Hur kan jag helga varje dag?
How may an ordinary Christian keep every day holy?
HANDBOK: Morgon och afton

Morning and Evening Devotions


ur "Den äldsta hittills kända 'fullständiga' upplagan av Luthers lilla katekes på vårt språk"
(också,"Att märka är att Luthers förord saknas i alla de svenska upplagorna" Pro Fide,1929)stockholm 1567


När du stiger upp om morgonen, skall du slå det heliga korsets tecken över dej och säga:

I Guds, Faderns och Sonens + och den Helige Andes namn. Amen.

Sedan läser du, knäböjande eller stående, Trosbekännelsen och ber Fader vår. Därefter kan du, om du vill, be den här korta bön:

Jag tackar Dej, Gud, min Fader i himmelen, genom Jesus Kristus,din käre Son, för att du i natt har skyddat mig för allt ont och farligt. Jag ber Dej att du förlåter mig mina synder och i dag bevarar mig från synd och allt ont. Låt mig leva efter din vilja. Jag överlämnar mig med kropp och själ och allt i dina händer. Låt din helige ängel vara med mig, så att den onde fienden icke får makt över mig.Amen.

I give thanks to You, heavenly Father, through Jesus Christ your dear Son, that You have protected me through the night from all danger and harm. I ask You to preserve and keep me, this day also from all sin and evil, that in all my thoughts, words, and deeds I may serve and please You. Into your hands we commend our bodies and souls and all that is ours. Let your holy Angel have charge of us, that fiendish Evil have no power over us. Amen.

Sedan kan du med glädje gå till ditt arbete, kanske sjunga en sång eller vad din andakt ingiver dej.


Om aftonen, när du går till sängs, skall du signa dej med det heliga korstecknet och säga:

I Guds, Faderns och Sonens + och den Helige Andes namn. Amen.

Sedan läser du, knäböjande eller stående, Trosbekännelsen och ber Fader vår.. Därefter kan du, om du vill, be den här korta bön:

Jag tackar Dej, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, att Du idag nådigt bevarat mej, och ber Dej, att Du ville förlåta mej alla mina synder, där jag gjort orätt, och i natt nådigt bevara mej; ty jag befaller mej själv, min kropp och min själ och allt vad jag har i dina händer. Din helige Ängel vare med mej, så att den onde fienden inte får någon makt över mig. Amen.
Gå sen strax till sängs och somna tryggt.
Then, kneeling or standing, say the Creed and pray the Lord's Prayer. If you wish, then you may pray this little prayer as well:

I give thanks to You, heavenly Father, through Jesus Christ your dear Son, that You have this day so graciously protected us. I pray You to forgive me all my sins and the wrong I have done. By your great mercy defend us from all the perils and dangers of this night. Into your hands we commend our bodies and souls, and all that is ours. Let your holy Angel have charge of us, that fiendish Evil have no power over us. Amen.

After this, go to sleep immediately with joy.


+++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++

(Webmaster's Weavings) om KORSTECKNET:
The opening words of the Lutheran Book of Worship include this instruction:"The sign of the cross may be made by all in remembrance of their Baptism."

The LBW Ministers Edition Notes on the Liturgy explain: "Christians have used the sign of the cross and the words which came to accompany it as an act of invocation and blessing--a remembrance of their Baptism when they were washed in the triune name and 'marked with the sign of Christ forever.' Luther recommends the sign of the cross to begin one's prayers on arising and retiring. Here the sign and words tie together Baptism and the confession of sin: 'Repentance, therefore, is nothing else than a return and approach to Baptism'(LC). The act of worship begins with a remembrance of how one became part of the community of faith.

The Lutheran Hymnal of the Missouri Synod gives a poetic interpretation of the sign of the cross. It embodies the story of salvation in the Northern European ritual tradition similar to that among Christians following Eastern Orthodox rites:

"The sign of the cross is made by holding the palm of the right hand flat, thumb and fingers together, and by touching with the tips of the fingers the forehead ('My Lord Jesus Christ came down from heaven'), then the breast ('and was inc arnate for me'), the right shoulder ('and was crucified for me'), and finally the left shoulder('and entered into my heart')."

