnbågs visiön, formad som en mandorla, ser man en Kristusgestalt,
som lätt vidrör rattens spakar, korrigerande fartygets kurs mot hamnen
(himmelens hamn).
I en projektion ser man skutan länsande för "sviktade stumpar".
Himmelshamnen ses till höger i dekorativ framställning
med liksom utsträckta hamnarmar,
en ljus stad och skepp med beslagna segel (frid).
I fonden en blågrå stormhimmel och en sol i fondväggens topp.

I taket öppnar sig perspektivet mot vintergator och stjärnbilder dekorativt begränsat
av två sidopartier i rosa, grått och tegel. På dessa partier ses
tolv apostlar som bär kyrkans not över taket

- symboliskt mot himmelen.

Man ser dem i grupper om två och två för den dekorativa helhetens skull.

Noten bildar ett ornament
som delvis även går ner över sidoväggarna,
där man ytterligare ser en del moment som hör fiske och sjöfart till :
en sjömanskista, en fiskebåt
- samt en moder och barn

Lindberg:Jungfrun på sjömanskista

på stranden.

Koloriten blir blått, blågrönt, tegel, grått och neapelgult.
En viss pastellverkan som i en gammal träkyrka;
helhetsstämningen avses att verka ljust trosviss
som ex. en gammal sjömanspsalm
av Nathan Chytraeus i 1695 års psalmbok:
Guds kyrka är
det skepp som bär
mot evighetens stränder
I dunkel natt
på hemfärd statt
hur vinden än sig vänder
O Kristi skepp
Opilgrimsskepp
hur haven än må svalla
skall du ändå det målet nå
dit Gud vill föra alla
Stockholm Harald Lindberg (namnteckning)