What does God do for you?
HANDBOK Andra huvudstycket:
Trons artiklar,en sammanfattning av evangelium

Gud är en (5 Mos.6:4),
men i gudomsväsendet finns en evig trefaldighet.
DEN TREENIGE GUDEN HAR UPPENBARAT SIG FÖR OSS
SÅSOM VÅR KÄRLEKSRIKE SKAPARE, ÅTERLÖSARE OCH HELIGGÖRARE.
(Lil Kat+86,89)

I. FÖRSTA ARTIKELN.Om Treenighetens första person och skapelsen.

Jag tror på Gud,
den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens skapare.

Vad är det? Om de tre ekumeniska trosbekännelserna

Jag tror, att Gud har skapat mig och alla varelser,


(De äldsta grottmålningarna som hittills upptäckts,c.a 28 000 f kr)

gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen och att han ännu uppehåller sin skapelse. Dessutom försörjer han mig rikligen och dagligen med kläder och föda, hus och hem och med allt det som jag behöver till livets uppehälle, samt skyddar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont; och allt detta av sin blotta nåd och faderliga godhet utan all min förtjänst eller värdighet; för allt detta bör jag tacka och lova, lyda och tjäna honom. Det är visst och sant.

What should be our relation to God's creation?(AC60)

We should never abuse, mistreat, or waste anything which God has created. Instead, through Christian stewardship, we should conserve, enjoy, and use it with reverence. (Ps.24:1;Prov.12:10;1Cor.4:2)

"Den som planterar träd, älskar andra och inte bara sig själv. ," M.Luther.

"UNTOUCHED LANDSCAPE in Mauritius today is for the most part result of the creation of forest reserves in the 1700's."
(foto och text,Scientific American)

Vad vill Gud lära oss därigenom att han har omsorg även om de förnuftlösa varelserna?(LilKat+108)
Det lär oss, att vi skall vårda och skydda de förnuftslösa varelserna,
bruka dem efter Guds vilja,
men aldrig tvinga dem över förmågan eller på annat sätt plåga och misshandla dem (Ordspr.12:10,1Kor10:23-31).

What is Christian stewardship?(förvaltarskap)(AC61)

Christian stewardship is the reverent use of one's time, talents and possessions in the service of God. (Psalt.Ps.103:2;Matt.16:25;Col.3:17;1Cor.16:2;2Cor.9:7)


II. ANDRA ARTIKELN Om Guds Son och återlösningen(om frälsningen).

Jag tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vad är det?

Jag tror, att Jesus Kristus, Sann Gud, född av Fadern i evighet, och även sann människa, född av Jungfrun Maria, är min Herre(Joh1:1,14,Kol.2:9,Heb.4:15). Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, inte med guld eller silver utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död,(1Pet 1:18,19) för att jag skall vara hans egen och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, såsom han är uppstånden ifrån döden, lever och regerar i evighet.
Det är visst och sant.

What is justification?(AC80)

Justification is that act of God by which God forgives us our sins and gives us the righteousness of Christ.

It is written,"The just shall live by faith," (Rom.1:17)NKJV
alt. tr., "The person who is put right with God through faith shall live," TEV.

Vad är rättfärdiggörelsen?(AC80,jfr LilKat+148,149)

Rättfärdiggörelsen, "vår kristna läras främsta artikel", är en Guds gärning, genom vilken Gud förlåter oss våra synder och vi tillräknas Jesu rättfärdighet, dvs att vi för Kristi skull gillas av Gud.

"Det står skrivit, Den rättfärdige skall leva genom tron," (Rom.1:17)
alt. tr., "The person who is put right with God through faith shall live," TEV.

III. TREDJE ARTIKELN: Om den Helige Anden och helgelsen

Jag tror på den heliga Anden,
den heliga universella/katolska kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen

Vad är det?

Jag tror, att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom,
utan den Helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro; såsom Anden kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden och behåller och bevarar henne hos Jesus Kristus i en rätt tro. I denna kristenhet förlåter Anden dagligen och rikligen mig och alla trogna alla synder. På den yttersta dagen skall Anden uppväcka mig och alla de döda och ge mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv. Det är visst och sant.

