How in the world may my faith and conscience be strengthened?
HANDBOK:Femte huvudstycket Altarets sakrament The Sacrament of the Altar

I.

Answer (LilKat+258,251; AC144):

258. Vilken salighet bereds oss genom nattvarden?
Genom nattvarden ges och befåstes den saliga vissheten,
att vi äger Kristus, som försonat oss med Gud och som skall bevara kropp och själ till de rättfärdigas uppståndelse.

Joh. 6:54. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod han har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.
251. För vilket ändamål har Kristus instiftat den heliga nattvarden?
Kristus har instiftat den heliga nattvarden, för att hans lärjungar skall hålla denna måltid till hans åminnelse
och därigenom befästas i gemenskapen
med honom
Folk i Skåne,1860och med varandra inbördes.
1 Kor. 11:26. Så ofta ni äter detta bröd och dricker kalken, förkunnar ni Herrens död, till dess han kommer. 1 Kor. 10:17. Eftersom det är ett enda bröd, så är vi fastän många en enda kropp, ty alla får vi del av detta ena bröd

256. Det andliga liv, som föds i dopet, blir genom nattvarden stärkt och förökat,
så att vi tillvåxer i tron och kärleken.

Joh. 6:53. Om ni inte äter Månniskosonens kött och dricker hans blod, så har ni inte liv i er.
Joh. 15:5. Jag år vinträdet, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han mycken frukt.

Through the Lord's Supper we are given the blessed assurance of the joyous certainty that we possess Christ who reconciled us with God. Holy Communion brings us the forgiveness of sins, strengthens us in companionship with Christ and with one another, gives us power to live a holy life, and assures us of a blessed resurrection (Jn6:54;15:5;1Cor10:16-17;11:26,,CA144alt.tr.WW).

Vad är altarets sakrament?
Altarets sakrament är vår Herres, Jesu Kristi, sanna kropp och blod,
under bröd och vin,
instiftat av Kristus själv,
till att ätas och drickas av oss kristna.

Q. What is the Sacrament of the Altar?

A. It is the true body and blood of our Lord Jesus Christ under bread and wine for us Christians to eat and to drink, as it was instituted by Christ himself.

Var står det skrivet?
Så skriver evangelisterna Matteus, Markus och Lukas samt aposteln Paulus:

"Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgiutet för många, till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse."
Q. Where is that written?

A. The holy evangelists Matthew, Mark, and Luke and also St. Paul write this:

In the night in which he was betrayed, our Lord Jesus took bread, and gave thanks; broke it, and gave it to his disciples, saying: Take and eat; this is my body, given for you. Do this for the recalling of me.

Again, after supper, he took the cup, gave thanks, and gave it for all to drink, saying: This cup is the new covenant (the New Testament), in my blood, shed for you and for all people for the forgiveness of sin. Do this for the recalling of me.

(The LBW conflatation of texts from 1Cor.11:23-25;Mt.26:26-28;Mk14:22-24;Lk22:19,20)


II.

Vad är det för nytta med detta ätande och drickande?
Der tillkännager orden: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse. Det innebär att syndernas förlåtelse, liv och salighet genom dessa ord ges oss i detta sakrament; ty där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet (sällhet,glädje, fröjd).

Q. What are the benefits of such eating and drinking ?

A. They are pointed out by the words: ``Given for you'' and ``Shed for you for the forgiveness of sins.'' By these words the forgiveness of sins, life, and blessed happiness are given to us. Because, where there is forgiveness of sins, there are also life and blessed happiness(Ger.Seligkeit).

III.a.

Hur kan kroppsligt ätande och drickande åstadkomma en så kraftig verkan?
Ätandet och drickandet åstadkommer det förvisso inte, utan orden: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse. Ty i förening med det kroppsliga ätandet och drickandet är dessa ord det väsentliga i detta sakrament, och den som sätter tro till de orden har vad de innehåller och lovar, nämligen syndernas förlåtelse.

Q. How can physical eating and drinking do such great things?

A. Of course, the eating and drinking do not in themselves produce such great effects, but the words which stand here, namely: ``given for you'' and ``shed for you for the forgiveness of sins.'' These words, together with the bodily eating and drinking are the important and essential parts of the sacrament. Anyone who believes these words has what they say and what they express: the forgiveness of sins.

III.b.

The purpose for which the sacrament was really instituted(LC)

därför gå vi till sakramentet,
att vi där må undfå denna skatt, genom och i vilken vi erhålla syndernas förlåtelse.
Varför det?
Jo, därför att orden stå där och giva oss detta. Ty fördenskull befaller mig Kristus att äta och dricka, att det skall bli mitt och gagna mig såsom en säker underpant och ett tecken, ja, såsom just det goda självt, som för mig är satt emot min synd, emot dröden och all olycka.