Although the previous and current hymnals of the Church of Sweden do recommend liturgical use of the sign of the cross, the church books lack instruction and explanations of the ritual gesture. Therefore it may be helpful to Christians in Sweden to consider the interpretation in Oremus, the Swedish Catholic Prayerbook: "It is a reminder of our Baptism in the Triune God's Name, a confession of the Cross of Christ, a prayer for His protection and an expression of our willingness to serve Him with our understanding and feelings, soul and body."

Korstecknet görs med högra handen från pannan till bröstet och från vänstra axeln till högra Det är en påminnelse om vårt dop i den Treenige Gudens namn, en bekännelse till Kristi kors, en bön om hans beskydd och ett uttryck för vår vilja att tjäna honom med förstånd och känsla, själ och kropp.
"Och Jesus sade till alla:'Om någon vill gå i mina spår,
måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.'" (Luk9:23;Mark 8:34)

+++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++
VÄLSIGNELSE ELLER BENEDICITE
när man går till bords
Barnen och husfolket skall samlas kring bordet i stillhet och med knäppta händer säga:
"Allas ögon är vända mot Dej, Herre,
och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand
och stillar allt
levandes hunger."
Sedan
Fader vår
och följande bön:

Herre Gud, himmelske Fader,
välsigna oss och dessa dina gåvor,
som vi mottager av din milda godhet.
Genom J e s u s K r i s t u s, vår Herre.
"And help us to be mindful of the poor. Amen."
(Web Weaving enligt Engelska bordsbön och Lutherhjälpens bild.)
Lutherhjälp!
TACKSÄGELSE eller GRATIAS
när man går från bordet
Även efter måltiden skall man stå stilla och med knäppta händer säga:
Tacken Herren, ty han är god och hans godhet varar i evighet,
Han som ger föda åt djuren, åt korpens skrikande ungar.
Han fäster sig inte vid stridshästars kraft,
gläds inte åt marschande soldater.
Nej, Herren älskar de gudaktiga,
dem som hoppas på hans nåd.
(Psalt Ps 147:9-11)

Vi tackar Dej, Herre Gud Fader, genom Jesus Kristus, vår Herre, för alla dina välgärningar, Du som lever och regerar i evighet. Amen.


Saying Grace and Returning Thanks at Meals

Come to the table modestly and with folded hands and say:

The eyes of all wait upon You, O LORD, and You give them their food in due season. You open wide your hand and satisfy the needs of every living creature (Psalm 145:15-16)

(It is to be observed that "satisfy the needs of every living creature," means that all creatures receive enough to eat to make them happy and cheerful. Greed and anxiety about food prevent such satisfaction)

After this, pray the Lord's Prayer and the following prayer:

Lord God, Heavenly Father, bless us and these gifts, which we receive from your generous hand, through Jesus Christ our Lord. Amen.

After eating, likewise, they should fold their hands reverently and say:

Give thanks to the LORD, for He is good, for his mercy endures forever.(Ps.106:1)

He provides food for flocks and herds and for the young ravens when they cry. He is not impressed by the might of a horse, he has no pleasure in the strength of a man; but the LORD has pleasure in those who revere Him, in those who await his gracious favor.(Ps.147:9-11)

Then the Lord's Prayer, and this prayer:

We thank You , Lord God, our Father, for all your benefits, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns now and forever. Amen.


HANDBOOK: the Small Catechism of Dr. Martin Luther. Originally translated in 1994 by the Rev. Robert E. Smith; language significantly altered by Pastor Joe Anderson to accord better with the Lutheran Book of Worship. Public domain.

CONTENTS


klicka för att återkomma till hemsidans tolkningsram och innehåll