I believe that I cannot believe in or come to my Lord Jesus Christ by my own intelligence or effort (Rom 9:16; 1Cor.1:18,19). But the Holy Spirit has called me by the Gospel, enlightened me with spiritual gifts, made me holy and kept me in true faith, just as the Spirit calls, gathers, enlightens and sanctifies the whole Christian Church on earth and keeps it united with Jesus Christ in the one, true faith (2 Thess.2:13,14). In this Christianity, the Comforter every day generously forgives every sin committed by me and by every believer. On the last day, the Giver of Life will raise me and all the dead from the grave. The Helper will give eternal life to me and to all who believe in Christ. Yes, this is really true! (Jn20:23;Rom.8:11;1Jn.3:2)

Vad är helgelsen? (LilKat+134) Helgelsen är den Helige Andes verk i vårt hjärta varigenom Ande gör oss delaktiga av frälsningens nåd och därmed omskapar oss till hjärta och leverne, så att vi blir heliga. 2 Tess. 2:13. Gud har från tidens början utvalt er till frälsning genom Anden som helgar er och genom den sanning som ni tror på.

What is sanctification?(AC82)

Sanctification is the work of the Holy Spirit by which God gives us salvation and changes our heart and life so that we become holy and pleasing to God (2Peter1:4; 2Thess.2:13; Jn.6:29; Jn.16:15).

Genom vilka medel verkar den Helige Anden helgelsen?(LilKat+136)Hur fullgör den Helige Anden Guds heliga arbete?

Genom nådemedlen, som är Guds Ord och de heliga sakramenten(Ef.4:4-6).

By what means does the Holy Spirit carry on God's gracious work?(AC86)

The Holy Spirit carries on God's gracious work by the means of grace. These are the Word of God and the sacraments (Eph.4:4-6).

What is a sacrament?(AC117 + complementary teachings to AC,p.93:12,Webmaster's Weavings)

För Augustinus är sakramentum synliga tecken,"liksom ett synligt ord."St. Augustine said,"The sacrament is a visible sign of an invisible grace,"ett yttre och synligt tecken på en inre och andlig nåd," having been established for our justification." Most Lutherans usually accept this and teach about the two most important sacraments according to St. Augustine's description:

"Sakrament är en helig
av Kristus instiftad handling,
där han genom synliga och jordiska ting
meddelar osynliga och himmelska nådegåvor(LilKat+214)."
"a holy ordinance instituted by Christ himself, in which through earthly means we receive heavenly gifts of grace." But, the official Confessions of Faith of the Evangelical Lutheran Church provide a wider working-definition. In the Evangelical Christians' reply to the Roman Catholic insistence on the enumeration of seven sacraments (first specified in the twelfth century) they suggested: "If we define sacraments as 'rites which have the command of God and to which the promise of grace has been added,' we can easily determine which are the sacraments in the strict sense....

"The genuine sacraments, therefore, are Baptism, the Lord's Supper and Absolution (which is the sacrament of Repentance), for these rites have the commandment of God and the promise of grace, which is the heart of the New Testament....If ordination be understood as applying to the ministry of the Word, we are not unwilling to call ordination a sacrament. For the ministry of the Word of God has God's command and glorious promises, (Rom.1:16, Is.55:11.
"Enligt vår kyrkas bekännelseskrifter räknas även avlösningen, boten eller bikten, till sakramenten i egentlig mening. Apologien, art XIII, SKBsid.222. Även predikoämbetet med handpåläggning kan kallas ett sakrament,sid.223.").

We believe we have the duty not to neglect any of the rites and ceremonies instituted in Scripture, whatever their number. We do not think it makes much difference if, for the purpose of teaching, the enumeration varies, provided what is handed down in Scripture is preserved. For that matter, the Fathers did not always use the same enumeration.

Ultimately, if we should list as sacraments all the things that have God's command and a promise added to them, then why not prayer, which can most truly be called a sacrament? It has both the commandment of God and many promises."