Därför säges nattvarden med rätta vara en själarnas spis, som när och stärker den nya människan. Ty genom dopet bliva vi först pånyttfödda(Joh.3:3-7);
men därjämte stannar, såsom sagt är, den gamla huden kvar hos människan i hennes kött och blod, dessutom gives det så mänga hinder och anfäktelser från djävulens och världens sida, att vi ofta bliva trötta och kraftlösa och understundom även stappla.

Därför är nattvarden given till daglig spis och föda, för att tron må vederkvickas och stärkas, så att den i en dylik kamp icke må falla till föga, utan bliva allt starkare och starkare. Ty det nya livet skall vara så beskaffat, att det städse tillväxer och förkovras(Fil.1:9)

För det andra är, såsom vi redan ovan hava hört, till budet också fogat ett löfte, vilket på det allra kraftigaste skall upmuntra och driva oss.
Ty här erbjuder han oss alla den skatt, som han medfört åt oss från himmelen och till vilken han även eljest på det vänligaste söker locka oss, såsom då han i Matt. 11:28 säger: »Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.» Nu är det ju synd och skam, att, när han så hjärtligt och troget uppfordrar och manar oss till vad som är vår högsta och största lycka, vi då förhålla oss så likgiltiga däremot och så länge äro borta från nattvarden, att vi bli alldeles kalla och förhärdade och så att vi icke mera hava någon lust eller kärlek därtill. Det går ju dock icke an att anse sakramentet såsom ett skadligt ting, varifrån man helst bör hålla sig borta, då det fastmer är ett alltigenom hälsosamt, tröstligt läkemedel, som hjälper dig och giver dig liv både till kropp och själ. Ty där själen blivit frisk, där har också kroppen fått hjälp.

Christ bids me eat and drink in order that the sacrament may be mine and may be a source of blessing to me as a sure pledge and sign--indeed, as the very gift he has provided for me against my sins, death and all evils.

Therefore, it is appropriately called the food of the soul since it nourishes and strengthens the new being. While it is true that through Baptism we are first born again(Jn.3:3-7), our human flesh and blood have not lost their old skin. There are so many hindrances and temptations... that we often grow weary and fainthearted, at times even stumble. The Lord's Supper is given as a daily food and sustenance so that our faith may refresh and strengthen itself and not weaken in the struggle but grow continually stronger. For the new life should be one that continually develops and progresses (Phil.1:9).

IV.

Vem tar värdigt emot detta sakrament?
Att fasta och kroppsligen bereda sig hör till yttre tukt och ordning. Vardig och väl beredd är den som tror dessa ord: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse. Men den som inte tror dessa ord, utan håller dem for osanna, han är inte värdig och beredd, ty orden för er fordrar först och sist trogna hjärtan.

Q. Who, then, receives such a sacrament in a worthy way?

A. Of course, fasting and other physical preparations are excellent disciplines for the body. Yet anyone who believes these words, ``Given for you,'' and ``Shed for you for the forgiveness of sins,'' is truly worthy and well prepared. But whoever doubts or does not believe these words is not really worthy and is unprepared, because the words, ``for you'' require wholehearted belief.


När tackar vi rätt för den välsignelse, som vi fått i nattvarden? (LilKat+268)
Vi tackar rätt för nattvardens välsignelse, når vi har vår Frälsare i trogen åminnelse och med hjärta, mun och vandel bekänner och prisar honom, som för oss är död och uppstånden.
Kol 3:17. Allt vad ni gör, i ord eller gärning, gör det i Herrens Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.(Kol2:6,7)

(Webmaster's Weaving)

STORA KATEKES, Om "de vänliga, karleksfulla orden: 'Detta är min lekamen, för eder utgiven'; 'detta är mitt blod, för eder utgjutet till syndernas förlåtelse'."

Dessa ord äro, icke predikade för stockar och stenar, utan för mig och dig, eljest skulle väl Kristus hellre hava tegat och icke instiftat något sakrament. Tänk därför härpå och inneslut även dig i detta »eder», så att icke Kristus förgäves må tala med dig.

The Large Catechism's comment on "the gracious and lovely words...'for you.'"

These words are not preached to wood or stone but to you and me; otherwise Christ might just as well have kept quiet and not instituted a sacrament. Ponder, then, and include yourself personally in the "you" so that he may not speak to you in vain.

Men om Du känner att Du inte är värdig,"jag icke är beredd?"(SKB491)


de skola icke hålla sig undan därifrån, även om de eljest äro svaga och bristfulla. Detta överensstämmer också med vad S:t Hilarius har sagt: »Om den synd någon begått icke är av den beskaffenheten, att han med rätta bör uteslutas ur församlingen och gälla för en icke-kristen, så bör han icke avhåla sig från sakramentet», på det att han icke må beröva sig livet. Ty så långt skall ingen människa komma, att hon icke behåller en mängd smärre brister i kött och blod.

