Fågellokaler i Fagersta.


Liten guide över Fagerstas bästa fågellokaler.
Hämtat ur Fågellokaler i Västmanland.
Textförfattare: Leif Lejdelin.
Foto: Jan Hellström

Backgården.


Backgården är ett samlingsnamn för ett ett äldre odlings- och våtmarkslandskap i anknytning till
Brandboviken, som är en del av sjön Stora Aspen och Kolbäcksån, några kilometer sydost om
Fagersta. Området består av odlingsmark, åkerholmar och kärr. Åvestbobäcken meandrar ut genom
markerna och mynnar ut i viken, där det under vår och höst skapas en översilad sankmark.
Vid Backgården pågår ett restaureringsarbete för att skapa mer gynnsamma förhållanden för såväl
rastande som häckande fåglar. Ett mindre fågeltorn har byggts.

Fåglar.
Lokalen är bra från mitten av mars till i början av juni, då vårsträckande flyttfåglar drar förbi.
Efter islossningen rastar en del änder och vadare i kärret och restaureringen kommer att öka det
antalet. Vid denna tid finns det chans på t. ex. vinterhämpling, snösparv, lappsparv, råka, stenfalk,
blå- och brun kärrhök, sjöorre, salskrake, havstrut, ringtrast, och mindre strandpipare.
Även under höststräcket kan ett besök rekomenderas. (Från mitten av augusti till fram emot
november). Förutom ovan nämda arter finns då chansen att dessutom få syn på t. ex. rödstrupig
piplärka, blåhake, prutgås och dvärgbeckasin. Ovanför Landsberget i söder kretsar ibland kungsörn
och havsörn.
Backgården är ofta överraskningarnas ställe då en hel del oväntade fåglar kan dyka upp. Under åren
har cirka 200 arter observerats på lokalen och bland höjdpunkterna kan nämnas: labb, brun glada,
glada, jaktfalk, mindre sångsvan, fjällgås, bläsgås, svärta, alfågel, vitryggig hackspett, strandskata,
dvärgmås, skräntärna, årta, rödspov, videsparv, småfläckig sumphöna, samt kärr- och flodsångare.
Under 1999 kan också läggas till dubbelbeckasin, skärpiplärka och spovsnäppa. Arter som häckar i
området eller näringssöker intill eller i sjön är: småskrake, storlom, smålom,skäggdopping, fiskgjuse,
storspov, fisktärna samt en koloni av skrattmås.

Att hitta.
Backgården ligger ca 3 km söder om Fagersta intill riksväg 66 i riktning mot Västerås. Vid Åvestbo
svänger man vänster (från Fagersta hållet) mot Backgården, skylt finns. Efter ca 100 meter tar man
höger och kör ytterligare ca 50 meter fram till en enkel P-plats. En "åkerväg" förbi en intilligande
lada leder, efter ca 500 meter, fram till Brandboviken och fågeltornet.
En liten informationstavla med karta finns vid parkeringen.

Mer att läsa om Fagerstas lokaler kommer famöver.