Vad för sorts etik hör till detta uttryck? "Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus," (Filipl2:5, även 1Pet 2:21)
Svar ifrån "HUSTAVLAN med några bibelspråk för alla slags heliga ämbeten och stånd, varigenom dessa kan förmanas genom en särskild bibeltext för vars och ens ställning och tjänst,"(LilKat+).

FÖR MÄNNISKOR I ALLMÄNHET

"Hela lagen sammanfattas i detta enda bud:
'DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA SOM DEJ SJÄLV'"(Gal 5:14,Rom 13:9)

Gyllene regeln:
ALLT VAD NI VILL ATT MÄNNISKORNA SKALL GÖRA FÖR ER, DET SKALL NI OCKSÅ GÖRA FÖR DEM.
Do unto others as you would have others do unto you!

(AC-Matt 7:12, oral version)


OM KÄRLEKEN TILL VÅR NÄSTA

Vem är vår nästa? (LilKat+41)
Alla människor,
båda vänner och ovänner, kända och okända, fattiga och rika.(Luk 10:29,Matt 5:44)


A. VI SKALL VÖRDA OCH ÄLSKA GUD, så att vi inte föraktar eller förargar våra föräldrar och överordnade, utan respekterar dem, tjänar dem, lyder och älskar dem.

FJÄRDE BUDET

Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.


VI SKALL VÖRDA OCH ÄLSKA GUD, så att vi inte skadar vår nästas liv eller vållar honom lidande, utan hjälper och bistår honom i alla faror och levnadsbehov.

FEMTE BUDET + The Fifth Commandment

Du skall inte dräpa.

Traditional: Thou shalt not kill.
Book of Common Prayer (Anglikan) Traditional: Thou shalt do no murder.
BCP Contemporary: You shall not commit murder.

Q.(Webmaster's weavings) What does this mean (for us as social beings)? Vilka samhällsviktiga slutsatser har de Lutherska kyrkorna framhävda som en social etik baserade på femte budet? (ur SK)

Fastmer skall du både till kropp och själ vara utan skuld emot var man,
men alldeles särskilt gentemot dem som önska eller tillfoga dig något ont.
Ty att göra ont emot den som unnar och gör dig gott är icke mänskligt utan djävulskt.

Mot detta bud försyndar sig för det andra icke blott den som gör sin nästa ont, utan också den som kan göra sin nästa gott, förekomma något ont, värna, skydda och rädda, men som icke gör det. Om du sålunda låter någon gå naken, fastän du kunde kläda honom, så har du låtit honom frysa ihjäl. Ser du någon lida hunger och giver honom icke mat, så låter du honom dö av hunger. På samma sätt, ser du någon oskyldigt dömd till döden eller i liknande nöd och icke räddar honom, fastän du vet medel och utvägar därtill, så har du dödat honom. Och det båtar dig icke, om du förebär, att du varken med råd eller dåd varit därvid behjälplig; ty du har undandragit honom kärleken och berövat honom den välgärning, varigenom han skulle ha förblivit vid liv.

Fördenskull kallar också Gud med rätta alla dem för mördare, vilka, när nöd och fara till liv och lem är å bane, icke bringa råd och hjälp, och skall, såsom Kristus själv förkunnar, på den yttersta dagen låta en förskräcklig dom övergå dem och säga: "Jag var hungrig, och I gåven mig icke att äta; jag var törstig, och I gåven mig icke att dricka; jag var husvill, och I gåven mig icke härbärge; naken, och 1 klädden mig icke; sjuk och i fängelse, och I besökten mig icke"(Matt. 25:42 f.), d. v. s. Ni skullen hava låtit mig och de mina dö av hunger, törst och frost, sönderslitas av vilda djur, försmäkta i fängelse och förgås i elände. Vad är det annat än att kallas mördare och blodhundar? Ty även om du icke har begått sådant i handling, så har du dock i vad på dig berott låtit din nästa förbliva i sin olycka och förgås. Och detta är alldeles detsamma, som om jag såge någon kämpa för livet ute på djupt vatten eller falla i elden och kunde räcka honom handen, draga upp och rädda honom, men likväl icke gjorde det: huru skulle jag då inför hela världen kunna te mig annat än såsom en mördare och usling?

Fördenskull är det Guds uttryckliga mening, att vi icke skola låta någon människa vederfaras något ont, utan bevisa vår nästa all godhet och all kärlek, och detta gäller som sagt alldeles särskilt dem, som äro våra fiender. Ty att vi göra gott emot vänner är blott en ringa hednisk dygd, såsom Kristus i Matt. 5:47 säger.

Här hava vi nu åter Guds ord, varmed han vill locka och beveka oss till rätta, ädla, höga gärningar, såsom saktmodighet, tålamod, korteligen till kärlek och verksam godhet emot våra fiender. Så vill han ock ständigt påminna oss, att vi skola tänka tillbaka på det första budet, att han är vår Gud, d. v. s. är redo att hjälpa, bistå och skydda oss, på det att han må dämpa vår hämndlystnad.


[typical Swedish Bridal 
crown]
(According to custom, in the Church of Sweden,
brides entering marriage for the first time may wear a crown.)

VI SKALL VÖRDA OCH ÄLSKA GUD, så att vi lever ett rent och riktigt liv både i ord och gärningar och att var och en älskar och ärar sin maka (make).

A. We so revere and love God, that our words and actions will be wholesome and decent and that partners in marriage will love, respect and honor each other.

[Joakim+Anna] Anna och Joakim
Jesu morföräldrar enligt tradition

SJÄTTE BUDET

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

VI SKALL VÖRDA OCH ÄLSKA GUD, så att vi inte tar ifrån vår nästa hans pengar och ägodelar eller med falska varor och svek drar dem till oss, utan medverkar till att hans inkomst och egendom förökas och skyddas.