Därför skola sådana människor lära sig, att den högsta konsten består i att fasthålla, att detta sakrament icke grundar sig på vår värdighet. Ty vi låta icke döpa oss på den grund, att vi skulle vara värdiga och heliga, vi komma ej heller till bikten, såsom vore vi rena och utan synd, utan tvärtom såsom fattiga, eländiga människor
och just därför att vi äro ovärdiga,
så framt där ej är någon, som icke längtar efter nåd och avlösning och ej heller tänker att bättra sig.

Men den som gärna vill hava nåd och tröst, han skall själv upptända sin iver och icke låta någon skramma sig bort från nattvarden, utan säga: »Jag skulle väl gärna vilja vara värdig,
men jag kommer icke på grund av någon min värdighet, utan på grund av ditt ord,
därför att du har befallt det och jag gärna vill vara din lärjunge, med min värdighet må det sedan gå huru det kan.» Men detta är svårt, ty det ligger oss alltid i vägen och hindrar oss, att vi se mera på oss själva än på Kristi ord och mun. Ty naturen vill gärna hava det så, att hon kan tryggt bygga på egen grund; varom icke, vill hon ej vara med.

EN FÖRMANING OCH UPPFORDAN(SK,SKB 489):
De som vilja vara kristna skicka sig att ofta undfå det högheliga sakramentet!
Those who claim to be Christians should prepare themselves to receive this blessed sacrament frequently.

"What if I feel that I am unfit?"(LC)

As St. Hilary has said, "Unless a man (or woman) has committed such a sin that s/he has forfeited the name of Christian and has to be expelled from the congregation, s/he should not exclude himself or herself from the sacrament," lest they deprive themselves of life.

People with misgivings must learn that it is the highest wisdom to realize that this sacrament does not depend upon our worthiness. We are not baptized because we are worthy and holy, nor do we come to confession pure and without sin; on the contrary we come as poor, miserable mortals, precisely because we are unworthy. The only exception is the person who desires no grace and absolution and has no intention to amend his or her life.

Those who claim to be Christians should prepare themselves to receive this blessed sacrament frequently.

(A rule of thumb on frequency of communion, taken from the Small Catechism's Preface of Dr. Martin Luther to All Faithful and Godly Pastors and Preachers --Fortress Press ed. 341.22;Trig.537)

No one is to be compelled to believe or to receive the sacrament, no law is to be made concerning it, and no time or place should be fixed for it. We should so preach that, of their own accord and without any law, the people will desire the sacrament and, as it were, compel us pastors to administer it to them. This can be done by telling them: It is to be feared that anyone who does not seek or desire to receive the sacrament at least three or four times a year despises the sacrament and is no Christian, just as he or she is no Christian who does not hear and believe the Gospel. Christ did not say, "omit this," or "Despise this," but he said,"Do this, as often as you drink it,"etc. (LC The very words,"as often..." imply that we should do it often.) Surely he wishes that this be done and not that it be neglected or depised. "Do this," he said.

Tumregeln angående hur ofta vi skall "gå fram."
(ur Dr Martin Luthers FÖRORD till Den Lilla Katekesen)
Här är det nödvändigt att starkt framhålla i predikan, att
man visserligen inte kan tvinga någon till tro eller till nattvarden
eller bestämma i en lag vare sig tid eller plats, men att de utan någon lag ska nödga sig själva och likaså oss präster att ge dem sakramentet, vilket sker därigenom att man säger: Om någon inte minst en gång eller fyra gånger om året går till nattvarden eller begår sakramentet, då kan man befara, att han föraktar sakramentet och alls inte år en kristen liksom den inte år en kristen, som inte tror och hör evangeliet; ty Kristus sade inte: "låt bli att göra så" eller: "förakta det", utan: "gör detta", "så ofta ni dricker det" o s v. Han vill sannerligen att man skall göra det och inte alldeles låta bli det och förakta det. "Gör detta". säger han.

(SK 492)
Ty här erbjuder han oss alla den skatt, som han medfort åt oss från himmelen och till vilken han även eljest på det vänligaste söker locka oss, såsom då han i Matt. 11:28 säger: »Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.»

Nu är det ju synd och skam, att, när han så hjärtligt och troget uppfordrar och manar oss till vad som är vår högsta och största lycka, vi då förhålla oss så likgiltiga däremot och så länge äro borta från nattvarden, att vi bli alldeles kalla och förhärdade och så att vi icke mera hava någon lust eller kärlek därtill. Det går ju dock icke an att anse sakramentet såsom ett skadligt ting, varifrån man helst bör hålla sig borta,
då det fastmer är ett alltigenom hälsosamt, tröstligt läkemedel, som hjälper dig och giver dig liv både till kropp och själ. Ty där själen blivit frisk, där har också kroppen fått hjälp.


HANDBOOK: The Small Catechism of Dr. Martin Luther, originally translated in 1994 by the Rev. Robert E. Smith; language significantly altered by Pastor Joe Anderson who also selected and translated the supplementary materials. Public domain.


klicka för att återkomma till hemsidans tolkningsram och innehåll