Slutord

Karta över Fru Alstad från år 1767

Denna skrift har tillkommit genom mycket forskning i Fru Alstads historia. Skriften är dock ej någon fullständig beskrivning av socknens historia men ger en mycket bra bild av hur Fru Alstad socknen utvecklats genom åren. Om någon av våra läsare besitter kunskaper som vi kan ha glädje av inför nästa upplaga av skriften och till vår studiecirkel är vi mycket tacksamma för ett litet e-brev.
Alla pusselbitar är värdefulla för att kunna sprida kunnskap om Fru Alstads historia till kommande generationer.

Har du haft nytta av våra sidor i din släktforskning t.ex. får du gärna hör av dig med ett e-brev. Redan nu har vi fått reaktioner från USA och dessutom är delar av denna hemsida använd i en C-uppsats skriven vid Lunds universitet.

Studiecirkeln i Fru Alstads Historia 1994 - 2002
gm
Hans-Bertil Hansson

Skriv gärna till oss på den här adressen: studiecirkel@frualstad.com

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index