SJUNDE BUDET

Du skall inte stjäla.

A. VI SKALL VÖRDA OCH ÄLSKA GUD, så att vi inte förråder, baktalar, sprider lögner eller talar illa om vår nästa, utan urskuldar honom, tänker och talar väl om honom och tyder allt till det bästa.
We so revere and love God, that we will not deceive by lying, betraying, slandering or ruining our neighbors' reputations, but will defend them, think and say good things about them, and have a kind attitude towards them.

ÅTTONDE BUDET

Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

VI SKALL VÖRDA OCH ÄLSKA GUD, så att vi inte med list eftersträvar vår nästas arv eller hus eller under sken av lag och rätt tillägnar oss det, utan hjälper honom att hålla det som är hans.

NIONDE BUDET

Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.

VI SKALL VÖRDA OCH ÄLSKA GUD, så att vi inte från vår nästa drar, mutar eller lockar hans hustru, medarbetare eller anställda, utan förmanar och uppmanar dem att bli kvar och troget göra vad deras plikt fordrar.
A. We so revere and love God, that we will not desire to vandalize or seize our neighbors' means of making a living, lure their employees from them or seduce their spouses, but urge them to remain loyal and do what they ought to do.

TIONDE BUDET

Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, el heller till något, som tillhör din nästa.

VAD SÄGER NU GUD OM ALLA DESSA BUD?

Det säger han:

Jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fadernas missgärningar på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.
Vad är det? Gud hotar att straffa alla dem som överträder dessa bud; därför skall vi frukta för hans vrede, så att vi inte bryter mot hans bud. Men sin nåd och allt gott lovar han alla dem som håller dessa bud. Därför skall vi älska honom, lita på honom och villigt leva efter hans bud. (Exodus 20:5b-6 and Deuteronomy 5:9b-10)


Gå till duger ej? felsteg?.


HANDBOK: Doktor Martin Luthers Lilla Katekes (huvudsakligen enligt Den Svenska Psalmbokens kortfattada utgåvorna; men denna varsamma språkliga revision syftar på en närmare anslutning till hela originalet "sådana dessa ingå i Luthers verk," se ovan! Härinne finns också vissa urdrag ur 1878 års utveckling--jfr Pro Veritate utgåva, 1991-- och dess modernisering gjord av Svenska kyrkans "dotter kyrka," Augustana Lutheran Church (1957-62).
Wedoes Webmaster Pastor Joe Anderson också är ansvarig för hemsidans andra tillägg och urval ifrån Svenska kyrkans grundläggande dokument(sk Webmaster's Weavings "Hemvävt").
HANDBOOK texts are from Wedoes-Webmaster's alteration of the SMITH 1994 tr. at the MIT-Lutheran-Episcopal-Ministry homepage.

HANDBOOK: The Small Catechism of Dr. Martin Luther; language significantly altered by Pastor Joe F. Anderson in accord with the Augustana Evangelical Lutheran Church and joint Lutheran 1960 Contemporary English editions which jibe better with the Swedish and American contexts.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Public domain (får fritt kopieras, inget anspråk på uppehovsrätt, men var vänlig och ange källan och uppehovsmän till ev andra "hypertexting."!)(Webmaster's Weavings)
Ofta tillfogades valda bibeltexter angående våra olika plikter i särskilda levnadsvilkor eller kristna kallelser till Lilla katekesen,
den s k HUSTAVLAN". Luther beskrev politik, vanliga jobb och hushållet som "stånd" med gudomligt föreskrivna uppgifter. På det här viset, blev det en historiskt viktigt rangordning av dessa "stånd" som likvärdiga kallelser jämt helig med hierarkisk prästedomet, munkväsandet och andra "icke-världsliga," angelägenheter bland både katolikerna och de radikala "protestantiska sekterna.
Detta nya livsideal hade oerhört inflytande på kommanda århundradens moralisk utveckling och social tänkande.

Men, samhällen har förändrats sedan 1500 talet. Därför har originalets bibelcitater sammanfattats i den programatiska vägledningen "För människor i allmänhet." Du kan titta på detta historiska dokument. I princip,publicerar denna hemsida en fullständig Lilla katekes, dvs en "lathund," eller kortfattad handbok för dialog och daglig liv.Ordets ursprung kat-ek kommer från det grekiska ordet echo med samma betydelsen som sv eko. Därför borde kat-ek-es betyda levande, vokalt utbyte eller kritisk, frågande DIALOG, inte hjärntvätt, icke "att banka in" utantill inlärning. Derived from the same verb as ECHO, a cat-ech-ism should mean a living, vocal interchange or questioning dialog, not a brainwashing!

Klicka för att återkomma till bibeltext ovan
Perhaps you would be interested in suggesting verses for a brief, modern Table of Duties, as a way of sharing via E-MAIL (joe.anderson@mbox300.swipnet.se) your "partnership in the Gospel" (Php1:5RSV).

For the same reasons concerning social change and Internet brevity, Luther's original Preface to those who would be instructing in the catechism has only been briefly cited (in the section about frequency of communion). It has good pedagogical tips! Unfortunately, it still presents a good diagnosis of evangelical protestantism's shaky "sitz im leben" (life situation) among poorly educated preachers and parishioners. But it is badly in need of editing due to its largely outdated polemical language.

The emerging Social Statements of the Evangelical Lutheran Church in America are available through the Evangelical Lutheran Church in America(ELCA) homepage.klicka för att återkomma till hemsidans tolkningsram och innehåll