Var finns Kristi kyrka?(LilKat+159)
Kristi kyrka finns överallt, där Guds ord rent och klart predikas, och de heliga sakramenten efter Kristi ord och instiftelse utdelas.
(Webmaster's weaving) Här följer ett urdrag ur Svenska kyrkans grundläggande dokument,Den augsburgska bekännelsen, i den enda kyrkorättsligt gällande översättning, officielt utgivet efter Uppsala mötes beslut 1593 om Svenska kyrkans bekännelse. Artikel VII har varit allmännkänt som vår kyrkans självidentifiering som även har den allra högst ekumeniska betydelsen:

Then sjunde Artikel.Om Gudz Församling (en modernare översättning som instämmer bättre än SKB(1957) med den enda auktoriserad texten medföljer).

ITem warder lärdt, at thet är een heligh Församling, then ock altijdh bliffua skal. Och är Gudz Församling, the helighas Samqwem, uthi hwilket Euangelium reent lärdt och Sacramenten reti brukadhe warda. Och til Gudz Församlings sanna enigheet, är nogh at wara samdrächtigh j Euangelij reena lära och Sacramentzens brwk. Och är icke förnödhen, at allestädhes skal wara lijke menniskiostadhgar, Kyrkiosedher eller Ceremonier aff menniskiom instichtadhe. Såsom Paulus sägher: Een Troo, itt Doop, en Gudh och alles wåra Fadher, etc.

Vidare lära de, att en helig församling (dvs kyrka) skall äga bestånd till evärdelig tid. Men Guds församling (kyrkan) är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt brukade varda(från 1530 Lat övers.; den tyska texten som lästes inför riksdagen i Augsburg 1530 lyder:och sakramenten utdelas(jfr Art XIV "uthskifftas") enligt evangelium). Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i fråga om evangelii lära och sakramenternas bruk. Och det är icke nödvändigt, att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yngre, av människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt äro lika. Paulus säger ju: En tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader etc.

Rom. 10:14. Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra, om ingen predikar? 1 Kor. 12:13. I en och samme Ande blev vi alla döpta till att vara en enda kropp.. och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. Matt. 18:20. Var två eller tre ar församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland den. Jes. 55:11. Så skall det vara med ordet, som utgär ur min mun: det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det, vartill jag hade sänt ut det.
Images of "Church"/ Kyrkans olika "ikoner"

Where is the Church of Jesus Christ found?(AC80)

The Church of Jesus Christ is "the assembly of all believers among whom the Gospel is preached in its purity and the holy sacraments are administered according to the Gospel,"(ACp.92, Fortress Press tr.CA.VII; Mt.18:20;Rom:10:14;1Cor12:13;Eph.4:4-6).


Bring up children successfully(LC):

We cannot perpetuate these and other teachings unless we train the people who come after us...,so that they in turn may bring up their children successfully. Thus the Word of God and the Christian church will be preserved. Therefore let every head of a household remember that it is our duty, by God's injunction and command, to teach or have taught to our children the things they ought to know. Since they are baptized and received into the Christian church, they should also enjoy the fellowship of the sacrament....

THE WHOLE GOSPEL and the article of the Creed, "I believe in the holy Christian church, the forgiveness of sins," are embodied in the sacrament of Holy Communion and offered to us through the Word.

In this sacrament Christ offers us all the treasure he brought from heaven for us....We must regard the sacrament ...as a pure, wholesome, soothing medicine, which aids and enlivens us in both body and soul. For where the soul is healed, the body has benefited also.


HANDBOOK:The Small Catechism of Dr. Martin Luther, originally translated in 1994 by the Rev. Robert E. Smith; language significantly altered by Pastor Joe Anderson who also selected the supplementary materials. Public domain. Apostles' Creed proper is ICET translation, but with traditional``descended into hell'' as in the LBW and the Lutheran Hymnal alternative to ``descended to the dead,'' (Swedish ecumenical text 1996:dödsriket which replaced Helvete(eng.Hell) during the early 1900's; also note that the Swedish churches who are proposing a common, ecumenical translation will differ only on their choice from the alternatives universell/katolsk which now will replace the Pre-Reformation catholic translation allmenelige.


klicka för att återkomma till hemsidans tolkningsram och innehåll