PROJEKTMETODIK

Syftet med att lära sig projektmetodik är att ge ett verktyg för planering av genomförande av ett projekt. Metodiken kan användas i alla situationer i arbetsliv, likväl som i privatliv, för att systematiskt närma sig ett uppsatt mål.

Målsättningen för projektmetodiken är att lära sig grunderna i att planera hur man genomför ett projekt genom att

 • göra en projektplan

  undersöka bakgrunden
  beskriva problemställningen
  fastställa syfte och mål
  fördela arbetet
  tidsplanera
  genomföra
  kontinuerligt återkoppla
  sammanställa
  vad ska göras?
  vem ska göra vad?
  när ska det göras?
  samband?

 • utvärdera

  granska arbetet
  vad kan förbättras?

 • redovisa